ชื่อมหาวิทยาลัยไทย  泰国大学中文名

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 【 朱拉隆功大学 】 Zhū lā lóng gōng dàxué ( Chulalongkorn University )
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 【 曼谷大学 】 Màngŭ dàxué ( Bangkok University )
 3. มหาวิทยาลัยเกริก 【 泰国歌乐大学 】 Tàiguó gē lè dàxué ( Kirk University )
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 【 农业大学 】 Nóng yè dàxué ( Kasetsart University )
 5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 【 泰国伯乐大学 】 Tàiguó bó lè dàxué ( Kasem Bandit University )
 6. มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 【 孔敬大学 】 Kŏngjìng dàxué ( Khon Kaen University )
 7. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 【 基督教大学 】 Jī dū jiào dàxué ( Christian University )
 8. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 【 泰国湄南河大学 】 Tàiguó méinán hé dàxué ( Chaopraya University )
 9. มหาวิทยาลัยชินวัตร 【 秦那越大学 】 Qín nà yuè dàxué ( Shinawatra University )
 10. มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 【 清迈大学 】 Qīng mài dàxué ( Chiang Mai University )
 11. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 【 泰国圣约翰大学 】 Tàiguó shèng yuē hàn dàxué ( Saint John's University )
 12. มหาวิทยาลัยทักษิณ 【 塔信大学 】 Tăxìn dàxué ( Thaksin University )
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 【 泰国国王科技大学 】 Tàiguó guówáng kējì dàxué ( King Mongkut's University of Technology Thonburi )
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 【 先皇技术学院(北曼谷) 】 Xiān huáng jì shù xuéyuàn (běi màngŭ) ( King Mongkut's University of Technology North Bangkok )
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 【 泰国马哈那空科技大学 】 Tàiguó mă hā nà kōng kē jì dàxué ( Mahanakorn University of Technology )
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 【 泰国曼谷皇家理工大学 】 Tàiguó màngŭ huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Krungthep )
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 【 泰国东方皇家理工大学 】 Tàiguó dōngfāng huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Tawan-ok )
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 【 泰国皇家理工大学 】 Tàiguó huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangala University of Technology )
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 【 泰国潘纳空皇家理工大学 】 Tàiguó pān nà kōng huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Phranakon )
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 【 泰国拉达那哥欣皇家理工大学 】 Tàiguó lā dá nà gē xīn huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Rattanakosin )
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 【 泰国兰纳皇家理工大学 】 Tàiguó lán nà huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Lanna )
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 【 泰国室利佛逝皇家理工大学 】 Tàiguó shì lì fó shì huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Srivijaya )
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 【 泰国素万那普皇家理工大学 】 Tàiguó sù wàn nà pŭ huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Suvanabhumi )
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 【 泰国东北皇家理工大学 】 Tàiguó dōngbĕi huáng jiā lĭ gōng dàxué ( Rajamangla University of Technology Isan )
 25. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 【 法政大学 】 Făzhèng dàxué ( Thammasat University )
 26. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 【 博仁大学 】 Bó rén dàxué ( Dhurakijpundit University )
 27. มหาวิทยาลัยนเรศวร 【 纳瑞宣大学 】 Nà ruì xuān dàxué ( Naresuan University )
 28. มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ 【 泰国曼谷北部大学 】 Tàiguó màngŭ běibù dàxué ( North Bangkok University )
 29. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 【 泰国清迈北部大学 】 Tàiguó qīngmài bĕi bù dàxué ( North-Chiang Mai University )
 30. มหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตนฟอรด์ 【 席勒—斯坦福国际学院 】 Xí lè yí sì tăn fú guójì xuéyuàn ( Schiller- Stamford International college )
 31. มหาวิทยาลัยบูรพา 【 东方大学 】 Dōng fāng dàxué ( Burapha university )
 32. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 【 巴吞他尼大学 】 Bā tūn tā ní dàxué ( Pathumthani University )
 33. มหาวิทยาลัยพายัพ 【 泰国西北大学 】 Tàiguó xīběi dàxué ( Payap University )
 34. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 【 泰国远东大学 】 Tàiguó yuăn dōng dàxué ( Far Eastern University )
