คำมูลร่วมรากจีนโบราณ - ไทย

ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมายาวนานหลายพันปี ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวเขียน ความหมาย อรรถศาสตร์ วกยสัมพันธ์ และเสียงอ่านด้วยเช่นกัน โดยในทางสัทวิทยาจะแบ่งได้เป็นสามช่วง คือ 1. เสียงจีนโบร๊าณโบราณ ยุคดึกดำบรรพ์ 2.จีนโบราณยุคกลาง  3.จีนปัจจุบัน 

วิธีการศึกษา

การศึกษาสัทศาสตร์จีนโบราณนั้น ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกันในหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากอักษรจีนเป็นอักษรภาพ ไม่ใช่เอาไปประสมกันแล้วอ่านเป็นเสียงได้ด้วยตัวของมันเอง การศึกษาเสียงภาษาจีนจึงไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเค้าเท่าไหร่

ประเภทเอกสารโบราณที่ใช้ในการอ้างอิงการถอดเสียงก็เช่น 韵书 หรือ 等韵图 เป็นต้น เพราะว่าจัดเก็บระบบการอ่านและการประสมเสียงไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเอกสารที่สำคัญเช่น กว่างยวิ้น จงเอวี๋ยนอินยวิ้น เป็นต้น

  นอกจากนี้ก็ยังศึกษาผ่านหลักฐานประเภทอื่น ๆ อีกเช่น

  1. ฉันทลักษณ์การแต่งคำประพันธ์ โคลงกลอน อักษรพ้องรูป การยืมคำรูปคำ  

  2. ภาษาถิ่นภาษาจีนปัจจุบัน เนื่องจากพบว่ายังมีเค้ารอยของภาษาจีนโบราณหลงเหลืออยู่ในภาษาถิ่นหลาย ๆ ถิ่นในภาษาจีน

  3. ภาษาอื่น ๆ ที่เคยร่วมรากกัน เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาญี่ปุ่น และภาษาของชนกลุ่มน้อยตามชายแดนจีน
  4. เอกสารจีนที่แปลมาจากภาษาอื่นๆ เช่น พระไตรปิฏก เป็นต้น

 

โดยมีวิธีการหั่นเสียง แตกรูปพยางค์ออกด้วยวิธีดังนี้

  1. การเรียงคำในอนุกรมเสียง การจัดหมวดหมู่ รูปคำ ความหมาย เสียงพยัญชนะต้นที่ใช้
  2. แตกเสียง เป็น เสียงสระ การเปิดปาก การปิดปาก วรรณยุกต์
  3. การแบ่งพยัญชนะต้น การแบ่งฐานกรณ์
  4. เปรียบเทียบเสียงกับฉันทลักษณ์โคลงกลอน การวางตำแแหน่งของเสียง
  5. บางคนก็ใช้วิธีเปรียบเทียบพยางค์ของคำ

การแบ่งสำเนียงจีนออกเป็นสามยุคไม่ได้แปลว่าพอเปลี่ยนยุคก็มาการเปลี่ยนสำเนียงไปเสียทั้งหมด เพราะว่าเสียงภาษาจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนขึ้น อักษรตัวหนึ่งในสมัยโบราณ เสียงอ่านระหว่างยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันแทบจะเป็นคนละภาษา รวมไปถึงเพราะว่าหลักฐานการศึกษามีอยู่ไม่มาก การศึกษาสำเนียงกับการออกเสียงยุคต่างๆจะยึดเอกสารโบราณคนละเล่มกัน จึงทำให้ความแตกต่างยิ่งชัดเข้าไปอีก ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารพวกนี้มักบันทึกการออกเสียงของตัวหนังสือภาษาเขียน ยังไม่รวมไปถึงการพูดจากันจริงๆอีก ระหว่างรอยต่ออาจมีความคลายคลึงกัน เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

ซึ่งทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่า เสียงอ่านและสำเนียงที่ยึดถือว่าเป็นมาตรฐานของแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกัน แปลว่าภาษาทางการ ภาษามาตรฐานของแต่ละยุคใช้ภาษาคนละถิ่นกัน และก็ไม่แน่ว่าภาษาทางการของแต่ละยุคจะพูดเหมือนกันทั้งเมืองด้วยเช่นกัน เช่นการศึกษาเสียงถัง Henri Maspero ยึดเอาสำเนียงฉางอันโบราณเป็นมาตรฐาน ส่วนเจอร์รี นอร์มัน และ  Weldon South Coblin กลับมองว่าวิธีนี้ยังไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนัก เพราะไม่ได้แปลว่าคนจีนทั้งแผ่นดินจะพูดสำเนียงฉางอันเหมือนกันหมด 

เสียง 中古 มีนักภาษาศาสตร์สืบสร้างไว้หลายท่าน เช่น Karlgren  Baxter-Sagart  王力 ฯลฯ และเสียงสืบสร้าง 上古 ก็สืบสร้างจากเสียง 中古 โดยด้านหน้าจะใส่ * เพื่อแสดงชั้นของการสืบสร้าง  * (** แปลว่าสืบสร้าง 2 ชั้น)

นักวิชาการไทยที่ศึกษาด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติเช่น
ศาสตราจารย์ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

 

