ลำดับขีดอักษร:单【dān】

หมวดอักษร: 十

ความหมายปัจจุบัน :

单 (單) [dān] เดี่ยว, คี่, ง่าย –> 简单 [jiǎndān] ง่าย, 单眼皮 [dānyǎnpí] ตาชั้นเดียว, 菜单 [càidān] เมนู, 单身 [dānshēn] ตัวคนเดียว(ไม่มีครอบครัว), 单价 [dānjià] หน่วยราคาของสินค้า, 单句 [dānjù] ประโยคเดี่ยว, 单打 [dāndǎ] การแข่งขันประเภทเดี่ยว, 单数 [dānshù] เอกพจน์, 单杠 [dāngàng] บาร์เดี่ยว, 单恋. dānliàn. รักข้างเดียว, 单相思 [dānxiāngsī] รักข้างเดียว

พัฒนาการตัวอักษร :(單)
dān
不复杂:单纯。简单。单调(di刼 )。
独一:单独。单一。单词。
只,仅:做事单靠热情不够。
奇(j?)数的:单日。单号。
薄,弱:单薄。
衣服被褥只有一层的:单裤。单衣。
覆盖用的布:被单。床单。
记载事物用的纸片:单据。传单。名单。
和尚称禅堂的坐床。
双复

(單)
shàn
ㄕㄢˋ
姓。
双复

(單)
chán
ㄔㄢˊ
〔单于〕中国古代匈奴君主的称号。
(單)
双复
笔画数:8;
部首:十;
笔顺编号:43251112
笔顺:捺撇竖折横横横竖


chán
另见dān;shàn
单于
chányú
〖chiefoftheXiongnuinancientChina〗汉时匈奴人对其君主的称呼。泛指外族首领
月黑雁飞高,单于夜遁逃。——唐·卢纶《塞下曲》
单于使卫律治其事。——《汉书·李广苏建传》


dān
【形】
(本义:大)
同本义〖great〗
單,大也。——《说文》。段注:“当为大言也,浅人删言字。如誣加言也,浅人亦删言字。”
明清于单辞。——《书·吕刑》。按,夸诞之辞。
夏禹能单平水土。——《国语·郑语》
王之威亦单矣。——《史记·春申君传》
单埢垣兮。——扬雄《甘泉赋》。注:“大貌。”
单独〖single〗
单足以喻则单。——《荀子·正名》。注:单,物之单名也。”
又如:单幅门(独扇的门);单跪(弯屈一膝,行半跪之礼。也叫“打千”);单绪(只有一个儿子传宗接代。即单传)
一个〖one〗
单,一也。——《汉书·枚乘传》注
今单车来代之。——《史记·魏公子列传》
又如:单介(一人;一个);单味(一味菜肴);单民(只身);单幅(单条;条幅)
孤独;孤立〖solitary;isolated〗
令母在后单。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:孤单(单身无靠;感到寂寞);单孑(只身;个人);单己(只身;个人);单老(孤独无依的老人);单然(孤单的样子);单雄(孤单的雄鸟)
衣物等单层〖unlined〗
庶人单衣。——《礼记·儒行》注
晚成单罗衫。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:单绞(苍黄色的单衣);单账(单层的账子);单席(一重坐席)
衣物单薄〖thin〗
可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。——唐·白居易《卖炭翁》
又如:单复(单薄的衣服和厚重的衣服);单虚(单薄空虚);单衾(薄被);单轻(单薄)
衰弱〖weak〗。如:单慧(小有才慧);单寒(身体瘦弱;因衣单而受寒);势单力薄
简单;单纯〖simple〗。如:单陋(简陋);单议(简单的议论);单调
奇数〖odd〗。如:单日;单只袜子;单号;单牌(标志五里数的路牌)


