มหาวิทยาลัยในไทย 泰国大学

法政大学 [Fǎzhèng dàxué] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
玛希隆大学 [Mǎ xī lóng dàxué] มหาวิทยาลัยมหิดล
朱拉隆功大学 [Zhū lā lóng gōng dàxué] มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
东方大学 [Dōngfāng dàxué] มหาวิทยาลัยบูรพา
曼谷大学 [Màngǔ dàxué] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
博仁大学 [Bórén dàxué] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
农业大学 [Nóngyè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
泰国商会大学 [Tàiguó shānghuì dàxué] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
艺术大学 [Yìshù dàxué] มหาวิทยาลัยศิลปากร
世八通大学 [Shì bā tōng dàxué] มหาวิทยาลัยศรีปทุม
兰实大学 [Lán shí dàxué] มหาวิทยาลัยรังสิต
蓝康恒大学 [Lán kāng héng dàxué kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหง (开放大学)
诗纳卡宁威洛大学 [Shī nà kǎ níng wēi luò dàxué] มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
塔信大学 [Tǎ xìn dàxué] มหาวิทยาลัยทักษิณ
乌汶大学 [Wū wèn dàxué] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
纳瑞宣大学 [Nà ruì xuān dàxué] มหาวิทยาลัยนเรศวร
泰国伯乐大学 [Tàiguó bó yuè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
孔敬大学 [Kǒng jìng dàxué] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
华侨崇圣大学 [Huáqiáo chóng shèng dàxué] มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
易三仓大学 [Yì sān cāng dàxué] มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
皇太后大学 [Huáng tàihòu dàxué] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
先皇技术学院 ( 拉卡邦 ) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (lā kǎ bāng)] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
先皇技术学院(北曼谷) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (běi màngǔ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
先皇技术学院 (吞武里) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (tūn wǔ lǐ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
玛哈萨拉堪大学 [Mǎ hā sà lā kān dàxué] มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
泰国暹罗大学 [Tàiguó xiān luó dàxué] มหาวิทยาลัยสยาม
湄州大学 [Méizhōudàxué] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
革勒大学 [Gélèdàxué] มหาวิทยาลัยเกริก
曼谷北部大学 [Màngǔběibùdàxué] มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
阿巴宝石大学 [Ābābǎoshídàxué] มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
圣约翰大学 [Shèngyuēhàndàxué] มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
西北大学 [Xīběidàxué] มหาวิทยาลัยพายัพ
东南亚大学 [Dōngnányàdàxué] มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
沙雷那利科技大学 [Shāléinàlìkējìdàxué] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!