ลำดับขีดอักษร:个【gè】

หมวดอักษร: 人

ความหมายปัจจุบัน :

个 (個) [gè] จำนวน, อัน(ลักษณะนาม) –> 个人 [gèrén] ส่วนบุคคล เช่น 个人简历 ประวัติส่วนตัว, 个子 [gèzǐ] รูปร่าง, 哪个 [nǎgè] อันไหน

พัฒนาการตัวอักษร :(個)

量词:三个月。洗个澡。
单独的:个人。个性。个位。
人或物体的大小:高个子。
加在“昨儿”、“今儿”、“明儿”等后面,与“某日里”相近。
Entries

(個)

〔自个儿(
(個)g噐 )〕自己。亦作“自各儿”。
Entries
笔画数:3;
部首:人;
笔顺编号:342
笔顺:撇捺竖——用于“自个儿”(zìgěr)
另见gè

個、箇

【量】
通用个体量词,表示单独的人或物〖usedwithnounswithoutspecificmeasurewords〗
个,枚也。——《集韵》
俎释三个。——《仪礼·士虞礼》
竹竿万个。——《史记·货殖列传》。正义:“竹曰个,木曰枚。”
字亦作“箇”
箇,箇数,又枚也。——《广韵》
俗又作“個”
只有个爹爹,十三年前上朝取应去了。——关汉卿《窦娥冤》
七八个星天外,两三点雨山前。——辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》
用于没有专用量词的事物。如:一个人;一个影子
也可用于某些有专用量词的事物
一面旗,白胡阑套住个迎霜兔。——睢景臣《哨遍·高祖还乡》
又如:一个(只)耳朵;一个(所)学校
跟动作有关的用法
“一个”跟少数名词、动词结合,用在谓语动词前,表示快速或突然。如:一个箭步窜了上去;一个跟头栽下来
用在动词和约数之间,以使语气轻快、随便。如:哥儿俩才差个两、三岁
用在动词和宾词之间。常常连用两个,有时还在后面加“的”或“什么的”。整个句子显得轻快、随便。如:他就爱画个画儿、写个字什么的
有时表示一次。如:我跟她见了个面
【助】
我做衙内真个俏,不依公道则爱钞。——陆仲良《陈州粜米》
天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。——关汉卿《窦娥冤》【代】
这;那〖this;that〗
白发三千丈,缘愁似个长。——唐·李白《秋浦歌》
又如:个般(这样,这般);个样(这般,这样);个侬(这人,那人);个时(这时);个是(这是);个能(这样;如许)【名】
单个;单独〖individual〗。如:个人;个体
身体或物体的大小〖size〗。如:矮个子;小个儿
另见gě
个案
gè’àn
〖cases〗一个社会单位的问题称为“个案”。如一个人、一个家庭、一个学校、一个团体、一个政党、一个社区、一个社会的任何问题,都可以视为“个案”
邀请大陆海外留学生来台参观问题拟予开放,但将以个案考虑
个把
gèbǎ
〖oneortwo;coupleof〗个别,少数;一两个
藏个把人还不容易
她去欧洲已有个把月了
个别
gèbié
〖spicific;individual〗∶单独;单个
个别辅导
〖veryfew;onlyoneortwo〗∶少数的;少有的
个别人
个别情况
情况极其个别
个个
gègè
〖eachandeveryone〗
每一个人;人人——用来表示不确指或只是笼统地指
个个在埋头书写
各个人或物——用在一系列名词之后
大毛、二毛个个都不傻
个个
gègè
〖all〗
各个——和一个复数名词和代词连用,表示句子的意思对每一个体都适用
个个战士都很勇敢
每一和任一
总起来,合起来的——与一个复数名词或代词连用,表示把几个个体合起来看是适用的
个个班组都不示弱
个旧
Gèjiù
〖Gejiu〗云南省县级市,红河哈尼族彝族自治州首府。位于云南省中南部,面积1550平方公里,人口33万。是有名的锡矿城市,锡产量占中国的一半
个儿
gèr
〖size;stature;height〗人的身材或物体的大小
桃子个儿不小
他个儿大
个人
gèrén
〖individual〗∶单独一个人,与团体相对而言
进行派别斗争的人,闹宗派主义的人常把个人的或少数人的利益摆在党的利益之上。——《个人和集体》
〖personality〗∶单独个人的生存或实体;单一的个体
人与社会之间,或…个人与集体之间的一定道德关系
〖I〗∶自称。指本人
个人认为
〖thatperson〗∶那人(多指情人)
因念旧日山城,个人如画,已做中州想。——宋·陈亮《念奴娇·至金陵》
个人伤害
gèrénshānghài
〖personalinjury〗
影响某人的肉体和精神的自身伤害,与使个人财产受到损害者形成对照
在法律上引起个人诉讼的伤害
个人主义
gèrénzhǔyì
〖individualism〗
认为社会的主要目的是促进个人福利、道德规则的主要目的是发展个性的学说;亦指受此种学说指导的行为或实践
认为在行为的决定方面,个人本身的利益应该高于一切的道德学说或原则;道德的自私自利
在某些党员中还存在着比较浓厚的个人主义和自私自利的思想意识。——《个人和集体》
个体
gètǐ
〖separate;individual〗
单个的人和生物
不可分的整体或总体,单一体
个体户
gètǐhù
〖self-employedlabourer;individualworkingpeople〗从事个体生产或经营的家庭或个人
保护专业户、个体户合法权益
个体经济
gètǐjīngjì
〖self-employedbusiness;individualeconomy〗生产资料归个体所有,并且是以个体劳动为基础的小生产经济形式,它的特点是经营分散,规模小
个头儿
gètóur
〖stature;size;height〗见“个儿”
个位
gèwèi
〖onesplace〗十进制计数法的一位。个位以上有十位、百位等,以下有十分位、百分位
个性
gèxìng
〖individualcharacter;individuality〗心理学名词。指个人特有的心理特性,其中包括遗传的及学习的种种特质
个性
gèxìng
〖personality;indiviality〗∶指一个人的比较固定的特性
这个人很有个性
〖specific(characteristic)property〗∶指一事物区别于其他事物的个别的、特殊的性质
矛盾的普遍性和矛盾的特殊的关系,就是矛盾的共性和个性的关系。——毛泽东《矛盾论》
个展
gèzhǎn
〖exhibitionofoneperson’sworks〗个人作品展出
1979年秋天,林凤眠在巴黎举行个展
个中
gèzhōng
〖therein〗此中;其中
个中消息
个中人
gèzhōngrén
〖personintheknow〗此中人
平生自是个中人,欲问渔舟便写真。——苏轼《李颀画山见寄》
个子
gèzi
〖size;stature;height〗∶人的身材
高个子
〖bundle〗[方言]∶指某些捆在一起的条状物,如谷个子,麦个子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HWJR 斜(竹)方(田)交(十)口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄜˋ

拼音 พินอิน:

– gè

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 固=[体]固定者。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]以竹固之,指一根竹竿,引为人、物的计量词。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaals

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kah

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ge

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : go

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : e5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

越南音 เสียงเวียดนาม : cas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!