dān
【名】
记事纸条〖bill〗。如:菜单;清单
名册〖list〗。如:名单
一大块布,通常是长方形或椭圆形的棉布或麻布,作为床上用品使用〖sheet〗。如:床单
打横格的、上面记载关于某项交易的记录、保证或指示的条子、散页或卡片〖ticket〗。如:某种设备的保修单


dān
【副】
仅,仅仅〖only〗。如:单则(只;而);不单


dān
【连】
放在两个数量中间,表示较大的量下附有较小的量,用同“零”〖and〗。如:一百单八将;二百单九年
另见chán;shàn
单摆
dānbǎi
〖simplependulum〗由一无重量的不能伸长而可完全弯曲的线悬挂的点状质量组成的理想摆,可作无摩擦的自由振动
单帮
dānbāng
〖travellingtradeworkingonone’sown〗指从一地到另一地贩卖商品的个体商贩
跑单帮
单比
dānbǐ
〖simpleproportion〗前后项都只有一个数的比,如6∶7,A∶B
单比例
dānbǐlì
〖simpleproportionequality〗等号两边都由单比组成的比例式。如a:b=c:d
单兵
dānbīng
〖individualsoldier〗∶一个士兵
单兵训练
〖anisolatedforce〗∶指被围困的无救援的军队
单薄
dānbó
〖thin〗∶天冷时穿的衣服少而薄
〖frail;bethinandweak〗∶指身体瘦弱;不强壮
〖flimsy;insubstantial;feeble〗∶指力量薄弱;不充实;人口少
力量单薄
内容单薄
单产
dānchǎn
〖yieldofperunitarea〗单位土地上的年、季产量
单车
dānchē
〖bicycle〗即自行车
单称判断
dānchēngpànduàn
〖singlejudgment〗断定某一个别对象是否具有某种性质判断
单程
dānchéng
〖oneway〗来或去的路程;与“来回”不同
单程车票
单传
dānchuán
〖haveonlyonesonforseveralgenerations〗
几代都只有一个儿子传宗接代
旧指只受一个师傅或一个流派所传授,不杂有别的流派
单纯
dānchún
〖simple;pure〗∶简单;不繁琐
〖alone;merely〗∶独一;纯粹
只顾〖merely;simply〗∶
单纯词
dānchúncí
〖singlemorphemeword〗只含一个语素的词。如:山、水、徘徊、吩咐(两个字合起来才有意义)
单词
dāncí
〖word〗词(区别于“词组”)
单打
dāndǎ
〖singles〗某些球类比赛的一种方式,由两人对打,如乒乓球、网球
单打一
dāndǎyī
〖haveaone-trackmind〗只做一件事或只接触某一方面而不管其他方面
单单
dāndān
〖only;alone〗
指从一般中突出个别的人或事物
只有,偏偏
单刀
dāndāo
〖short-hiltedbroadsword〗∶一种短柄的砍刀
〖single-broadswordevent〗∶中国武术运动项目的一种,表演或练习时只用一把单刀
单刀直入
dāndāo-zhírù
〖speakoutwithoutbeatingaboutthebush;comestraighttothepoint〗原意是勇猛前进,现在则比喻说话直截了当,锋芒甚锐
若是作家战将,便请单刀直入。——宋·释原道《景德传灯录》
单丁
dāndīng
〖youngmanwithoutbrothers〗旧指没有兄弟的成年男子,也指独个儿
凡单丁之身,及茕独而秩养孤者,并蠲今年田租。——《南齐书·武帝纪》
单调
dāndiào
〖monotonous;drab;dull〗单一;重复而缺少变化
单独
dāndú
〖alone;byoneself;independent;exclusive;separate;single〗独自一个人;不跟别人合在一起
采取单独行动
单发
dānfā
〖singleshot〗指子弹单个地发射
单方
dānfāng
〖folkprescription〗∶民间流传的药方,用药不合一般习惯。也作“丹方”
