ลำดับขีดอักษร:动【dòng】

หมวดอักษร: 力

ความหมายปัจจุบัน :

动 (動, 働) [dòng] เคลื่อนไหว, ซาบซึ้งใจ –> 动荡 [dòngdàng] ผันผวนไม่แน่นอน, 动物 [dòngwù] สัตว์, 感动 [gǎndòng] ซาบซึ้งใจ, 运动 [yùndòng] กีฬา, 不动声色 [búdòngshēngsè] ตีหน้าตาย, 动作 [dòngzuò] การกระทำ 动作片 [dòngzuòpiān] หนังแอคชั่น, 动画片[dònghuàpiān] หนังการ์ตูน, 动物 [dòngwù] สัตว์, 运动 [yùndòng] กีฬา, 感动 [gǎndòng] ซาบซึ้งใจ, 动脉 [dòngmài] เส้นเลือดแดง, 动脑筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง, 动力 [dònglì] พลัง, 重新启动 [chóngxīnqǐdòng] รีสตาร์ท, 移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย เช่น 请不要移动病人。 ห้ามเคลื่อนย้ายคนเจ็บ

พัฒนาการตัวอักษร :(動)
dòng
改变原来位置或脱离静止状态,与“静”相对:变动。波动。浮动。振动(物体通过一个中心位置,不断作往复运动。亦称“振荡”)。震动(a.颤动或使颤动,如“门窗动动了一下”;b.重大事情或消息使人心不平静,如“动动全国”)。
使开始发生:发动。
使用:动用。动武。动问(客套话,请问)。
使起作用或变化,使感情起变化:感动。动人心弦。娓娓动听。动容。
吃(多用于否定式):这几天不动荤腥。
非静止的:动画。
可变的:动产。
行为:举动。动作。
常常:动辄得咎。

笔画数:6;
部首:力;
笔顺编号:115453
笔顺:横横折捺折撇


dòng
【动】
(形声。从力,重声。《说文》古文从“辵”。本义:行动;发作)
同本义〖act;breakout;showeffect〗
动,作也。——《说文》
动而健。——《易·彖传》。虞注:“震也。”
效天下之动者也。——《易·系辞》。虞注:“发也,变动不居。”
将终岁勤动。——《孟子》。注:“作也。”
度义而后动。——宋·王安石《答司马谏议书》
寨中人蜷伏不少动。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:按兵不动;动着(开始下棋);动止(行动和静止;训练调度);动烦(爆发战乱);动转(行动,活动)
摇动,震动,移动。与“静”相对〖move;stir〗
风移影动。——明·归有光《项脊轩志》
秋风之动容兮。——《楚辞·抽思》
物莫之能动。——《吕氏春秋·论威》
夜间,大鱼动。——《韩非子·内储说上》
又如:动耽(动弹);动履(走动);动展(伸展;活动);动息(动静;消息);动惮(动静);动程(动身;起程);风吹草动;别动人家的东西;振动;活动;动起(方言。动不动);动移(移动);动步(迈步前行);动不得;不能动
动摇;震撼〖wave;shake;shock〗
忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。——李白《梦游天姥呤留别》
所以动心忍性,曾益其所不能。——《孟子·告子下》
风雨不动安如山。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
触动感应;感动〖response;move;touch〗
明则动。——《礼记·中庸》。注:“动,动人心也。”
乡园多故,不能不动客子之愁。——明·宗臣《报刘一丈书》
又如:动性(动心);动心(遇事而心志动摇;感动人心)
萌动〖bud;germinate〗
春气动,鲜不疫矣。——清·方苞《狱中杂记》
做;操作;劳作〖do;operate;work〗
又如:动作(劳动;耕作);动乖(动不动就违反);动事(兴办事业;日常应用的器具)
使用〖use〗。如:大动干戈;动支(动用支取);动使(动事。用具;器皿);动筷子;动文
改变〖change;alter〗。如:动色(脸色改变);动意(改变意向);动一两个字
[方言]∶吃〖eat〗。如:她向来不动鱼虾;动啖(吃东西)


