ลำดับขีดอักษร:到【dào】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

到 [dào] ถึง –> 到达 [dàodá] ไปถึง, 到达飞机场 [dàodáfēijīchǎng] ไปถึงสนามบิน, 到底 [dàodǐ] ถึงที่สุด, 到处 [dàochù] ทุกที่, 迟到 [chídào] มาสาย, 遇到 [yùdào] พบ, 感到 [gǎndào] รู้สึกถึง, 得到 [dédào] ได้รับ, 直到 [zhídào] จนกระทั่ง, 见到 [jiàndào] พบเห็น เช่น 见到你很高兴。 ยินดีที่ได้พบคุณ, 没想到 [méixiǎngdào] คิดไม่ถึง เช่น 真没想到。 คิดไม่ถึงจริงๆ, 快到 [ kuàidào] ใกล้ถึง, 开到 [ kāidào] ขับถึง

พัฒนาการตัวอักษร :dào
从别处来:到达。到站。到来。到场。到任。到职。到案。签到。恰到好处。
往:到群众中去。
周全,全顾得着:周到。面面俱到。
成功:得到。办到。
姓。
笔画数:8;
部首:刂;
笔顺编号:15412122
笔顺:横折捺横竖横竖竖

dào
【动】
(形声。从至,刀声。本义:到达,达来,去到)
同本义〖arrive〗
到,至也。——《说文》
靡国不到。——《诗·大雅·韩奕》
虽隆薛之城到于天。——《战国策·齐策》
朝发白帝,暮到江陵。——《水经注·江水》
豹往到邺,会长老,问之民所疾苦。——《史记·滑稽列传》
功施到今。——李斯《谏逐客书》
复到舅家。——宋·王安石《伤仲永》
又如:到时(到达之时);飞机半夜到北京;官员到后,会就开始了;到头来(结果;后来)
颠倒。通“倒”〖putupsidedown;reverse〗
草木之到(倒)植者过半。——《庄子·外物》。注:“锄拔反之更生者曰到植。今字作倒。”
公子学去尊,今又王齐王,何其到也?——《吕氏春秋·爱类》
又如:到植(倒立);到三不着两(行事无准则,颠三倒四)
往〖goto;leavefor〗
百川东到海。——《乐府诗集·长歌行》
又如:到北京去

dào
【助】
——用作动词的补语,表示动作达到目的或有了结果。如:办得到;说到做到;想到

dào
【介】
可作状语,介绍出动作的时间,表明动作到此时的状况
到那时使吾眼睁睁看汝死。——清·林觉民《与妻书》

dào
【形】
周到;周密〖thoughtful;considerate〗。如:到地(亦作道地。周祥);想得很周到
到案
dào’àn
〖appearincourt〗指与案件有关人员到执法机关参与和自己有关的案件的审理活动
到差
dàochāi
〖arriveatpost〗旧指到职
到场
dàochǎng
〖bepresent;arrive;turnup〗来到举办某项活动的处所或来到出事的地点
官员到场后,群众肃静了
到处
dàochù
〖atallplaces;everywhere;about〗各处;处处
陪客人到处参观
到处找他
到此为止
dàocǐwéizhǐ
〖callitaday;stophere〗以这里为界限
到达
dàodá
〖arrive;getto;reach〗指到了某一地点或阶段
飞机晚十点到达
到底
dàodǐ
〖onearth〗∶用于疑问句,表示进一步追究;究竟
你到底去不去?!
〖atlast〗∶表示经过较长过程最后出现某种结果
经过一番曲折,事情到底成功了
〖afterall〗∶强调原因或特点;毕竟
〖南方〗到底是南方,四月就插秧了
〖小孩〗到底是小孩,这些道理他还不大懂
你到底为什么不走进那间屋子
〖through;totheend〗∶一直到完毕、结束或完成
贯彻到底
〖afterall〗∶表示感叹的语气
到底还是女人心细
到点
dàodiǎn
〖turn;theappointedtimehascome〗到了规定的时间
就要到点了,快走吧
到顶
dàodǐng
〖reachthesummit,cannotbeimproved〗到了顶点,不能再发展
要破除增产到顶的思想
到家
dàojiā
〖complete〗∶完备;周详
〖reachaveryhighlevel;beperfect〗∶在学识和工作上有相当造诣
他的表演还不到家
〖gohome;comehome〗∶回到家中
到来
dàolái
〖arrival〗按时接近或即将临近
下班时间终于到来
;来到
到期
dàoqī
〖becomedue;terminate;expire〗到了有关的一定期限或界限
过去同公司的协议,现已到期
到任
dàorèn
〖takeoffice,assumeapost;arriveatone’spost〗指官员到职上任
到手
dàoshǒu
〖inone’shands;possession〗拿到手
眼看就要到手的粮食,白白给洪水冲走了
到庭
dàotíng
〖appearincourt〗当事人出席法院对与自己有关的案件的审理活动
到头
dàotóu
〖totheend〗到了尽头
顺着这条路走到头,就是他家
;结束
你的好日子到头了
到头来
dàotóulái
〖finally;intheend〗到最后,结果
到头来空喜一场
到位
dàowèi
〖reachthedesignatedposition〗到达预定位置
传球不到位
到职
dàozhí
〖takeoffice〗接受任命或委派,来到工作岗位
他三月中旬到职

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MGLN 横(一)土緃(中)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄠˋ

拼音 พินอิน:

– dào

前缀: 至=[用]最终。

字身: 刀=[体]一侧有刃的工具。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]刀利,如刀之至,抵达也。

体:

用:

因:

到底: 抵达最底。

到家: 抵达家中。

到案: 抵达结案。

到头: 抵达源头。

到任: 抵达任所。

到手: 抵达手中。

到处: 抵达之处。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : taaws

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : do

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tau3

日音 เสียงญี่ปุ่น : tau

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!