〖oddprescription〗∶中医方剂学“七方”中的奇方,一般药味为单数,或用一种主药。与“偶方”相对
单方面
dānfāngmiàn
〖one-sided;unilateral〗两个或两个以上的方面中的一个方面
单干
dāngàn
〖workbyoneself;workonone’sown;dosth.single-handed〗独自干;在孤立无援时进行
尽管别人愿意帮助,但他坚持单干
单干户
dāngànhù
〖apeasantfamilystillfarmingonitsownafteragriculturalcooperation〗原指没有参加农业合作社的个体农户,与个体手工业者。现在常用来比喻愿意单独工作,不想与人合作的人
在这几年的科研工作中,他一直是个单干户,没有和别人合作
单杠
dāngàng
〖horizontalbar;horizontalbargymnastics〗水平位置固定的杆,用于体操运动,也指使用这种器械比赛的体操项目
单个儿
dāngèr
〖alone;individually〗∶单独一人
他单个儿走了
〖oneofapairorset;anoddone〗∶一组中或两个成对的中的一个
这套酒杯不单个儿卖
单挂号
dānguàhào
〖registeredwithoutreceipt〗邮件的一种,指没有回执的挂号邮件
单轨
dānguǐ
〖singletrack〗
单线的铁道或电车道
单轨电车
比喻只通过一个系统实施管理的制度,与“双轨”相对
变价格双轨制为单轨制
〖narrowtrack〗∶只容得下一辆车通行的狭窄道路
单寒
dānhán
〖thinlyclad〗∶衣服单薄,感觉寒冷
〖poor;ofhumblefamily〗∶旧指出身寒微,家世贫穷
单簧管
dānhuángguǎn
〖clarinet〗一种木管乐器。俗称黑管
单机
dānjī
〖lightengine〗行驶时不挂车辆的机车,或仅挂守车的机车
单机
dānjī
〖singlecomputerunconnectedwithanother〗未联网的电子计算机
单季稻
dānjìdào
〖singleharvestrice〗在同一块田中,一年只能收获一次的稻
单价
dānjià
〖unitprice〗∶商品的单位价格
〖univalent〗∶化学名称,指一价的通常只能和另一种元素的一个原子结合的
单缣
dānjiān
〖silkunlinedclothing〗单褂绢绸
汝梳双髻,披单缣来。——清·袁枚《祭妹文》
单间儿
dānjiānr
〖separateroom;singleroom〗宾馆、饭店内供单人用的小房间
单晶硅
dānjīngguī
〖monocrystallinesilicon〗硅的一种,是重要的半导体材料
单居
dānjū
〖keephouse〗一个人过日子
单句
dānjù
〖simplesentence〗不可再分析出分句的句子
单据
dānjù
〖receipt〗收付钱款或东西的凭据
单口
dānkǒu
〖monologue〗只有一个演员进行表演的曲艺表演形式,如单口相声
单口相声
dānkǒuxiàngsheng
〖monolog;crosstalkperformedbyoneactoronly〗曲艺名词。又叫单活、单春、单笑话。相声形式之一,指由一个演员单独对观众讲笑话,节目长短不一,有讲二三十分钟的“小笑话”,也有数日连讲的“大笑话”
单恋
dānliàn
〖unrequitedlove;one-sidedlove〗指单相思
单列
dānliè
〖singlefile〗一个跟一个成单行走动的人、动物
单门独户
dānmén-dúhù
〖asingleisolatedhouse〗一个院里只住一户,也指一院一户的住宅
单篇
dānpiān
〖individualarticle〗
不相连接的文章
一篇一篇地发行的文章
单枪匹马
dānqiāng-pǐmǎ
〖single-handed;goitalone〗一枝枪,一匹马。比喻独自冒险冲向目标,亦喻指一个人单干
兵散弓残挫虎威,单枪匹马突重围。——五代楚·汪遵《乌江》
单人独马
dānrén-dúmǎ
〖alone;fightsingle-handedallbyoneself〗单枪匹马;单独行动