 35. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 【 泰国中部大学 】 Tàiguó zhōng bù dàxué ( Phakklang University )
 36. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 【 泰国东北大学 】 Tàiguó dōngbĕi dàxué ( North-Eastern University )
 37. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 【 玛哈萨拉堪大学 】 Mă hā sà lā kān dàxué ( Mahasarakham University )
 38. มหาวิทยาลัยมหิดล 【 玛希隆大学 】 Mă xīlóng dàxué ( Mahidol University )
 39. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 【 泰国湄卓大学 】 Tàiguó méizhuō dàxué ( Maejo University )
 40. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 【 皇太后大学 】 Huáng tài hòu dàxué ( Mae Fah Luang Univesity )
 41. มหาวิทยาลัยโยนก 【 泰国如诺大学 】 Tàiguó rú nuò dàxué ( Yonok College, Thailand )
 42. มหาวิทยาลัยรังสิต 【 兰实大学 】 Lán shí dàxué ( Rangsit University )
 43. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 【 拉丹那博大学 】 Lā dān nà bó dàxué ( Rattana Bundit University )
 44. มหาวิทยาลัยราชธานี 【 拉其他尼大学 】 Lā qí tā ní dàxué ( Ratchathani university )
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 【 泰国曼松德昭帕亚皇家师范大学 】 Tàiguó màn sōng dé zhāo pà yà huáng jiā shī fàn dàxué ( Bansomdejchaopraya Rajabhat University )
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 【 泰国普吉皇家师范大学 】 Tàiguó pŭ jí huáng jiā shī fàn dàxué ( Phuket Rajabhat University )
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 【 泰国吗哈沙拉堪皇家师范大学 】 Tàiguó mā hā shā lā kān huáng jiā shī fàn dàxué ( Rajabhat Maha sarakham University )
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 【 泰国北柳皇家师范大学 】 Tàiguó běiliŭ huáng jiā shī fàn dàxué ( Rajabhat Rajanagarindra University )
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 【 皇家师范大学 】 huáng jiā shī fàn dàxué ( Rajabhat University )
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 【 泰国北碧皇家师范大学 】 Tàiguó bĕi bì huáng jiā shī fàn dàxué ( Kanchanaburi Rajabhat University )
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ 【 泰国加拉信皇家师范大学 】 Tàiguó jiā lā xìn huáng jiā shī fàn dàxué ( Kalasin Rajabhat University )
 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 【 泰国甘烹碧皇家师范大学 】 Tàiguó gān pēng huáng bì jiā shī fàn dàxué ( Kamphaengphet Rajabhat university)
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 【 泰国庄甲盛皇家大学 】 Tàiguó zhuāng jiă shèng huáng jiā dàxué ( Chandrakasem Rajabhat University )
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 【 泰国猜也贲皇家师范大学 】 Tàiguó cāi yĕ bēn huáng jiā shī fàn dàxué ( Chaiyaphum Rajabhat University )
 55. มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 【 泰国清莱皇家师范大学 】 Tàiguó qīnglái huángjiā shī fàn dàxué ( Chiangrai Rajabhat University )
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 【 清迈皇家师范大学 】 Qīngmài huáng jiā shī fàn dàxué ( Chiangmai Rajabhat University )
 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 【 泰国女神皇家师范大学 】 Tàiguó nǚ shén huáng jiā shī fàn dàxué ( Thepsatri Rajabhat University )
 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 【 泰国皇家吞武里大学 】 Tàiguó huáng jiā tūnwŭ lĭ dàxué ( Dhonburi Rajabhat University )
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 【 泰国佛统皇家大学 】 Tàiguó fótŏng huáng jiā dàxué ( Nakhon Pathom Rajabhat University )
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 【 泰国呵叻皇家师范大学 】 Tàiguó hē lè huáng jiā shī fàn dàxué ( Nakhon Ratchasima Rajabhat University )
 59. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 【 泰国洛坤皇家师范大学 】 Tàiguó luò kūn huáng jiā shī fàn dàxué ( Nakornsritammarat Rajabhat University )
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 【 泰国北榄坡皇家师范大学 】 Tàiguó bĕi lăn pō huáng jiā shī fàn dàxué ( Nakhon Sawan Rajabhat university )
 61. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 【 泰国那空沙旺皇家师范大学 】 Tàiguó nà kōng shā wàng huáng jiā shī fàn dàxué ( Nakhon Sawan Rajabhat University )
 62. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 【 泰国武里喃皇家师范大学 】 Tàiguó wŭ lĭ nán huáng jiā shī fàn dàxué ( Buriram Rajabhat University )
 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 【 泰国潘纳空皇家师范大学 】 Tàiguó pān nà kōng huáng jiā shī fàn dàxué ( Phranakorn Rajabhat University )
 64. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา 【 泰国大城皇家师范大学 】 Tàiguó dàchéng huáng jiā shī fàn dàxué ( Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University )
