ลำดับขีดอักษร:仅【jǐn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

仅 (僅) [jǐn] เพียงแต่(only) –> 不仅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่(not just), 不仅/不但…而且…”。 ไม่เพียงแต่…แต่ยัง… (not only…but also…)

พัฒนาการตัวอักษร :(僅)
jǐn
不过,才:不仅如此。绝无仅有。仅只(仅仅)。

(僅)
jìn
将近,几乎:士卒仅万人。
笔画数:4;
部首:亻;
笔顺编号:3254
笔顺:撇竖折捺

僅、廑
jǐn
【副】
(形声。从人,堇(qín)声。本义:仅能,只能)同本义〖only;merely;barely〗
仅,才能也。——《说文》
仅逮是月也。——《公羊传·僖公十六年》
仅然后得兔。
余一人仅亦守府。——《国语·周语》
仅以救亡者。——《战国策·秦策》
仅得免死。——《战国策·齐策四》
仅容旋马。(仅仅能够让一匹马转过身。)——宋·司马光《训俭示康》
室仅方丈。——明·归有光《项脊轩志》
仅循资迁。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:绝无仅有;仅有二元;仅见他三次;不仅听见它,也看见了它;他仅十岁
另见jìn
仅此而已
jǐncǐ’éryǐ
〖nomore〗只是这样罢了
仅次于
jǐncìyú
〖nextto;benext(second)onlyto〗∶紧跟着或紧靠着(如空间、时间或重要性)
〖after〗∶级别低于,顺序在后
仅见
jǐnjiàn
〖havenoparallel〗极少见
这是仅见的例证
仅仅
jǐnjǐn
〖only〗只;才
仅仅三天,他就把事情办完了


jìn
【副】
将近〖nearly;closeto〗。如:山城仅百层;士卒仅千人
另见jǐn

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OTLM 人并(廿)緃(中)横(一)

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄐㄧㄣˋ

– ㄐㄧㄣˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)jìn

– jǐn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 堇=[用]稀少。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]人少,只也,单是也。

体:

用:

不仅: 不只。

仅仅: 单单,少状。

仅有: 只有。

因:

果:

组合字:

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gan

越南音 เสียงเวียดนาม : caanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!