ลำดับขีดอักษร:伏【fú】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

伏 [fú] ก้ม, ซบ, ลง, ซุ่ม, ยอม,ก้มหัวยอมรับ, ศิโรราบ,隐伏 (yǐn fú)ซุ่มซ่อน, กบดาน (yǐnfú)แฝงอยู่ใน 降龙伏虎 (xiáng lóng fú hǔ)กำราบมังกรและสยบเสืออุปมาว่า มีอานุภาพที่จะพิชิตสิ่งที่มีกำลังเข้มแข็งเกรียงไกรได้ 降伏 (xiáng fú)พิชิต, ทำให้เชื่อง, สยบ, กำราบ 起伏 (qǐ fú)ขึ้นๆลงๆ 蜷伏 (quán fú)ขดตัวนอน, งอตัวนอน 蛰伏 (zhé fú)นอนถือศีลนอนจำศีล 虎伏 (hǔ fú)คำเรียกเดิมของล้อ 老骥伏枥 (lǎo jì fú lì)ถึงอายุมากแล้วก็ตาม แต่จิตใจฮึกเหิมก็ยังไม่ลด 潜伏期 (qián fú qī)ระยะเวลานับแต่ไวรัส, เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจนถึงอาการโรคปรากฏ,ระยะแฝง (qiánfúqí)ระยะฟักตัวของโรคติดต่อ (ที่ไม่ปรากฏอาการ)” “

พัฒนาการตัวอักษร :
趴,脸向下,体前屈:伏卧。伏案读书。
低下去:此起彼伏。
屈服,承认错误或受到惩罚:伏法。伏输。伏辩(伏罪的供状,亦作“伏辨”)。
使屈服:降伏。降龙伏虎。
隐藏:伏兵。埋伏。
农历划分夏季最炎热的三个阶段:伏日。伏旱。伏暑。伏天。
姓。

笔画数:6;
部首:亻;
笔顺编号:321344
笔顺:撇竖横撇捺捺


【动】
(会意。从人,从犬。意思是:人如狗那样地匍伏着。本义:俯伏;趴下)
同本义〖lieprostrate〗
伏,司也。——《说文》
伏瘞亦如之。——《周礼·犬人》。司农注:“课伏犬以王车轹之。”
伏,覆也。——《释名·释姿容》
寝毋伏。——《礼记·曲礼上》
雌鸡伏子。——《汉书·五行志中之上》
楚子伏己而盐其脑。——《左传·僖公二十八年》
一府中皆漝伏,莫敢起。——《史记·项羽本纪》
庑下一生伏案卧。——清·方苞《左忠毅公逸事》
及敌枪再击,寨中人又鹜伏矣。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:伏尸(倒在地上的尸体,多指杀死);伏肉(死尸的肉);伏地(俯伏在地上);伏虎;伏奏(俯伏上奏);伏候(俯伏等候)
身体前倾靠在物体上
又如:伏轼(乘车。也作“扶轼”。轼:车厢前面的横木扶手);伏惟(俯伏思惟,常用于书信中的敬词)
潜藏;埋伏〖ambush〗
伏,藏也。——《广雅》
福兮祸所伏。——《老子》
物莫伏于蠱。——《国语·晋语》
夫大国,难测也,惧有伏焉。——《左传·庄公十年》
入武关,秦伏兵绝其后。——《史记·屈原贾生列传》
又如:伏莽(藏匿在丛林中的盗匪);伏道(暗藏的地道);伏龙(潜伏的龙;灶神);伏戎(埋伏军队或刺客);伏甲(埋伏武士或军队);伏弩(埋伏弓箭手)
通“服”。屈服,顺从。承认罪行或失败〖surrender;yield;knuckleunder;admit〗
许既伏其罪矣。——《左传·隐公十一年》
骑皆伏曰:“如大王言!”——《史记·项羽本纪》
这个苏小卿怎肯伏低。——明·贾仲名《对玉梳》
又如:伏老(自认年龄老,精力衰退);伏死(甘愿舍弃生命);伏低(承认自己的地位低下而向别人屈服);伏礼(伏不是。认错);伏从(服从);伏辜(服罪)
通“服”。佩服,信服〖haverespectforsb.;completelyaccept;beconvinced〗
其所临莅,莫不肌栗慴伏。——《文选·王褒·四子讲德论》
族弟刘璋,再拜致书于玄德宗兄将军麾下,久伏电天。——《三国演义》
又如:伏伏腊腊(极其顺服的样子)
低下去〖godown〗。如:此起彼伏;伏落(低头,屈服)
降伏,制伏〖subdue〗。如:降龙伏虎;伏魔;伏魅(降伏鬼怪;亦指打败敌人)
通“服”。从事〖betakeupwith〗
谁谓伏事浅,契阔逾三年。——陆机《为吴王郎中时从梁陈作一首》
又如:伏术(从事学术工作)
通“服”。保持〖remain;hold〗
伏清白以死直兮,固前圣之所厚。——《楚辞·离骚》