ตัวเขียน IPA ความหมาย 简体 繁体 拼音 Karlgren 中古 Baxter-Sagart 中古 Other 中古 Baxter-Sagart 上古 (other) 上古
(รู้)จัก cạk รู้จัก shí śjək syik *s-tək
กง kng กง gōng ki̯uŋ kjuwng *kʷəŋ kʷɯŋ
ก่น k̀n ก่น gèn kən *kɯːns
กบ kob กบ kăp kuːb
กบ kob ประกบ kăp hop *m-kˁop kuːb
ɡuːb
กรง krong กรง lóng luŋ luwng *k.rˁoŋ roːŋ
roːŋʔ
roŋ
กรวด krwd กรวด(น้ำ) lèi luɑi
กลั่น klạ̀n กลั่น jiǎn kăn
lien
kɛnX *kˁranʔ {*kˁr[a]nʔ}
กล้า kl̂ā ต้นกล้า jià ka kæH *kˁra-s
กลาย klāy กลาย gǎi kɑ̆i kojX *C.qˁəʔ
กล่าว kl̀āw กล่าว gào kɑu kawH *kˁuk-s
กวด kwd กวด kuò kuɑt koːd
กวน kwn กวน guān kuɑn kwan *kʷˁan {*kʷˁa[n]}
กวย kwy กวย guǐ kwi kwijX *kʷruʔ
กวา kwā กวา guā kwæ *kʷˁra
กว่า kẁā กว่า guò kwa *Cə.kʷˁaj
กว้าง kŵāng กว้าง guǎng xanH *ŋ̊ˁar-s {*ŋ̊ˁar(ʔ)-s}
กวาด kwād กวาด guā kwæt *kʷˁrat {*[kʷˁ]r[a]t}
กว้าน kŵān กว้าน guǎn kwanH *kˁonʔ-s {*[k]ˁo[n]ʔ-s}
กัน kạn กัน gān kan *kˁar {*[k]ˁar}
กับ Kạb (กำ)กับ jiān kæm *kˁram {*[k]ˁram}
กับ kạb กับ gip *m-k-rəp {*[m-k-]rəp}
กาก kāk กาก khæwk *kʰˁrok {*[kʰ]ˁrok}
กาด kād กาด jiè kăi kɛjH *kˁret-s {*kˁr[e][t]-s}
ก้าน k̂ān ก้าน gǎn kanX *kˁarʔ {*kˁa[r]ʔ}
กาบ kāb กาบ jiǎ kæp *kˁrap {*[k]ˁr[a]p}
ก่าย k̀āy ก่าย gài kajH *kˁap-s {*[k]ˁap-s}
การ kān (กง)การ gōng kuwng *kˁoŋ
กาว kāw กาว jiāo kau kæw *kˁriw {*[k]ˁriw} 胶[gräu]
胶[kräu]
胶[khräu]
胶[kräus]
กิ๊บ kíb กิ๊บ jiá *krëp kɛp *C.kˁ‹r›ep
กี่ kī̀ กี่ kjɨj *kəj
กี่ kī̀ กี่ kijX *krəjʔ
กู้ kū̂ กู้(ลอบ) kjoX *C.qaʔ {*C.q(r)aʔ}
กูด kūd กูด jué kjwot *Cə.kot
เก ke เก zhī tɕie̯ tsye *ke
เกก kek เกก (มะเหรก) zhì
เกง keng เกง jīng ki̯ɐŋ kjæng *kraŋ {*[k]raŋ}
เกรง kerng เกรง jīng kjæng *kreŋ
เกรียน kerīyn เกรียน dòng
เกลียว kelīyw เกลียว jiāo kæw *kˁraw {*[k]ˁraw}
เกา keā เกา sāo sɑu saw *sˁu
เก่า kèā เก่า jiù gjuwH *N-kʷəʔ-s
เก้า kêā เก้า jiǔ kjuwX *kuʔ {*[k]uʔ}
เกี่ยว keī̀yw เกี่ยว shōu ɕi̯ə̯u syuw *s-kiw
เกี้ยว keī̂yw เกี้ยว 轿 jiào gi̯ɛu ɡrew
ɡrews
เกือก keụ̄xk เกือก jué
แก่ kæ̀ แก่ kie̯ kral kralʔ
kʰrals
แก้ kæ̂ แก้ jiě kɛX *kˁreʔ
แกง kæng แกง gēng kæng *kˁraŋ
แกน kæn แกน jiān kɛn *kˁrər {*kˁrə[r]}
แกม kæm แกม jiān kiem kem *kˁem {*[k]ˁem}
แก้ม kæ̂m แก้ม liǎn
ไก kị กลไก kijX *krəjʔ
ไก่ kị̀ ไก่ kej *kˁe
ไก่ kị̀ (อก)ไก่ jià
ขด k̄hd ขด ki̯uət khjut *kʰut {*[kʰ]ut}
ข่ม k̄h̀m ข่ม kān kʰăm
ขวย k̄hwy กระดาก อาย เช่น แก้ขวย ขวยใจ. kuì kwijH *kruj-s {*[k]ruj()-s}
ขวัญ k̄hwạỵ ขวัญ hún hwon *m.qʷˁən {*[m.]qʷˁə[n]}
ขวาง k̄hwāng ขวาง kuáng giwaŋ gjwang *k-ɢʷaŋ {*[k-ɢʷ]aŋ}
ขวาง k̄hwāng ขวาง héng hwæng *C.ɡʷˁraŋ
ขอ k̄hx ขอ gōu
ขัง k̄hạng ขัง kàng
ขัด k̄hạd ขัด
ขัน k̄hạn ขัน quān
ขัว k̄hạw ขัว qiáo gjew *ɡaw {*[ɡ](r)aw}
ขา k̄hā (สา)ขา
ขา k̄hā ขา jiāo
ขาก k̄hāk ขาก (ถุย)
ขาม k̄hām (เกรง)ขาม qīn
ขาม k̄hām (มะ)ขาม gān kɑm
ขาว k̄hāw ขาว hào
ข้าว k̄ĥāw ข้าว hào
ขิง k̄hing ขิง jiāng ki̯aŋ kjang *C.qaŋ
ขิม K̄him ขิม qín gim *C.ɢəm {*[C.ɢ](r)[ə]m}
ขี่ k̄hī̀ ขี่ gje *C.ɡaj {*[C.ɡ](r)aj} ~ *[Cə.ɡ](r)aj
ขี้ k̄hī̂ ขี้ shǐ syijX *qʰijʔ
ขีด k̄hīd ขีด khejH *kʰˁet-s {*[kʰ]ˁet-s}
ขุด k̄hud ขุด jué gi̯uət gjut *ɡut {*[ɡ]ut}
ขุน k̄hun ขุน jūn kjun *C.qur
ขุม k̄hum ขุม kǎn khomX *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ}
ขูด k̄hūd ขูด
เขก k̄hek เขก kek *kˁik
เข็น k̄hĕn เข็น qiān khen *kʰˁin {*[k]ʰˁi[n]}
เข็ม k̄hĕm เข็ม 针/箴 zhēn tsyim *t.kəm {*t.[k]əm}
เขา k̄heā เขา qiū khjuw *kʷʰə {*[k]ʷʰə}
เขา k̄heā (นก)เขา jiū kjuw *ku {*[k](r)u}
เขียว k̄heīyw ไป รีบไป kʰi̯wo khjoH *kʰaʔ-s {*[k]ʰ(r)aʔ-s}
เขี้ยว k̄heī̂yw เขี้ยว 齿 chǐ tsyhiX *t-kʰəʔ {*[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ}
เขือ k̄heụ̄x (มะ)เขือ qié gi̯ɑ
แขก k̄hæk แขก kʰɐk khæk *kʰˁrak
แข่ง k̄hæ̀ng แข่ง jìng gjængH *m-kraŋʔ-s ~ C-kraŋʔ-s
แข้ง k̄hæ̂ng แข้ง jìng hengH *m-kʰˁeŋ-s
แข็ง k̄hæ̆ng แข็ง jìn ki̯ɛŋ kjiengH kienq *keŋ-s (no palatalization before *-eŋ?)
แขน k̄hæn แขน jiān ken *kˁen {*[k]ˁe[n]}
แขม k̄hæm แขม jiān kem *kˁem {*[k]ˁem}
แขวน k̄hæwn แขวน xuán hwen *Cə-N-kʷˁen {*Cə-N-kʷˁe[n]}
โขก k̄hok โขก què
ไข k̄hị ไข kāi khoj *Nə-kʰˁəj {*Nə-[k]ʰˁə[j]}
คด khd คด
คด khd ก้อนหินที่มีหัวสัตว์หรือต้นไม้ jué ki̯uət kjwot *kot
คน yuán ɢon hjwen *ɢʷren {*[ɢ]ʷre[n]} ɢon
ɢun
คบ khb คบ xiá hæp *ɡˁrap {*[ɡ]ˁr[a]p}
ครก khrk ครก jiù gjuwX *C.ɡʷəʔ {*C.[ɡ]ʷ(r)əʔ}
คราด khrād คราด
คร้าน khr̂ān คร้าน lǎn lanX *N-kə.rˁanʔ
คราม khrām คราม lán lam *N-k.rˁam
คลอก khlxk คลอก lào
คลอง khlxng คลอง jiāng kæwng *kˁroŋ
คล้า khl̂ā คล้า
คลื่น khlụ̄̀n คลื่น lán
ควบ khwb ควบ ɣăp hop *m-kˁop
ควัน khwạn ควัน xūn xjun *qʰun {*qʰu[n]}
ควั่น khwạ̀n ควั่น yùn hjunH *ɢʷər-s {*[ɢ]ʷər-s}
คอ khx คอ hóu ɣə̯u huw *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o}
คอก khxk คอก
คอก khxk คดงอ ʔju *qʷa {*qʷ(r)a}
คั่ง khạ̀ng คั่ง hǒng
คั่น khạ̀n คั่น jiàn kɛn *kˁren {*kˁre[n]}
คา khā คา jiā
ค่า kh̀ā ค่า jià kæH *C.qˁ‹r›aʔ-s
ค้า kĥā ค้า jiǎ kuX *C.qˁaʔ
คาน khān คาน 竿 竿 gān kan *kˁar
คาน khān คาน xián hɛn *N-kˁren {*N-kˁre[n]}
คาบ khāb คาบ (เกี่ยว) hap *m-kˁap {*m-[k]ˁap}
คำ khả ทองคำ jīn kim *kəm {*k(r)[ə]m}
คิด khid คิด kejH *kˁij-s
คี่ khī̀ คี่ kje *kaj {*[k](r)aj}
คีบ khīb คีบ xiá hep *m-kˁep
คีม khīm คีม qián gjem *C.ɡ‹r›em {*C.[ɡ]‹r›em}
คึก khụk คึก qiāo
คุด khud ขุด ki̯uət khjut *kʰut {*[kʰ]ut}
คุ้น khûn คุ้น guàn kwænH *kˁron-s {*kˁro[n]-s}
คุม khum คุม qín
คู khū คู gjo *ɡa {*[ɡ](r)a}
เค็ม khĕm เค็ม xián hɛm *Cə.ɡˁrom {*Cə.[ɡ]ˁr[o]m}
เครา kherā เครา háo haw *ɡˁaw {*[ɡ]ˁaw}
แคบ khæb กิ๊บ xiá hɛp *N-kˁ‹r›ep
แคบ khæb (ช่อง)แคบ xiá
โคก khok โคก jiào
โคน khon โคน gēn kon *kˁən {*[k]ˁə[n]}
งวด ngwd งวด yuè ngjwot *ŋʷat {*[ŋ]ʷat}
งัว ngạw งัว niú ngjuw *ŋʷə {*[ŋ]ʷə} (‹ uvular?)
งา ngā งา ngæ *m-ɢˁ‹r›a
เงอะ ngexa (งม)เงอะ àn
เงา ngeā เงา ǒu ŋə̯u
เงิน ngein เงิน yín ngin *ŋrən {*ŋrə[n]}
จง cng จงรักภักดี zhōng trjuwng *truŋ
จน cn จนกระทั่ง จนถึง zhēn
จบ cb จบรอบ ครบรอบ
จริง cring จริง เรื่องจริง zhēn tɕi̯ĕn tsyin *tin {*ti[n]} ʔljin
จอก cxk นกกระจอก què tsjak *tsewk {*[ts]ewk}
จัก (สาร) cạk จักสาร zhī tśjək tsyik *tək
จัด cạd จัด จัดการ shè śjät syet *ŋ̊et
จับ cạb จับ ถือ zhí tśjĕp tsyip *tip {*[t]ip}
จ่า c̀ā จ่า จวัก ตวัก zhào tʂau ʔsruːʔ
จาน cān จาน zhǎn tʂăn ʔsreːnʔ
จาม cām จาม ใช้ขวานจาม zhǎn tʂăm tsrɛmX *tsramʔ {*[ts]ramʔ} ʔsreːmʔ
จิ้ม cîm จิ้ม jìn tsʰi̯əm ʔsims
shim
จี่ cī̀ รู้จักมักจี่ zhī ȶie̯ trje *tre ʔl'e
จีบ cīb จับจีบ อัดจีบ zhé dʱiei dejH *dˁet-s {*[d]ˁet-s} l'eːl
ʔljed
จุ้น cûn จุ้น ที่รองภาชนะเช่นถ้วยหรือป้าน zhǎn
จุบ cūb เอาปากจุบ เช่นเด็ก 𠯗/咂 zā / zā
จุ่ม cùm จุ่ม zhàn
เจ็ด cĕd เจ็ด tsʰi̯ĕt tshit *tsʰit {*[tsʰ]i[t]} sn̥ʰid
เจอ cex เจอ zāo tsaw *tsˁu
เจ่า cèā นกจับ เกาะ zhuā tṣau- tsræw *tsru {*[ts](ˁ)ru}
เจ้า Cêā เจ้า เจ้าขุนมูลนาย zhǔ tɕi̯u tsyuX *toʔ
เจียง ceīyng เจียง เดือนอ้าย zhèng tɕi̯ɛŋ tsyeng *C.teŋ tjeŋ
tjeŋs
เจียน ceīyn เจียน ตัด เจียนใบตอง jiǎn tsi̯ɛn ʔslenʔ
เจียว ceīyw เจียว shāo *sjäu syew *ŋ̊ew {*[ŋ̊]ew}
เจือ ceụ̄x จุนเจือ (ช่วยเหลือ) zuǒ tsaH *tsˁarʔ-s (dial. *-r › *-j)
โจก cok โจก หัวโจก shǒu ɕi̯ə̯u syuwH *l̥uʔ-s
ฉก c̄hk ฉก ฉุด chāo tsjewX *tsawʔ {*[ts]awʔ}
ฉัน c̄hạn ฉันอาหาร cān tsʰɑn
ฉาง c̄hāng ฉาง ยุ้งฉาง cāng tshang *[s.r̥]ˁaŋ
ฉีก c̄hīk ฉีก xuē sjewH *sewk-s {*[s]ewk-s}
เฉด c̄hed เฉด เฉดหัว chū tsyhwit *t-kʰut
เฉียง c̄heīyng เฉียง เอียง qīng khjwieng *kʷʰeŋ {*[k]ʷʰeŋ}
แฉก c̄hæk แฉก เป็นแฉกๆ
ชง chng ชง chōng tsyhowng *tʰoŋ
ชวย chwy ชวย โชย chuī tsyhwe *tʰoj
ช่วย ch̀wy ช่วย zhù dzrjoH *Cə.dzra-s {*Cə.[dz]ra-s}
ชอก chxk ชอก (ช้ำ) tshek *s.tʰˁiwk
ชัง chạng ชัง เกลียดชัง zēng tsong *tsˁəŋ {*[ts]ˁəŋ}
ชั่ง chạ̀ng ชั่งน้ำหนัก chèng
ชา chā ชา chá
ชา chā ชา เหน็บชา
ช้า cĥā ช้า หยาบช้า tshu *N-sˁra
ช่าง ch̀āng ช่าง jiàng dzjangH *S.baŋ-s {*S.[b]aŋ-s}
ช้าง cĥāng ช้าง xiàng zi̯aŋ zjangX *s-daŋʔ {*s-[d]aŋʔ}
ชำ chả ชำ เพาะชำ qián
ช้ำ cĥả ช้ำ ชอกช้ำ cǎn
ชิง ching ชิง แย่งชิง zhēng tʂæŋ tsrɛng *tsˁreŋ {*[ts]ˁreŋ} ~ m-tsˁreŋ (or mə-tsˁreŋ) ʔsreːŋ
ชิน chin เนื้อชิน qiān
ชิ้น chîn ชิ้น jiàn gi̯ɛn
ชี้ chī̂ ชี้ ชี้นิ้ว zhǐ tɕi tsyijX *mə.kijʔ
ชื่อ chụ̄̀x ชื่อ dziH *mə-dzə-s {*mə-dzə(ʔ)-s}
ชุบ chub ชุบ zhá
เช้า chêā เช้า zǎo tsawX *Nə.tsˁuʔ {*Nə.[ts]ˁuʔ}
เชียง cheīyng เชียง chéng dzyeng *Cə.deŋ {*Cə.[d]eŋ}
เชื่อ cheụ̄̀x เชื่อ เชื่อไว้ก่อน เดี๋ยวมาจ่าย shì syejH *l̥ap-s {*[l̥][a]p-s}
เชื้อ cheụ̄̂x เชื้อ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เชื้อสาย zjoX *s-m-taʔ
แช่ Chæ̀ แช่
โชค chokh โชค zuò
ใช่ chı̀ ใช่ shì dzyeX *deʔ {*[d]eʔ}
ใช้ chı̂ ใช้ ใช้ให้ไปทำบางอย่าง chā tsrhæ *tsʰraj
ไช chị ไช zhuī
ซอก sxk ซอก(ซุก) sōu
ซ่อง s̀xng ซ่อง sòng yowng *ɢoŋ {*[ɢ](r)oŋ}
ซัก sạk ซัก suǒ sak *sˁak {*[s]ˁak}
ซ่า s̀ā ซ่า shā
ซ่าน s̀ān ซ่าน sǎn sanX *sˁanʔ {*[s]ˁa[n]ʔ}
ซาว sāw ซาว(ข้าว) xiū si̯ə̯u
ซื้อ sụ̄̂x ซื้อ shì dzyiX *C.dəʔ {*C.[d]əʔ}
โซ่ โซ่ suǒ swaX *sˁojʔ {*[s]ˁojʔ}
ฐาน ṭ̄hān ฐาน tán
เฒ่า tʹhèā เฒ่า 寿 shòu dzyuwH *duʔ-s {*[d]uʔ-s}
ดง dng ดงข้าว róng yuwng *luŋ (? ‹ *lum)
ด้วน d̂wn ด้วน ทำให้สั้นลง duǎn twanX *tˁorʔ
ดอน dxn ดอน ที่ดอน dūn
ดื่ม dụ̄̀m ดื่ม yǐn ʔimX *qəmʔ {*q(r)[ə]mʔ}
เด็ก dĕk เด็ก *tsï tsiX *tsəʔ {*[ts]əʔ}
เดือน deụ̄xn ไส้เดือน yǐn yinX *m-qərʔ {*[m-q](r)ə[r]ʔ}
แดน dæn แดน yán
ได dị (บัน)ได thej *l̥ˁəj {*l̥ˁ[ə]j}
ตก tk ตก dào tawX *tˁawʔ
ตก tk ตกฤดู dào tɑu tawH *tˁawk-s {*tˁaw[k]-s}
ตก tk (สี)ตก diāo tew *tˁiw
ตรง trng (ซื่อ)ตรง zhōng trjuwng *truŋ
ตรง trng ตรง zhōng trjuwng *truŋ
ตรู่ trū̀ ตรู่ zhòu
ต่วน t̀wn ต่วน duàn
ตอ Tx ตอ zhū
ต่อ t̀x ต่อ(สู้) dòu
ตอก txk ตอก zhù trjuwk *truk
ตอก txk ซี่ไม่ไผ่ zhú ȶi̯uk trjuwk *truk
ตอด txd ตอด zhé
ตอบ txb ตอบ top *tˁəp {*[t]ˁ[ə]p}
ตัก tạk ตัก zhuó tsyak *t-qewk
ตั่ง tạ̀ng ตั่ง dèng
ตัด tạd ตัด zhé dejH *dˁet-s {*[d]ˁet-s}
ตัด tạd ตัด duó
ตัว tạw ตัว tóu duw *m-tˁo
ตา ตา tuX *tˁaʔ
ต่าง t̀āng ต่าง dāng tang *tˁaŋ
ต่าง t̀āng ต่าง zhuāng
ตาว tāw ตาว dāo taw *C.tˁaw
ตำ tả ตำ zhěn
ติ่ง tìng ติ่ง dīng
ติด tid ติด zhuì
ตี ตี
ตื้น tụ̄̂n ตื้น qiǎn tshjenX *tsʰenʔ {*[ts]ʰe[n]ʔ}
ตุ้ม tûm ตุ้ม dǎn
ตูก tūk ตูก zhōu tsyuw *tu
ตูบ tūb (หู)ตูบ
เต็ม tĕm เต็ม tiān
เตา teā เตา táo
เต้า têā เต้า dào tɑu tawH *tˁawk-s {*tˁaw[k]-s}
แต่ tæ̀ แต่ zhī tsyek *tek
แต่ง tæ̀ng แต่ง zhuāng tsrjang *tsraŋ {*[ts]raŋ}
แต้ม tæ̂m แต้ม
โต่ง tòng โต่ง zhōng tsyuwng *tuŋ
ใต้ tı̂ ใต้
ถก t̄hk ถก dek *lˁiwk
ถด t̄hd ถด 退 退 tuì thwojH *n̥ˁəp-s {*n̥ˁ[ə]p-s}
ถม t̄hm ถม tǎn
ถลก t̄hlk ถลก chōu trhjuw *l̥ru
ถลึง t̄hlụng ถลึง dèng
ถ้วน t̄ĥwn ถ้วน chūn thwoj *tʰˁur
ถอง t̄hxng ถอง 𠟍 chōng
ถอด t̄hxd ถอด tuō dwajH *lˁot-s
ถอน t̄hxn ถอน(ใจ) tàn thanH *n̥ˁar-s
ถ่อม t̄h̀xm ถ่อม tiǎn tʰiem themH *l̥ˁimʔ-s {*l̥ˁ[i]mʔ-s}
ถอย t̄hxy ถอย 退 退 tuì thwojH *n̥ˁəp-s {*n̥ˁ[ə]p-s}
ถัก t̄hạk ถัก zhī tsyik *tək
ถัง t̄hạng ถัง tǒng
ถั่ว t̄hạ̀w ถั่ว dòu duwH *N.tʰˁo-s
ถ่าน t̄h̀ān ถ่าน tàn thanH *tʰˁan-s {*[tʰ]ˁa[n]-s}
ถ่าว t̄h̀āw ถ่าว shǎo syewX *s.tewʔ {*[s.t]ewʔ}
ถึก t̄hụk ถึก dʱək dok *dˁək {*[d]ˁək}
ถึง t̄hụng ถึง tōng tʰuŋ thuwng *l̥ˁoŋ
ถุน t̄hun ถุน tūn
ถูก t̄hūk ถูก chù tsyhowk *tʰok
เถา t̄heā เถา tào
เถียง t̄heīyng เถียง zhèng tsyingH *təŋ-s
เถียง t̄heīyng เถียง (นา) tíng dʱieŋ deng *m-tˁeŋ deːŋ
เถือก t̄heụ̄xk เถือก chì tsyhek *t-qʰak {*[t-qʰ](r)Ak}
แถก t̄hæk แถก 𣟄 Loading...
แถน t̄hæn แถน tiān then *l̥ˁin {*l̥ˁi[n]}
แถบ t̄hæb แถบ tiě
แถม t̄hæm แถม tiān
แถลง t̄hælng แถลง zhēn
โถ t̄ho โถ táng dang *dˁaŋ {*(Cə.)[d]ˁaŋ}
ไถ t̄hị ไถ liei lij *rij {*[r][i]j}
ไถ t̄hị ไถ tuī thwoj *tʰˁuj
ไถ้ t̄hị̂ ไถ้ dài dojH *Cə.lˁək-s
ทบ thb ทบ dʱăp dop *m-rˁəp
ทรง thrng ทรง chēng
ทราย thrāy ทราย shā sræ *sˁraj {*[s]ˁraj}
ท่อ th̀x ท่อ dòu
ทอง thxng ทอง tóng downg *N-rˁum {*N-rˁu[m]} (dial. › *-uŋ)
ทอง thxng ทอง tóng
ท่อง th̀xng ท่อง sòng zjowngH *sə-loŋ-s {*sə-[l]oŋ-s}
ทอด thxd ทอด(เสียง) chí drij *lrəj {*lrə[j]}
ทอด thxd ทอด(ทิ้ง) zhì
ท่อน th̀xn ท่อน duàn twanH *tˁon-s {*tˁo[n]-s}
ทัก thạk ทัก diào
ทัง thạng ทัง tóng duwng *lˁoŋ
ทัง thạng (ต้น)ทัง tóng dʱuŋ
ทัด thạd (สัน)ทัด dài
ทับ thạb ทับ dié
ทา thā ทา ȡʱi̯wo du *lˁa
ท่า th̀ā ท่า
ท่า th̀ā ท่า(ที) dʱuo duH *dˁak-s {*[d]ˁak-s}
ท้า tĥā ท้า tuX *mə.tˁaʔ
ทาง thāng ทาง táng thang *r̥ˁaŋ {*(kə)-r̥ˁaŋ}
ทาม thām (ทาบ)ทาม tán