 65. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 【 泰国皮普松昆皇家师范大学 】 Tàiguó pí pŭ sōng kūn huáng jiā shī fàn dàxué ( Pibulsongkram Rajabhat university )
 66. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 【 泰国碧差汶皇家师范大学 】 Tàiguó bì chā wèn huáng jiā shī fàn dàxué ( Phetchaboon Rajabhat University )
 67. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี 【 泰国碧武里皇家师范大学 】 Tàiguó bìwŭ lĭ huáng jiā shī fàn dàxué ( Phetchaburi Rajabhat University )
 68. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 【 泰国拉差娜卡琳皇家师范大学 】 Tàiguó rĕ lā huáng jiā shī fàn dàxué ( Yala Rajabhat University )
 69. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 【 泰国橫逸皇家师范大学 】 Tàiguó héng yì huáng jiā shī fàn dàxué ( Roi-et Rajabhat University )
 70. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 【 泰国南邦皇家师范大学 】 Tàiguó nánbāng huáng jiā shī fàn dàxué ( Lampang Rajabhat University )
 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 【 泰国黎皇家师范大学 】 Tàiguó lí huáng jiā shī fàn dàxué ( Loei Rajabhat University )
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 【 泰国瓦莱阿隆功皇家师范大学 】 Tàiguó wă lái ā lóng gōng huáng jiā shī fàn dàxué ( Valaya Alongkorn Rajabhat Unviersity )
 72. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 【 泰国四色菊皇家师范大学 】 Tàiguó sì sè jú huáng jiā shī fàn dàxué ( Sisaket Rajabhat University )
 73. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 【 泰国色军皇家师范大学 】 Tàiguó sè jūn huáng jiā shī fàn dàxué ( Sakon Nakhon Rajabhat University )
 74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 【 泰国宋卡皇家师范大学 】 Tàiguó sòng kă huáng jiā shī fàn dàxué ( Songkhla Rajabhat University )
 75. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 【 泰国宣都皇家师范大学 】 Tàiguó xuāndū huáng jiā shī fàn dàxué ( Suan Dusit Rajabhat University )
 76. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 【 国立宣素南塔皇家大学 】 Guólì xuān sù nán tă huáng jiā dàxué ( Suan Sunandha Rajabhat University )
 77. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 【 泰国素叻皇家师范大学 】 Tàiguó sù lè huáng jiā shī fàn dàxué ( Surat Thani Rajabhat University )
 78. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 【 泰国素辇皇家师范大学 】 Tàiguó sù niăn huáng jiā shī fàn dàxué ( Surindra Rajabhat University )
 79. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 【 泰国木班中彭皇家师范大学 】 Tàiguó mù bān zhōng péng huáng jiā shī fàn dàxué ( Muban Chom Bung Rajabhat University )
 80. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 【 泰国莫肯皇家师范大学 】 Tàiguó mò kĕn huáng jiā shī fàn dàxué ( Udon thani Rajabhat University )
 81. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 【 泰国程逸皇家师范大学 】 Tàiguó chéngyì huáng jiā shī fàn dàxué ( Uttaradit Rajabhat University )
 82. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 【 泰国乌汶皇家师范大学 】 Tàiguó wū wèn huáng jiā shī fàn dàxué ( Ubon Ratchathani Rajabhat University )
 83. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 【 蓝康恒大学开放大学 】 Lán kāng héng dàxué kāi fàng dàxué ( Ramkhamhaeng University )
 84. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 【 翁嚓娲利空大学 】 Wēng chā wā lì kōng dàxué ( Vongchavalikut University )
 85. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 【 亚洲科技大学 】 Yà zhōu kējì dà xué ( Asia University of science and technology )
 86. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 【 泰国韦伯斯特大学 】 Tàiguó wéi bó sī tè dàxué ( Webster University (Thailand) )
 87. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 【 泰国西部大学 】 Tàiguó xī bù dàxué ( Western University )
 88. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 【 诗纳卡宁威洛大学】 Shī nà kă níng wēi luó dàxué ( Srinakharinwirot University )
 89. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 【 世八通大学 】 Shì bā tōng dàxué ( Sipatum University )
 90. มหาวิทยาลัยศิลปากร 【 艺术大学 】 Yìshù dàxué ( Silpakorn University )
 91. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 【 宋卡王子大学 】 Sòng kă wáng zi dàxué ( Prince of Songkla University )
  มหาวิทยาลัยสยาม 【 泰国暹罗大学 】 Tàiguó xiān luó dàxué ( Siam University )
 92. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 【 苏可泰·探玛提叻远程教育大学 】 Sū kě tài . tān mă tí lè yuăn chéng jiàoyù dàxué ( Sukhothai Thammathirat Open University )
 93. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 【 泰国商会大学 】 Tàiguó shāng huì dàxué ( The University of Thai Chamber of Commerce )