【名】
伏天;伏日。指夏至后第三个庚日起至立秋后第二个庚日前一天止的一段时间,分为初伏、中伏、末伏,统称三伏,相当于阳历七月中旬至八月下旬〖dogdays;hotseason〗
大人,如今是三伏天天道…天降三尺瑞雪遮掩了窦娥尸首。——元·关汉卿《窦娥冤》
又如:入伏(进入伏天);头伏(初伏);数伏(进入伏天);歇伏(在伏天停工休息)
电势差和电压单位“伏特”的简称〖volt〗
居处〖dwelling〗
寡君越在草莽,未获所伏。——《左传》
伏安
fú’ān
〖volt-ampere〗电气测量的一种单位,等于一伏特和一安培的乘积,在直流电中作为功率的量度,在交流电中作为表现功率的量度
伏案
fú’àn
〖bendoverone’sdesk〗趴在桌子上(读书,写字)
伏笔
fúbǐ
〖ahintforeshadowinglaterdevelopmentsinastory,essay,etc.;foreshadowing〗文章或文艺作品中,在前段里为后段所作的提示或暗示
伏兵
fúbīng
〖(troopsin)ambush〗战前潜伏的军队
伏尔加河
Fú’ěrjiāHé
〖theVolgaRiver〗欧洲最大河流。位于前苏联境内。长约3690公里,流域面积136万平方公里。河上建有多座水利枢纽工程,有古比雪夫、伏尔加格勒水电站。经伏尔加-波罗的海运河、莫斯科运河、伏尔加-顿河通航运河,已把伏尔加河与前苏联欧洲地区水系相沟通,交通便捷
伏虎
fúhú
〖yieldtiger〗降服猛虎,比喻战胜邪恶势力
忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。——毛泽东《蝶恋花·答李淑一》
伏击
fújī
〖ambuscade;ambush〗∶用伏兵突然袭击敌人
〖still-hunt〗∶偷袭猎物,静悄悄地追逐猎物,尤指不用猎狗
伏流
fúliú
〖groundstream〗在地面下的洞穴中或岩层裂缝中流动的水,潜伏地下的水流
河出伏流,一泻汪洋。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
伏牛山
FúniúShān
〖theFuniuMountians〗河南省西部山脉,为秦岭东段支脉,西北—东南走向,长400公里,为淮河、汉水分水岭。主峰老君山高2192米
伏特
fútè
〖volt〗米-千克-秒实用制中电位差和电动势的单位,等于当一安培恒定电流通过一根导线,在这线两点间耗散功率为一瓦时的电位差,亦即相当于一安培电流通过一欧电阻跨接于电阻之间的电位差
伏特计
fútèjì
〖voltmeter〗用以测量在电路不同点之间以伏计的电位差的仪表(如检流计)
伏天
fútiān
〖dogdays;hotsummerdays〗指三伏天,时间为夏至后第三个庚日后的三四十天,是一年中最热的时候
伏惟
fúwéi
〖lieprostrateontheground〗表示伏在地上想,下对上陈述时的表敬之辞
伏惟启阿母,今若遣此妇,终老不复取。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
伏卧
fúwò
〖takeaprone〗∶趴着;卧倒
〖charge〗〖指狗〗∶头伏在前爪上躺下
伏羲
Fúxī
〖oneoftheearliestlegendaryrulers〗(2852—2738B.C.)我国古代传说中的人物。古帝,即太昊。《白虎通考》:“三皇者,何谓也?伏羲、神农、燧人也”。按:伏羲,亦作“伏戏”、“皇羲”、“宓牺”、“包牺”。风姓。有胜德。始画八封;造书契;教民佃、渔、畜牧。都陈。相传在位115年,传十五世,凡千二百六十载
伏诛
fúzhū
〖beexecuted〗被处死刑
伏罪
fúzuì
〖admitone’sguilty〗原指受到应有的惩罚;现指承认自己所犯的罪行

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIK 人点(戈)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˊ

拼音 พินอิน:

– fú

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 犬=[体]家畜。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]面向下趴着如犬不动,匿藏也;被制服也。

体:

起伏: 对比词,上与下的动作。

伏礁: 匿藏于水下的礁石。

伏兵: 匿藏之兵。

用:

潜伏: 潜藏。

埋伏: 埋藏。

制伏: 被制服。

隐伏: 隐藏。

降伏: 降服。

伏贴: 贴着不动。

伏笔: 匿藏的安排。

伏输: 被制服而认输。

伏侍: 服侍。

伏尸: 趴着不动之尸。

伏罪: 服罪。

因:

伏法: 受制于法。

伏诛: 被制服而死。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bvgs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : biuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fuk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : buk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hog8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hok8

日音 เสียงญี่ปุ่น : huku

韩音 เสียงเกาหลี : bog

越南音 เสียงเวียดนาม : phucj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!