ทาย thāy ทาย cāi
ทาย thāy ทาย tuó
ท้าย tĥāy (นาย)ท้าย duò dʱɑ daX *lˁajʔ ~ *C.lˁajʔ
ทิ้ง thîng ทิ้ง tǐng
ทิว thiw ทิว tiáo dew *lˁiw {*[l]ˁiw}
ที thī ที shí dzyi *də {*[d]ə} ~ *[d]əʔ
ที่ thī̀ ลำดับ dejH *lˁəjʔ-s {*[l]ˁəjʔ-s}
ที่ thī̀ สถานที่ ที่ดิน dijH *lˁej-s {*[l]ˁej-s}
ทืบ thụ̄b (กระ)ทืบ dap *lˁap
ทุม thum (สุม)ทุม sēn
เท the เททิ้ง dej *dˁe {*[d]ˁe}
เท the ลาดเท tuó
เทา theā เทา yáo yew *law {*l[a]w}
เท้า thêā เท้า zhù drjuX *m-t‹r›oʔ
เทิก theik เทิก chí dri *drə {*[d]rə}
เทิน thein เทิน tún dwon *dˁun {*[d]ˁun}
เทียง theīyng เทียง chéng dzyeng *Cə.deŋ {*Cə.[d]eŋ}
เที่ยง theī̀yng เที่ยง zhèng tsyeng *C.teŋ
เที่ยง theī̀yng เที่ยง dìng dʱieŋ dengH *N-tˁeŋ-s
เทียว theīyw เทียวไปเทียวมา tiáo
เทือก theụ̄xk เทือก chóu drjuw *dru {*[d]ru}
เทือก theụ̄xk เทือก zhí dzyik *dək {*[d]ək}
เทือก theụ̄xk เทือก(เถา) zhòu ȡʱi̯ə̯u
แท่ง thæ̀ng แท่ง dìng
โทน thon โทน dān dzyen *dˁar {*[d]ˁar}
ไท thị ไท daH *lˁat-s (F!)
นวด nwd นวด
นัง nạng (อีรุงตุง)นัง náng nang *nˁaŋ
นาง nāng นาง niáng
นาน nān นาน nán nan *nˁar
น้าว n̂āw น้าว náo nræwX *nˁ‹r›awʔ {*nˁ‹r›[a]wʔ}
นิ่ง nìng นิ่ง zhù neng *nˁeŋ
เน้น nên เน้น niǎn
เนย ney เนย nǎi
เนิบ neib เนิบ nwot *nˁut
เนื้อ neụ̄̂x เนื้อ ròu nyuwk *k.nuk
แน่น næ̀n แน่น rèn
แนบ næb แนบ nop *nˁəp {*nˁ[ə]p}
บั้น bận ตัด หั่น แบ่งครึ่ง bàn puân- panH puanh *pˁan-s
บ่า b̀ā หัวไหล่ บ่า phâk phak *pʰˁak
บูด būd บูดเน่า buət bwot *bˁut {*[b]ˁut}
เบน ben เบน เอียง piān phjiän phjien *pʰen {*pʰe[n]}
แบก bæk แบก แบกใส่บ่า bèi puậi- bwojH *m-pˁək-s
แบบ bæb แบบ pjwɒp pjop *p.kap {*[p.k]ap}
โบย (บิน) boy โบยบิน fēi pjwei pjɨj *Cə.pər {*Cə.pə[r]} (dial. *-r › *-j)
ปก pk ปก
ปลา plā (ตก)ปลา diào tewH *tˁewk-s {*[t]ˁewk-s}
ปอก pxk ปอก *påk pæwk *pˁrok ~ *mə-pˁrok
ป้อง p̂xng (ปก)ป้อง bǎo pawX *pˁuʔ
ปอด pxd ปอด fèi *phjwδt phjojH *pʰot-s {*pʰo[t]-s}
ปะ pa ปะ puX *Cə-pˁaʔ
ปัด pạd ปัด *phjwэt phjut *pʰut
ปัน pạn ปัน fēn *pjwэn pjun *pən {*pə[n]}
ปั่ว pạ̀w ชายหนุ่ม *pju pju *pa {*p(r)a}
ป่า p̀ā ป่า
ปาน pān ปาน bīn pi̯ĕn
ป่าว p̀āw ป่าว bào *pâu- pawH *pˁuk-s
ปิด pid ปิด pejH *pˁit-s {*pˁi[t]-s}
ปิด pid ปิด pjiejH *pet-s {*pe[t]-s}
ปูด pūd ปูด fèi pwe̯i pjɨjH *Nə.put-s {*Nə.p[u][t]-s}
ปูน pūn ปูน(บำเน็จ) bān pæn *pˁ‹r›ən {*pˁ‹r›ə[n]} (F!)
เป็ด pĕd เป็ด *phjět
เปลว pelw เปลว biāo *phjäu
เปลี้ย pelī̂y เปลี้ย bɛX *bˁrajʔ {*[b]ˁrajʔ}
เปลี่ยน pelī̀yn เปลี่ยน biàn Pjän- pjenH *pron-s {*pro[n]-s}
เปลือก pelụ̄xk เปลือก *pju pju *pra
แป้ง pæ̂ng แป้ง bǐng
แปด pæd แปด *pǎt pɛt *pˁret
แป้น pæ̂n แป้น biǎn *pien penX *pˁenʔ {*pˁe[n]ʔ}
ผด p̄hd ผด fèi *pjwei
ผวน p̄hwn (ผัน)ผวน fān
ผา p̄hā ผา
ผ่า p̄h̀ā ผ่า *phua phaH *pʰˁaj-s
ผ้า p̄ĥā ผ้า *puo- puH *pˁa-s
ผาก p̄hāk ผาก
ผาด p̄hād ผาด pèi
ผิว p̄hiw ผิว *pju pju *pra
ผึ้ง p̄hụ̂ng ผึ้ง fēng bʱuŋ phjowng *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ}
ผูก p̄hūk ผูก *bjwak bjak *bak
เผือก p̄heụ̄xk เผือก bái *bδk bæk *bˁrak
แผ่ p̄hæ̀ แผ่ pài *phai-
แผก p̄hæk แผก pʰiek
แผ่น p̄hæ̀n แผ่น piàn *phien- phenH *pʰˁen-s {*pʰˁe[n]-s}
แผ่ว p̄hæ̀w แผ่ว piāo
ฝุ่น f̄ùn ฝุ่น fěn *pjwэn pjunX *mə.pənʔ
พก phk พก
พ่น ph̀n พ่น pēn *phuэn-
พรวน phrwn (กระ)พรวน luán lwan *mə.rˁon {*[m]ə.rˁon}
พรัก phrạk พรัก(พร้อม) bèi *bji bijH *brək-s {*[b]rək-s}
พลอง phlxng (ไม้)พลอง bàng *bång
พลัด Phlạd พลัด biè *bjät bjet *N-pret
พ่วง ph̀wng พ่วง fǎng *pjwang pangH *pˁaŋ-s
พัง phạng พัง bēng *pэng pong *Cə.pˁəŋ
พัง phạng พัง(เพย) páng *bâng *phiei bang *bˁaŋ {*[b]ˁaŋ}
พัน phạn พัน pán
พา phā พา bʱi̯u bju *m-pa {*m-p(r)a}
พาน phān พาน pán ban *bˁan
พ่าน ph̀ān พ่าน pàn
พ่าย ph̀āy พ่าย bài bæjH *N-pˁrat-s {*N-pˁra[t]-s}
พิง phing พิง píng bing *brəŋ {*[b]rəŋ}
พี phī พี féi *bjei bjɨj *bər {*[b][ə]r}
พี ทัพพี pi pjijX *pijʔ
พื้น phụ̄̂n พื้น 忿 fèn *bjuэn
พูน phūn พูน fān pjon *par
เพรา pherā เพรา cháo ȶi̯ɛu drjew *m-t‹r›aw {*[m]-t‹r›aw} ʔr'ew
r'ew
เพลีย phelīy เพลีย *bjie
เพิก pheik เพิก bek *bˁek {*[b]ˁek}
เพี้ยง pheī̂yng เพี้ยง bìng pjieng *peŋ
เพื่อ pheụ̄̀x เพื่อ yòu hjuwH ɣĭəu *ɢʷəʔ-s ɢʷɯs
เพื่อน pheụ̄̀xn เพื่อน bàn banX *C.bˁanʔ {*C.[b]ˁanʔ}
แพ phæ แพ pài *bai
ไพ่ phị̀ ไพ่ pái
ฟก fk ฟก ช้ำ yóu
ฟัก fạk ฟัก ฟักไข *bjə̯u bjuwH *bək-s {*[b]ək-s} (‹ *[b]uk-s ?)
ใภ้ p̣hı̂ ใภ้ *bjэu bjuwX *mə.bəʔ {*[m]ə.[b]əʔ} (or *tsə.-? see Min)
มวล mwl มวล mǎn
มอง mxng มอง wǎng mjangX *maŋʔ
มัก mạk มัก *muo muH *mˁak-s {*(C.)mˁak-s}
มัน mạn มัน màn mjonH *C.man-s {*C.ma[n]-s}
ม้า m̂ā ม้า mæX *mˁraʔ
ม่าน m̀ān ม่าน màn *muân manH *mˁan-s {*mˁa[n]-s}
มิด mid มิด *mua ma *mˁaj
มุ่ง mùng มุ่ง wàng mjang *maŋ
มุ้ง mûng มุ้ง wǎng mjangX *maŋʔ
มุด mud มุด méi
มุ่น mùn มุ่น mèn
มุ่ย mùy มุ่ย mài
มูน mūn มูน mǎn
เมิน mein เมิน miǎn
เมี่ยง meī̀yng เมี่ยง mit *mrit {*mri[t]}
เมี้ยน meī̂yn เมี้ยน míng
แมง mæng แมง māo mi̯ɛu mæw *C.mˁraw mrew
แมลง mælng แมลง méng
แมว mæw แมว miáo mjew *maw {*m(r)aw}
แม้ว mæ̂w แม้ว miǎn mjenX *mrorʔ {*mr[o][r]ʔ}
โม่ โม่ wǎng mjangX *C.maŋʔ
ยง yng ยง yǒng yowngX *loŋʔ
ยอน yxn ยอน
ย้อม ŷxm ย้อม rǎn nyemX *C.namʔ {*C.n[a]mʔ}
ยัง yạng ยัง réng nying *nəŋ
ยา ยา ʔiei
ยำ yả ยำ yán ngjæm *ŋram
ยี่ yī̀ ยี่ èr nyijH *nij-s {*ni[j]-s}
ยุง yung ยุง yíng ying *m.rəŋ
เยา yeā เยา yòu ʔjiwH *ʔiw-s {*[ʔ](r)iw-s}
เยี่ยง yeī̀yng เยี่ยง yàng
เยี่ยว yeī̀yw เยี่ยว nek *nˁewk
รก rk รก liǎo
ร่ม r̀m ร่ม yìn ʔimH *qəm-s {*q(r)[ə]m-s}
รอ rx (รี)รอ chú drju *dro {*[d]ro}
รอก rxk รอก
รอม rxm รอมชอม xián hɛm *Cə.ɡˁrom {*Cə.[ɡ]ˁr[o]m}
ร้อย r̂xy ร้อย lèi ljwe *roj {*[r]oj}
รัก rạk รัก(แร้)
รัง rạng รัง(วัด) liàng ljang *raŋ {*[r]aŋ}
รั่ว rạ̀w รั่ว lòu luwH *Nə-rˁok-s {*[Nə-r]ˁok-s}
รั้ว rậw รั้ว
รา (สอง)รา yo *la
รา (รถ)รา 輿 yo *m-qa {*m-q(r)a}
รา (คา)รา(คาซัง) chú trhjak *tʰrak
รา เรา yo *laʔ
ร่า r̀ā ร่า(เริง) yoH *laʔ-s
ร้า r̂ā (ปลา)ร้า luX *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ}
ร้า r̂ā (นก)ร้า
ราง rāng (รุ้ง)ราง liàng
ร่าง r̀āng ร่าง zhuàng dzrjangH *dzraŋ-s {*[dz]raŋ-s}
ร้าน r̂ān ร้าน zhàn dzrænH *dzˁran-s {*[dz]ˁr[a][n]-s}
ราย rāy ราย chái dzrɛj *dzˁ‹r›əj {*[dz]ˁ‹r›əj}
ริน rin ริน lián ljen *ran {*[r]a[n]}
ริม rim ริม lín lim *rəm {*(p.)r[ə]m}
รี รี(รอ) chí drje *dre {*[d]re}
รูด rūd รูด lwat *rˁot {*[r]ˁot}
เร่ เร่ ye *laj
เรี่ย reī̀y เรี่ย(ราด) xiè sjet *s-lat
เรียก reīyk เรียก zhāo dzyewX *dawʔ {*[d]awʔ}
เรียน reīyn เรียน liàn lenH *rˁen-s {*[r]ˁen-s}
เรี่ยม reī̀ym เรี่ยม yàn
เรียว reīyw เรียว liào
เรี่ยว reī̀yw น้ำเชี่ยว liū
เรือก reụ̄xk เรือก zhái dræk *m-tˁ‹r›ak
เรือง reụ̄xng เรือง chéng ȡʱɐŋ dring *drəŋ {*[d]rəŋ}
เรือด reụ̄xd เรือด shī
เรือน reụ̄xn เรือน chán drjen *dran {*[d]ra[n]}
ล่ง l̀ng ล่ง lie̯ trhje *C.r̥aj {*r̥aj}
ลอก lxk ลอก lóng luwng *k.rˁoŋ
ลัก lạk ลัก luè
ลัง lạng ลัง lóng luwng *k.rˁoŋ
ลา ลา
ล่าน l̀ān ล่าน làn lanH *rˁan-s {*[r]ˁan-s}
ล่าม l̀ām ล่าม(โซ่) lǎn
ลิ่น lìn ตัวนิ่ม yǎng yangX *ɢaŋʔ {*[ɢ](r)aŋʔ}
ลี ลี lín lin *C.rən {*C.r[ə][n]}
เลข lek̄h เลข lek *rˁek {*[r]ˁek}
เล็ด lĕd เล็ด(ลอด) yit *lit {*[l]i[t]}
เลน len เลน 㕣/沼 yǎn / zhǎo jʷiɛn lonʔ
เล่น lèn เล่น yàn *?ien- ʔenH *ʔˁen-s {*ʔˁe[n]-s}
เล้า lêā เล้า láo lɑu
เลีย leīy เลีย shì *dźiẹ zyeX *Cə.leʔ
เลียง leīyng เลียง liàn ljemX *ramʔ {*[r][a]mʔ}
เลี้ยง leī̂yng เลี้ยง yáng yang *ɢaŋ
เลี้ยง leī̂yng เลี้ยง yǎng *xjang yangX *ɢaŋʔ {*[ɢ](r)aŋʔ}
เลียง leīyng เลียง(ผา) liáng li̯aŋ ljang *C.raŋ
เลียน leīyn เลียน 沿 沿 yán ywen *lon
เลี่ยม leī̀ym เลี่ยม liàn ljemX *ramʔ {*[r][a]mʔ}
เลือก leụ̄xk เลือก
เลื่อน leụ̄̀xn เลื่อนเวลา yán yen *lan {*la[n]}
เลื่อน leụ̄̀xn ดัน เขยิบ niǎn ljenX *ranʔ {*[r][a][n]ʔ}
เลื้อย leụ̄̂xy เลื้อย lèi lwojH *rˁuj-s {*[r]ˁuj-s}
เลื่อย leụ̄̀xy เลื่อย(ล้า) *luk ljowk *rok {*(pə.)rok}
แล่น læ̀n เป่าแล่น liàn
แล้ว læ̂w แล้ว le
โล้ โล้ róng yowng *ɢoŋ {*[ɢ](r)oŋ}
โลง long โลง luX *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ}
วก Wk วก ʔju *qʷa {*qʷ(r)a}
ว่า ẁā ว่า huà hwæjH *ɡʷˁrat-s {*[ɡ]ʷˁrat-s}
ว่าง ẁāng ว่าง wáng mjang *maŋ
วุ่น wùn วุ่น
เวียน weīyn เวียน yuán hjwen *ɢʷren {*[ɢ]ʷre[n]}
แวบ wæb แวบ
แวม wæm แวม yán
ส่ง s̄̀ng ส่ง sòng suwngH *sˁoŋ-s {*[s]ˁoŋ-s}
สด s̄d สด srit *s.mrit {*[s.m]ri[t]}
สน s̄n สน 穿 穿 chuān tɕʰi̯wɛn tsyhwen *tʰon {*tʰo[n]}
ส้ม s̄̂m ส้ม chěn
สวน s̄wn สวน yuán hjwon *C.ɢʷan {*C.ɢʷa[n]}
ส่วย s̄̀wy ส่วย shuì sywejH *l̥ot-s
สว่าน s̄ẁān สว่าน zhān tswan *tsˁor {*[ts]ˁor}
ส่อ s̄̀x ส่อ suH *s-ŋˁak-s
สอง s̄xng สอง shuāng sræwng *sˁroŋ {*[s]ˁroŋ}
สอย s̄xy (ติด)สอย suí zjwe *sə.loj
สั่ง s̄ạ̀ng สั่ง xǐng
สั่น s̄ạ̀n สั่น zhèn tsyinH *tər-s
สาม s̄ām สาม sān sam *srum {*sr[u]m} (*sr- › *s-; infl. by 四 *s-?)
สาร s̄ār สาร xiān
สาว s̄āw สาว(ด้าย) sāo
สิน s̄in สิน qián
สิ้น s̄în สิ้น jìn dzinX *Cə.dzinʔ {*Cə.[dz]i[n]ʔ}
สิบ s̄ib สิบ shí dzyip *t.ɡəp {*t.[ɡ]əp}
สี s̄ī สี sejX *sˁərʔ {*[s]ˁərʔ}
สี่ s̄ī̀ สี่ sijH *s.lij-s {*s.li[j]-s}
สืบ s̄ụ̄b สืบ zip *sə-ləp {*sə-l[ə]p}
สือ s̄ụ̄x สือ shū syo *s-ta
สื่อ s̄ụ̄̀x สื่อ 使 使 shǐ sriH *s-rəʔ-s
สุก s̄uk สุก shóu ʑi̯uk dzyuwk *duk {*[d]uk}
สูง s̄ūng สูง sōng
เส้น s̄ên เส้น 线 xiàn
เสีย s̄eīy เสีย duò dwaX *lˁojʔ
เสีย s̄eīy เสีย xiān
เสียง s̄eīyng เสียง shēng syeng *l̥eŋ {*[l̥]eŋ}
เสียม s̄eīym สยาม xiān
เสียม s̄eīym เสียม jiān
เสือก s̄eụ̄xk เสือก(ไส) chì tsyhek *t-qʰak {*[t-qʰ](r)Ak}
แสง s̄æng (ศัพท์)แสง shēng syeng *l̥eŋ {*[l̥]eŋ}
หก h̄k หก liù li̯uk ljuwk *k.ruk
หง h̄ng หง hóng huwng *ɡˁoŋ
หนอง h̄nxng หนอง nóng nowng *C.nˁuŋ
หน้า h̄n̂ā หน้าไม้ nuX *C.nˁaʔ
หนีบ h̄nīb หนีบ shè syep *kə.n̥ep
หนุ่ม h̄nùm หนุ่ม nán năm nom *nˁəm {*nˁ[ə]m}
หมก h̄mk หมก mjuH *mo-s {*m(r)o-s}
หมด h̄md หมด huō
หมวก h̄mwk หมวก mào mawH *mˁuk-s
หมวด h̄mwd หมวด mjut *C.mut
หมอ h̄mx หมอ mju *C.mo {*C.m(r)[o]}
หม้อ h̄m̂x หม้อ
หมอก h̄mxk หมอก huì xuɑ̆i xwojH *m̥ˁək-s
หมอก h̄mxk หมอก mjuH *kə.mok-s {*kə.m(r)[o]k-s}
หมัน h̄mạn หมัน hūn xwon *m̥ˁun {*m̥ˁu[n]}
หมั่น h̄mạ̀n หมั่น mǐn
หม่า h̄m̀ā ประหม่า xià xæk *qʰˁ‹r›ak
หม้า h̄m̂ā หม้า
หมึก h̄mụk หมึก mok *C.mˁək
หมื่น h̄mụ̄̀n หมื่น wàn mjonH *C.man-s {*C.ma[n]-s}
หยอก h̄yxk หยอก nuè xjak *ŋ̊awk {*ŋ̊(r)awk}
หยูก h̄yūk หยูก yào yak *m-rewk {*m-r[e]wk}
หรีด h̄rīd (จิ้ง)หรีด shuài
หลวง h̄lwng หลวง wáng *jwang
หล้า h̄l̂ā หล้า thuX *tʰˁaʔ
หลาย h̄lāy หลาย liei lej *rˁij {*[r]ˁij} Cf. 耆 0552l gij ‹ *[ɡ]rij ‘old’.
หวน h̄wn หวน hái hwæn *ɢʷˁren {*[ɢ]ʷˁren}
หวี h̄wī หวี
หัก h̄ạk หัก zhé ȶɐk
หับ h̄ạb หับ
หา h̄ā หา 呵/訶 hē / hē xa
ห้า h̄̂ā ห้า ŋuo nguX *C.ŋˁaʔ
หาญ h̄ān หาญ hàn xanH *n̥ˁar-s (W dialect: *n̥- › x-, *-r › *-n)
ห่าน h̄̀ān ห่าน
หาย h̄āy (เสีย)หาย hài hajH *N-kˁat-s
ห้าว h̄̂āw ห้าว háo haw *ɡˁaw {*[ɡ]ˁaw}
หุง h̄ung หุง hōng ɣuŋ
เหยียด h̄eyīyd เหยียด èr
เหยียบ h̄eyīyb เหยียบ niè nrjep *nrep
เหยื่อ h̄eyụ̄̀x เหยื่อ ěr nyiH *C.nə-s {*[C.]nə()-s}
เหล้า h̄el̂ā เหล้า yǒu yuwX *m.ruʔ {*[m].ruʔ}
เหลี่ยม h̄elī̀ym เหลี่ยม lián ljem *rem {*(k-)rem}
เหลือ h̄elụ̄x เหลือ yo *la
แห h̄æ แห luó la *rˁaj
แหงน h̄ængn แหงน yǎng *ngjang ngjangX *ŋaŋʔ {*[ŋ]aŋʔ}
แหนบ h̄ænb แหนบ niè
แหวน h̄æwn แหวน huán *ɣwan hwæn *C.ɢʷˁren
ให้ h̄ı̂ ให้ มอบให้ อนุญาต xi̯wo xjoX xĭo *qʰaʔ {*qʰ(r)aʔ} hŋaʔ
ไหน h̄ịn ไหน
ไหม h̄ịm ไหม huī xwe̯i xjwɨj *m̥əj
ไหม้ h̄ịm̂ ไหม้ 𤈦 𤈦 huǐ xjwɨjX *m̥əjʔ
ไหล h̄ịl ปลาไหล lái
อก xk อก(ไก่) ʔuk
อม xm อม hán *ɣậm hom *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m}
อยาก xyāk อยาก yowk *ɢok {*ɢ(r)ok}
อยู่ xyū̀ อยู่ ʔjo *ʔa {*[ʔ]a}
อ้อม x̂xm อ้อม ǎn
อัด xạd อัด zhá ʔɛt *qˁrət
อ่าง x̀āng อ่าง àng
อาน xān อาน ān ʔan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]}
อ่าน x̀ān อ่าน àn ʔɑn ʔanH *ʔˁan-s {*ʔˁa[n]-s}
อ่าว x̀āw อ่าว ào ʔawH *ʔˁuk-s
อำ xả (ผี)อำ yǎn
อ่ำ x̀ả อ่ำ àn
อิ่ม xìm อิ่ม yàn ʔjiem *ʔem
อีก xīk อีก ʔjiek *qik (dial. › *-ek)
อุด xud อุด
เอ็ด xĕd เอ็ด ʔjit *ʔit {*ʔi[t]}
เอว xew เอว yāo ʔjiew *ʔew
เอา xeā เอา yào ʔi̯ɛu ʔjiewH *ʔew-s
เอี่ยม xeī̀ym เอี่ยม yàn
แอก xæk แอก è ʔɛk *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k}
แอ่น xæ̀n แอ่น yàn ʔien ʔenH *ʔˁen-s {*ʔˁe[n]-s}
โอ่ง xòng โอ่ง wèng ʔuwngH *qˁoŋ-s
ฮูก ḥūk ฮูก xiū

