ลำดับขีดอักษร:刊【kān】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

刊 (栞) [kān] นิตยสาร –> 期刊 [qīkān] วารสาร/นิตยสาร , 报刊 [bàokān] หนังสือพิมพ์และวารสาร

พัฒนาการตัวอักษร :kān
斫,消除,修改:刊误(亦作“勘误”)。校(ji刼 )刊。不刊之论(喻至理名言)。
刻:刊石。刊印。刊本。
排版印刷:刊行(x妌g )。创刊。刊登。刊载。
出版物:刊物。报刊。书刊。
笔画数:5;
部首:刂;
笔顺编号:11222
笔顺:横横竖竖竖

kān
【动】
(形声。从刀,干声。本义:砍,砍削)
同本义〖cut〗
刊,剟也。——《说文》
刊,削也。——《广雅》
刊阳木而火之。——《周礼·柞氏夏日至令》。注:“谓斫去次地之皮。”
刊其柄与末。——《礼记·杂记》。注:“犹削也。”
随山刊木。——《书·益稷》
又如:刊山(砍伐山上树木);刊木(砍伐树木);刊薙(砍伐割除草木)
删除〖cutoff〗
诚不刊之典。——晁公武《郡斋读书志》
又如:刊落(删去冗赘多余的文字);刊削(削除);刊删(删改);刊革(删改);刊除(削除)
刻;雕刻〖engrave〗
刊石作铭。——蔡邕《陈寔碑》
重木刊凿之。——《仪礼·士丧礼》
又如:刊刻(雕刻);刊人(刻版工人);刊石(镌刻在石上,以便长久保存);刊立(刻石立碑);刊版(刻版或排版);刊刷(刊刻印刷);刊书(刻印书籍);刊成板(定例);刊勒(雕刻碑文)
订正;修订〖deleteorcorrect〗。如:刊定(改正而成定本);刊正(改正错误);刊字(修改文字);刊改(修改;订正);刊修(修正)
开辟〖open〗。如:刊启(开辟);刊道(开辟道路)
刊登〖print;publish〗。如:刊出(刊登发表);刊行(刊印发行)

kān
【名】
通“竿”〖pole〗
抗木刊。——《仪礼·既夕礼》
出版物〖publication;journal;periodical〗。如:特刊;副刊
刊本
kānběn
〖block-printededition〗刻印的书本
原刊本
宋刊本
刊登
kāndēng
〖publishinanewspaperormagazine〗在报刊中发表。每一种报纸都刊登了这条报道(或这个故事)
刊发
kānfā
〖carry〗报纸或杂志上登出
刊授
kānshòu
〖instructionviaperiodicals〗指以刊物媒体为主要教学手段的授课方式
刊头
kāntóu
〖mastheadofnewspaperormagazine〗报刊上载明刊物名称、出版期数、出版单位等项内容的地方
刊物
kānwù
〖journal;periodical;publication〗定期或不定期的出版物,一般名称固定,按顺序编号,装订成册
刊误
kānwù
〖correcterrorsinprinting〗校正文字的差误
刊印
kānyìn
〖printforpublication〗刻版或排版并进行印刷,泛指文章书籍印刷流行
刊载
kānzǎi
〖carry;feature;print〗在报纸、刊物上刊登
报纸上刊载了许多有关技术革新的文章

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MJLN 横(一)交(十)緃(中)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄢ

拼音 พินอิน:

– kān

前缀: 刀=[体]一侧有刃的工具。

字身: 干=[用]力量介入。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]刻也;古代以刀刻字,后引申出版印刷。

体:

刊本: 出版印刷之物。

刊物: 出版物。

用:

因:

刊印: 出版印刷。

刊行: 出版发行。

刊版: 出版。

刊登: 出版登载。

刊误: 登载更正错误。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khaan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : gan

越南音 เสียงเวียดนาม : khanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!