คำศัพท์บอกลักษณะนิสัยใจคอ 性格

一丝不苟 【 yì sī bù gŏu 】 ระเอียดรอบคอบ เนี๊ยบมาก
严格 【 yán gé 】 เข้มงวด
俭朴 【 jiăn pŭ 】 ประหยัดเรียบง่าย
健忘 【 jiànwàng 】 ขี้ลืม
充满热情 【 chōng măn rè qíng 】 กระตือรือร้น
公正 【 gōng zhèng 】 ยุติธรรม
冷酷 【 lěngkù 】 เย็นชา
冷静 【 lěngjìng 】 ใจเย็น ; สุขุม
办事仔细 【 bànshì zĭ xì 】 ทำงานละเอียด
勤劳 【 qín láo 】 มุมานะบากบั่น
勤奋 【 qín fèn 】 ขยันหมั่นเพียร
友好 【 yŏuhăo 】 เป็นกันเอง
受过良好教育 【 shòu guò liáng hăo jiāoyù 】 พื้นฐานมาดี/ได้รับการศึกษามาดี
可靠 【 kěkào 】 เชื่อถือได้/พึ่งพาได้
合格 【 hé gé 】 มีคุณสมบัติ
吝啬 【 lìnsè 】 ขี้เหนียว
吹牛 【 chuīniú 】 โอ้อวด
和蔼 【 héǎi 】 อ่อนโยน
和蔼可亲 【 hé ăi kě qīn 】 น่าคบ/เป็นมิตรเป็นกันเอง
善于分析 【 shàn yú fēn xī 】 เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
善于表达 【 shàn yú biăo dá 】 ถนัดในการแสดงออก
善良 【 shànliáng 】 ใจดี
坚决 【 jiānjué 】 มั่นคง ; หนักแน่น
坚强 【 jiān qiáng 】 หนักแน่น
坚强 【 jiānqiáng 】 เข้มแข็ง
坚毅 【 jiānyì 】 มั่นคง ; หนักแน่น
塌实 【 tā shí 】 สุขุม
大胆 【 dà dăn 】 กล้า
天真 【 tiānzhēn 】 ไร้เดียงสา
好沉思 【 hăo chén sī 】 ชอบครุ่นคิดไตร่ตรอง
守纪律 【 shŏu jì lü 】 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
实事求是 【 shí shì qiú shì 】 อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
实际 【 shíjì 】 ที่มองโลกบนความเป็นจริง
害羞 【 hàixiū 】 ขี้อาย
宽厚 【 kuān hòu 】 โอบอ้อมอารีย์
宽宏大量 【 Kuān hóng dà liàng 】 มีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์
富创造力 【 fù chuàng zào lì 】 ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
小气 【 xiǎoqì 】 ขี้เหนียว
尽职 【 jìn zhí 】 รับผิดชอบต่อหน้าที่
幽默 【 yōu mò 】 มีอารมณ์ขัน
开朗 【 kāilǎng 】 มองโลกในแง่ดี
心窄 【 xīnzhǎi 】 จิตใจคับแคบ
心细 【 xīnxì 】 รอบคอบ
心胸宽大 【 xīn năo kuān dà 】 ใจกว้าง
忠心耿耿 【 zhōng xīn gěnggěng 】 เป็นที่มีจิตใจซื่อสัตย์อย่างหาที่สุดมิได้
忠诚 【 zhōng chéng 】 ซื่อสัตย์สุจริต/ไว้ใจได้
性急 【 xìngjí 】 ใจร้อน
恭顺 【 gōngshùn 】 อ่อนน้อมถ่อมตน
愉快 【 yúkuài 】 ร่าเริง
意志坚强 【 yì zhì jiān qiáng 】 แน่วแน่/จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
慷慨 【 kāngkǎi 】 ใจกว้าง
挥霍 【 huīhuò 】 สุรุ่ยสุร่าย
无私 【 wú sī 】 ไม่เห็นแก่ตัว
有信心 【 yŏu xìn xīn 】 มั่นใจในตนเอง
有冒险精神 【 yŏu mào xiăn jīng shén 】 กล้าเสี่ยง(ภัย)
有合作精神 【 yŏu hé zuò jīngshén 】 มีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
