ลำดับขีดอักษร:冠【guàn】

หมวดอักษร: 冖

ความหมายปัจจุบัน :

冠 [guàn]* –> 冠军 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion)

พัฒนาการตัวอักษร :guān
帽子:衣冠。冠戴。冠盖(古代官吏的帽子和车盖,借指官吏)。衣冠楚楚。
形状像帽子或在顶上的东西:冠子。鸡冠。树冠。冠状动脉。

guàn
把帽子戴在头上:沐猴而冠。
超出众人,居第一位:冠军。
姓。
笔画数:9;
部首:冖;
笔顺编号:451135124
笔顺:捺折横横撇折横竖捺

guān
【名】
(会意。从“冖”(mì),用布帛蒙覆。从“元”(人头),从“寸”(手)。意思是:手拿布帛之类的制品加在人的头上,即“冠”。本义:帽子)
同本义〖hat〗
冠,弁冕之总名也。——《说文》
冠至尊也。——《礼记·问丧》
缁布冠。——《仪礼·士冠礼》。注:“今小吏冠。”
凡甸冠弁服。——《周礼·司服》
怒发上冲冠。——《史记·廉颇蔺相如列传》
新沐者必弹冠。——《楚辞·渔父》
冠盖相望,乘坚策肥。——汉·晁错《论贵粟疏》
小民罢市,丧出江上,白衣冠送者夹岸。——《明史·海瑞传》
峨大冠,拖长绅者,昂昂乎庙堂之器也,果能建伊皋之业耶?——明·刘基《卖柑者言》
又如:衣冠整齐;怒发冲冠;二十而冠;冠礼;冠巾;冠玉(帽子上装饰的美玉。后多用来指代美男子);冠佩(帽子与佩玉。亦指官吏士绅);冠绶(礼帽与印绶)
顶端〖cap〗。如:群芳之冠;冠石(以三石为足而耸立于地的大石)
指突起像帽子的东西〖cap-likeobject〗。如:树冠;花冠;冠珥(太阳边缘外面的发光气团);冠锈病
公鸡头上的肉瘤或高出的羽毛〖comb〗
旋见鸡伸颈摆扑,临视,则虫集冠上,加丁不释。——《聊斋志异·促织》
如:鸡冠
另见guàn
冠盖如云
guāngài-rúyún
〖gatheringofdignitaries〗冠,古代官吏的礼帽;盖:车篷。形容集会时官吏士绅很多
冠盖如云,七相五公。——汉·班固《西都赋》
冠盖相望
guāngài-xiānwàng
〖oneofficialissucceededbyanother〗旧时形容政府的使者或官员来往不断
齐楚约而欲攻魏,魏使人求救于秦,冠盖相望,秦救不出。——《战国策·魏策四》
冠冕
guānmiǎn
〖royalcrown;officialhat〗∶古代皇冠或官员的帽子
〖high-sounding〗∶比喻受人拥戴或出人头地
冠冕之盛,当时莫与比焉。——《北史·寇洛等传论》
冠冕堂皇
冠冕堂皇
guānmiǎn-tánghuáng
〖high-sounding;ofdignifiedbearing;ostentatious〗比喻光明正大、尊贵严整的状态,多用以批评人的言词、声明图有其表
他自己也就把那回身就跑的旖旎风情藏起来,换了一副冠冕堂皇的面目了。——清·吴研人《二十年目睹之怪现状》
冠饰
guānshì
〖cymatium〗古典建筑中一种顶部线脚
冠心病
guānxīnbìng
〖coronaryheartdisease〗见“冠状动脉病”
冠子
guānzi
〖crest〗鸟头部红色的肉质突起,颜色鲜艳

guàn
【动】
戴;戴帽子〖putonacaporhat〗
带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。——《楚辞·屈原·涉江》
许子冠乎?曰:“冠”。曰:“奚冠?”曰:“冠素。”——《孟子·滕文公上》
孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。——《战国策·齐策》
又如:沐猴而冠;冠带(戴帽系带子。借指穿着官服);冠巾(戴上帽子、头巾);冠狗(戴帽的狗。比喻不知礼义的人)
超出众人;超过;位居第一〖precede;crownwith;surpass〗
位冠群臣,声施后世。——《史记·萧相国世家》
将军勇冠三军,才为出世,弃燕雀之小志,慕鸿鹄以高翔。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
近世寇莱公豪侈冠一时,然以功业大,人莫之非。——宋·司马光《训俭示康》
又如:冠带医生(大医院有称职的医生);冠首(位居于众人之上);冠绝(遥居首位);冠伦(盖过同辈)
加在前头〖precede〗。如:冠头(加在前头);冠序(在书前加序言);冠篇(写序言);冠以题辞

guàn
【名】
古代男子到成年则举行加冠礼,叫做冠。一般在二十岁〖ceremonymarkingaman’scomingofageat20〗
男子二十冠而字。——《礼记·曲礼上》
既加冠,益慕圣贤之道。——明·宋濂《送东阳马生序》
冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。——《论语·先进》
弱冠弄柔翰。——左思《咏史》
又如:冠字(古代男子二十岁而冠,并赐以字);冠士(已行过冠礼的成年之士);冠子(已行过冠礼的男子。指二十岁成年男子);冠岁(男子二十岁);弱冠(刚成年);冠者(指成年人)
排于首位的事例〖firstplace〗。如:冠部(吏部。古代中央设六部,以吏部为首);冠族(显贵的豪门世族);冠首(首位)
胜利的奖赏或荣誉的标志,尤指代表运动中获得冠军的称号〖champion〗。如:夺冠
〖语〗∶冠词的简称〖article〗
另见guān
冠军
guànjūn
〖champion〗泛指第一名的称号
拳击冠军

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BMUI 月横(一)仰(山)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄢˋ

– ㄍㄨㄢ

拼音 พินอิน:

– guàn

– guān

前缀: 冖=[用]覆也。

字身: 㝴=[用]首之规范。

字源: 会意-小篆文

字意: [体]覆在头上的规范,帽也,引申为荣耀或第一。

体:

王冠: 君王之帽。

弱冠: 古代男子二十岁,称之。

冠军: 在军之首,指第一名。

冠礼: 男子二十岁举行之成年礼。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kyoon

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kuan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kuae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kuan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwan

韩音 เสียงเกาหลี : goan

越南音 เสียงเวียดนาม : quanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!