ลำดับขีดอักษร:包【bāo】

หมวดอักษร: 勹

ความหมายปัจจุบัน :

包 [bāo] ห่อ, กระเป๋า, เหมา –> 我的包丢了。 กระเป๋าฉันหาย, 包公 [bāogōng] เปาบุ้นจิ้น, 包子 [bāozi] ซาลาเปา, 包谷 [bāogǔ] ข้าวโพด, 烤面包机 [kǎomiànbāojī] เครื่องปิ้งขนมปัง, 包含 [bāohán] แฝงไว้ด้วย, 包围 [bāowéi] โอบล้อม, 包括 [bāokuò] รวมทั้ง เช่น 包括早餐吗? รวมอาหารเช้าไหมครับ, 面包 [miànbāo] ขนมปัง, 背包 [bēibāo] กระเป๋าเป้, 书包 [shūbāo] กระเป๋าหนังสือ, 包车 [bāochē] เหมารถ, 包工 [bāogōng] ผู้รับเหมา, 包装 [bāozhuāng] หีบห่อ, 包间 [bāojiān] ห้องพิเศษ เช่น 有包间吗? มีห้องพิเศษไหม , 打包 [dǎbāo] ห่อ เช่น 请把这几个菜打包。 อาหารสองสามอย่างนี้กรุณาห่อกลับให้ด้วย, 包裹 [bāoguǒ] พัสดุ เช่น 我想寄包裹。 ผมต้องการส่งพัสดุ

พัฒนาการตัวอักษร :bāo
用纸、布或其他薄片把东西裹起来:包装。包饺子。
包好了的东西:邮包。背(b坕 )包。
装东西的袋:书包。皮包。
容纳在内,总括在一起:包括。包举(总括)。包容。包涵。包罗万象。无所不包。
总揽,负全责:包销。包揽。
保证:包赔。包在我身上。
约定的,专用的:包饭。包工。
围:包围。包剿。
一种带馅的蒸熟的面食:包子。糖包儿。
身体上肿起的疙瘩:脓包。
姓。
笔画数:5;
部首:勹;
笔顺编号:35515
笔顺:撇折折横折

bāo
【动】
(会意。小篆字形,外边是“勹”。中间是个“巳”(sì)字,“象子未成形”。“勹”就是“包”的本字。本义:裹)
用纸、布等裹东西〖wrapup〗
野有死麕,白茅包之。——《诗·召南·野有死麕》
草木渐包。——《书·禹贡》
包有鱼。——《易·姤》
包之以虎皮。——《礼记·乐记》
又如:纸包不住火;包缠(包裹缠绕)
包含,包容。里面含有〖contain;include〗
举一滴可包陵谷。——唐·李朝威《柳毅传》
皆包在诸谷中。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:把小费包在内;包函(包有,含有);包吞(包含);包荒(掩饰;遮盖;原谅,宽容)
包围。四面围住〖surround〗
河水分流,包山而过。——《水经注·河水》
又如:包络(包围环绕)
保证,担保〖guarantee〗
包你没事。——萧德祥《杀狗劝夫》
又如:包换;包退;包赔;包管(保证;保险;保单);包票
约定专用〖charter〗
烂倾新酿酒,包载下江船。——梅尧臣《村豪诗》
又如:全包(全部占有);包饭;包厢;包程;包机
承担,即答应负责办好〖dosth.allbyoneself;shoulderataskonone’sown〗。如:包销;包办;包产;包工;包医;包教
镀上一层〖clad〗。如:包金;包银
做〖make〗。如:包饺子

bāo
【名】
装东西的袋子〖bag〗。如:书包;旅行包;行李包
包裹起来的东西〖parcel〗。如:药包;邮包;包复(包袱。用布包起来的包裹)
因碰撞而引起的肿块〖bump;swelling〗。如:脑门儿上碰了个包;脚上起了个包
一种带馅的蒸熟的食物〖bun〗。如:菜包;汤包
毡制的圆顶帐篷〖tent〗。如:蒙古包


