ลำดับขีดอักษร:何【hé】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

何 [hé] เมื่อใด, เหตุใด –> 为何 [wèihé] เพราะเหตุใด, 何必 [hébì] ไม่จำเป็นต้อง, 何年 [hénián] ปีไหน, 何月[héyuè] เดือนไหน, 何日 [hérì] วันไหน ,何时 [héshí] เวลาไหน, 何止 [hézhǐ] ไม่เพียงแค่

พัฒนาการตัวอักษร :
疑问代词(a.什么,如“何人?”b.为什么,如“何必如此?”c.哪样,怎样,如“何不?”“何如?”d.哪里,如“何往?”e.发表反问,如“何乐而不为?”)。
副词,多么:何其壮哉!
姓。


古同“呵”,谴责。


古同“荷”,担。
笔画数:7;
部首:亻;
笔顺编号:3212512
笔顺:撇竖横竖折横竖


【代】
什么〖what〗
何节奄忽,蹄足洒血?——《文选·宋玉·高唐赋》。注:“何,问辞也。”
何调翰之乔桀?——《文选·潘岳·射雉赋》。注:“何,疑问之辞也。”
何以自绘。——清·薛福成《观巴黎油画记》
子何恃而往?——清·彭端淑《为学一首示子侄》
何异断斯织。——《后汉书·列女传》
又如:何人;何物;有何困难;何干(有什么相干)
怎么样〖what〗
如太行王屋何。——《列子·汤问》
如土石何。
问女何所思。——《乐府诗集·木兰诗》
得钱何所营。——唐·白居易《卖炭翁》
何苦而不平。——《列子·汤问》
何不以锯中。——三国魏·邯郸淳《笑林》
何忧令名不彰。——《世说新语·自新》
羌笛何须怨杨柳。——唐·王之涣《凉州词》诗
又如:何居(何故);何者(为什么);何意(为什么,何故);何缘(为什么)
哪里,什么地方〖where〗
笑问客从何处来。——唐·贺知章《回乡偶书》
何处得秋霜。——唐·李白《秋浦歌》
又如:何往;此行何去?;何从(哪里);何止(哪里止,不止)
谁〖who〗
何事非君,何使非民。——《孟子·万章下》
不知何氏之女。——《后汉书·列女传》
哪样,哪点〖which〗
何有于我哉?(哪一样我能有呢?这是孔子自谦的话。)——《论语》


【动】
问,盘问,诘问〖ask〗
陈列兵而谁何。——《史记·秦皇纪》
又如:谁何(盘问是谁)
通“诃(呵)”。谴责;呵斥〖berate;excoriate〗
何,与诃通。——《正字通》
又下令不何止夜行;使民自便,境内以安。——《新唐书》
良将精弩寄要害之处,信臣精卒,陈利兵而谁何,天下以定。——《史记·秦始皇本纪》
故其在大谴大何之域者,闻谴何则自冠氂缨。——《汉书·贾谊传》


【副】
岂:怎〖how〗。如:何以这样?;几何?
甚;多么〖very;how〗
秦王扫六合,虎视何雄哉!——唐·李白《古风》
水何澹澹。——曹操《步出夏门行》


【名】
姓(何氏姓源)除外族改姓外,主要出自“姬”姓,“韩氏”所分。如:何郎(三国时,魏国何晏面白如傅粉。后即称喜欢修饰的青年男子或美男子为何郎)