有才干 【 yŏu cái gàn 】 มีความสามารถ/มีฝีมือ (ในการทำงาน)
有才能 【 yŏu cái néng 】 ที่มีความสามารถและสติปัญญา
有抱负 【 yŏu bào fù 】 มีความมุ่งมั่นและปรารถนาอันแรงกล้า/มีปณิธาน
有方法 【 yŏu fāng fă 】 มีระเบียบแบบแผน
有独创性 【 yŏu dú chuàng xìng 】 มีความคิดสร้างสรรค์(อันเกิดจากความคิดของตนเอง)
有献身精神 【 yŏu xiàn shēn jīng shén 】 เป็นซื่อสัตย์จงรักภักดี
有理性 【 yŏu lĭ xìng 】 เข้าใจในเหตุผล
有理解力 【 yŏu lĭjiě lì 】 สามารถเข้าใจอะไรได้เร็ว
有礼貌 【 yŏu lĭ mào 】 มีมารยาท
有礼貌 【 yǒu lǐmào 】 มีมารยาท
有系统 【 yŏu xì tŏng 】 เป็นระบบ/มีหลักเกณฑ์
有能干 【 yŏu néng gàn 】 มีสติปัญญาความสามารถ
有进取心 【 yŏu jìn qŭ xīn 】 มุ่งไปข้างหน้า(แสวงหาความก้าวหน้า)
有雄心壮志 【 yŏu xiŏng xīn zhuàng zhì 】 ทะเยอทะยาน/มีความมุ่งมั่นและมีปณิธานอันยิ่งใหญ่
机敏 【 jī mĭn 】 ว่องไว
机灵 【 jī líng 】 ตื่นตัว
条理分明 【 tiáo lĭ fēn míng 】 มีกฎเกณฑ์ชัดเจน
欢乐 【 huānlè 】 ร่าเริง
正直 【 zhèng zhí 】 ตรงไปตรงมา
正经 【 zhèngjīng 】 ซื่อตรง ; ซื่อสัตย์
残忍 【 cánrěn 】 เหี้ยมโหด
殷勤 【 yīnqín 】 มีไมตรีจิตโอบอ้อมอารีย์
沉着 【 chénzhuó 】 ใจเย็น ; สุขุม
活跃 【 huó yuè 】 กระฉับกระเฉงคล่องแคล้ว
灵巧 【 líng qiăo 】 หลักแหลม
生气勃勃 【 shēngqì bóbó 】 ร่าเริง
目明确 【 mù dì míng què 】 มีเป้าหมายชัดเจน
直爽 【 zhíshuǎng 】 ตรงไปตรงมา ; เปิดเผย
直率 【 zhí shuài 】 เปิดเผยตรงไปตรงมา
直率 【 zhíshuài 】 ตรงไปตรงมา ; เปิดเผย
真诚 【 zhēn chéng 】 จริงใจ
稳健 【 wěnjiàn 】 ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี/สุขุม
粗野 【 cūyě 】 หยาบคาย
精力充沛 【 jīnglì chōng pèi 】 กำลังวังชาเต็มเปี่ยม
精悍 【 jīng hàn 】 ฉลาดเฉียบแหลมและมีความสามารถมาก
精神饱满 【 jīngshén băo măn 】 มีไมตรีจิต/มีพลังจิตใจอิ่มเอิบเต็มเปี่ยม
老实 【 lăoshí 】 ซื่อตรง/ซื่อ ๆ
老练 【 lăo liàn 】 มีประสบการณ์โชกโชน
胆小 【 dǎnxiǎo 】 ขี้ขลาด
能胜任 【 néng shèng rèn 】 สามารถรับภาระหน้าที่ได้
节约 【 jiéyuē 】 ประหยัด
虚弱 【 xūruò 】 อ่อนแอ
认真 【 rènzhēn 】 จริงจัง
讲道理 【 jiăng dàolĭ 】 ใช้เหตุผล/มีเหตุผล
诚实 【 chéng shí 】 ซื่อตรง
调皮 【 tiáopí 】 ดื้อ
谦虚 【 qiān xū 】 ถ่อมตน
谨慎 【 jĭn shèn 】 ละเอียดรอบคอบ
负责 【 fù zé 】 รับผิดชอบ
踌躇 【 chóuchú 】 ลังเล
辛勤 【 xīn qín 】 อุตสาหะ
适应性强 【 shìyìng xìng qiáng 】 มีความสามารถในการปรับตัว
醉鬼 【 zuìguǐ 】 ขี้เมา
顽皮 【 wánpí 】 ดื้อ
马虎 【 mǎhu 】 สะเพร่า ; เลินเล่อ
骄傲 【 jiāoào 】 หยิ่ง
黑心 【 hēixīn 】 ใจดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!