bāo
【量】
包装好的一堆单件〖pack〗
五官掾献橘数包。——《后汉书·杨由传》
又如:一包香烟
包办
bāobàn
〖monopolize(run)thewholeshow;takeeverythingononeself;beresponsible(for)〗∶一手负责办理
这事由我包办
〖undertakecompletely〗∶独自把持,不让人参与
嘿,他们两人全给包办了。——《连升三级》
包办代替
bāobàn-dàitì
〖doevevthingonbehalfofsb.;takeonwhatoughttobedonebyothers〗对应该和有关人一起商量或一起做的事,却独自办理,不让旁人参与
包办婚姻
bāobànhūnyīn
〖arranged(forced)marriage〗不经男女双方同意,强行为他们订下的婚姻
包被
bāobèi
〖peridium〗许多真菌子实层的外裹套
一种腹菌的被包的木质层包被,常有两层厚
一种锈菌的锈子器的包被,由不育菌丝层组成
包庇
bāobì
〖shield;harbor;coverup〗∶以权势来掩护他人不正当的行为,使其隐秘而不被告发
〖secretlydefend〗∶暗中保护
包庇有罪
包庇坏人
包藏
bāocáng
〖contain〗∶蓄含
大海包藏着许多秘密
〖美harbor;英harbour;conceal〗∶隐藏
包藏祸心
包藏祸心,苞藏祸心
bāocáng-huòxīn,bāocáng-huòxīn
〖harborevilintentions;hidemaliciousintents〗祸心:害人之心。心里藏着坏念头
瞧这家伙鬼鬼祟祟的样子,准知道他包藏祸心
包产
bāochǎn
〖contractedproduction;fixedoutput〗根据商定的产量、产值等指标,由一个人或一个生产单位负责完成
包产合同
包产指标
包产到户制
bāochǎndàohùzhì
〖systemoffixedoutputtohouseholds〗把农业产量包到每个农户的一种制度
包场
bāochǎng
〖makeablockbooking〗指包下电影、演出等的全部的或大部分座位
包抄
bāochāo
〖outflank〗绕到敌人背面或侧翼进攻敌人
包车
bāochē
〖acharteredcar〗∶指为专门用途而租用的车
〖engagecar〗∶个人或机关团体定期租用的人力车或机动车
拉包车
包车夫
门前挤满了包车
〖responsiblecrew〗∶若干乘务员共同负责一台机车、一辆公共汽车或电车的使用、保管等任务,叫做包车
包车组
包乘
bāochéng
〖charter〗∶指预订包下某一班次,乘坐飞机、车船等;用租金把车、船、飞机等包下来使用
〖responsiblecrew〗∶车船等上面编为一组的乘务员在指定区段值勤并负责保养
包乘制
包乘制
bāochéngzhì
〖responsiblecrewsystem〗交通部门的工作负责制,即以包乘组为单位负责某一路段的列车运行、服务保养等
包乘组
bāochéngzǔ
〖responsiblecrew〗包乘制中机务员和乘务员的组织单位
包船
bāochuán
〖acharteredboat〗指为专门用途租用的船;包下全部或大部分船票
包打天下
bāodǎtiānxià
〖runthewholeshow〗独揽一切重任,比喻由少数几个人或一个人包办,不让别人插手
包饭
bāofàn
〖board〗以固定的价钱在一定时间(如一个月)获得或供应正规食物
在附近的饭馆里包饭
包房
bāofáng
〖compartment〗
火车客车车厢中有或没有床位及盥洗设备的私人房间
旅客一人或与同伴租用旅店一间或几间房
包封
bāofēng
〖seal〗用纸等将物件包裹并封口
包封邮包
包封药品
包袱
bāofu
〖cloth-wrapper〗∶包裹物件用的布面
〖abundlewrappedinacloth-wrapper〗∶外包有布的包裹
〖load〗∶喻指精神上的负担
〖burden〗∶比喻某种负担,即使人沮丧、压抑或引起忧虑的事物
丢掉包袱
〖laughingstock〗∶曲艺节目的笑料
包袱底儿
bāofudǐr
[方言]
〖themostprecious,usu.untouchedpossessionofthefamily〗∶指多年未用的或最珍贵的东西
〖aperson’ssecrets〗∶指个人隐私
别揭人家包袱底儿
〖one’sbestactinperformance〗∶最擅长的绝技
亮包袱底儿
包干
bāogān
〖beresponsibleforataskuntilitiscompleted〗保证全部完成一定范围的工作
