ลำดับขีดอักษร:互【hù】

หมวดอักษร: 二

ความหมายปัจจุบัน :

互 [hù] –> 相互 [xiānghù] ซึ่งกันและกัน(mutual)

พัฒนาการตัวอักษร :
彼此:互相。互助。互利。互生。
笔画数:4;
部首:二;
笔顺编号:1551
笔顺:横折折横


【名】
(象形。是一种绞绳用的工具。本义:绞绳用的工具)
同本义〖aimplementthatusetowindupcord〗
段玉裁注:“今绞绳者尚有此器。从竹,象形,谓其物象工字;中象人手推握也。”
差错〖error;mistake〗
各有乘互。——陆法言《切韵序》
古代挂肉的木架〖meatrack〗
共其牛牲之互。——《周礼·牛人》。郑玄注:“互,若今屠家县肉格。”
置互摆牲。——《文选·张衡·西京赋》
门,巷门〖gate〗。如:闾互(闾里巷门)
甲壳动物的总称〖crustancean〗。如:互物(指有甲壳动物的总称)


【副】
交替;相互〖mutually;eachother〗
互,交互。——《字汇》
胡笳互动。——李陵《答苏武书》
以参互考日成。——《周礼·司会》
宗族盘互。——《汉书·刘向传》
渔歌互答。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
互芬齿颊。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》
体面互见。——蔡元培《图画》
更互用之。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
又如:互易(法律名词。即当事人双方约定互相移转金钱以外财产权的契约。古代以物易物,便是互易);互保(互相保证);互训(两个同义词彼此互相解释);互结(人民对官署,须具两个人或两家以上的店铺互相保证的信约)


【动】
交接〖join;connect;handoverandtakeover〗
春夏相与交,秋冬相与互。——《书·尧典》
互补
hùbǔ
〖complementary〗补足或补充;互相补充
互补色
互不侵犯条约
hùbùqīnfàntiáoyuē
〖nonaggressiontreaty〗两主权国之间签订的互相不侵犯对方领土的条约
互不相容
hùbùxiāngróng
〖incompatibility〗
不能相容的性质或状态
指高职位官员之间的一种关系,在行使职权时彼此不一致
互插
hùchā
〖interfix〗在一项或一文件中用以描述关键字相互关系的方法,这一方法对于很特殊的询问也可回答,且不致由于串扰造成假检索
互斥
hùchì
〖bemutuallyexclusive〗互相排斥
同性电荷互斥
互斥
hùchì
〖mutualexclusion〗∶互相排斥的行为或事例
〖incompatibility〗∶火成岩结晶时在两种物质平衡的条件下,一种成分因另一种的存在而受排斥
互导
hùdǎo
〖mutualconductance;transconductance〗电子管板极电压保持不变时,板极电流的变化与引起这种变化的栅极电压变化之比
互感
hùgǎn
〖mutualinductance〗两个电路或它们的部分之间的感应的量度
互换
hùhuàn
〖exchange〗相互交换〖同类之物〗;以〖某物〗易〖某物〗;交换
让我们互换一下帽子
互惠
hùhuì
〖reciprocity;bemutuallybeneficial〗指国际间根据平等原则互相给予的优惠待遇
互济
hùjì
〖mutualaid〗见“互助”
互见
hùjiàn
〖bemutuallyexplained;crossreference〗∶〖两处或几处的文字〗相互说明补充
〖haveboth〗∶〖两者〗都有;同时存在
瑕瑜互见
互利
hùlì
〖mutuallybeneficial;onareciprocalbasis〗双方得益
互让
hùràng
〖makemutualaccommodation〗互相让步,互相谦让
互丧
hùsàng
〖subjugateacountryfromonetotheother〗彼此(都)灭亡。互,交互,由此及彼,由彼及此
六国互丧。——宋·苏洵《六国论》
互生
hùshēng
〖intergrowth〗杨树、桃树等的叶子所排列的序列是相邻的两个叶子长在相对两侧,而每个茎节上只长一个叶子,这种叶序称互生
互施恩惠
hùshī’ēnhuì
〖backscratching〗互相给予好处
互通
hùtōng
〖eachsupplieswhattheotherneeds〗互换交通
互通情报
互通有无
hùtōng-yǒuwú
〖eachsupplieswhattheotherneeds;eachmakesupwhattheotherlacks〗互相调济余缺;互相沟通、交换所需的东西
互为因果
hùwéiyīnguǒ
〖beinterdetermined;beboththecauseandtheeffectoftheother’sbeing〗指两件事情,互相促成,循环不已
老师教得十分尽力,希望他继承自己的事业,再攀艺术高峰;学生非常刻苦,进步之快超出教师的逆料。于是,二者互为因果。——韩振波《多余的人》
互相
hùxiāng
〖eachother;reciprocal〗两个或两个以上相互动作或彼此联系的人或物中的每一个
互相利用
互相依存
互相
hùxiāng
〖mutual〗彼此
互相攻击。——《广东军务记》
互相吞并。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
互相轩邈。——吴均《与朱元思书》
互相的爱慕
互质
hùzhì
〖relativelyprime〗两个正整数只有一个公约数1时,它们的关系叫做互质,如3和11互质
互助
hùzhù
〖helpeachother〗∶彼此帮助共同合作
互助互利
〖cooperation〗〖生态〗∶两个物种间相互作用的一种类别,其中每一物种对另一物种都是有益的,并能增加种群的大小或增长率
互助会
hùzhùhuì
〖mutualaidassociation〗∶其宗旨主要不是向会员分配收入,而是在某些共同事情或目的方面帮助、接济或保护他们的组织
〖friendlysociety〗∶一种为防备由于疾病、死亡或年老所引起的负债,由个人自愿组织起来的互助组织
互助组
hùzhùzǔ
〖mutualaidgroup〗∶在工作、学习等方面互相帮助共同提高的小组
脱贫互助组
〖mutualaidteam〗∶中国农业合作化初期,农民自愿在劳力、农具方面相互合作的组织形式
光棍互助组
〖combite〗∶海地人的非正式的互助合作小组,在鼓乐和歌声的伴奏和伴唱下帮助邻居劳动

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MVNM 横(一)纽(女)钩(弓)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨˋ

拼音 พินอิน:

– hù

前缀:

字身:

字源: 象形-小篆文

字意: [体]象古时用来挂肉的架子,象征彼此联系。

体:

用:

互助: 彼此协助。

互相: 彼此交共。

因:

果:

组合字: 冱魱枑冱

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghoh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ngu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hoo7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : hoox

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!