dòng
【副】
动不动,常常
曹公,豺虎也,挟天子以征四方,动以朝廷为辞。——《资治通鉴》
动笔
dòngbǐ
〖takeupthepen〗∶拿起笔
〖startwriting〗∶用笔写或画
动兵
dòngbīng
〖sendouttroopstofight〗派出军队与敌方作战;出兵
动不动
dòngbudòng
〖beaptto;frequently;always;easily〗比喻某种现象频繁发生(常含厌烦意),一般跟“就”连用
这两日又不拣早凉行,动不动老大藤条打来。——《水浒传》
动产
dòngchǎn
〖movables;ambulatorychattel〗指金钱、器物等可移动的财产
动词
dòngcí
〖verb〗词类中的其特性是主要作谓语语法核心的词,它陈述动作、情况、变化的词,如跑、哭、有、在、听、读、漂动、上升等
动粗
dòngcū
〖beatsb.〗[方言]∶指动手打人
动掸
dòngdan
〖move;stir〗动弹
鲁达看时,只见郑屠挺在地上,口里只有出的气,没了入的气,动掸不得。——《水浒传》
动荡
dòngdàng
〖upturn;turbulence〗比喻情况或局势不安定
关于激烈的社会动荡的真相
动荡
dòngdàng
〖turbulent〗不稳定的;不平静的
动荡的局势
动电
dòngdiàn
〖dynamicelectricity;currentelectricity〗一种用来指示电流的名词,即指在运动中的电荷,它与静电相反,静电电荷在正常情况下是静止的
动肝火
dònggānhuǒ
〖getangry;loseone’stemper;flareup〗生气;发火
他遇事喜欢动肝火
动工
dònggōng
〖beginconstruction;beginaproject〗∶指土木工程开工
〖startbuilding;breakground〗∶施工
动滑轮
dònghuálún
〖movablepulley〗即可以移动的滑轮,使用时滑轮位置发生改变。其作用是省力
动画片
dònghuàpiān
〖cartoon〗动画影片
动画影片
dònghuàyǐngpiān
〖cartoon〗美术影视片的一种,将许多张有人或物的连续动作、变化的画面、用摄影机拍摄下来,以一定的速度放映,给人以动态和变化的印象
动火
dònghuǒ
〖getangry〗因生气而发火
动机
dòngjī
〖motive;intention〗促使人从事某种活动的念头
动静
dòngjing
〖thesoundofsth.astir〗∶指动作或说话发出的声音
〖movement;activity〗∶〖打听或侦察的〗消息;情况
牢城营里都没有动静。——《水浒传》
动觉
dòngjué
〖kinaesthesia〗运动感觉,由位于肌肉、腱和关节内的终末器官所调制的一种感觉,它接受身体运动和张力的刺激
动口
dòngkǒu
〖resorttoeloquence〗诉诸于言辞
宁动口不动手
动力
dònglì
〖motivepower;power〗∶使机械作功的各种作用力
〖motiveforce;impetus〗∶比喻推动事业前进的力量
动量
dòngliàng
〖quantityofmotion;momentum〗表示运动物体运动特性的一种物理量,它的方向和物体运动的方向相同。它的大小等于运动物体的质量和速度的乘积
动乱
dòngluàn
〖turbulence;turmoil;disturbance〗∶〖社会〗骚动变乱
〖inaferment;upheaval〗∶极度紊乱不安或剧烈的变化的情况
世界各民族正卷入了历史上最大的动乱和变革中
动脉
dòngmài
〖artery〗将从心脏流出的血液运送到身体各部位的血管
动脉硬化
dòngmàiyìnghuà
〖arteriosclerosis〗一种疾病,动脉管壁增厚,弹性减弱,管腔狭窄,甚至造成堵塞
动脉注射
dòngmàizhùshè
〖arterialinject〗把医药针头扎入动脉管内。给病人输入血液或药液的一种医疗手段
动摩擦
dòngmócā
〖kineticfriction〗两个表面相互滑动时的摩擦力
动摩擦
dòngmócā
〖dynamicalfriction〗一种不同于静摩擦的滑动摩擦
动脑子
dòngnǎozi
〖intelligence;deliberate;consider;thinkhard〗用脑思考,使用智慧
以往把有能力的人们变成只是些做工作而不动脑子的机器
动能
dòngnéng
〖kineticenergy〗运动着的物体所有的能量。它的大小等于运动物体的质量和速度平方乘积的一半
动怒
dòngnù
〖flareup;flyintoarage〗发怒;生气
动魄惊心
dòngpò-jīngxīn
〖hair-raising;soul-stirring;shakeonetothecore〗震动内心,令人感动或惊讶
动片
dòngpiàn
〖rotorplate〗可变电容器动片组中和金属架直接相连的动片
动气
dòngqì
〖takeoffence;getangry〗〖口〗∶发脾气,怒形于色,甚至怒到破口骂人或动手打架的程度
动情
dòngqíng
〖haveone’spassionsaroused〗∶对人或事物产生爱慕的感情
浪迹天涯去,南荒必动情
〖becomeexcited;getworkedup〗∶情绪激动
他轻声而动情地介绍了他母亲的一生
动人
dòngrén
〖moving;touching;affecting〗使人感动或震动
动人的英雄主义故事
动人心弦
dòngrénxīnxián
〖movesb.’sheart;pullatsb.’sheartstrings;cometosb.’sheart〗指因受感动而内心引起共鸣。也说“扣人心弦”
动容
dòngróng
〖changecountenance;bevisiblymoved〗脸上显露出受了感动的表情
动身
