ลำดับขีดอักษร:产【chǎn】

หมวดอักษร: 亠

ความหมายปัจจุบัน :

产 (産) [chǎn] ผลิต, คลอดลูก –> 产科/妇科 [chǎn kē/fù kē] แผนกสูตินารีเวช , 产假 [chǎnjià] การลาคลอด , 产房 [chǎnfáng] ห้องคลอด,产房 [chǎnfáng] ห้องคลอด, 产妇 [chǎnfù] หญิงที่คลอดบุตร, 产前 [chǎnqián] ก่อนคลอด , 产后 [chǎnhòu] หลังคลอด , 产院 [chǎnyuàn] สถานผดุงครรภ์ , 流产 [liúchǎn] แท้ง , 产生 [chǎnshēng] เกิด เช่น 产生智慧 เกิดปัญญา, 生产 [shēngchǎn] ผลิต เช่น 是哪儿生产的? ผลิตที่ไหนครับ, 产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์ เช่น 这是高科技产品 [zhèshì gāokējì chǎnpǐn] นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง, 产业 [chǎnyè] อุตสาหกรรมการผลิต, 土产 [tǔchǎn] ของพื้นเมือง(local product), 破产 [pòchǎn] ล้มละลาย, 财产 [cáichǎn] ทรัพย์สิน, 财产保险 [cáichǎn bǎoxiǎn] การประกันภัยทรัพย์สิน, 不动产 [búdòngchǎn] อสังหาริมทรัพย์, 丰产 [fēngchǎn] อุดมสมบูรณ์, 产量 [chǎnliàng] ปริมาณการผลิต, 天然产品 [tiānrán chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, 国产 [guóchǎn] ผลิตในประเทศ,

พัฒนาการตัวอักษร :(産)
chǎn
人或动物生子:产子。产卵。产妇。助产士。
制造,养种植或自然生长:工业生产。产值。
制造、养、种植或自然生长的东西:土产。特产。
生出,出现:产生。出产。产地。
财物:财产。遗产。产权。
笔画数:6;
部首:亠;
笔顺编号:414313
笔顺:捺横捺撇横撇


chǎn
【动】
(形声。从生,彦省声。本义:出生,生育)
同本义〖givebirthto〗
産,生也。——《说文》
百物之产。——《周礼·大宗伯》。注:“生其种曰产。以天产作阴德,以地产作阳德。”注:“天产者动物,地产者植物,谓九谷之属。”
同产。——《后汉书·明帝纪》。注:“同母兄弟也。”
其妻重身当产。——晋·干宝《搜神记》
又如:产子(生孩子);产育(养育;生育);产母(产妇)
出产〖produce;yield〗
永州之野产异蛇。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。——清·龚自珍《病梅馆记》
又如:产马;产粮;产煤;产油;产机器
发生〖happen〗。如:产怨(产生怨毒恨怒)


chǎn
【名】
产业;财产〖property〗
里胥猾黠,假此科敛丁口,每责一头,辄倾数家之产。——《聊斋志异·促织》
又如:私产;房地产;房产;家产
出产之物、物产〖product〗。如:水产;畜产;渔产;土特产
产生或制造的行动或过程〖production〗。如:增产,欠产
生产农产品或其他产品的产量〖yield〗。如:水稻亩产超千斤
一个人在给定时间的产量〖output〗。如:包产;定产
产道
chǎndào
〖birthcanal〗由子宫颈、阴道组成的肌性通道,分娩时,胎儿经此道排出体外
产地
chǎndì
〖placeoforigin(production);provenance(s)〗物品的出产地。常指某种物品的主要生产地
产儿
chǎn’ér
〖newbornbaby〗刚生下来的婴儿;也喻指新生的事物
产房
chǎnfáng
〖deliveryroom(labourward)inhospital〗医院中主要为孕妇分娩而装备的房间
产妇
chǎnfù
〖lying-inwoman〗称临近分娩至分娩后不久这一期间的妇女
产后
chǎnhòu
〖afterchild-birth;puerperal〗即产褥期,孕妇分娩以后的一段时间
产后出血
产假
chǎnjià
〖maternityleave〗在职妇女产期前后的休假待遇,一般从分娩前半个月至产后两个半月,晚婚晚育者可前后长至四个月
产科
chǎnkē
〖maternity(obstetrical)department;obstetrics〗医院中负责孕妇孕期保健、辅助产妇分娩等的一个科
产量
chǎnliàng
〖production;output;yield(s)〗一定时期内生产某种物品的数量
产卵
chǎnluǎn
〖spawning(offish)〗∶鱼从体内排出卵
〖oviposition(ofinsects)〗∶指〖昆虫〗排卵
〖layeggs〗∶〖禽类〗生蛋
产品
chǎnpǐn
〖product(s);produce〗农业或工业生产(加工)出来的成品
产婆
chǎnpó
〖midwife〗以接生为职业的妇女。古称接生婆,今称助产士
产期
chǎnqī
〖lyings-in;lying-in(s)〗正常的分娩期
产前
chǎnqián
〖prenatal;antenatal〗女性从受孕到胎儿出生以前的时期
产权
chǎnquán
〖propertyright〗财产(多指不动产)的所有权
给汽车的产权保险
产褥期
chǎnrùqī
〖puerperium〗由分娩直到子宫恢复到正常大小之间的时间
产褥热
chǎnrùrè
〖childbed(puerperal)fever〗分娩或器械性流产后胎盘位置的感染所致的一种异常情况,其特点为不超过38摄氏度的轻度发热,但可发展成局限性子宫内膜炎,或经子宫壁扩散而发生腹膜炎,或进入血流而产生败血症
产生
chǎnshēng
〖engender;produce〗∶从已有的事物中形成新事物
选举产生下一届工会
〖emerge;arise〗∶出现
产物
chǎnwù
〖outcome;offspring;result(s);product(s)〗特定条件下产生的事物
时代的产物
产销
chǎnxiāo
〖productionandmarketing〗生产和销售的总称
产业
chǎnyè
〖property;estate(s)〗∶指家产,如土地、房屋、工厂等
〖industry〗∶指生产事业,特指工业
产业工人
产业工人
chǎnyègōngrén
〖industrialworker〗现代化工业各条战线中的劳动者,如炼钢工人、发电厂工人等
产院
chǎnyuàn
〖lying-in(maternity)hospital〗为产妇进行产前检查以及供产妇度过分娩期和产后期的专科医院
产值
chǎnzhí
〖outputvalue〗用货币计算的劳动产品价值

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YKMHM 卜叉(大)横(一)斜(竹)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄢˇ

拼音 พินอิน:

– chǎn

前缀: 生=[用]由无到有的结果。

字身: 文厂=[体] 以文而明。

字源: 会意-小篆文

字意: [体] 因文明而生、有价值之物品。|制造,出生。

体:

财产: 钱财物品。

土产: 本土之物品。

产权: 物品之主权。

产婆: 助生之妇人。

产地: 出生之地。

产科: 助生的医科。

产生: 出生,因制造而生。

产额: 制造而生额度。

产品: 制造而生之品。

产业: 制造而生之业。

产妇: 待生之妇。

用:

因:

果:

组合字: 铲浐簅嵼隡

越南音 เสียงเวียดนาม : sanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!