บั้น Prapin gloss: a half, portion 
Prapin: 1 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 181a 
  Big5:  ban4 pan4 [1] half [2] very little [3] in the middle [4] partly; about half 
  GB:  same 
  Baxter MC: panH 
  StarLing:198  OC: pāns  MC: pwần  Gloss: half

บ่า Prapin gloss: the shoulder 
Prapin: 2 (class 3?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 771l 
  Big5:  bo2 bo5 chun2 fu1 lie4 pei1 po4 the shoulders; upper arms 
  GB:  same 
  StarLing:3584  OC: phāk  MC: phâk  Gloss: shoulder 
  PT/PSW บ่า  bàa  "shoulder (as is)"  
      Jonsson:  [ *?b- (B3)  B11-5 ]  PSW: *?ba  "shoulder"  
      Li: [ *?b- (B14.4:68 (rule 14.10) ]  PSW: *?baa  PT: *?ba
  PT/PSW บ่า  bàa  "to spill over (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *?b- (B3)  B11-17 ]  PSW: *?ba  "to spill, overflow"  
      Li: [ *?b- (B14.4:68 (rule 14.10) ]  PSW: *?baa  PT: *?ba

แบก Prapin gloss: carry on the back 
Prapin: 3 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 909e 
  Big5:  bei1 bei4 bo1 pei4 [1] the back [2] the back side; the reverse side [3] [v] cast away; turn one' back; give up [4] [v] go against; rebel [5] [v] remember by rote; commit to memory in detail [6] [v] faint; lapse into a coma [7] [v] bear or shoulder (load, burden, etc.); carry on the back [8] [Hakka] remember and cite by heart 
  GB:  same 
  Baxter MC: pwojH 
  StarLing:1415  OC: bə̄ks  MC: bòj  Gloss: to turn the back, disregard 
  PT/PSW แบก  bɛ̀ɛk  "to carry on shoulder (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *?b- (DL3)  B11-12 ]  PSW: *?bɛk  "to carry on shoulder"  
      Li: [ *?b- (D1L4.4:68 (rule 14.9) ]  PSW: *?bɛɛk  PT: *?bɛk

แบบ Prapin gloss: pattern, model 
Prapin: 4 (class 2)  Chinese gloss: model 
  Karlgren: 642k-m 
  Big5:  (0) fa3 {fa2} {fa1} {fa4} (3) fa4 {fa3} {fa2} {fa1} (1) fa2 {fa3} {fa1} {fa4} (2) fa1 {fa3} {fa2} {fa4} (0) [1] [n] institution [2] [n] law; rules; regulations; statute; legal [3] methods; ways of doing things [4] [v] pattern; model after [5] the way; doctrines (Buddhism) [6] tricks; magic arts [7] expert or standard (calligraphy, painting, etc.) [8] penalty; punishment [9] a Chinese family name (3) [1] the Frank [2] France; French (1) used in combination for weight of a scale (2) a way, especially used in "no way out" 
  GB:  same 
  Baxter MC: pjop 
  StarLing:986  OC: prap  MC: pwɨp  Gloss: law, model 
  PT/PSW แบบ  bɛ̀ɛp  "model, pattern, form (conj.) (mb)"  
      Brown:  "model, pattern, form (conj.)"  Note: no Shan cognate