包干制
bāogānzhì
〖asystemofpaymentpartlyinkindandpartlyincash〗除按月供给一定标准的伙食外,再发些钱以购置衣物的一种干部待遇制度,中国解放初期及在此之前施行过该制度
包工
bāogōng
〖contractforajob〗∶按照某项要求和期限完成规定的生产任务
〖ajobforwhichpaymentiscalculatedontheamountofworkdone〗∶按完成的工作量计算工资的工作
〖labourcontractor〗∶承包工程中的厂商或工头
包工头
bāogōngtóu
〖headoflabourcontractor〗包工的首领
包公
Bāogōng
同“包拯”
包谷
bāogǔ
〖Indiancorn〗玉蜀黍(Zeamays)的方言名
包裹
bāoguǒ
〖parcel〗
包扎成件的包儿
寄包裹
由邮局寄送的包件
在海洋运输中,不要求签发提单的小件货物或个人行李
〖package〗∶小的或中等的包
包裹
bāoguǒ
〖parcel〗∶包成小包
〖wrapup〗∶包扎;包装。将〖某物〗缠好成包
包含
bāohán
〖contain〗∶里边含有
这个法案包含几条新条款
〖excuse〗∶同“包涵”。宽容,原谅
请您多包含点
包涵
bāohan
〖contain〗∶包括,含有
无所不包涵
〖excuse〗∶宽容,原谅。由于情有可原而宽恕某种过失、疏忽、失职或失败——用作客套话
唱得不好,请多多包涵
包换
bāohuàn
〖guaranteereplacement〗如果卖出货物不真实或质量不符可退换,换成好的
包伙
bāohuǒ
〖board;supplymealsatafixedrate〗按月支付固定费用的伙食制度
包机
bāojī
〖charteredplane〗包乘的飞机
成都至香港的旅游包机正点抵达
包间
bāojiān
〖compartment〗火车卧车车厢中的分隔间,有盥洗设备及床位,分隔间大于寝室而小于客室
包剿
bāojiǎo
〖encircleandannihilate〗包围剿灭
包巾
bāojīn
〖scarf〗头巾,包在头上用的巾帕
包金
bāojīn
〖coverwithgoldleaf〗用薄金叶包在铜银首饰的外面
包金镯子
包举
bāojǔ
〖sumup〗∶总括
包举无遗
〖absorb;anner;merge;swallowup〗∶并吞
有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意。——汉·贾谊《过秦论》
包括
bāokuò
〖include;consistof;comprise;incorporate〗包含;总括
把小费包括在他开支中
寻求一个能包括一切的公式
整个宗教都包括在一本书里
包揽
bāolǎn
〖undertakethewholething〗兜揽过来,全部承担
包揽全部业务
包揽词讼
bāolǎncísòng
〖actasshyster;practiselegalchicanery〗词讼:诉论。包打官司,从中敲诈勒索
旧社会就有一些勾结官府的
包罗
bāoluó
〖cover;embrace;include〗包含;包括(指大范围)
包罗万象
包罗万象
bāoluó-wànxiàng
〖all-inclusive;all-embracing;catch-all〗包罗:包括;万象:各方面的情况。形容内容丰富、情况复杂,无所不有
所以包罗万象,举一千从。——《黄帝内经》
包米
bāomǐ
〖corn;maize〗[方言]∶玉米。也作“苞米”、“包谷”
包囊
bāonáng
〖bundle〗[方言]∶装杂物的小包袱;囊袋
包囊中什么小东西都有
〖membrane〗∶低等动物在环境恶劣时分泌出一种蛋白质薄膜包围于体外
包赔
bāopéi
〖guaranteetopaycompensation〗负责赔偿
包皮
bāopí
〖wrapping〗∶包装外皮
撕开包裹的包皮
〖foreskin〗∶覆盖阴茎龟头的一层皮肤皱襞
〖prepuce〗∶覆盖阴蒂头的皮肤皱襞
〖exterior;surface〗∶外表
谈的是公案比语,论的是外像包皮。——《西游记》
包票
bāopiào
〖certificateofguarantee〗旧指保单
料事有绝对的把握时,说可以打包票
也说“保票”
包容
bāoróng
〖comprehend〗∶容纳
至于战士的深情,你小小的团泊洼怎能包容得下。——郭小川诗《团泊洼的秋天》
〖forgive〗∶宽容
大度包容
包身工
bāoshēngōng
