ลำดับขีดอักษร:今【jīn】

หมวดอักษร: 人

ความหมายปัจจุบัน :

今 [jīn] ปัจจุบัน –> 今后 [jīnhòu] วันหลัง, 今天 [jīntiān] วันนี้(today), 今天晚上 [jīntiānwǎnshang] เย็นนี้, 今晚 [jīnwǎn] เย็นนี้, 今年 [jīnnián] ปีนี้, 如今 [rújīn] ปัจจุบันนี้, 至今 [zhìjīn] จนถึงทุกวันนี้, 当今 [dāngjīn] วันนี้

พัฒนาการตัวอักษร :jīn
现在:今天。今生。今世。今番(这次)。古为今用。今是昨非。
古昔
笔画数:4;
部首:人;
笔顺编号:3445
笔顺:撇捺捺折

jīn
【名】
(会意。从佶亼(jí)。本义:现在)
同本义〖thepresent〗
今,是时也。——《说文》
今,时辞也。——《苍颉篇》
迨其今兮。——《诗·召南·摽有梅》
于今三年。——《诗·豳风·东山》
吾今召君矣。——《史记·汲郑传》
今行而无信,则秦未可亲也。——《战国策·燕策》
今乃于毛先生而失之也。——《史记·平原君虞卿列传》
今其室十无一焉。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
今之高爵显位。——明·张溥《五人墓碑记》
今年四月。(指清朝光绪二十四年(1898年),即戊戌年。四月,旧历。公历是六月。)——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:今朝三明朝四(指一天天地推诿、拖延);今雨(新近结交的朋友);今愁古恨(今人之愁和古人之恨);今下(现时,眼下);今夕何夕(今夜是何夜?多用作赞叹语。谓此良辰)
现代;当代。与“古”相对〖moderntimes〗
今之乐,犹古之乐也。——《孟子·梁惠王下》
又如:今上(帝制时代,尊称当代在位的皇帝);今体(当代所通行的诗、文、书法等体裁。别于古体而言);今字(指当代所使用的文字。即:楷书;隶书)
通“金”〖gold〗。如:今蝉蜕壳(金蝉脱壳。今,通“金”。比喻用计谋逃脱)


jīn
【副】
即将;立刻;马上〖immediately;atonce;rightaway〗
夺项王天下者,必沛公也,吾属今为之虏矣!——《史记·项羽本纪》

jīn
【连】
假使,如果〖if〗
今有人于此。——《墨子·公输》
今有构木钻燧于夏后氏之世者,必为鲧禹笑矣。(今,如果。)——《韩非子·五蠹》
今王鼓乐。——《孟子·梁惠王下》
今括一旦为将。——汉·刘向《列女传》
今若断斯织。

jīn
【代】
这,此〖this〗。如:今次(这次);今遭(这一回);今早(今朝;今天)
今不如昔
jīnbùrúxī
〖thepresentcannotcomparewiththepast〗如今比不上往惜。多用作对某事的感慨叹息
今番
jīnfān
〖thistime〗这次;此次;这回
今非昔比
jīnfēixībǐ
〖thepresentcannotcomparewiththepast〗如今不如往惜或现今好于往惜。形容变化之大,无法比拟
今后
jīnhòu
〖future〗:将来
今后的一代
〖fromnowon〗:此后;从这以后
今后我要照着她自己的看法去做
今年
jīnnián
〖thisyear〗指现在的这一年
今儿
jīnr
〖today〗[方言]∶今天,又作“今儿个”
今生
jīnshēng
〖thepresentlife;thislife〗这辈子;现在的一生
今生快乐,来世更幸福
今世
jīnshì
〖thislife〗∶这一辈子
今生今世
〖thisage〗∶现代;当代
今是昨非
jīnshì-zuófēi
〖presentarerightandpastarewrong〗肯定今天而否定昨天。有反省深悔之意
但我们究竟还有一点记忆,回想起来,怎样的“今是昨非”呵,怎样的“口是心非”呵,怎样的“今日之我与昨日之我”呵。——鲁迅《华盖集》
今岁
jīnsuì
〖thisyear〗指今年
今岁是个丰收年
今天
jīntiān
〖today〗∶说话时的这一天;本日
今天的任务
〖thisday〗∶用在指一天之中某个时候的名词前面,表示指的是今天的某个时候
今天早晨起得很早
〖now;atthepresent〗∶此刻,现在;当前
在今天去争辩地球是圆的是没有必要了
今昔
jīnxī
〖thepresentandthepast〗现在和过去
不知今昔是何年
今昔对比
今译
jīnyì
〖moderntranslation〗古代典籍、文献的现代语译文
古籍今译
今音
jīnyīn
〖modern(asdistinctfromclassical)pronunciationofChinesecharacters〗指现代语音。指以“切韵”、“广韵”等韵书为代表的隋唐音,跟以“诗经”押韵,“说文”谐音等为代表的古音(周秦音)相对
今朝
jīnzhāo
〖today;thisday;atthepresent;onthisday〗∶今天
〖now〗∶现在
数风流人物,还看今朝

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIN 人点(戈)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣ

拼音 พินอิน:

– jīn

前缀: 亼=[用]天地人三合为一,集也。

字身: 乛=[用]及也。

字源: 指事,会意-甲骨文

字意: [体]三合之时自古代及于现在也。

体:

古今: 对比词,时间的过去及现在。

今后: 对比词,时间的现在与未来。

今昔: 对比词,时间的过去及现在。

用:

今日: 现在之日。

今宵: 现在之夜。

今天: 现在的一天。

因:

果:

组合字: 昑肣钤枔汵坅笒庈衿仱忴衿扲吟芩岑軡蚙琴霒矜耹靲紟黔訡

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krvm

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kim

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gim

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gim1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : taⁿ1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kin

韩音 เสียงเกาหลี : glm

越南音 เสียงเวียดนาม : kimz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!