dòngshēn
〖start;gotoaplace;setoutonajourney〗∶启程,上路
每到开学时,我三更就从家里动身
〖getoff〗∶出发
打算一早就动身去度假
动手
dòngshǒu
〖gettowork〗∶开始去做某件事情
自己动手,丰衣足食
〖touch;handle〗∶用手接触
这是规定:展品只能看,不能动手
〖raiseahandtostrike〗∶打人
乡里有些人就爱动手,胆小的又不敢还手
动手术
dòngshǒushù
〖performanoperation;operate〗∶给某人做手术
〖haveanoperation;beoperatedon〗∶被做手术
动态
dòngtài
〖dynamics;development〗事物发展变化的情况
动弹
dòngtan
〖move〗∶运动
碰碰车动弹起来怪好玩的
〖stir〗∶活动
绑得太紧,简直无法动弹
动听
dòngtīng
〖interestingtotheear;beattractivetolistento〗听起来使人感动或有兴趣
一个动听的、逗乐的故事
动土
dòngtǔ
〖breakground〗∶刨地,多指开始建筑或安葬
〖startbuilding〗∶破土动工〖建房〗
动问
dòngwèn
〖(atermofpoliteness)ask;profferquestion〗[方言]∶客套话,即请人告诉自己
素不相识,动问官人高姓大名?——《水浒传》
动窝儿
dòngwōr
〖startmoving;makeamove〗离开原地
动武
dòngwǔ
〖useforce;cometoblows〗∶使用武力相争斗
〖startafight〗∶动手打或打仗
动物
dòngwù
〖animal〗∶生物的一个种类。它们一般以有机物为食,能感觉,有神经,可运动
〖movingobject〗∶活动或能够活动之物
动物园
dòngwùyuán
〖zoologicalgarden;zoo〗为展出而饲养野生动物的公园
动向
dòngxiàng
〖movement〗∶发展变化的方向;趋势
斗争动向
〖march〗∶行动方向
不喜欢舆论界目前的动向
动心
dòngxīn
〖one’smindisperturbed〗指思想情感发生变化;意志动摇
动心骇目
dòngxīn-hàimù
〖astounding〗形容使人看了骇然而震动很大
王遗墨藏家庙者,今虽仅存,某尝获观,皆奇丽超绝,动心骇目。——宋·陆游《跋兰亭乐毅论并赵岐王帖》
动刑
dòngxíng
〖subjectsb.totorture;starttousetorture〗用刑折磨犯人
动凶
dòngxiōng
〖doviolenceto…;resorttoviolence〗使用暴力行动
动摇
dòngyáo
〖sway;vacillate;shake〗∶在两种对立的意见之间或在两条对立的行动路线之间摇摆不定
〖waver〗∶不坚定,不稳固
〖infirm〗∶使不坚定
动议
dòngyì
〖motion〗会议中临时提出建议,也指这种建议
动因
dòngyīn
〖causeoftheact〗行动的原因
动用
dòngyòng
〖puttouse;drawon;employ〗运用,使用
这笔钱决不能动用
动员
dòngyuán
〖mobilize;arouse;bringintofullplay〗
发动人们参加某项活动
动员全家上山收红薯
〖makestatepowerchangeintocombatreadiness〗∶把国家武装力量从平时状态转入战时状态,以及把所有经济部门转入供应战争需要的工作
动员令
dòngyuánlìng
〖mobilizationorder〗发动人们参加某项活动或积极投入备战的命令,言辞富有鼓动性
动辄
dòngzhé
〖easily〗动不动就;常常
动辄开罪于人
顶成叔动辄就打老婆
动辄得咎
dòngzhé-déjiù
〖befrequentlytakentotask;beblamedforeverymove〗辄:就,总是。咎:罪过。一有举动就常常得罪或受到责备
跋前踬后,动辄得咎。——唐·韩愈《进学解》
动嘴
dòngzuǐ
〖say〗指说话
别光动嘴,快干活
动作
dòngzuò
〖action;motion;movement〗∶身体的活动或行动
步趋动作,使其四体狃於寒暑之变。——宋·苏轼《教战守》
〖action〗∶竞技运动要做到的。如:规定动作

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HGKS 斜(竹)土叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄥˋ

拼音 พินอิน:

– dòng

前缀: 力=[体]力量。

字身: 重=[体]重力。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]重力产生运动,开始运作。

体:

动脉: 动物体内的血脉,由心脏输出者。

动机: 开始的机会。

动物: 能运动之生物。

动力: 运动之力。

动静: 对比词,变与不变。

动词: 文法上的述词。

用:

感动: 感觉心动。

动作: 开始运作。

动听: 变动了听闻,指话语使人高兴。

因:

动乱: 开始混乱。

动用: 开始运用。

动土: 开始土地的运作。

动笔: 开始下笔。

动容: 变动了面容。

动武: 开始用武。

动心: 变动了心态。

动员: 开始纠集人员。

动怒: 开始发怒。

动荡: 开始激荡。

果:

活动: 灵活运动。

移动: 位移运动。

搬动: 搬移运动。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoongj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!