〖美indenturelaborer;英indenturelabourer〗通过包身契包给“带工”的工头,由包工头付给其家庭以低微的包身费的工人,包身契期限一般三年,在此期间,工人全部工资收入归包工头所有,包工头只供给极少的生活需要,没有人身自由
包粟
bāosù
〖corn〗[方言]∶包米。亦称“苞粟”
包探
bāotàn
〖detective〗旧指在巡捕房中工作的侦探
包围
bāowéi
〖surround;encircle〗四面围住,使其无法逃跑
连夜急行军,在拂晓前包围了直罗镇。——《奠基礼》
包厢
bāoxiāng
〖box〗剧场里除正对舞台一边外其他各边都有隔墙围着的设有座位的隔间
皇家包厢
包销
bāoxiāo
〖assumetheresponsibilityforthesale〗
承揽货物,负责销售
包下全部产品的销售
包衣
bāoyī
〖capsule〗∶包裹丸、片剂药物的肠衣、糖衣等
〖husk〗∶指长在玉米果穗外的苞叶
包衣
bāoyī
〖slave〗奴仆(满语“包衣阿哈”的省略语)
包衣种子
bāoyīzhǒngzi
〖capsuledseed〗在其表面通过人工方法加一层胶囊包裹起来的种子。在这层胶囊中加入了农药、肥料、除草剂以及植物生长调节物质及弱毒病毒等,以保护和催进发芽及发育,大大提高种子的萌发率
包银
bāoyín
〖actor’smonthlywages;contractedpayment〗旧指戏班按合同付给演员的工薪
包圆儿
bāoyuánr
〖buythewholelot〗∶把货物全部买下
〖finishoff〗∶全部包揽
剩下的活儿我一个人包圆儿了
包月
bāoyuè
〖monthlypayment〗约定按月接受服务并计价付款,如包车按月付车钱
包扎
bāozhā
〖bindup〗∶用布包〖伤口〗
用干净纱布包扎伤口
〖bandage;pack;tie(wrap)up〗∶用绷带捆绑、包裹或包缠
包扎伤口
从膝盖到踝骨用粗布条包扎起来的腿
包拯
BāoZhěng
〖BaoZheng〗(999—1062)北宋庐州合肥人,仁宗天圣年间进士。曾任监察御史、天章阁侍制、龙图阁直学士,官至枢密副使。他为官清正,刚直不阿,执法严峻,不徇私情,被旧的史书和小说渲染为少有的“清官”、“包青天”
包装
bāozhuāng
〖pack;package〗
把东西打捆成包或装入箱等容器的动作或过程
包装商品的东西,即起覆盖作用的外表、封套或容器;特指储藏或运输商品时用的保护性的单元
设计一种能吸引顾客注意同时能保护商品的包装
包子
bāozi
〖steamedstuffedbun〗用圆形发面皮包馅蒸成的食品
包租
bāozū
〖hire〗
定期交纳固定租金以租用土地、房屋等
他的两间北房是外乡人包租的
为专门用途而租用整个(如车、船、飞机等)
〖sublease〗∶承租土地房屋等再零星转租给别人
包租婆就是二房东

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PRU 心口仰(山)

– XXPSU 难难心侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠ

拼音 พินอิน:

– bāo

前缀: 勹=[用]象人弯曲可包之形。

字身: 巳=[用]象未成形之子。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]象两系统之形,一在内一在外,专容也,全含也。|[体]袋子。

体:

面包: 面制包形食物。

书包: 容书的袋子。

草包: 容草的大脑,骂人的话。

荷包: 容钱或小物件的袋子,早期因绣荷花在上而得名。

包厢: 专容的厢房。

包子: 有馅的馒头。

包裹: 容物的函件。

用:

包销: 全销。

包扎: 裹扎。

包涵: 对他人的自谦词,请其多谅解之意。

包管: 全管,担保之意。

包准: 全准。

包容: 全容。

包含: 全容含有。

包括: 容括。

包揽: 全揽。

包藏: 容藏。

包装: 容装。

包围: 全围。

包罗: 全网罗。

包办: 全办。

因:

果:

掉包: 掉换。

组合字: 胞刨枹泡炮笣庖袍怉抱咆苞疱飑瓟窇麭匏雹玸炮孢鲍饱跑髱龅

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pruu

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : prau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : baoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!