เบน Prapin gloss: to incline 
Prapin: 5 (class 1)  Chinese gloss: inclined to one side 
  Karlgren: 246h 
  Big5:  pian1 [1] biased; not fair; prejudiced; partial [2] leaning; inclined to one side; slanting [3] an auxiliary verb indicating a sense of contrariness or determination 
  GB:  same 
  Baxter MC: phjien 
  StarLing:1956  OC: phen  MC: phjen  Gloss: be oblique, awry; side 
  PT/PSW เบน  been  "turn, swerve; change direction, deviate, deflect (H) (as is)"  
      Jonsson:  [ *?b- (A3)  B11-50 ]  PSW: *?ben  "to go aslant"

โบย (บิน) Prapin gloss: to fly 
Prapin: 6 (class 1?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 580a 
  Big5:  fei1 [1] [v] fly; flit [2] go quickly; rapidly [3] dart; high (as a bridge) [4] [v] hang in the air; in the air [5] Kangxi radical 183 
  GB:  same 
  Baxter MC: pjɨj 
  StarLing:1490  OC: pəj  MC: pwɨj  Gloss: to fly

จัก Prapin gloss: to weave (basket) 
Prapin: 8 (class 1)  Chinese gloss: to weave 
  Karlgren: 920f 
  Big5:  zhi1 chi4 zhi2 zhi4 [v] weave; knit 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyik 
  StarLing:4725  OC: tək  MC: ćik  Gloss: to weave 
  PT/PSW จัก  jàk  "recognize (as is)"  
      Jonsson:  [ *c- (DS2)  B44-4 ]  PSW: *cak  "to recognize, know"  
      Li: [ *č- (D1S9.3:164 (rule 14.7) ]  PSW: *čak  PT: *čak
  PT/PSW จัก  jàk  "to split; chop firewood (as is)"  
      Jonsson:  [ *c- (DS2)  B44-3 ]  PSW: *cak  "to split, pare bamboo"  
      Li: [ *č- (D1S9.3:164 (rule 14.7) ]  PSW: *čak  PT: *čak

(รู้) จัก Prapin gloss: to recognize, know 
Prapin: 9 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 920k 
  Big5:  (0) shi4 chi4 shi2 {zhi4} (1) zhi4 {shi4} (0) [1] [v] recognize; know; discern [2] [n] opinion; view [3] knowledge (1) [1] [v] record; remember [2] [n] mark; sign 
  GB:  shi4 chi4 shi2 {zhi4} same 
  Baxter MC: syik 
  StarLing:4903  OC: tək  MC: śik  Gloss: know

จับ Prapin gloss: to hold, grasp 
Prapin: 10 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 685a-e 
  Big5:  zhi2 [1] [v] hold in hand; keep; grasp; seize [2] [v] detain; arrest [3] [v] maintain or uphold a principle, etc.); hold on stubbornly to; stick to; persist in [4] [v] shut up (gossipers etc.) [5] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyip 
  StarLing:2009  OC: tip  MC: ćip  Gloss: to hold, seize, take 
  PT/PSW จับ  jàp  "to catch; to cling to; to join (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *c- (DS2)  B44-5 ]  PSW: *cap  "go grip, catch, perch"  
      Li: [ *č- (D1S9.3:164 (rule 14.7) ]  PSW: *čap  PT: *čap

จัด Prapin gloss: to arrange 
Prapin: 11 (class 1?)  Chinese gloss: to place, arrange 
  Karlgren: 290a 
  Big5:  ? 0 
  GB:  she4 (S 8BBE->8A2D) [1] lay out; display [2] [v] establish; set up; found [3] [v] furnish; provide [4] [v] arrange; plan; devise [5] particle of hypothesis; supposing that; what if; in case of 
  Baxter MC: syet 
  StarLing:2358  OC: slet ( ˜ �-, x-, sŋ-)  MC: śet  Gloss: to set up, establish

เจ่า Prapin gloss: (of a bird) grasp, perch 
Prapin: 12 (class 1)  Chinese gloss: to grasp 
  Karlgren: none 
  Big5:  zhua1 zhao1 zhao3 zhao4 [1] [v] scratch [2] seize; grab; grasp; take; snatch; make a snatch at; clutch; catch [3] [v] arrest 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsræw Note: Mandarin zhua1 is irregular; we would expect zhao1.

เจ้า Prapin gloss: master, lord 
Prapin: 13 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 129a 
  Big5:  zhu3 zhu4 [1] [n] master, chief; leader; host [2] Jesus Christ; God; Lord [3] [v] officiate at; preside over; take charge of [4] main; chief; primary; principal 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyuX 
  StarLing:167  OC: toʔ  MC: ćǘ  Gloss: person in charge, master 
  PT/PSW เจ้า  jâaw  "master (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *c- (C2)  B44-10 ]  PSW: *caw  "master, owner, you"  
      Li: [ *č+i̥əu (C19.3:164 ]  PSW: *čaau  PT: *či̥əu

จ่า Prapin gloss: wooden ladles 
Prapin: 14 (class 1?)  Chinese gloss: ladles 
  Karlgren: none 
  Big5:  zhao3 zhao4 [n] bamboo skimmer 
  GB:  same

จาม Prapin gloss: hew or hack (with an axe) 
Prapin: 15 (class 2?)  Chinese gloss: to cut off, cut down 
  Karlgren: 611a 
  Big5:  zhan3 zhan4 [1] [v] cut; chop [2] [v] kill; behead 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsrɛmX 
  StarLing:2137  OC: ćrāmʔ  MC: c̣ạ̈́m  Gloss: to cut off, cut up, destroy 
  Pou73:145 see 
  PT/PSW จาม  jaam  "to sneeze (nj)"  
      Brown:  "to sneeze (conj.)"  
      Jonsson:  [ *c- (A2)  B44-24 ]  PSW: *caam  "to sneeze"

จาน Prapin gloss: shallow dish 
Prapin: 16 (class 2)  Chinese gloss: shallow cup 
  Karlgren: 155f-g 
  Big5:  zhan3 small cup or container 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsrɛnX 
  StarLing:3101  OC: ćrēnʔ  MC: c̣ạ̈́n  Gloss: bowl [Han] 
  Pou73:135 see 
  PT/PSW จาน  jaan  "plate; cup (as is)"  
      Jonsson:  [ *c- (A2)  B44-25 ]  PSW: *cɛn  "plate"  Note: double check  
      Li: [ *č- (A19.3:164 (rule 14.10) ]  PSW: *čaan  PT: *čan

เจ็ด Prapin gloss: seven 
Prapin: 17 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 400a-d 
  Big5:  qi1 seven 
  GB:  same 
  Baxter MC: tshit 
  StarLing:4  OC: shit  MC: chjit  Gloss: be seven 
  PT/PSW เจ็ด  jèt  "seven (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *c- (DS2)  B44-6 ]  PSW: *cet  "seven"  
      Li: [ *č+e (D1S9.3:164 ]  PSW: *čet  PT: *čet

เจียน Prapin gloss: to cut, trim 
Prapin: 18 (class 2)  Chinese gloss: to cut, clip 
  Karlgren: 245j 
  Big5:  jian3 [1] [v] cut or clip with scissors; cut; shear; trim [2] [v] annihilate; destroy completely 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsjenX

เจียง Prapin gloss: first month of the year 
Prapin: 19 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 833j-n 
  Big5:  (0) zheng4 zheng3 {zheng1} (1) zheng1 {zheng4} (0) [1] right; proper; correct; appropriate [2] the obverse side; right side [3] formal [4] [v] rectify; correct [5] pure; not contaminated [6] straightforward and unbending; honestand virtuous [7] [n] person in charge; person in command; principal [8] to mete out punishment for a criminal [9] original (texts, etc.) [10] positively [11] main; principal [12] exactly; just; right [13] sharp; punctually [14] just; unbiased [15] a Chinese family name (1) the first in the lunar calendar 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyengH 
  StarLing:257  OC: teŋs  MC: ćèŋ  Gloss: to be straight, correct; govern; determine 
  Pou73:106 see 
  PT/PSW เจียง  jiaŋ  "first month, festival, feast (yl)"  
      Luo:  "first month, festival, feast"

จิ้ม Prapin gloss: to dip into 
Prapin: 20 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 661m 
  Big5:  jin4 jin1 [1] [v] soak; immerse; dip; percolate; permeate [2] gradual; gradually 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsimH 
  StarLing:1710  OC: cims  MC: cjìm  Gloss: to overflow, soak, wet 
  PT/PSW จิ้ม  jîm  "to dip into (water) (as is)"  
      Luo:  "to insert"  
      Jonsson:  [ *c- (C2)  B44-13 ]  PSW: *cim  "to pick, put in"  
      Li: [ *č- (C19.3:164 (rule 14.3.1) ]  PSW: *čim  PT: *čim

จริง Prapin gloss: true, real 
Prapin: 21 (class 1?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 375a 
  Big5:  zhen1 [1] true; real; factual; genuine; actual; substantial; really; truly [2] the highest sincerity one is capable of [3] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyin 
  StarLing:1762  OC: tin  MC: ćin  Gloss: true, real, sincere [LZ] 
  Pou73:143 see

จี่ Prapin gloss: to know 
Prapin: 22 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 863a 
  Big5:  (1) zhi4 {zhi1} (0) zhi1 {zhi4} (1) the learned; the wise; brains (0) [1] [v] know; understand; comprehend; feel; recognize; be aware of [2] knowledge [3] [v] acquaint; be familiar with; befriend [4] [v] control; operate; direct [5] [v] wait on 
  GB:  same 
  Baxter MC: trje 
  StarLing:1031  OC: tre  MC: ṭe  Gloss: to know, understand 
  PT/PSW จี่  jìi  "to grill; roast (as is)"  
      Jonsson:  [ *c- (B2)  B44-11 ]  PSW: *ci  "to grill, roast"  
      Li: [ *č- (B19.3:164 (rule 14.3.3) ]  PSW: *čii  PT: *ču̥i?

จีบ Prapin gloss: to fold, plait 
Prapin: 23 (class 1)  Chinese gloss: to fold, double together 
  Karlgren: none 
  Big5:  zhe2 la1 zhe3 [1] [v] fold (paper, etc.); plait [2] [n] folder; folded brochure [3] curved and winding [4] [v] pull and break 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyep 
  StarLing:3433  OC: tap (˜-ep)  MC: ćep  Gloss: to fold [Song] 
  PT/PSW จีบ  jìip  "to fold; pleat (as is)"  
      Jonsson:  [ *c- (DL2)  B44-14 ]  PSW: *ciip  "to pleat"  
      Li: [ *č- (D1L9.3:164 (rule 14.3.4) ]  PSW: *čiip  PT: *čiəp

จน Prapin gloss: until, reach 
Prapin: 24 (class 2)  Chinese gloss: the utmost, to reach to 
  Karlgren: 380h 
  Big5:  zhen1 jian1 [1] [v] reach; arrive at [2] the utmost; superior; the best 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsrin 
  StarLing:4259  OC: ćrin  MC: c̣in  Gloss: to come, reach 
  PT/PSW จน  jon  "to be poor (conj.) (mb)"  
      Brown:  "to be poor (conj.)"  Note: no Shan cognate

จง Prapin gloss: loyal, loyalty 
Prapin: 25 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1007k 
  Big5:  zhong1 [1] faithful; loyalty; patriotic; constant; sincerity [2] devoted; honest (advice, etc.) 
  GB:  same 
  Baxter MC: trjuwng 
  StarLing:877  OC: truŋ  MC: ṭüŋ  Gloss: faithful, loyal [L.Zhou]

Prapin gloss: 
Prapin: 26 (class )  Chinese gloss: 
  Karlgren: 679a-c 
  Big5:  za1 [a] full circle [b] encircle 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsop* 
  StarLing:196  OC: *cə̄p (˜ć-)  MC: c�p  Gloss: a round, a circle. 
  PT/PSW 
  PT/PSW 
  PT/PSW 
  PT/PSW

โจก Prapin gloss: head, chief 
Prapin: 27 (class 3)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1102a-c 
  Big5:  shou3 shou4 [1] the head [2] [n] king; emperor; leader; chief [3] the first; beginning [4] [n] a numerical classifier for poems, songs, etc. [5] Kangxi radical 185 
  GB:  same 
  Baxter MC: syuwX 
  StarLing:1492  OC: sluʔ  MC: śə́w  Gloss: head

จอก Prapin gloss: tree sparrow 
Prapin: 28 (class 1?)  Chinese gloss: sparrow 
  Karlgren: 1122a-b 
  Big5:  que4 qiao3 jue2 qiao1 [1] a general name of small birds, as sparrows, chickadees, etc. [2] freckled 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsjak 
  StarLing:2413  OC: ćekʷ  MC: cjak  Gloss: sparrow 
  PT/PSW จอก  jɔ̀ɔk  "a small cup or glass (conj.) (mb)"  
      Brown:  "a small cup or glass (conj.)"  Note: no Shan cognate

จุ่ม Prapin gloss: dip into 
Prapin: 29 (class 1?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  zhan4 [v] dip 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsrɛmH 
  PT/PSW จุ่ม  jùm  "to dip into (water) (as is)"  
      Jonsson:  [ *c- (B2)  B44-12 ]  PSW: *cum  "to dip"

จุบ Prapin gloss: suck gently, suckle (as of infants) 
Prapin: 31 (class 1)  Chinese gloss: to suck 
  Karlgren: none 
  Big5:  za1 [v] suck; sip; take in food with the tongue 
  GB:  same

เจือ Prapin gloss: aid, assist 
Prapin: 32 (class 3)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 5e 
  Big5:  zuo3 [v] assist; aid; second 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsaH, tsaX* 
  StarLing:466  OC: cājʔ-s  MC: cầ  Gloss: to aid, assist

เจอ Prapin gloss: to meet with 
Prapin: 33 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1053h 
  Big5:  zao1 [1] [v] come across; meet with; encounter; icur; be victimized; suffer [2] times of binding or turning around, as with a rope [3] [n] time; turn 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsaw 
  StarLing:4036  OC: cū (˜ć-)  MC: câw  Gloss: to meet, encounter

ฉัน Prapin gloss: (of a monk) to eat 
Prapin: 34 (class 1)  Chinese gloss: to eat; a meal 
  Karlgren: 154c 
  Big5:  can1 sun1 can4 [1] [v] eat; dine [2] [n] meal [3] [n] food 
  GB:  same 
  Baxter MC: tshan 
  StarLing:4363  OC: ćhān  MC: chân  Gloss: to eat (vi.?) 
  PT/PSW ฉัน  cʰǎn  "I (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate

