ลำดับขีดอักษร:刺【cì】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

刺 [cì] แทง,หนามแหลมคม –> 粉刺 [fěncì] สิว, 白头粉刺 [báitóu fěncì] สิวหัวขาว(白头), 黑头粉刺 [hēitóu fěncì] สิวหัวดำ(黑头), 刺绳 [cìshéng] ลวดหนาม, 刺猬 [cìwei] เม่น(hedgehog), 刺激 [cìjī] ตื่นเต้นเร้าใจ, 刺梅 [cìméi] ต้นโป๊ยเซียน, 刺青 [cìqīng] รอยสัก/สัก

พัฒนาการตัวอักษร :
用有尖的东西插入:刺绣。刺伤。刺杀。
暗杀:刺客。被刺。行刺。
侦探,打听:刺探。
用尖锐的话指出别人的坏处:讽刺。讥刺。
尖锐像针的东西:芒刺。鱼刺。刺丛。


象声词:刺地滑了一跤。
笔画数:8;
部首:刂;
笔顺编号:12523422
笔顺:横竖折竖撇捺竖竖

cī
【象】
激烈的撞击或爆炸声〖wham;loud,sharpsound〗。如:刺的一声,他滑了一个跟头
另见cì
刺打
cīda
〖dressdown〗[方言]∶训斥;斥责
刺啦
cīlā
〖(onomatopoeia)asoundproducedbyaquick-slidingaction〗象声词,形容撕裂声、迅速划动声
刺啦一声划着了火柴
刺溜
cīliū
〖slide〗脚底下滑动的声音或东西迅速滑过的声音
不留神,刺溜一下滑倒了


【动】
(形声。从刀,朿(cì)声。本义:扎入,用尖利的东西刺)
同本义〖stab;prick;pierce〗
君杀大夫曰刺。刺,直伤也。——《说文》
刺,杀也。——《尔雅》
掌三刺三宥三赦之法。——《周礼·司刺》
夫专诸之刺王僚也,慧星袭月。——《战国策·魏策》
又如:刺焚(刺股、焚膏之略词,比喻刻苦攻读);刺子(暗剑);刺心(以刀等刺进心脏。喻刺痛内心);刺血(刺手指出血。表示虔诚的一种苦行);刺臂(古代一种黥刑,在犯者臂部刺字;刺臂出血,用以盟誓)
讽刺〖satirize;mock〗
上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事——《史记·屈原贾生列传》
又如:讥刺(讥讽);刺邪(讽刺邪恶);刺戒(讥刺告戒);刺美(讽刺邪恶,赞扬美好)
杀。古时君杀大夫叫刺〖kill〗
经刺公子偃。——《左传·成公十六年》。注:“鲁杀大夫皆言刺。”
刺怀公于高梁。——《国语·晋语》
又如:刺斫(刺杀);刺虎(杀虎)
指责、揭发〖blame;expose〗
群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。——《战国策·齐策》
又如:刺举(检举;谓检举奸恶,举荐有功);刺打(斥责。方言)
探取;采取〖seek;take〗
刺六经中作王制。——《史记·封禅书》
又如:刺取(采取,选用);刺问(探问);刺答(拜访答问)
刺探;侦探〖spyout〗
至公车刺取。——《汉书·丙吉传》
又如:刺事(打探事情);刺取(刺探);刺候(刺探侦察)
插入;钻进〖insert〗。如:刺天(冲入天空)
刺激;刺射〖stimulate〗。如:刺干(刺激);刺闹(发痒);刺恼(刺挠。烦恼;难受)
刺绣(一种美术工艺)〖embroider〗。如:刺文(犹刺绣);刺凤描鸾(谓刺绣)


