ลำดับขีดอักษร:乎【hū】

หมวดอักษร: 丿

ความหมายปัจจุบัน :

乎 [hū] –> 似乎 [sìhū] เหมือนกับว่า, 几乎 [jīhū] เกือบ, 不在乎 [búzàihu] ไม่แคร์

พัฒนาการตัวอักษร :
文言助词,表示疑问:汝识之乎(吗)?
文言叹词:陛下与谁取天下乎(呀)!
文言介词,相当“于”(用在动词或形容词后):在乎。无须乎。异乎寻常。
古形容词或副词后缀:巍巍乎。郁郁乎。
古同“呼”,呜呼。
笔画数:5;
部首:丿;
笔顺编号:34312
笔顺:撇捺撇横竖


【动】
(会意。甲骨文字形,上面的符号表示声音上扬,下面的符号表示舒气。“乎”是“呼”的本字。当“乎”借作语气词、介词用之后,就另造了一个从“口”的形声字“呼”。本义:吐气)
同本义〖exhale〗
“呼”的古字。呼唤;召唤〖call〗。如:乎号


【语】
表示疑问或反诘
汝识之乎?——苏轼《石钟山记》
为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》
近者大乎。——《列子·汤问》
远者凉乎。
汝多知乎。
污其行乎。——《后汉书·列女传》
断斯织乎。
不亦精乎。
相当于“吗”
学而时习之,不亦说乎!——《论语》
可乎。——《列子·汤问》
不闻藏书者乎。——清·袁枚《黄生借书说》
天下事有难易乎?——清·彭端淑《为学一首示子侄》
学有难易乎。
表示感叹语气或呼告
中庸之为德也,其至矣乎!——《论语》
二十年之外,吴其为沼乎!——《左传》
长铗归来乎!食无鱼。——《史记·平原君虞卿列传》
贤人乎,贤人乎!非质有其内,恶能用之哉?——《史记》
有甚是者乎。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
天乎。——清·袁枚《祭妹文》
人乎。
表示祈使或命令语气。相当于“啊”、“呀”
勉速行乎!无重而罪!——《左传》
表示推测语气
宋其亡乎?幸而后败。——《左传》
愿见之乎。——《三国志·诸葛亮传》
得无苦贫乎。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》
或能免乎。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
表示呼唤人的语气。相当于“啊”、“呀”
参乎!吾道一以贯之。——《论语》
表示商榷语气
以容取人乎,失之子羽;以言取人乎,失之宰予。——《韩非子》
表示肯定语气
故曰:“礼者,忠信之薄也,而乱之首乎。”——《韩非子》
用在句中,表示稍作停顿,舒缓语气,引人注意下文。如:大家认识一致以后,于是乎就大干起来;不外乎两点,一是斗志,一是斗胆


【介】
于;在〖in;at〗。介绍动作、行为发生的时间
吾独穷困乎此时也!——屈原《离骚》
今虽死乎此。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
于;从〖from〗介绍动作、行为发生的时间
“春秋”何以始乎隐?——《公羊·哀十四年》
于;在〖in〗。介绍动作、行为发生的处所
楚人生乎楚,长乎楚,而楚言。——《吕览·用众》
于;从〖from〗。介绍行为、动作发生的地点
叫嚣乎东西。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
隳突乎南北。
先率遇举,擢之乎宾客之中,而立之乎群臣之上。——《战国策》
于;因为;由于;在于〖because〗。介绍动作、行为产生的原因
不动乎众人之非誉。——《荀子》
德荡乎名,知出乎争。——《庄子》
于;按照;根据〖accordingto〗。介绍动作、行为遵循的准则
素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱。——《礼记》
于,对。引进动作产生的对象〖to〗
吾尝疑乎是。——唐·柳宗元《捕蛇者说》


【后缀】
单用或叠用在单音或叠音的形容词后面。如:许多新事物,确乎到处可见;我心里热乎乎的;他胖乎乎的
用在动词或副词后面,构成新的动词或副词。如:他对这点事却不在乎;几乎人人都称赞他
用在形容词后面,单独不能翻译
宜乎众矣。——宋·周敦颐《爱莲说》
洸洸乎干城之具。——明·刘基《卖柑者言》
昂昂乎庙堂之器。
巍巍乎可畏。
赫赫乎可象。

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HFD 斜(竹)火木

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄏㄨˊ

– ㄏㄨ

拼音 พินอิน:

– (又音)hú

– hū

前缀:

字身:

字源:

字意: [用]状声字,出气声,语词于也,疑问、感叹、修饰语。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : caa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gho

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hu1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hoo5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : hoof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!