ลำดับขีดอักษร:加【jiā】

หมวดอักษร: 力

ความหมายปัจจุบัน :

加 [jiā] บวก, เพิ่ม –> 不加糖 [bùjiātáng] ไม่ใส่น้ำตาล, 加冕 [jiāmiǎn] สวมมงกุฎ, 加号 [jiāhào] เครื่องหมายบวก, 加仑 [jiālún] แกลลอน, 固 [jiāgù] เสริมให้มั่นคงแข็งแรง, 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น, 加拿大 [jiānádà] แคนาดา, 新加坡 [ xīn jiāpō] สิงค์โปร์, 加油![jiāyóu] สู้สู้, 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน, 参加 [cānjiā] เข้าร่วม(take part in), 加菲猫 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield), 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, 加班加点 [jiābānjiādiǎn] ทำงานล่วงเวลา,

พัฒนาการตัวอักษร :jiā
增多:增加。追加。加倍。加封。
把本来没有的添上去:加注解。加冕。
把几个数合起来的算法:加法。
施以某种动作:加以。不加考虑。
使程度增高:加工。加强。加剧。
超过:加人一等(形容学问才能超过常人)。
姓。

笔画数:5;
部首:力;
笔顺编号:53251
笔顺:折撇竖折横

jiā
【动】
(会意。从力,从口。本义:添枝加叶说假话、虚报)
同本义〖makeafalsereport;slander〗
加,语相增加也。——《说文》
君子称其功以加小人。——《左传·襄公十三年》
我不欲人之加诸我也。——《论语》
弗敢加也。——《左传·庄公十年》
又如:加叶添枝(加油添醋,加油加醋,加油添酱。为了夸张或渲染的需要,在叙述或转述时,增添原来没有的内容);加诸(诬谤;凌驾于;乱说);加诬(虚构诬陷)
增加〖increase;add〗
臂非加长。——《荀子·劝学》
声非加疾。
何以复加。——《汉书·李广苏建传》
加其土封。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:加注解;加符号;加一钱(收到本金十分之一的高利贷);加二(二成);加绪含容(增加功绩,包含宽容。绪:功绩);加纳(加官受职);加年(年龄增长);加兵(增加兵力)
放在上面,加上〖puton〗
加彘肩上。——《史记·项羽本纪》
加以金银。——宋·司马光《训俭示康》
三缢加别械。——清·方苞《狱中杂记》
又如:加额(把手放在额头,表示庆幸或敬意);加冠(古代男子二十岁行加冠礼,表示成年;著冠);加笄(以簪束发。古代女子十五岁开始加笄,表示成年)
施加;强加〖impose;exert〗
加之以师旅。——《论语·先进》
加诸彼。——《孟子·梁惠王上》
加兵于赵。——《史记·廉颇蔺相如列传》
卒不加诛。——汉·刘向《列女传》
又如:加功(施工);加惠(施加恩惠)
参加;加与〖takepartin〗。如:加盟(参加某一团体或组织)
凌驾,侵凌〖bully〗
加胜于赵。——《史记·廉颇蔺相如列传》

jiā
【副】
表示程度,相当于“更加”,“愈加”〖more〗
山不加增。——《列子·汤问》
至又加少。——宋·王安石《游褒禅山记》
又如:加二(—ní方言。更加;加倍);加丰(更加丰富);加损(愈加减少);加顺灵祗(更加顺应神灵的意思)

jiā
【名】
益处;好处〖benefit;good〗
万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?——《孟子·鱼我所欲也》

