ลำดับขีดอักษร:副【fù】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

副 [fù] ช่วย, รอง –> 副手 [fùshǒu] ผู้ช่วย, 副经理 [fù jīng lǐ] รองผู้จัดการ(assistant manager), 副词 [fùcí] คำวิเศษณ์,副业 [fùyè] อาชีพเสริม งานเสริม

พัฒนาการตัวอักษร :
第二位的,辅助的,区别于“正”、“主”:副职。副手。副官。副使。
附带的,次要的:副业。副品。副食。副刊。副歌。副产品。副作用。
相配,相称(ch坣 ):名实相副。其实难副。
量词(a.一组或一套,如“一副手套”,“全副武装”;b.指态度,如“一副笑脸”)。剖开,裂开:“不坼不副”。

笔画数:11;
部首:刂;
笔顺编号:12512512122
笔顺:横竖折横竖折横竖横竖竖


【动】
(形声。从刀,畐(fú)声。(pì)本义:用刀剖开。《说文》:“判也。”《诗·大雅》:“不坼不副。”)
相称,符合〖correspond;tallywith;conformto〗
盛名之下,其实难副。——李固《遗黄琼书》
又如:名副其实;副顺(顺应,随顺)
交付,付与〖handover;deliver〗
只恐重重世缘在,事须三度副苍生。——唐·刘禹锡《和仆射牛相公寓言》


【形】
非正的(区别于“正”或“主”)〖deputy;assistant;vice-〗
副将军史德威慨然任之。——清·全祖望《梅花岭记》
又如:副研(副研究员。仅次于研究员的高级研究人员);副将(副总兵);副榜(明代乡试、会试中,于正式名额取的较优秀者);副爷(将领的属僚);副贡(副贡生,乡试中副榜录取的入国子监)
次要的〖secondary;subsidiary〗
误中副车。——《汉书·张良传》。师古曰:“副,谓后乘也。”
又如:副产品;副次(次要)


【名】
辅助职务;副手;助手〖assistant;help〗
乃令秦武阳为副。——《战国策·燕策》
又如:团副;大队副;中队副;三副
书籍、文献的副本〖transcript〗
副在有司。——《汉书·高惠高后文功臣表》。师古曰:“副,贰也。其列侯功籍,已藏于宗庙;副贰之本,又在有司。”
又如:副启(正式信件之外附加的信);副封(副本);副墨(副本;书籍、著作或文件正本之外的复制本)
古代王后及贵族妇女戴的用假发编成的髻〖ornaments〗。如:副笄(古代贵妇人的头饰);副笄(王后的首饰和上服)
副词的简称〖adverb〗【量】
一套〖aset〗。如:一副耳环;一副象棋
双〖apairof〗。如:一副眼镜;一副手套
一张〖a〗。如:一副嘴脸;一副笑脸
副板,辅助板,底板
fùbǎn,fǔzhùbǎn,dǐbǎn
〖subplate〗放在某种东西下面通常作保护或支承用的(如金属的)板
副榜
fùbǎng
〖additionalnotice〗科举考试中除正式录取外,另取若干名时所用的附加榜示,也叫“备榜”
副本
fùběn
〖duplicate〗∶从著作,文件原件或正本复制的本子
〖transcript;copy〗∶著作原稿以外的誊录本
副标题
fùbiāotí
〖subheading;subtitle〗次要标题
在《汤姆大叔的小屋》中,“卑贱人的生活”是副标题
副产品
fùchǎnpǐn
〖fallout;by-product;secondaryproduct〗附带的结果或产物
副词
fùcí
〖adverb〗起修饰或限制动词或形容词作用、表程度或范围的词
副歌
fùgē
〖refrain〗∶分节歌曲作品中每节后面的歌词重复演唱的部分。常为二段式歌曲中的第二乐段
〖burden〗∶歌曲中重复唱的部分或每节歌曲收尾时唱的叠句
副官
fùguān
〖adjutant;aide-de-camp〗对指挥官起助手作用的官员
副教授
fùjiàoshòu
〖adjunctprofessor;associateprofessor〗在教育系统中职称和地位仅次于正教授高级知识分子
医学副教授
副刊
fùkān
〖supplement〗刊登文学、艺术、理论等文章的专刊或报纸固定版面,定期出版
副流感
fùliúgǎn
〖parainfluenza〗一种类似流感或由流感引起的病毒感染状态
副品
fùpǐn
〖substandardgoods〗质量标准与正品不完全相符而降级使用的工业产品。亦称“次品”
副食
fùshí
〖non-staplefoodstuffs〗指米、面等主食以外用以下饭的鱼肉蔬菜等各种食品
副手
fùshǒu
〖assistant〗起辅助或次要作用或职能的人
副题
fùtí
〖drophead〗在标题上附加的有说明作用的标题
副业
fùyè
〖sideline;sideoccupation〗主要事业以外附带经营的事业
副职
fùzhí
〖thepositionofadeputytothechiefofanoffice,department,etc.〗在办公室或部门中副的职位(副手)
副作用
fùzuòyòng
〖sideeffect;byeffect〗在主要作用外附带产生的不好作用

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MWLN 横(一)方(田)緃(中)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

– ㄆㄧˋ

拼音 พินอิน:

– fù

– pì

前缀: 刀=[体]一侧有刃的武器。

字身: 畐=[用]满也,高而厚。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]剖成半,贰也;成组的东西,配属,佐也。

体:

用:

副官: 配属之官。

副刊: 配属之刊。

副手: 配属之下手。

副业: 附属之业。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phvgs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phik

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hu3

日音 เสียงญี่ปุ่น : huku

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!