ลำดับขีดอักษร:傍【bàng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

傍 [bàng] –> 傍晚 [bàngwǎn] พลบค่ำ

พัฒนาการตัวอักษร :bàng
靠:依山傍水。
临近:傍晚。傍黑。傍亮。
笔画数:12;
部首:亻;
笔顺编号:324143454153
笔顺:撇竖捺横捺撇捺折捺横折撇

bàng
【副】
(形声。从人,旁声。本义:靠近,临近)同本义〖beside;becloseto〗
傍,近也。——《说文》
双兔傍地走。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:傍边(靠近边沿);傍通(靠近四方通达之地);傍境(边境);傍户而立

bàng
【动】
依附,依靠〖dependon〗。如:傍人门户;傍依(依靠之物);傍靠(依靠,紧靠)
辅佐〖assistaruleringoverningacountry〗
四贤傍之。——《新书》
顺着;沿着〖follow〗。如:傍照(依照,仿照)
陪随,陪伴〖accompany〗。如:傍个影儿(露面;亮相)

bàng
【名】
同“旁”。旁边,侧〖side〗
傍,近也。——《说文》。按,与旁别,四旁四方皆当作此,犹边际也。
傍,侧也。——《广韵》
玄应声恸哭,酸感傍人。——《世说新语·夙惠》
白马金具装,横行辽水傍。——孔稚圭《白马篇》
两家求合葬,合葬华山傍。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:傍门(佛教指学佛而得正误者为正果,指外道为傍门;道家以修炼金丹、全身保真为正道,余皆为傍门);傍支(分支);傍览(从旁观看、打量);傍观(在近旁观看);傍若无人(好像旁边没有人在,形容神情态度高傲自如)
他人〖other〗。如:傍舍(他人的房舍);傍说(他人的主张)
旁系〖side〗。如:傍尊(指伯父、叔父等旁系尊长);傍荫(旁系亲属袭封官职爵位);傍亲(旁系亲属);傍继(出继旁系亲属)
唐代州名。在今云南双柏县境〖Pangprefecture〗

bàng
【形】
广博;普遍。同“旁”〖extensive〗。如:傍施(博施;广被);傍及(遍及;推及);傍通(学问广博通达);傍接(广为交接、应酬);傍概(广泛概括);傍落(坠入他途)
〖动〗∶交错〖interlock;crisscross〗。如:傍午(纵横交错);傍生(交错丛生)
傍边儿
bàngbiānr
〖near〗[方言]∶离得很近
傍黑儿
bànghēir
〖atdusk〗[方言]∶黄昏;傍晚
傍近
bàngjìn
〖near〗靠近;临近
傍近江边
傍亮儿
bàngliàngr
〖atdawn〗[方言]∶天要亮的时分
傍柳随花
bàngliǔ-suíhuā
〖prostitute〗春天依倚花草柳树而游乐的情调。亦作“傍花随柳”
云淡风轻近午天,傍花随柳过前川。——程颢《春日偶成诗》
旧时也比喻狎妓
一笑情通,傍柳随花,偎香倚玉,弄月搏风。——元·徐琰《青楼十咏·初见》
傍人篱壁
bàngrén-líbì
〖dependent〗比喻依傍他人的余荫,犹不能自立
“仆之诗辨,…是自家闭门凿破此片田地,即非傍人篱壁,拾人涕唾得来者。——宋·严羽《沧浪诗话·答出继叔临安吴景仙书》
傍人门户
bàngrén-ménhù
〖dependent〗比喻依赖他人,寄人篱下
傍晌,傍晌儿
bàngshǎng,bàngshǎngr
〖towardnoon〗[方言]∶接近中午的时分
傍晚
bàngwǎn
〖evening;atdusk(nightfall);towardevening〗靠近晚上的时候。亦称“黄昏”
傍午
bàngwǔ
〖nearnoon〗意同“傍晌”。接近中午时会
做工的人,傍午傍晚散了工,每每花四文铜钱,买一碗酒。——鲁迅《孔乙己》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OYBS 人卜月侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄆㄤˊ

– ㄅㄤˋ

– ㄅㄤ

拼音 พินอิน:

– páng

– bàng

– bāng

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 旁=[用]侧面。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人的侧面,近也,旁也。

体:

用:

傍晚: 近晚。

傍偟: 依靠于广大,茫然状。

因:

果:

依傍: 倚于旁。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : baon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pong7

日音 เสียงญี่ปุ่น : bau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : bangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!