加班
jiābān
〖workovertime;workanextrashift〗在规定的工作时间结束后增加工作时间或班次
加倍
jiābèi
〖double〗∶增为两倍大
产量加倍
〖redouble〗∶指程度比原来深得多
加倍还报这一侮辱
加车
jiāchē
〖putonextrabusesortrains〗为满足需要加开汽车和火车
加车
jiāchē
〖extrabusesortrains〗加开的汽车和火车
加尔各答
Jiā’ěrgèdá
〖Calcutta〗印度最大城市和主要港口。人口330万
加法
jiāfǎ
〖addition〗数学运算方法之一,是把两个或两个以上的数合成一个数的方法
加封
jiāfēng
〖seal〗∶上封条
〖grantmoretitlesandterritories〗∶指帝王对臣子追加封予爵位、土地等
加盖
jiāgài
〖surcharge〗把〖一纹章图形〗加在另一纹章图形上
加工
jiāgōng
〖process;work〗∶通过特殊处理使原材料、半成品变得合用或达到某种要求
钢材冷加工
〖treat;finish〗∶为改善外观、味道、用途或其它性能而工作
用浸洗加工地毯
加固
jiāgù
〖reinforce;reenforce〗增加牢固的程度
用水泥加固墙
加冠
jiāguān
〖(inoldchina)acappingceremonyforayoungmanwhenhereaches20〗古时男子年满二十岁行加冠礼,表示进入成年
既加冠。——明·宋濂《送东阳马生序》
加官
jiāguān
〖advancement〗∶升迁官职
〖holdtwoormorepostsconcurren-tly〗∶本职之外兼任别的官职
加官进禄
jiāguān-jìnlù
〖winpromotion〗晋升官职与增加俸禄
〖凤凰〗向里飞则加官进禄。——《金史·章宗元李化传》
门子忙上前请安,笑问:“老爷一向加官进禄,八九年来,就忘了我?”——《红楼梦》
亦作“加官进位”
加害
jiāhài
〖doharmto〗使人受到损害或陷害
加害于人
加号
jiāhào
〖plussign;additivesign〗符号为“+”,是表示加法运算的符号
加急
jiājí
〖rapidandviolent〗∶变得更急或更剧烈
枪声又突然地加急起来
〖urgent〗∶必须加紧处理的;特别紧急的
加急电报
加价
jiājià
〖advance〗提高价格
加价出售
加减乘除
jiā-jiǎn-chéng-chú
〖docalcalations〗本指算术中四种基本运算法则;比喻心里盘算
他躺在炕头上加减乘除:不栽梧桐树,招不了凤凰来。——刘绍棠《蛾眉》
加紧
jiājǐn
〖hurryup;intensify;giveaboostto;giveevenmoreattentionto;pressforwardwith〗∶增加进度
加紧工作
〖urge〗∶加快
加紧赶路
加劲
jiājìn
〖makeagreatereffort;buck(pep,play)up;putmoreenergyinto;steponthegas〗增加气力;努力
加劲工作
加剧
jiājù
〖exacerbate;embitter;accelerate;aggravate;intersify;sharpen〗使程度变得更为严重
局势加剧恶化
加快
jiākuài
〖accelerate;expedite;hasten;precipitate;quicken;hurryup〗运动或进展的速率的增加
加快你的步伐
加勒比海
JiālèbǐHǎi
〖CaribbeanSea〗中美洲和南美洲交界处的大西洋海域
加里曼丹
Jiālǐmàndān
〖Kalimantan〗世界第三大岛,位于亚洲东南部。面积73.4万平方公里。其中约三分之二地区为印度尼西亚领土,分为西加里曼丹、中加里曼丹、南加里曼丹和东加里曼丹4个省份。其余为沙捞越、文莱、沙巴三部分,称北加里曼丹。境内赤道横贯,热带森林约占85%。农副产品有稻米、椰子、橡胶、咖啡、胡椒等。工业有煤矿和石油开采
加料
jiāliào
〖feedinrawmaterial〗装入原料
加料工人
加料
jiāliào
〖reinforced〗指制作中原料用得多,质量比较好的(制成品)
加仑
jiālún
〖gallon〗各种容量单位之一
美国使用的液体容量单位,它相当于在4°C干燥空气中重量为8.3359磅的蒸馏水所占的体积(其时气压计为30英寸,黄铜砝码的密度为8.4)
英国液体和干容量单位,它相当于在空气中重量为10磅的蒸馏水(60°F,气压计为30英寸,用黄铜砝码)所占有的体积
加码
jiāmǎ
〖raisethepriceofcommodities〗∶抬高价钱
〖raisethestakeingambling〗∶增加赌注
〖raisethequota〗∶提高数量指标
层层加码
加密
jiāmì
〖encipher〗∶把〖一份电报〗译成密电码
〖thicken〗∶使比原来的致密
加冕
jiāmiǎn
〖crown;coronation〗把皇冠加在君主头上,是君主即位时所举行的仪式
给某人加冕为王
加农炮
jiānóngpào
〖cannon〗一种炮身长、弹道低伸、炮弹初速大的火炮
