ลำดับขีดอักษร:储【chú】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

储(儲) [chǔ] เก็บ –> 存储 [cúnchǔ] เก็บบันทึกข้อมูล, 储蓄 [chǔxù] เก็บออม, 储蓄存款 [chǔxùcúnkuǎn] เงินฝากออมทรัพท์, 储备 [chǔbèi] สต๊อกสินค้า

พัฒนาการตัวอักษร :(儲)
chǔ
积蓄:储蓄。储备。储金。储放。储运。储户。储量(li刵g )。储君(太子,亦称“储贰”、“储宫”、“皇储”)。
姓。
笔画数:12;
部首:亻;
笔顺编号:324512132511
笔顺:撇竖捺折横竖横撇竖折横横


chǔ
【动】
(形声。从人,诸声。本义:积蓄备用)
同本义〖storeup〗
储,偫也。——《说文》
储,贮也。储亦备也,谓蓄物以为备曰储也。——《一切经音义》
小人德无储。——曹子建诗?
盈衍储邸。——王元长《曲水诗序》
府无储钱,库无甲兵。——《韩非子·十过》
储兵马以待之。——《汉书·何并传》
丰年岁登,则储积以备乏绝。——《盐铁论·力耕》
又如:储粮备荒;冬储白菜;储邸(储存物品的府库);储峙(蓄备);储款(将钱存入银行);储书(藏书);储敛(聚集资财);储才(积聚人才);储养(谓聚集人才并供养之)
夸大,欺诳〖overstate〗。如:储价(亦作“储贾”。豫价,谓抬高物价)


chǔ
【名】
指储存的粮食或其他物资。亦指储粮器〖reserve〗。如:储须(仓廪的储备)
储君,太子〖personwhosucceedtothethrone〗。如:储子(太子);储圣(储君。皇太子);储位(太子位);储后(储主。储君,太子)
副,辅佐〖deputy〗。如:储吏(佐贰之吏);储佐(指辅佐之臣);储胥(仆人,婢女)

储备
chǔbèi
〖layin;layup;accumulate〗∶储存;准备
储备粮食
〖stockup〗∶备货
为假日销售储备货物
储备供应品
储备
chǔbèi
〖reserve;pile;stock〗储存备用的东西
黄金储备
储藏
chǔcáng
〖store;keep;saveandpreserve〗∶贮藏,收藏;保藏
储藏在地下室内的马铃薯
〖hoard〗∶把…积聚收藏起来
储藏粮食
储藏
chǔcáng
〖deposit〗蕴藏
储藏量
铁矿储藏丰富
储存
chǔcún
〖store〗∶把〖钱或物〗存放起来暂时不用
储存剩余小麦的谷物仓库
〖stockpile〗∶大量积累
把战争物资储存在欧洲
储存
chǔcún
〖storage〗∶储藏
天然煤气的地下储存
〖inventory〗∶为未来需求而积累的物资
有二十亿元的食品储存
储放
chǔfàng
〖storage〗货物在仓库或其他贮藏所里妥善保管
将货物储放在仓库里
储户
chǔhù
〖depositor〗向银行存款或在银行有存款的人或团体
储积
chǔjī
〖storeup〗∶储蓄积聚
储积余粮,以备急需
〖propertyandsavings〗∶积蓄的财物
素无储积
储集
chǔjí
〖storeupandpreserve〗储备堆集
熔岩储集
储君
chǔjūn
〖crownprince〗被指定的君位继承者
储君,副主也。——《公羊传·僖公五年》何休注
储量
chǔliàng
〖reserves〗储备的、储藏的数量
远景储量
储蓄
chǔxù
〖save;haveadeposit;putaside〗把节约下来的或暂时不用的钱物贮存起来备用
储蓄
chǔxù
〖deposit〗∶积存的钱或物
定期储蓄
〖saving〗∶留出当前的部分收入供未来使用的过程
提倡储蓄
储油
chǔyóu
〖oilstorage〗〖石〗油的储藏
储运
chǔyùn
〖preservationandtransportation〗储藏和运输
储运站

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OYRA 人卜口日

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄔㄨˇ

– ㄔㄨˊ

拼音 พินอิน:

– (又音)chǔ

– chú

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 诸=[用]众多。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人对诸多之物,积存预备也。

体:

储君: 预备的君主。

用:

储存: 积存。

储备: 预先备置。

储藏: 积藏。

储蓄: 积蓄。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : truwx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!