【名】
泛指尖利如针之物〖thorn〗。如:刺竹(一种多刺的竹);刺儿(尖锐像针的东西);刺莓(有刺的野生莓子)
名帖〖namecard〗
即门者持刺入,而主者又不即出见。——宗臣《报刘一丈书》
又如:刺呼(名片上所写的姓名);刺纸(犹名片);刺请(以名刺邀请)
兵器的锋刃〖edge〗。如:刺兵(古代兵器,矛属)
旁边〖side〗。如:刺斜(旁边);刺邪里,刺斜(旁边)
另见cī
刺刀
cìdāo
〖bayonet〗装在枪口上的一种钢刀,主要用于白刃战中的拚刺
刺儿头
cìrtóu
〖obnoxiousperson〗[方言]∶遇事刁难,不好对付的人
刺耳
cì’ěr
〖gratingontheear;jarring;harsh〗∶声音或话语使人听着不舒服的
刺耳的电铃声
〖sarcastic〗∶说话刻薄的
刺耳的话
刺骨
cìgǔ
〖piercingtothebones;piercing;biting〗〖指天气〗∶寒气侵人入骨的,形容极其寒冷
刺骨的寒风在我们耳际嗖嗖地刮着
刺激
cìjī
〖stimulate;excite〗∶外界事物作用于生物体,使事物起积极变化
刺激生产
刺激神经
〖provoke;irritate〗∶使精神受到某种影响
刺激性
cìjīxìng
〖sting〗∶讽刺、尖酸刻薄的话引起剧烈痛苦或精神刺激的性质
使他的责难不带刺激性的微笑
〖kick〗∶产生显著的生理反应的能力
没有刺激性的酒
刺客
cìkè
〖assassin〗进行暗杀的活动的人
刺孔
cìkǒng
〖perforate〗扎孔
在一整张纸上同时刺孔的一套针
刺配
cìpèi
〖tattoothefaceofacriminalandsendhimintoexile〗古代在犯人脸部刺字并发配边远地方
刺破
cìpò
〖pierce〗用尖物刺透
紧闭的嘴唇发出的哨音刺破了喧闹
刺人
cìrén
〖prick〗∶使人产生刺痛感
这些多刺的荆棘丛多么刺人
〖sting〗∶使人突感不舒服
刺人且激怒人的侮辱
刺杀
cìshā
〖assassinate〗∶用武器暗杀
刺杀一个君主
〖stick〗∶用鱼标捕杀(鱼)或猎杀(野猪)
刺杀大马哈鱼
〖bayonetcharge〗∶用枪刺同敌人拼杀
新兵们在操场上练刺杀
刺伤
cìshāng
〖jab;pink;prick〗用锋利的东西刺或戳而受伤
他的胸膛下部被刺伤,即使不会致命,也是伤势严重的
刺史
cìshǐ
〖feudalprovincialorprefecturalgovernor〗古代官名,自汉设立本为监察郡县的官员,宋元以后沿用为一州长官的别称
刺探
cìtàn
〖spyout;makesecretinquiries〗暗中侦察;探听
刺痛
cìtòng
〖sting〗感到剧烈的烧灼样的疼痛
使他的手感到刺痛的一掌击
因切口刺痛而叫喊
刺透
cìtòu
〖needleinto〗∶穿针似地穿过〖某物〗
〖pierce〗∶用尖物刺穿
争辩说牛排多肉的边沿处既不应划上口子也不应用叉刺透
刺猬
cìwei
〖hedgehog〗哺乳动物,头小,四肢短,身上有硬刺。吃昆虫、鼠、蛇等
刺绣
cìxiù
〖embroidery〗用彩线在纺织品上绣出图画,也指刺绣的产品
刺眼
cìyǎn
〖dazzle〗光线过强,使眼睛感到不舒服
亮得刺眼
刺眼
cìyǎn
〖fulsome〗∶违反礼节标准或社会惯例而使人感到不顺眼;不文雅
她这身打扮在人群中显得很刺眼
〖dazzling〗∶使睁不开眼
刺眼的亮点
刺痒
cìyang
〖scratchy〗∶使人感到刺痛发痒
〖itchy〗∶有痒的感觉
刺字
cìzì
〖tattoocharactersontheskin〗用针在皮肤上刻文字,并涂上颜色,使字迹明显,古时是一种肉刑

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DBLN 木月緃(中)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄘˋ

拼音 พินอิน:

– cì

前缀: 朿=[体]木芒也,多刺的灌木。

字身: 刀=[体]一侧有刃的工具。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]细而尖之物件。|[用]尖芒如刀,象征尖锐的感觉、警惕、危险。

体:

鱼刺: 鱼之骨。

芒刺: 芒之尖端。

刺客: 偷杀人者。

刺猬: 动物,身上有刺。

刺青: 用针或小刀戳刺皮肤,并加以着色的花纹。

刺刀: 击刺的短刀。

用:

讽刺: 以言语激之。

刺骨: 感觉到骨头中。

刺目: 刺激眼睛。

刺激: 刺而激,指感官所接受的讯息。

刺入: 戳入。

刺耳: 刺激耳朵。

因:

刺杀: 戳入杀之。

刺探: 小心打听。

刺绣: 用针绣花。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shegs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chieh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ci5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cek

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ceng3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshiah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : si

韩音 เสียงเกาหลี : ja

越南音 เสียงเวียดนาม : thuws

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!