ลำดับขีดอักษร:伯【bó】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

伯 [bó] ลุง –> 伯伯 [bóbo] ลุง, 阿拉伯语 [ālābóyǔ] ภาษาอาหรับ

พัฒนาการตัวอักษร :
兄弟排行次序:伯仲(指兄弟的次第,喻事物不相上下)。
父亲的哥哥:伯伯。伯父。伯母。
对父辈戚友的尊称:老伯。世伯。
封建制度五等爵位的第三等:伯爵。
旧时对文章、道德足为表率者的尊称:“海内文章伯”。
姓。

bǎi
〔大伯子〕丈夫的大哥。


古同“霸”,古代诸侯联盟的首领。
笔画数:7;
部首:亻;
笔顺编号:3232511
笔顺:撇竖撇竖折横横


【名】
通“霸”。原指春秋时诸侯的首领〖chiefoffeudalprinces〗
穆公任之,强配五伯、六卿施。(五伯,即五个盟主,五霸:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王。)——《荀子·成相》
又如:伯气(霸气)


【动】
称霸〖dominate;tyrannize〗
一朝而伯。——《荀子·儒效》
另见bǎi;bó

bǎi
【名】
数目。十的十倍〖hundred〗
亡(无)农夫之苦,有仟伯之得。——《汉书·食货志上》
又如:仟伯(仟钱和百钱);伯夫(百人。泛指多人)
百倍。通“百”〖hundredfold〗
使有什伯之器而不用。——《老子》
妇人对夫兄的称呼〖husband’selderbrother〗。又称“伯子”、“伯叔”(妇人称丈夫的兄弟)。今北方方言称作“大伯子”
另见bó,bà


【名】
(形声。从人,白声。本义:排行第一的,老大)
同本义〖eldestofbrothers〗
伯,长也。——《说文》
问我诸姑,遂及伯姊。——《诗·邶风·泉水》
侯主侯伯,侯亚侯旅。——《诗·周颂·载芟》
曰伯某甫仲叔季,唯其所当。——《仪礼·士冠礼》
五官之长曰伯。——《礼记·曲礼下》
千里之外访方伯。——《礼记·王制》
忆作儿童随伯氏,南来今只一身存。——韩愈《过始兴江口感怀》
又如:伯氏(长兄,哥哥);伯兄(长兄);伯氏(长兄);伯歌季舞(比喻兄弟情感和好融洽);伯姊(大姐)
伯父。父亲的哥哥〖father’selderbrother〗
汝伯何由发如漆。——杜甫《醉歌行》
又如:伯舅(对母亲的哥哥的称呼;古时帝王对异姓诸侯的称呼);伯叔(伯父叔父);伯娘(伯父的妻子);伯翁(父亲的伯父;丈夫的伯父);伯姑(大姑母)
对年龄较长的男子的尊称〖uncle〗
将伯助予。——《诗·小雅·正月》
女子对丈夫的尊称〖husband〗
自伯之东,首如飞蓬。——《诗·卫风·伯兮》
古代统领一方的长官〖localofficial〗
分天下以为左右,曰二伯。——《礼记·王制》
又如:伯叔(周王朝对同姓诸侯的称呼);伯长(古代对地方官的泛称)
古代五等爵位的第三等〖count〗
秦伯素服郊次。——《左传·僖公三十三年》
又如:伯甸(以伯爵而居甸服)
王覇。通“霸”〖master〗
彭祖得之,上及有虞,下及五伯。——《庄子·大宗师》
一朝而伯。——《荀子·儒效》
桓公五伯之上也。——《韩非子·难四》
伯者莫高于齐桓。——《汉书·高帝纪下》
衰则五伯扶其弱。——《汉书·诸侯王表》
壤长地进,至乎伯王。——《汉书·严安传》
又如:伯余(黄帝的臣子。古代传说最初制造衣裳的人);伯道(霸道);伯王(霸王)

另见bǎi
伯伯
bóbo
〖uncle;father’selderbrother〗〖口〗∶对父亲的哥哥的称呼
〖uncle〗∶对与父亲辈分相同而年纪较大的男子的称呼
张伯伯
伯父
bófù
〖uncle;father’selderbrother〗∶父亲的哥哥
〖uncle〗
称呼和父亲同辈而年长的男子
古代天子称同姓诸侯
伯公
bógōng
[方言]
〖father’suncle〗∶伯祖
〖husband’suncle〗∶丈夫的伯父
伯爵
bójué
〖earl〗∶大不列颠的第三等贵族,位于侯爵之下和子爵之上
〖count〗∶欧洲的一种贵族称号,在近代是位于侯爵之下,在没有侯爵的国家则位于公爵之下
伯劳
bóláo
〖shrike〗鸟,额部和头部的两旁黑色,背部棕红色,有黑色波状横纹。吃昆虫和小鸟。有的地区叫虎不拉(hǔ·bulǎ)
伯乐
Bólè
〖Bole,thehorseconnoiseur〗相传春秋时秦国人,名孙阳以善相马著称。现在引申为善于发现、推荐、培养和使用人才的人,“伯乐”不但指个人,还可以用于集体
世有伯乐,然后有千里马。——唐·韩愈《杂说》
伯母
bómǔ
〖wifeoffather’selderbrother;aunt〗∶伯父的妻子
〖aunt〗∶称呼和母亲同辈而年长的妇女
伯婆
bópó
[方言]
〖father’saunt〗∶伯祖母
〖husband’saunt〗∶丈夫的伯母
伯夷
BóYí
〖BoYi〗商朝末年孤竹国君的儿子。他和弟弟叔齐,在周武王灭商以后,不愿吃周朝的粮食,一同饿死在首阳山(现山西省永济县南)。后人称颂他们能忠于故国
伯岳
bóyuè
〖wife’suncle〗妻子的伯父
伯仲
bózhòng
〖elderandyounger〗兄弟之间的老大和老二。比喻事物不相上下
《出世》表真名世,千载难堪伯仲间。——宋·陆游《书愤》
伯仲叔季
bózhòng-shūjì
〖theeldest,second,thirdandyoungestbrothers〗弟兄排行的次序,伯是老大,仲是第二,叔是第三,季是最小的
伯祖
bózǔ
〖father’suncle〗父亲的伯父
伯祖母
bózǔmǔ
〖father’saunt〗父亲的伯母

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OHA 人斜(竹)日

注音 จู้อิน:

– (语音)ㄅㄞˇ

– (读音)ㄅㄛˊ

– ㄅㄚˋ

拼音 พินอิน:

– (语音)bǎi

– (读音)bó

– bà

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 白=[用]明也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]人之明者常为人群之长,引申为父亲的兄长。

体:

伯爵: 封建的爵位。

伯父: 父亲的兄长。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : prak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : paq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : beeh4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : peh4

日音 เสียงญี่ปุ่น : haku

韩音 เสียงเกาหลี : baig

越南音 เสียงเวียดนาม : bacs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!