 94. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 【 华侨崇圣大学 】 Huáqiáo chóngshèng dàxué ( Huachiew Chalermprakiet University )
 95. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 【 泰国合艾大学 】 Tàiguó hé ài dàxué ( Hatyai University )
 96. มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 【 易三仓大学 】 Yì sān cāng dà xué ( Assumption University )
 97. มหาวิทยาลัยอาเซี่ยน 【 亚洲大学 】 Yàzhōu dàxué ( Asian University )
 98. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 【 东亚大学 】 Dōngyà dàxué ( Eastern Asia University )
 99. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 【 乌汶大学 】 Wū wèn dàxué ( Ubon Ratchathani University )
 100. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 【 泰国东南亚大学 】 Tàiguó dōngnán yà dàxué ( South-East Asia University )
 101. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 【 曼谷吞武里学院 】 Màngŭ tūn wŭ lĭ xuéyuàn ( Bangkok Thonburi College )
 102. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 【 曼谷素万那普学院 】 Màngŭ sù wàn nà pŭ xuéyuàn ( Bangkok Suvarnabhumi College )
 103. วิทยาลัยเชียงราย 【 清莱学院 】 Qīng lái xuéyuàn ( Chiangrai College )
 104. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ 【 特里萨圣英迪学院 】 Tè lĭ sà shèng yīng dí xuéyuàn ( St Theresa Inti College )
 105. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 【 圣路易斯药学院 】 Shèng lù yì sī yào xuéyuàn ( Saint Louis College )
 106. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 【 曼谷东南学院 】 Màngŭ dōngnán xuéyuàn ( South-East Bangkok College )
 107. วิทยาลัยดุสิตธานี 【 都斯.他尼酒店管理学院 】 Dū sì .tā ní jiŭdiàn guăn lĭ xuéyuàn ( Dusit Thani College )
 108. วิทยาลัยตาปี 【 大丕学院 】 Dà pī xuéyuàn ( Tapee College )
 109. วิทยาลัยทองสุข 【 通素学院 】 Tōng sù xuéyuàn ( Thongsuk College )
 110. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 【 吞武里技术学院 】 Tūn wŭ lĭ jì shù xuéyuàn ( Thonburi College of Technology )
 111. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 【 泰国南方技术学院 】 Tàiguó nánfāng jìshù xuéyuàn ( Southern College of Technology )
 112. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร 【 北方拉查他尼技术学院 】 Bĕifāng lā chá tā ní jì shù xuéyuàn ( Ratchathani Udon College of Technology )
 113. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 【 暹罗技术学院 】 Xiān luó jì shù xuéyuàn ( Siam Technology College )
 114. วิทยาลัยนครราชสีมา 【 呵叻府学院 】 Hē lè fŭ xuéyuàn ( Nakhonratchasima College )
 115. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 【 泰国管理商业学院 】 Tàiguó guănlĭ shāngyè xuéyuàn ( Bundit Borihanturakit College )
 116. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 【 亚洲学士学院 】 Yàzhōu xué shì xuéyuàn ( College of Bhandit Asia C.B.A. )
 117. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 【 北东职业技术学院 】 Bĕidōng zhíyè jì shù xuéyuàn ( North-Eastern Polytechnic College )
 118. วิทยาลัยพิษณุโลก 【 彭世洛学院 】 Péng shì luò xuéyuàn ( Phitsanulok College )
 119. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 【 国际佛教学院 】 Guójì fójiào xuéyuàn ( International Buddhist College )
 120. วิทยาลัยมิชชั่น 【 泰国使命学院 】 Tàiguó shĭ mìng xuéyuàn ( Mission College )
 121. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 【 拉查帕学院 】 Lā chá pà xuéyuàn ( Rajapark College )
 122. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 【 冰流域学院 】 Bīng liúyù xuéyuàn ( Lumnamping College )
 123. วิทยาลัยสันตพล 【 三大蓬学院 】 Sān dà péng xuéyuàn ( Suntapol College )
 124. วิทยาลัยแสงธรรม 【 佛光学院 】 Fó guāng xuéyuàn ( Saengtham College )
 125. วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลำปาง 【 泰国南帮国际技术学院 】 Tàiguó nánbāng guójì jìshù xuéyuàn ( Lampang Inter-Tech College )
 126. วิทยาลัยอิสลามยะลา 【 惹拉伊斯兰大学 】 Rĕ lā yī sī lán xuéyuàn ( Yala Islamic College )
 127. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 【 先皇技术学院(拉卡邦) 】 Xiān huáng jì shù xuéyuàn (lā kă bāng) ( King Mongkut's University of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang )
 128. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 【 亚洲理工学校 】 Yà zhōu lĭgōng xuéxiào ( Asian Institute of Technology )
 129. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 【 国立发展管理学院 】 Guólì fāzhăn guănlĭ xuéyuàn ( National Institute of Development Administration )
 130. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 【 朱拉蓬研究所 】 Zhū lā péng yán jiū suŏ ( Chulabhorn Graduate Institute )
error: Content is protected !!