ฉาง Prapin gloss: granary 
Prapin: 35 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 703a-b 
  Big5:  cang1 chuan4 chuang4 [1] [n] granary; storehouse; warehouse [2] [n] cabin, as in the ship [3] green [4] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzræng Note: Mandarin chang1 is irregular; we would expect cheng2. But, Morohashi gives a reading MC tshang, which would make it regular. 
  StarLing:1526  OC: shāŋ  MC: châŋ  Gloss: to store; granary 
  PT/PSW ฉาง  cʰǎaŋ  "granary (as is)"  
      Jonsson:  [ *ǰh- (A1)  B46-1 ]  PSW: *ǰhaaŋ  "granary, storage"  
      Li: [ *čh- (A19.4:167 (rule 14.10) ]  PSW: *čhaaŋ  PT: *čhaŋ

เฉด Prapin gloss: drive out, expel 
Prapin: 37 (class 1?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 496a-e 
  Big5:  chu1 chui4 [1] [v] go out; come out [2] [v] produce; reproduce 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyhwit 
  StarLing:188  OC: thut  MC: ćhwit  Gloss: to come out, go out, go away 
  Pou73:162 see

เฉียง Prapin gloss: slanting, inclined 
Prapin: 38 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 828b 
  Big5:  (1) keng1 {qing1 qing2} (0) qing1 qing2 {keng1} (S 50BE->4EBA) [n] human being; person; people; mankind 
  GB:  qing1 qing2 {keng1} (S 503E->50BE) (1) [CC ] [v] frame or implicate a person (0) [1] [v] slant; bend [2] [v] collapse; fall flat; upset; subvert [3] [v] pour out [4] [v] exhaust (one's wealth, etc.); exert oneself to do (something) [5] [v] admire; be fascinated; be intrigued 
  Baxter MC: khjwieng 
  StarLing:2905  OC: khʷeŋ  MC: khjweŋ  Gloss: be slanting

ฉีก Prapin gloss: tear apart, pare, destroy 
Prapin: 39 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1149|c 
  Big5:  xue4 (xiao1) qiao4 shao4 xiao4 xue1 [1] [v] scrape off; pare; cut; shave; trim [2] [v] deprive 
  GB:  same 
  Baxter MC: sjak 
  PT/PSW ฉีก  cʰìik  "to tear up (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *ǰh- (DL1)  B46-3 ]  PSW: *ǰhiik  "to tear up"  
      Li: [ *čh- (D1L9.4:167 (rule 14.3.4) ]  PSW: *čhiik  PT: *čhiək

ฉก Prapin gloss: snatch 
Prapin: 40 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1169b 
  Big5:  jiao3 chao1 chao4 [v] destroy; exterminate; annihilate; stamp out; put down 
  GB:  same

ใช่ Prapin gloss: to be 
Prapin: 41 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 866a-c 
  Big5:  shi4 ti2 [1] indeed; yes; right; positive [2] [v] be [3] this; that; which [4] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzyeX 
  StarLing:1266  OC: deʔ  MC: ʒ́é  Gloss: this is (linkverb or inverted demonstrative pronoun) 
  PT/PSW ใช่  cʰây  "to be so (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-2 ]  PSW: *ǰaɯ  "to be so"  
      Li: [ *ǰ+e@/ɛɯ (B29.5:168 ]  PSW: *ǰai/aɯ  PT: *ǰe/ɛɯ

ใช้ Prapin gloss: send (on an errand) 
Prapin: 42 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 5f-g 
  Big5:  (2) chai1 {cha1} {cha4} {ci1} (1) cha4 {cha1} {chai1} {ci1} (3) ci1 {cha1} {cha4} {chai1} (0) cha1 chai4 {cha4} {chai1} {ci1} cuo1 (2) [1] [n] messenger [2] [v] dispatch; send (a person) [3] one's duty; official assignment [4] [n] errand (1) [1] [v] differ [2] wrong [3] [v] want; fall short of [4] not up to standard; poor (3) uneven; irregular (0) [1] error; mistake [2] difference; discrepancy [3] difference (mathematics) 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzræ* 
  StarLing:1610  OC: shrāj  MC: c̣hạ  Gloss: divergence, difference, distinction 
  PT/PSW ใช้  cʰáy  "to employ; order (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-1 ]  PSW: *ǰaɯ  "to use, order"  
      Li: [ *ǰ+əɯ (C29.5:168 ]  PSW: *ǰai/aɯ  PT: *ǰəɯ

ชำ Prapin gloss: to soak (a cutting before planting) 
Prapin: 43 (class 2)  Chinese gloss: to be at the bottom of water 
  Karlgren: 660n 
  Big5:  qian2 jian4 [1] [v] hide; conceal [2] hidden; secret; latent [3] [v] dive 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzjem

ช้ำ Prapin gloss: grieved 
Prapin: 44 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  can2 ashamed; humiliated; mortified 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzam 
  StarLing:3423  OC: ʒ́(h)ām  MC: ʒâm  Gloss: ashamed 
  PT/PSW ช้ำ  cʰám  "bruise (nj)"  
      Brown:  "to be bruised (conj.)"  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-33 ]  PSW: *ǰam  "bruise"

ชัง Prapin gloss: hate, detest 
Prapin: 45 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 884d 
  Big5:  zeng1 [v] hate; detest; abhor; loathe; abominate 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsong 
  StarLing:3795  OC: cə̄ŋ  MC: cʌŋ  Gloss: to hate 
  PT/PSW ชัง  cʰaŋ  "to hate; detest (as is)"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (A4)  B47-5 ]  PSW: *ǰaŋ  "to hate"  
      Li: [ *ǰ+ə (A29.5:168 ]  PSW: *ǰaŋ  PT: *ǰəŋ

ชั่ง Prapin gloss: to weigh, steelyard 
Prapin: 46 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  (0) cheng4 {ping2} (1) ping2 {cheng4} (0) [1] [n] weighing scale; balance; steelyard [2] [v] weight with a scale, etc. (1) [n] scales for measuring weight 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyhingH 
  Pou73:148 see 
  PT/PSW ชั่ง  cʰâŋ  "to weigh; steelyard (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-6 ]  PSW: *ǰaŋ  "to weigh, scale"  
      Li: [ *ǰ- (B29.5:168 (rule 14.7) ]  PSW: *ǰaŋ  PT: *ǰaŋ

เช้า Prapin gloss: early, in the morning 
Prapin: 47 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1049a 
  Big5:  zao3 [1] early; earlier; soon; beforehand; previous; premature [2] morning [3] ago; before [4] Good morning! 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsawX 
  StarLing:396  OC: cūʔ  MC: cấw  Gloss: early 
  PT/PSW เช้า  cʰáaw  "morning, early (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-25 ]  PSW: *ǰaw  "early morning"  
      Li: [ *ǰ- (C29.5:168 (rule 16.14) ]  PSW: *ǰaau  PT: *ǰau

ชา Prapin gloss: tea 
Prapin: 48 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  cha2 tea 
  GB:  same 
  Baxter MC: dræ 
  StarLing:1859  OC: L̴ā  MC: ḍạ  Gloss: tea [Han] 
  Pou73:75 see Pou73:76 see 
  PT/PSW ชา  cʰaa  "tea (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *ǰ- (A4)  B47-18 ]  PSW: *ǰa  "tea"  Note: no proto or tone given  
      Li: [ *ǰ- (A29.5:168 (rule 14.10) ]  PSW: *ǰaa  PT: *ǰa

ช้า Prapin gloss: rough, coarse, gross 
Prapin: 50 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 46|h 
  Big5:  cu1 zu4 [1] rough; course; crude [2] thick; bulky; big [3] gruff; husky [4] rude; vulgar [5] brief; sketchy 
  GB:  same 
  Baxter MC: tshu 
  StarLing:2276  OC: ʒ́hāʔ  MC: ʒó  Gloss: rough [L.Zhou] 
  PT/PSW ช้า  cʰáa  "rough, rude; also late, slow (nj)"  
      Brown:  "slow (conj.)"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-3 ]  PSW: *ǰa  "rough, rude; also late, slow"
  PT/PSW ช้า  cʰáa  "rude; rough (evil, base H_2) (as is)"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-3 ]  PSW: *ǰa  "rough, rude"  
      Li: [ *ǰ- (C29.5:168 (rule 14.10) ]  PSW: *ǰaa  PT: *ǰa

ช่าง Prapin gloss: artisan, mechanic 
Prapin: 51 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 729a 
  Big5:  jiang4 [n] craftsman; artisan; skilled workman 
  GB:  same 
  Baxter MC: djzangH 
  StarLing:330  OC: ʒhaŋs (˜ʒ́-)  MC: ʒjàŋ  Gloss: carpenter, master, skilful [L.Zhou] 
  Pou73:126 see 
  PT/PSW ช่าง  cʰâaŋ   "doesn't matter (cit.) (mb)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate
  PT/PSW ช่าง  cʰâaŋ  "artisan; skillful (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-7 ]  PSW: *ǰaaŋ  "artisan, skillful"  
      Li: [ *ǰ- (B29.5:168 (rule 14.10) ]  PSW: *ǰaaŋ  PT: *ǰaŋ

ช้าง Prapin gloss: elephant 
Prapin: 52 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 728a-d 
  Big5:  xiang4 [1] the elephant [2] ivory [3] [n] portrait; figure; image; snapshot [3] [n] phenomenon; the outward appearance or expression of anything (especially weather, heavenly bodies, etc.); shape; image 
  GB:  same 
  Baxter MC: zjangX 
  StarLing:2810  OC: lhaŋʔ  MC: zjáŋ  Gloss: elephant, ivory 
  PT/PSW ช้าง  cʰáaŋ  "elephant (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-8 ]  PSW: *ǰaaŋ  "elephant"  
      Li: [ *ǰ- (C29.5:168 (rule 14.10) ]  PSW: *ǰaaŋ  PT: *ǰaŋ

แช่ Prapin gloss: to steep, soak 
Prapin: 53 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  zi4 [1] soaked [2] [v] dye [3] [v] be caked with 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzjeH 
  StarLing:3475  OC: ʒ́(h)ek-s  MC: ʒjè  Gloss: to steep, soak 
  PT/PSW แช่  cʰɛ̂ɛ  "to soak, wet (nj)"  
      Brown:  cited.  
      Luo:  "to soak"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-21 ]  PSW: *ǰɛ  "to soak, wet"

เชียง Prapin gloss: city 
Prapin: 54 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 818e-g 
  Big5:  cheng2 [1] [n] city; town; municipality [2] [n] castle; the walls of a city; to surround a city with walls 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzyeng 
  StarLing:1172  OC: d(h)eŋ  MC: ʒ́eŋ  Gloss: city wall, fortified wall 
  PT/PSW เชียง  cʰiaŋ  "city (M) (as is)"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (A4)  B47-22 ]  PSW: *ǰiaŋ  "city, town, kingdom"

ชิน Prapin gloss: lead (metal) 
Prapin: 55 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 229c 
  Big5:  ? 0 
  GB:  qian1 yan2 (S 94C5->925B) [n] lead (metal); plumbum 
  Baxter MC: ywen Note: Mandarin qian1 is irregular; we would expect yuan2. 
  StarLing:3292  OC: lon  MC: jwen  Gloss: lead (metal)

ชิ้น Prapin gloss: piece, classifier 
Prapin: 56 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  jian4 auxiliary noun applied to articles, things, clothes, etc. 
  GB:  same 
  Baxter MC: gjenX 
  StarLing:308  OC: granʔ  MC: gén  Gloss: part, thing, object [Han] 
  PT/PSW ชิ้น  cʰín  "piece (H) (as is)"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-31 ]  PSW: *ǰin  "slice, piece"

ชิง Prapin gloss: fight for, take by force 
Prapin: 57 (class 2)  Chinese gloss: strive, wrangle 
  Karlgren: 811a-b 
  Big5:  zheng1 zheng4 [1] [v] dispute; fight; argue; quarrel [2] [v] contend; strive; struggle [3] short of; [v] lack; be deficient in [4] same as $ 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsrɛng 
  StarLing:1011  OC: ćrēŋ  MC: c̣ạiŋ  Gloss: to fight, quarrel 
  Pou73:131 see 
  PT/PSW ชิง  cʰiŋ  "to take by force; fight for (as is)"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (A4)  B47-30 ]  PSW: *ǰiŋ  "to take by force"  
      Li: [ *ǰ- (A29.5:168 (rule 14.3.1) ]  PSW: *ǰiŋ  PT: *ǰiŋ

ชี้ Prapin gloss: to point, show 
Prapin: 58 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 552f 
  Big5:  (1) zhi2 {zhi3} {zhi1} (2) zhi1 {zhi3} {zhi2} (0) zhi3 {zhi2} {zhi1} (S 6307->982D) (0) [1] the head [2] [n] top; first; the first; begiining [3] [n] chief; boss; leader; head (of a group) [4] the two ends (of anything); [n] side; aspect [5] [n] head (of cattle, etc.) [6] an auxiliary, as a suffix (1) [1] a suffix indicating positions or directions [2] as a suffix to certains verbs to indicate the worthiness 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyijX 
  StarLing:1248  OC: kijʔ  MC: ćí  Gloss: to point 
  PT/PSW ชี้  cʰíi  "to point; show (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-15 ]  PSW: *ǰi  "to point at, show"  
      Li: [ *ǰ- (C29.5:168 (rule 14.3.3) ]  PSW: *ǰii  PT: *ǰu̥i?