加派
jiāpài
〖reinforcedispatch〗增派(部队等);增加人数
加派人员
加气
jiāqì
〖aerate;airentrainment〗∶加入或注入气体
〖entrail〗∶使空气以气泡形式存在于混凝土中(如使之耐冻和耐消除冰雪用的化学药品的侵蚀)
加强
jiāqiáng
〖strengthen;angment;enhance;intensify;reinforce;stiffen;tighten;gofromstrengthtostrength〗增强,使变得更强和更有效
加强管理
加热
jiārè
〖heat〗使温度升高
加热炉中的矿碴以回收其中所含的铅
加入
jiārù
〖affiliate;join;accedeto〗∶进入,参加
加入团体
〖enrich;add;mix;putin〗∶搀入;添加
加深
jiāshēn
〖aggravate;intensify〗程度增加
他们之间的积怨加深了
加速
jiāsù
〖accelerate〗∶增加速度
心跳加速,血压升高
〖advance〗∶加快进程
加速水果的成熟
加速度
jiāsùdù
〖acceleration〗速度对于时间的变化率;速度对于时间的矢量导〔函〕数
加速器
jiāsùqì
〖acceleratingmachine〗一种用来加速带电粒子使其达到很高能量的装置,是研究原子核和基本粒子的重要设备。它的类型较多,有电子回旋加速器、回旋加速器、直线加速器、同步回旋加速器、同步加速器等。目前最大的加速器能使带电粒子获得几千亿电子伏的能量
加添
jiātiān
〖add〗增添;添加
加温
jiāwēn
〖intensify〗增加温度。又比喻加强某种行动的强度。同“降温”相对
“四人帮”一伙则把这些先进单位视为眼中钉、肉中刺,横加指责……胡说这些单位是“一潭死水”,要“加温”,要“搞乱”
加薪
jiāxīn
〖raisesb.’swages〗增加工资
加压
jiāyā
〖pressurize;distention〗
提高压力
把高压气压入(油井),以增加邻井的油流量
加演
jiāyǎn
〖necore;giveextraperformance〗在观众的要求下演员再登场演出
加以
jiāyǐ
〖moreover;inaddition〗连词。表示进一步的原因或条件
加以老母。——《汉书·李广苏建传》
加以薄暮。——《广东军务记》
加以贪官。——《聊斋志异·促织》
加意
jiāyì
〖withcloseattention〗特别留意;非常留心
加意保护
加油
jiāyóu
〖lubricate;oil〗∶添加燃料油或加入润滑油
〖makeanextraeffort〗∶提高努力程度
加油站
jiāyóuzhàn
〖fillingstation;pit〗为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站
加重
jiāzhòng
〖increasetheweightof;becomeheavier〗∶在原有基础上加大重量
用铅在高尔夫球棒头上加重
〖flare-up〗∶程度增加;加剧
病情加重
加重
jiāzhòng
〖aggravation〗加剧的行动或结果;尤指加重到严重或剧烈的程度

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KSR 叉(大)侧(尸)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄚ

拼音 พินอิน:

– jiā

前缀: 力=[体]作用功率。

字身: 口=[体]系统出入口。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]口有力,再施力,用力于系统上,累积也。

体:

加法: 累积之法。

加号: 累积的符号。

用:

更加: 累积再累积。

加油: 累积油,指以增进能量。

加重: 累积重量。

加倍: 累积一倍。

加鞭: 累积鞭数。

加级: 累积级次。

加上: 累积上。

因:

果:

组合字: 枷泇笳痂伽拁咖茄迦䴥珈耞跏

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kraal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kra

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ga

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ja1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gia1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ka1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : giaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!