คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการชั่งตวงวัด 

克 kè กรัม
公斤 gōngjīn กิโลกรัม
毫克 háokè มิลลิกรัม
米 mǐ เมตร
毫米 háomǐ มิลลิเมตร
厘米 límǐ เซนติเมตร
分米 fēn mǐ เดซิเมตร
千米 qiān mǐ กิโลเมตร
公里 gōnglǐ กิโลเมตร
英寸 yīngcùn นิ้ว
英尺 yīngchǐ ฟุต
里 lǐ ลี้
码 mǎ หลา
英里 yīnglǐ ไมล์
英亩 yīngmǔ เอเคอร์
升 shēng ลิตร
毫升 háoshēng มิลลิลิตร
厘升 líshēng เซนติลิตร
分升 fēnshēng เดซิลิตร
磅 bàng ปอนด์
加仑 jiālún แกลลอน
立方厘米 lìfāng límǐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
立方英寸 lìfāng yīngcùn ลูกบาศก์นิ้ว
立方英尺 lìfāng yīngchǐ ลูกบาศก์ฟุต
立方米 lìfāng mǐ ลูกบาศก์เมตร
平方毫米 píngfāng háomǐ ตารางมิลลิเมตร
平方厘米 píngfāng límǐ ตารางเซนติเมตร
平方英寸 píngfāng yīngcùn ตารางนิ้ว
平方英尺 píngfāng yīngchǐ ตารางฟุต
平方分米 píngfāng fēnmǐ ตารางเดซิเมตร
平方公里 píngfāng gōnglǐ ตารางกิโลเมตร
平方码 píngfāng mǎ ตารางหลา
平方英里 píngfāng yīnglǐ ตารางไมล์
平方米 píngfāng mǐ ตารางเมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!