ชง Prapin gloss: infuse (tea) 
Prapin: 59 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1007p-q 
  Big5:  chong1 dong4 [1] [v] pour water (to powder, etc.); infuse; make beverages [2] [v] wash away; wash with running water; rinse [3] [v] soar; rise rapidly or shoot up [4] [v] empty; void [5] [v] dash against; clash with [6] childhood [7] [v] neutralize; make void 
  GB:  chong1 chong3 chong4 (S 51B2->885D) [1] [v] rush (against); thrust; forge ahead; dash [2] [v] charge forward; charge ahead; hit with force [3] [n] thoroughfare; hub; strategic place [4] [v] offend 
  Baxter MC: tsyhowng 
  StarLing:648  OC: d(h)ruŋ  MC: ḍüŋ  Gloss: to surge; rise up against 
  Pou73:164 see

โชค Prapin gloss: luck, lot 
Prapin: 60 (class 2?)  Chinese gloss: blessing 
  Karlgren: 806h 
  Big5:  zu4 zuo4 [1] [n] throne [2] [n] bless; blessing [3] the year 
  GB:  same

ชอก Prapin gloss: grieved, pained 
Prapin: 61 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1031f 
  Big5:  qi1 cu4 zu2 [1] relatives by marriage [2] sad; mournful; woeful; sorrow; woe [3] [n] battle-ax [4] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: tshek 
  StarLing:2093  OC: shīkʷ  MC: chiek  Gloss: be beloved; distressed

ชวย Prapin gloss: blow gently but steadily 
Prapin: 62 (class 2)  Chinese gloss: to blow 
  Karlgren: 30a 
  Big5:  chui1 chui4 [1] [v] blow; puff [2] brag; boast; praise in exaggerated words [3] [v] break up 
  GB:  same 
  Baxter MC: tsyhwe 
  StarLing:517  OC: thoj  MC: ćhwe  Gloss: to blow; play a wind instrument

ช่วย Prapin gloss: help, assist 
Prapin: 63 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 46z 
  Big5:  zhu4 [v] help; aid; assist; help; assistance 
  GB:  same 
  Baxter MC: dzrjoH 
  StarLing:497  OC: ʒ́(h)ra-s  MC: ʒ̣ö̀  Gloss: aid 
  PT/PSW ช่วย  cʰûay  "to help (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-13 ]  PSW: *ǰuay  "to help, cooperate"  
      Li: [ *ǰ+uai (B29.5:168 ]  PSW: *ǰuai  PT: *ǰuai

เชื่อ Prapin gloss: buy on credit 
Prapin: 65 (class 1?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 339d 
  Big5:  shi4 she4 [1] [v] lend; loan; lease [2] pardon; [v] pardon; forgive [3] [v] sell on credit; buy on credit 
  GB:  same 
  Baxter MC: syejH 
  StarLing:6561  OC: slats  MC: śèj  Gloss: to lend, borrow; remit [LZ] 
  PT/PSW เชื่อ  cʰʉ̂a  "to believe (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-26 ]  PSW: *ǰɯa  "to believe, trust"  
      Li: [ *ǰ- (B29.5:168 (rule 15.3) ]  PSW: *ǰɯə  PT: *ǰɯa

เชื้อ Prapin gloss: line of succession 
Prapin: 66 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 45s 
  Big5:  xu4 [1] [n] end of a thread or string [2] [n] clue [3] [n] beginning [4] [n] task; cause; enterprise [5] [n] mental or emotional state; mood [6] remnants; remains; leftovers 
  GB:  same 
  Baxter MC: zhoX 
  StarLing:3569  OC: lhaʔ  MC: zjö́  Gloss: work; line of succession, continue 
  PT/PSW เชื้อ  cʰʉ́a  "family; lineage (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *ǰ- (C4)  B47-27 ]  PSW: *ǰɯa  "lineage"  
      Li: [ *ǰ- (C29.5:168 (rule 15.3) ]  PSW: *ǰɯə  PT: *ǰɯa

ชื่อ Prapin gloss: name 
Prapin: 67 (class 1)  Chinese gloss: adolescent's name 
  Karlgren: 964n-o 
  Big5:  zi4 zi5 [1] [n] word; letter; character; word; logograph; glyph [2] [v] betroth a girl [3] a name or style taken at the age of 20, by which one was sometimes called 
  GB:  same 
  Baxter MC: dziH 
  StarLing:371  OC: ʒəʔs  MC: ʒjɨ̀  Gloss: to breed, nurture; love, cherish 
  Pou73:226 see Pou73:239 see 
  PT/PSW ชื่อ  cʰʉ̂ʉ  "name (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Luo:  "sort, kind, species"  
      Jonsson:  [ *ǰ- (B4)  B47-14 ]  PSW: *ǰɯ  "name"  
      Li: [ *ǰ+ɯ (B29.5:168 ]  PSW: *ǰɯɯ  PT: *ǰɯ

(บัน) ได Prapin gloss: stairs, steps 
Prapin: 68 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 591l 
  Big5:  ti1 fou2 ti2 [1] [n] ladder; steps; stairs; [2] something to lean or depend on [3] terraced [4] private; intimate [5] [n] phase (in the induction of military draftees) 
  GB:  same 
  Baxter MC: thej 
  StarLing:2151  OC: �(h)ə̄j  MC: thiej  Gloss: wooden steps, staircase [L.Zhou]

แดน Prapin gloss: boundary, limit 
Prapin: 69 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  yan2 shan1 a boundary; a limit 
  GB:  same 
  PT/PSW แดน  dɛɛn  "boundary; border (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *?d- (A3)  B39-29 ]  PSW: *?dɛn  "boundary"  
      Li: [ *?d- (A26.4:107 (rule 14.9) ]  PSW: *?dɛɛn  PT: *?dɛn

(ดง) ข้าว Prapin gloss: to dry (rice) over a fire after having boiled it an drained off the water 
Prapin: 70 (class 2)  Chinese gloss: heat, hot air, steam 
  Karlgren: 1009d 
  Big5:  rong2 [1] very bright; glowing; burning [2] [v] melt [3] [v] melt into; fuse; blend; harmonize [4] cheerful; happy; joyful [5] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: yuwng 
  StarLing:4277  OC: L̴uŋ  MC: jüŋ  Gloss: hot air, steam, heat

ดอน Prapin gloss: rising ground, mound 
Prapin: 71 (class 2)  Chinese gloss: mound 
  Karlgren: none 
  Big5:  ? 0 
  GB:  dun1 [1] [n] heap; mound [2] block of stone or wood [3] [n] cluster [4] [Wu] [deng1] stick out [5] [Wu] squat 
  PT/PSW ดอน  dɔɔn  "elevated; highland (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *?d- (A3)  B39-28 ]  PSW: *?dɔn  "highland"  
      Li: [ *?d- (A16.4:107 (rule 14.11) ]  PSW: *?dɔɔn  PT: *?dɔn

ด้วน Prapin gloss: to be shortened or curtailed 
Prapin: 72 (class 1)  Chinese gloss: short 
  Karlgren: 169a 
  Big5:  duan3 [1] short; brief [2] [v] be deficient; want; lack; owe; lacking [3] shortcomings; faults; mistakes 
  GB:  same 
  Baxter MC: twanX 
  StarLing:2699  OC: tōnʔ  MC: twấn  Gloss: short [LZ]

(ไส้) เดือน Prapin gloss: earthworm 
Prapin: 73 (class 3?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 371c 
  Big5:  yin3 used in combination for earthworm 
  GB:  same 
  Baxter MC: yinX 
  StarLing:1870  OC: L̴ərʔ  MC: jín  Gloss: earthworm [LZ]

ดื่ม Prapin gloss: to drink 
Prapin: 74 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 654a 
  Big5:  (1) yin4 {yin3} (0) yin3 {yin4} (1) [v] make animals drink (0) [1] [v] drink [2] drinks [3] [v] swallow (insult, danger, etc.) [4] [v] be hit (by a bullet, an arrow, etc.) 
  GB:  yin3 {yin4} same 
  Baxter MC: ʔimH Note: (b5 not exact match) 
  StarLing:2892  OC: ʔəmʔ  MC: ʔím  Gloss: to drink 
  PT/PSW ดื่ม  dʉ̀ʉm  "to swallow (as is)"  
      Li: [ *?d+ɯə (B16.4:107 ]  PSW: *?dɯɯm  PT: *?dɯəm

ฝุ่น Prapin gloss: powder 
Prapin: 75 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 471d 
  Big5:  fen3 fen4 [1] flour [2] powder [3] white (color) [4] [v] whitewash; plaster [5] [v] make up; doll up; powder 
  GB:  same 
  Baxter MC: pjunX 
  StarLing:1797  OC: pənʔ  MC: pǘn  Gloss: peeled grain 
  Pou73:46 see Pou73:238 see 
  PT/PSW ฝุ่น  fùn  "dust, powder (nj)"  
      Brown:  "dust (conj.)"  
      Jonsson:  [ *f- (B1)  B23-8 ]  PSW: *fun  "dust, powder"

ฟัก Prapin gloss: to hatch 
Prapin: 76 (class 2)  Chinese gloss: id 
  Karlgren: 935a-b 
  Big5:  fu2 fou4 fu3 fu4 [1] [v] prostate; yield [2] [v] hide; lie in ambush 
  GB:  same 
  Baxter MC: bjuwk 
  StarLing:306  OC: bək  MC: bük  Gloss: to lie down; to put down, submit 
  PT/PSW ฟัก  fák  "pumpkin; squash (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *v- (DS4)  B27-11 ]  PSW: *vak  "pumpkin, squash"  
      Li: [ *v- (D2S4.8:79 (rule 14.7) ]  PSW: *vak  PT: *vak
  PT/PSW ฟัก  fák  "to hatch (as is)"  
      Li: [ *v- (D2S4.8:79 (rule 14.7) ]  PSW: *vak  PT: *vak

ฟก Prapin gloss: swelling, swollen 
Prapin: 77 (class 3?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  you2 you4 [n] wart; papule 
  GB:  same 
  Baxter MC: hjuw 
  PT/PSW ฟก  fók  "swollen (as is)"  
      Li: [ *v- (D2S4.8:79 (rule 14.8) ]  PSW: *vok  PT: *vok

เพื่อ Prapin gloss: assist, render assistance 
Prapin: 78 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  you4 you3 [v] help; protect; aid; bless 
  GB:  same 
  Baxter MC: hjuwH 
  StarLing:467  OC: wəʔs  MC: ɦə̀w  Gloss: to aid, support, assist, help, wait on; honor, appreciate

ให้ Prapin gloss: give, allow 
Prapin: 79 (class 1?)  Chinese gloss: allow 
  Karlgren: 60i-j 
  Big5:  xu3 hu3 [1] [v] allow; permit; promise; approve [2] [v] praise; commend [3] be betrothed (young girl); promise to marry [4] [v] expect [5] perhaps; maybe [6] about; a little more than (said of a persons age) [7] a place [8] a final particle [9] so; this [10] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: xjoX 
  StarLing:2357  OC: sŋaʔ  MC: xö́  Gloss: to promise, confirm, permit 
  PT/PSW ให้  hây  "to give (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *h- (C1)  B99-2 ]  PSW: *haɯ  "to give"  
      Li: [ *h+əɯ (C113.2:249 ]  PSW: *hai/aɯ  PT: *həɯ

หัก Prapin gloss: to break, broken (stick) 
Prapin: 80 (class 1?)  Chinese gloss: break, rip open 
  Karlgren: 795j 
  Big5:  zhe2 [1] [v] dismember a human being [2] [n] downward stroke slanting the right 
  GB:  same 
  PT/PSW หัก  hàk  "to break off; to break (stick) (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *hr- (DS1)  B70-19 ]  PSW: *hrak  "to break"  
      Li: [ *thr+ə (D1S7.5:120 ]  PSW: *hrak  PT: *thrək

หับ Prapin gloss: close, shut 
Prapin: 81 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 642s 
  Big5:  he2 que1 que4 [1] [n] leaf of a door [2] [v] close; shut [3] whole; entire; all [4] Why?; Why not? 
  GB:  same 
  Baxter MC: hap 
  PT/PSW หับ  hàp  "to shut (as is)"  
      Jonsson:  [ *ŋ- (DS4)  B96-20 ]  PSW: *ŋap  "to close, shut up"  Note: Confirmed  
      Li: [ *h- (D1S13.2:249 (rule 14.7) ]  PSW: *hap  PT: *hap

หา Prapin gloss: blame, accuse 
Prapin: 82 (class 1)  Chinese gloss: accuse, scold 
  Karlgren: none 
  Big5:  ? 0 
  GB:  (1) o5 {he1} (0) he1 ke1 a1 a2 a3 a4 a5 he2 wo2 {o5} same 
  PT/PSW หา  hǎa  "to look for; to seek (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *Xr- (A1)  B82-3 ]  PSW: *Xra  "to seek, search"  
      Li: [ *xr- (A111.8:233 (rule 14.10) ]  PSW: *xraa  PT: *xra

ห้า Prapin gloss: five 
Prapin: 83 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 58a-d 
  Big5:  wu3 [1] five; fifth [2] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: nguX 
  StarLing:79  OC: ŋhāʔ  MC: ŋó  Gloss: be five

(เสีย) หาย Prapin gloss: damaged 
Prapin: 84 (class 3)  Chinese gloss: to damage 
  Karlgren: 314a-b 
  Big5:  hai4 he2 [1] [v] injure; harm; destroy; damage [2] [v] kill [3] [n] damage; injury; harm; detriment [4] [n] vital point 
  GB:  same 
  Baxter MC: hajH 
  StarLing:1590  OC: ghāts  MC: ɣầj  Gloss: to harm, injure; harm, injury

ห่าน Prapin gloss: goose 
Prapin: 85 (class 1)  Chinese gloss: wild goose 
  Karlgren: 186a-b 
  Big5:  yan4 the wild goose 
  GB:  same 
  Baxter MC: ngænH 
  StarLing:2877  OC: ŋrāns  MC: ŋạ̀n  Gloss: wild goose 
  Pou73:201 see 
  PT/PSW ห่าน  hàan  "goose (as is)"  
      Jonsson:  [ *h- (B1)  B99-5 ]  PSW: *haan  "goose"  
      Li: [ *h- (B113.2:249 (rule 14.10) ]  PSW: *haan  PT: *han

หาญ Prapin gloss: brave 
Prapin: 86 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 144c 
  Big5:  han4 tan1 [1] of the Han dynasty (206 B.C.-220 A.D.) [2] of the Chinese people or language [3] [n] fellow; man [4] the name of a tributary of the Yangtze river 
  GB:  same 
  Baxter MC: xanH 
  StarLing:3478  OC: sŋār-s  MC: xần  Gloss: the Han river 
  PT/PSW หาญ  hǎan  "couragous (nj)"  
      Brown:  cited.  
      Luo:  "heroic, brave"  
      Jonsson:  [ *hŋ- (A1)  B98-10 ]  PSW: *hŋaan  "couragous"  Note: Confirmed

ห้าว Prapin gloss: bold 
Prapin: 87 (class 3)  Chinese gloss: brave, eminent 
  Karlgren: 1129n 
  Big5:  hao2 [1] [n] heroic person; person outstanding in intelligence or talent [2] [n] leader; ringleader [3] a proclivity to the use of force; bullying ways, etc. [4] tiny; fine hair 
  GB:  same 
  StarLing:3644  OC: g(h)āw  MC: ɣâw  Gloss: porcupine [Han] 
  PT/PSW ห้าว  hâaw  "too ripe; dried up (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *Xr- (A1)  B82-5 ]  PSW: *Xraaw  "ripen, mature"  
      Li: [ *hr- (C18.4:148 (rule 16.14) ]  PSW: *hraau  PT: *hrau