【语气】
句中语气词,相当于“啊”
隐隐何甸甸。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
另见hè
何必
hébì
〖benotnecessary;thereisnoneed;why〗反问的语气表示不必
何必去那么早
何不
hébù
〖whynot〗为什么不——用反问语气,表示应该或可以
你何不大胆试一试
何曾
hécéng
〖never〗反问表示未曾
你何曾想到他今天会成为总统?
何尝
hécháng
〖never〗∶用在肯定形式前表示否定,有“未尝”、“哪里”、“并不是”的意思
我何尝说过这样的话?(=我未尝说过这样的话)
历史的教训人们何尝忘记?
在那艰苦的条件下,我们何尝叫过一声苦?
〖notthat〗∶用在否定形式前表示肯定
我何尝不想去?只是没有工夫(=我很想去,只是没工夫)
生物都有新陈代谢,细菌又何尝不是如此?
何等
héděng
〖how;very;whatkind〗∶什么样的
你知道他是何等人物
〖what;how〗∶用于感叹语气,表示不同寻常
这是何等高超的技术!
何妨
héfáng
〖whynot〗∶为什么不
何妨一试
〖mightaswell〗∶用反问的语气表示不妨
你何妨试一试
何干
hégān
〖havenothingtodowith(sb./sth.)〗反问表示无关
他与此事何干?
何功之有哉
hégōngzhīyǒuzāi
〖whatuseisthere〗有什么用处呢?功,功用,用处
何遽
héjù
〖how〗表示反问,可译为“怎么”
何遽不为福。——《淮南子·人间训》
何遽不为祸。
何苦
hékǔ
〖whybother〗∶用反问语气表示不值得(可用否定式),句末多带“呢”
你何苦为这点鸡毛蒜皮的事跟他吵〖呢〗?
你又何苦不去试一试呢?
〖isitworththetrouble〗∶完全不必要——通常后加“呢”
生孩子的气,何苦呢?
何况
hékuàng
〖letalone〗∶不消说
一项改革都会经过不少曲折,更何况一场革命
〖furthermore〗∶更加
学好本民族的语言尚且要花许多力气,何况学习另一种语言呢
〖whatismore〗∶表示进一步申述理由或追加理由,用法基本上同“况且”
何况供百人。——清·洪亮吉《治平篇》
你去接他一下,这儿不好找,何况他又是第一次来
何乐而不为
hélèérbùwéi
〖whatisthereagainstit;whynotgoaheadwithit〗反问表示很乐意或很值得做
和他多商量,可以把工作干得更好,何乐而不为呢
何其
héqí
〖how;what〗多么(多带有不以为然的口气)
何其壮也。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
何其衰也。——宋·欧阳修《新五代史·伶官传》
何其糊涂
何如
hérú
〖howabout;whynot;whatdoyouthink〗∶如何,怎么样
今日之事何如。——《史记·项羽本纪》
诚好恶何如。——唐·柳宗元《柳河东集》
则何如。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
〖wouldn’titbebetter〗∶用反问的语气表示胜过或不如
与其强攻,何如智取
何若
héruò
〖what〗表示疑问,与“何如”同
此为何若人。——《墨子·公输》
何谓
héwèi
〖whatismeantby〗
什么叫做;什么是
何谓灵感?
指什么;是什么意思。用于询问(后面常带“也”字)
此何谓也?
何许
héxǔ
〖what;whatkindof〗什么;哪里
陈留老父者,不知何许人也。——《后汉书·陈留老父传》
不知何许人。——明·魏禧《大铁椎传》
贾二是何许人,竟敢搞到我的头上来了
何以
héyǐ
〖how〗∶用什么
何以教我
〖why〗∶为什么
何以出尔反尔
何在
hézài
〖where〗在哪里
公理何在?
何止
hézhǐ
〖farmorethan〗不止;岂止
中华大地,英才何止万千


【动】
(形声。从人,可声。金文,象人负担之形。本义:负荷)同本义。后作“荷”〖load〗
何校灭耳,凶。——《易·噬嗑》
何天之衢。——《易·大畜》
殷受命咸宜,百禄是何。——《诗·商颂·玄鸟》
何天之休,不競不絿。——《诗·商倾·长发》
用此五子者何功。——《管子·小匡》
又如:何校(戴枷);何劳(承受烦劳)
另见hé

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OMNR 人横(一)钩(弓)口

注音 จู้อิน:

– ㄏㄜˊ

拼音 พินอิน:

– hé

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 可=[用]仅也,未足之词。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]人未足者,未知的事物也,询问之词。

体:

用:

何时: 什么时间?

何曾: 什么时间曾经?

何况: 什么情况,即任意情况。

何尝: 可曾?

何堪: 可堪?

何等: 谁等?

何须: 为什么必须?

何为: 为什么?

何故: 什么缘故?

何有: 有什么?

何在: 在什么地方?

何不: 为什么不?

何至: 为什么至于此?

何干: 什么干系?

何敢: 可敢?

何恃: 有什么可凭恃?

何必: 为什么必须?

何期: 为什么期望?

何苦: 为什么这样苦?

何以: 为什么导致?

何如: 可彷如?

何妨: 有什么妨害?

何处: 什么地方?

何许: 什么地方?

何谓: 什么?

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gha

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ho

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ho

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ho5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ua5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ha

越南音 เสียงเวียดนาม : haf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!