ลำดับขีดอักษร:付【fù】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

付 [fù] ชำระเงิน, จ่าย, ส่ง –> 支付 [zhīfù] ชำระเงิน, 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 付钱 [fùqián] ชำระเงิน

พัฒนาการตัวอักษร :
交,给:支付。托付。付款。付梓(把稿件交付刊印)。付讫。付出。付与。付之一笑。付诸东流。
量词,指中药(亦作“服”):一付药。
笔画数:5;
部首:亻;
笔顺编号:32124
笔顺:撇竖横竖捺


【动】
(会意。从人,从寸。从“寸”,表示与手的动作有关。意思是:以手持物交付给别人。本义:给予)
同本义〖handoverto;turnoverto〗
付,与也。——《说文》
付,予也。——《广雅》
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。——诸葛亮《出师表》
操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。——宋·司马光《资治通鉴》
又如:付法(传授佛法);付任(把事情交给别人去做);付治(交有司治罪);付推(交付有审问);付度(移交,交代);付命(授以天命)
支付〖expend;pay〗
当下付了茶钱。——《儒林外史》
又如:付借款的利息
托付。委托他人照料或管理〖entrust〗。如:付仗(付托依靠);付属(托付);付嘱(吩咐;叮嘱);付授(嘱托授予)
通“敷”。涂;搽〖apply〗
永不得着绮穿罗,再不能施朱付粉。——《金瓶梅词话》
通“符”(fú)。符合〖keepingwith;fit〗
计凡付终,务本饬末,则富。——《管子·幼官》
通“附”。归附,附着〖submittotheauthority;stickto〗
皇天既付中国民。——《书·梓材》
致德,其民和平以静;致道,其民付而不争。——《管子·正》
又如:付山(归山)


【名】

付丙
fùbǐng
〖burn〗烧掉
近又缘虚惊,取平生朋友书问,悉付丙丁。——李光《与胡邦衡书》
阅后付丙
付出
fùchū
〖pay;expend〗交出
付出代价
付方
fùfāng
〖creditside〗记账中相对于“收方”的栏目,位于收方右侧,表示资金的支出增加
付款
fùkuǎn
〖payasumofmoney;disburse〗∶作为对货物或服务的报酬而支付款项
〖remit〗∶(以即期汇票、付账、汇票等形式)送或寄款给某人或某处
您的账已过期,请付款
付讫
fùqì
〖(ofabill)paid;bealldulypaid〗付清(多指款项)
付清
fùqīng
〖payup〗∶将陈账结清
〖quit〗∶将债款偿清
可以完全付清债款
付息
fùxī
〖paymentofinterest〗支付银行存款或借款的规定利息
付印
fùyìn
〖sendtothepress〗∶文稿交付出版社排印
〖turnovertotheprintingshop(afterproofreading)〗∶审校定稿后交付车间印刷
付账
fùzhàng
〖payabill〗付给应付的贷款、饭钱等
付之东流
fùzhī-dōngliú
〖allone’seffortswasted;beirrevocallylostassth.isthrownintotheeastwardflowingstream;casttothewinds〗见“付诸东流”
付之一炬
fùzhī-yījù
〖committotheflames〗一把火烧掉
吾党菁华,付之一炬。——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
付之一笑
fùzhī-yīxiào
〖dismisswithalaugh;laughandforgetaboutit;affordtolaughat〗一笑了之,表示不介意,不计较
参政付之一笑而罢。——元·陶宗仪《辍耕录》
付之度外
fùzhī-dùwài
〖leaveoutofconsideration;givenothoughtto〗放在考虑之外,形容不计安危、成败的行为
以小舟涉鲸波,出无可奈何,而死固付之度外矣!——宋·文天祥《【指南录】后序》
付诸
fùzhū
〖transpose〗使改变形状或性质
统帅部所设想的计划…这些小组正将其付诸行动
付诸东流
fùzhū-dōngliú
〖allone’seffortswasted;irrevocablylost〗物件投付于东流之水,一去不返。喻功败垂成、希望成灰
付梓
fùzǐ
〖sendtothepress〗指书稿雕版印行。梓:刻板
汝之诗,吾已付梓。——清·袁枚《祭妹文》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ODI 人木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

拼音 พินอิน:

– fù

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 寸=[用]象手持工具形。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]人持物与人,交给也,授也。

体:

用:

应付: 对当交授。

对付: 对当交授。

交付: 交给。

托付: 托给。

因:

付清: 给清。

付款: 给款。

付梓: 交印。

果:

组合字: 胕鉜柎泭坿符府弣拊咐苻祔軵附跗紨詂

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pos

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyoh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hu3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!