แห Prapin gloss: a cast-net 
Prapin: 88 (class 2?)  Chinese gloss: a net 
  Karlgren: 6a 
  Big5:  luo2 li2 luo4 [1] thin light silk [2] [n] net for catching birds; net; snare [3] [v] arrange over a wide space [4] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: la 
  StarLing:4880  OC: rāj  MC: lâ  Gloss: bird-net 
  Pou73:263 see Pou73:264 see 
  PT/PSW แห  hɛ̌ɛ  "net; cast net (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *Xr- (A1)  B82-2 ]  PSW: *Xrɛ  "fish net"  
      Li: [ *xr+ɛ (A111.8:233 ]  PSW: *xrɛɛ  PT: *xrɛ

หก Prapin gloss: six 
Prapin: 89 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1032a-d 
  Big5:  liu4 (lu4) liu2 six 
  GB:  same 
  Baxter MC: ljuwk 
  StarLing:93  OC: rhuk  MC: lük  Gloss: be six, six 
  PT/PSW หก  hòk  "six (as is)"  
      Brown:  "six (conj.)"  
      Jonsson:  [ *hr- (DS1)  B70-6 ]  PSW: *hrok  "six"  
      Li: [ *xr+o (D1S11.8:233 ]  PSW: *xrok  PT: *xrok

หง Prapin gloss: orange-red 
Prapin: 90 (class 2)  Chinese gloss: red 
  Karlgren: 1172i 
  Big5:  (0) hong2 jiang4 {gong1} (1) gong1 {hong2} (0) [1] red; vermilion; rosy [2] [v] blush; redden [3] eminent; influential (players); very popular [4] specially favored; [n] favorite (1) work; working 
  GB:  hong2 jiang4 {gong1} same 
  Baxter MC: huwng 
  StarLing:1395  OC: ghōŋ  MC: ɣuŋ  Gloss: red, pink [L.Zhou] 
  Pou73:226 see

หวน Prapin gloss: return, come back again 
Prapin: 91 (class 2)  Chinese gloss: return 
  Karlgren: 256k-m 
  Big5:  (2) hai2 {huan2} {xuan2} (0) huan2 huan4 ying2 {xuan2} {hai2} (1) xuan2 {huan2} {hai2} (2) [1] yet; still [2] passably; fairly; quite [3] also [4] even [5] at the same time [6] or [7] had better (0) [1] [v] return; come back [2] [v] repay; pay back; resotre; give back [3] a Chinese family name (1) [v] revolve; turn back 
  GB:  huan2 huan4 ying2 {xuan2} {hai2} same 
  Baxter MC: hwæn 
  StarLing:4605  OC: whrēn  MC: ɣwạn  Gloss: (to come full circle): to turn round, return

หุง Prapin gloss: to cook (rice), refine (gold, oil) 
Prapin: 92 (class 2)  Chinese gloss: to burn 
  Karlgren: 1182r 
  Big5:  hong1 gong1 hong4 [1] [v] bake; roast [2] [v] dry or warm near a fire 
  GB:  same 
  Baxter MC: xuwng 
  StarLing:1725  OC: hōŋ  MC: xuŋ  Gloss: to burn; to dry (on fire) 
  PT/PSW หุง  hǔŋ  "to cook (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *hr- (A4)  B70-20 ]  PSW: *hruŋ  "to cook rice"  
      Li: [ *thr+u (A17.5:120 ]  PSW: *hruŋ  PT: *thruŋ

ฮูก Prapin gloss: owl 
Prapin: 93 (class 3?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1070i 
  Big5:  xiu1 [n] owl 
  GB:  same

ไก Prapin gloss: catch or trigger 
Prapin: 94 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 547c 
  Big5:  ji1 [1] machine; machinery; mechanics [2] opportune; chance; opportunity [3] [n] crucial point; pivot [4] tricky; cunning [5] [n] aircraft; plane; airplane 
  GB:  same 
  Baxter MC: kjɨj 
  StarLing:4176  OC: kəj  MC: kɨj  Gloss: device, apparatus 
  Pou73:186 see Pou73:187 see

ไก่ Prapin gloss: chicken 
Prapin: 95 (class 2)  Chinese gloss: fowl 
  Karlgren: 876n-p 
  Big5:  ji1 [n] chicken; hen; cock; domestic fowl 
  GB:  same 
  Baxter MC: kej 
  StarLing:4793  OC: kē  MC: kiej  Gloss: chicken 
  PT/PSW ไก่  kày  "chicken (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (B2)  B85-2 ]  PSW: *kay  "chicken"  
      Li: [ *k+əi (B110.1:186 ]  PSW: *kai/aɯ  PT: *kəi

(อก) ไก่ Prapin gloss: (ridge or framework of a house) 
Prapin: 96 (class 1?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  ? 0 
  GB:  jia4 [1] rack; stand; prop; frame [2] [v] prop up; set up; support [3] [n] framework; scaffold [4] [v] frame up (a charge, etc.); fabricate [5] [v] lay something on [6] [n] quarrel

(กำ) กับ Prapin gloss: oversee, superintend 
Prapin: 97 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 609a-b 
  Big5:  jian1 jian4 kan4 supervise; control; direct 
  GB:  same 
  Baxter MC: kæm 
  StarLing:3521  OC: krām  MC: kạm  Gloss: to look at, watch, inspect, supervise; mirror

กัน Prapin gloss: to shield, bar 
Prapin: 98 (class 1)  Chinese gloss: shield 
  Karlgren: 139a-b 
  Big5:  gan4 gan1 guan3 han2 (S 5E72->5E79) [1] [n] trunk (of a tree or of a human body) [2] the main park of anything [3] capabilities; talents; capable; skillful [4] [v] do; attend to business; manage [5] [v] kill (slang) 
  GB:  same 
  Baxter MC: kan 
  StarLing:58  OC: kān  MC: kân  Gloss: shield; to protect; place name 
  PT/PSW กัน  kan  "mutual; together (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (A2)  B85-5 ]  PSW: *kan  "together, mutual"  
      Li: [ *k- (A110.1:186 (rule 14.7) ]  PSW: *kan  PT: *kan
  PT/PSW กัน  kan  "to be very steep (yl)"  
      Luo:  "to be very steep"
  PT/PSW กัน  kan  "to shield (cit.) (mb)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate

กับ Prapin gloss: and, with 
Prapin: 99 (class 2)  Chinese gloss: and 
  Karlgren: 681a-c 
  Big5:  ji2 [1] [v] reach; come up to; attain [2] and, as well as; with [3] just at the moment; timely; when [4] as long as; up to; until [5] [v] continue; proceed [6] [v] extend 
  GB:  same 
  Baxter MC: gip 
  StarLing:112  OC: gəp  MC: gip  Gloss: reach to, be equal to, succeed; together with 
  PT/PSW กับ  kàp  "with; together with (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Jonsson:  [ *k- (DS2)  B85-9 ]  PSW: *kap  "together with"  
      Li: [ *k- (D1S10.1:186 (rule 14.7) ]  PSW: *kap  PT: *kap

เก่า Prapin gloss: ancient 
Prapin: 100 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1067c-e 
  Big5:  jiu4 xiu1 jiu4 [1] old; former; past [2] ancient; antique [3] longstanding 
  GB:  same 
  Baxter MC: gjuwH 
  StarLing:4738  OC: gʷəs  MC: gə̀w  Gloss: be old, ancient (not of people) 
  PT/PSW เก่า  kàw  "old; ancient (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (B2)  B85-12 ]  PSW: *kaw  "old, ancient"  
      Li: [ *k+əu (B110.1:186 ]  PSW: *kau  PT: *kəu

เก้า Prapin gloss: nine 
Prapin: 101 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: none 
  Big5:  jiu3 jiu1 qiu2 [1] nine [2] [Wu] unit for distance 
  GB:  same 
  Baxter MC: kjuwX 
  StarLing:6  OC: kʷəʔ  MC: kə́w  Gloss: be nine 
  PT/PSW เก้า  kâaw  "nine (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (C2)  B85-13 ]  PSW: *kaw  "nine"  
      Li: [ *k+i̥əu (C110.1:186 ]  PSW: *kaau  PT: *ki̥əu

ก่าย Prapin gloss: to cover (the forehead) 
Prapin: 102 (class 1)  Chinese gloss: to cover 
  Karlgren: 642q-r 
  Big5:  (1) ge3 {gai4} {he2} (0) gai4 {ge3} {he2} (2) he2 {gai4} {ge3} (1) a Chinese family name (0) [1] [v] cover; hide [2] [n] lid; covering [3] [v] build; construct; erect [4] [v] affix (seal) [5] now; then; but; because (an initial particle) [6] for; perhaps; possibly; about (a particle indicating doubt) [7] [v] surpass; excel [8] [v] brag; boast (2) Why not? 
  GB:  gai4 {ge3} {he2} same 
  Baxter MC: kajH 
  StarLing:3602  OC: kāp-s  MC: kầj  Gloss: to cover, conceal; a cover (of a car) 
  PT/PSW ก่าย  kàay  "to install, put up, place across (yl)"  
      Luo:  "to install, put up, place across"

กาก Prapin gloss: shell, chaff, mask 
Prapin: 103 (class 2?)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1226d-f 
  Big5:  ke2 que4 qiao4 ku1 [n] casing; shell; husk; hull; skin; coverings 
  GB:  ke2 qiao4 (S 58F3->6BBB) casing; shell; husk; hull; skin 
  StarLing:2615  OC: khrōk  MC: khạuk  Gloss: hard shell [Han] 
  PT/PSW กาก  kàak  "refuse; lees (as is)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate  
      Luo:  "chaff, unhusked rice"  
      Jonsson:  [ *k- (DL2)  B85-3 ]  PSW: *kaak  "lees, refuse"  
      Li: [ *k+ɯ̥a (D1L10.1:186 ]  PSW: *kaak  PT: *kɯ̥ak

ก้าน Prapin gloss: stem, stalk 
Prapin: 104 (class 1)  Chinese gloss: stalk of grain 
  Karlgren: none 
  Big5:  gan3 the stalk of grain; straw 
  GB:  [a] straw [b] stalk of grain 
  Baxter MC: kanX 
  PT/PSW ก้าน  kâan  "stem; petiole; stalk (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (C2)  B85-6 ]  PSW: *kaan  "stem, branch"  
      Li: [ *k- (C110.1:186 (rule 14.10) ]  PSW: *kaan  PT: *kan

กาบ Prapin gloss: shell, husk 
Prapin: 105 (class 1)  Chinese gloss: shell 
  Karlgren: 629a-d 
  Big5:  jia3 jia4 [1] the first of the ten Celestial Stems [2] [n] armor; shell; crust [3] most outstanding [4] a measure of lad in Taiwan (0.97 hectare) [5] first [6] a tithing, a group of ten families under the Tithing System introduced by Wang An-shih of the Sung dynasty 
  GB:  same 
  Baxter MC: kæp 
  StarLing:276  OC: krāp  MC: kạp  Gloss: mail-coat, armor; the first of the Heavenly Stems 
  PT/PSW กาบ  kàap  "husk, sheath (plants) (nj)"  
      Brown:  cited.  
      Luo:  "outer covering of trees, outer skin or scab"  
      Jonsson:  [ *k- (DL2)  B85-10 ]  PSW: *kaap  "husk, sheath (plants)"

กาด Prapin gloss: a kind of mustard plant 
Prapin: 106 (class 2)  Chinese gloss: mustard plant 
  Karlgren: 327j 
  Big5:  jie4 gai4 jia2 [1] [n] mustard plant [2] tiny 
  GB:  same 
  Baxter MC: kɛjH 
  StarLing:1067  OC: krēts  MC: kạ̈̀j  Gloss: mustard [LZ] 
  PT/PSW กาด  kàat  "mustard plant (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (DL2)  B85-17 ]  PSW: *kaat  "mustard greens"  
      Li: [ *k- (D1L10.1:186 (rule 14.10) ]  PSW: *kaat  PT: *kat

กาว Prapin gloss: glue, gum 
Prapin: 107 (class 1)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1069s 
  Big5:  jiao1 hao2 jiao3 jiao4 nao3 qiao1 [1] [n] glue; gum [2] [n] resin; sap [3] anything sticky [4] rubber; plastics [5] [v] stick on; stick together; adhere [6] stubborn; obstinate [7] a Chinese family name 
  GB:  same 
  Baxter MC: kæw 
  StarLing:3948  OC: krīw  MC: kạw  Gloss: to glue together; unite, in unison 
  Pou73:177 see 
  PT/PSW กาว  kaaw  "glue (cit.) (mb)"  
      Brown:  cited.  Note: no Shan cognate

แก่ Prapin gloss: to drag 
Prapin: 108 (class 2)  Chinese gloss: idem 
  Karlgren: 1y 
  Big5:  ji3 ge1 ji1 yi3 [v] drag aside; pull; drag 
  GB:  same 
  StarLing:6156  OC: kajʔ  MC: ké  Gloss: pull aside 
  PT/PSW แก่  kɛ̀ɛ  "old; aged (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (B2)  B85-18 ]  PSW: *  "old (living being)"  
      Li: [ *k+ɛ (B110.1:186 ]  PSW: *kɛɛ  PT: *

แก้ Prapin gloss: untie, solve, interpret 
Prapin: 109 (class 1)  Chinese gloss: dissolve, explain 
  Karlgren: 861a 
  Big5:  (0) jie3 {jie4} {xie4} (2) xie4 {jie3} {jie4} (1) jie4 {jie3} {xie4} (0) [1] [v] loosen; unfasten; untie; undo [2] [v] solve (difficult problems, etc.) [3] [v] explain; clarify; interpret; explanation; interpretation [4] [v] understand [5] ideas; views [6] [v] break up; separate; disperse (2) a Chinese family name (1) [v] escort (prisoners, goods, etc.) from one place to another; forward; send someone in custody to dispatch 
  GB:  same 
  Baxter MC: kɛɨX 
  StarLing:3218  OC: krēʔ  MC: kạ̈́j  Gloss: to unloose, take off 
  PT/PSW แก้  kɛ̂ɛ  "to untie (as is)"  
      Brown:  cited.  
      Jonsson:  [ *k- (C2)  B85-19 ]  PSW: *  "to untie"  
      Li: [ *k+ɛ (C110.1:186 ]  PSW: *kɛɛ  PT: *

แกม Prapin gloss: mixed 
Prapin: 110 (class 1)  Chinese gloss: combine, together 
  Karlgren: 627a 
  Big5:  jian1 [1] [v] unite (in one); combine; connect; annex [2] and; also; together with; both; equally; concurrently 
  GB:  same 
  Baxter MC: kem 
  StarLing:1527  OC: kēm  MC: kiem  Gloss: to combine; at the same time 
  PT/PSW แกม  kɛɛm<