自古来那见过单人独马的姑娘往外闯
单人舞
dānrénwǔ
〖solodance〗见“独舞”
单人锣鼓
dānrénluógǔ
〖afolkartformperformedbyasingleactor〗曲艺的一种。流行于湖南岳阳等地区。表演者一人掌握置于锣鼓架上的锣、鼓及胡琴、唢呐等三十余件乐器,自拉、自吹、自打、自唱
单弱
dānruò
〖thinandweak〗∶指身体单薄,感觉寒冷,不结实
〖humble〗∶旧指出身寒微,家世贫穷
单衫,单衫儿
dānshān,dānshānr
〖Chinese-styleunlinedgarment〗中式的单衣
单身
dānshēn
〖unmarried;single〗无家属或离开家属的人
单身汉
单身汉
dānshēnhàn
〖singleman;bchelor〗没有配偶的男人
单数
dānshù
〖oddnumber〗
大于零的奇数
〖singular〗某些语言中由词本身形式表示的单一的数量
单糖
dāntáng
〖monosackcharide;monose〗分子构造比较简单的糖,不能加水分解成更简单的糖类区别于双糖多糖
单位
dānwèi
〖unit〗∶用以量度同类量的标准量(如长度、时间、热量、价格或住房)
〖unity〗〖数〗∶被当作一的一个定量或数个定量或数值之和,在计算时用一来代替
在正弦真数表中,我们以圆的半径为单位
〖unit〗∶机关、团体或属于机关团体的部门
单弦儿
dānxiánr
〖danxianr;story-tellingtomusicalaccompanimentofDan-xian.etc〗中国曲艺的一种,用弦子和八角鼓伴奏,八角鼓由唱者自己摇或弹
单线
dānxiàn
〖singleline〗∶单独的一条线
〖singletrack〗∶铁道或电车道只有一组轨道,只供单向行驶(区别于“复线”)
单相思
dānxiāngsī
〖unrequitedlove〗单恋,男女间仅仅一方爱慕另一方
单向
dānxiàng
〖unidirectional〗∶不经受方向的变化或倒反的
单向天线
〖straightaway〗∶朝一个方向作用的
纺织品用的单向起毛机
〖one-way〗∶只向一个方向行驶
单向行驶
单行
dānxíng
〖implementseparately〗∶单独实行
单行条例
〖comesingly〗∶单独降临
祸不单行
〖separateedition〗∶单独刊行
单行本
〖one-waytraffic〗∶单向行驶
单行本
dānxíngběn
〖separateedition;offprint;articleinpamphletform〗从成套成部的书或从报刊上抽出一部分单独印行的书
单行线
dānxíngxiàn
〖one-wayroad〗车辆只能朝一个方向行驶的道路
单姓
dānxìng
〖surname;madeupofonlyonecharater;monosyllabicsurname〗中国姓氏中只有一个字的姓。如:赵、周、冯、蒋等
单眼皮,单眼皮儿
dānyǎnpí,dānyǎnpír
〖single-foldeyelid〗上眼皮下缘没有褶儿的叫单眼皮
单衣
dānyī
〖unlinedgarment〗只有一层衣料的衣服
单一
dānyī
〖single;unitary〗单纯的,唯一的
单音词
dānyīncí
〖monosyllabicword〗只有一个音节的词,如:纸、草、皮、狗儿(gǒur)
、字、热等
单元
dānyuán
〖unit〗整体中自为一组或自成系统的独立单位
单韵母
dānyùnmǔ
〖simplevowel〗由一个元音构成的韵母,如:a、o、e
单只
dānzhǐ
〖only〗只;仅
单只存款的利息就有二十万
单字
dānzì
〖individualcharacter〗∶单个的汉字
〖separateword〗∶外语中一个一个的词
单子
dānzi
〖list〗∶分项记载事物的纸条
开个单子
〖bill〗∶〖饮食费用的〗账单
账单子
〖form〗∶印刷或打印的表格,留有空白供填写的文件
填写单子
〖bedsheet〗∶盖在床上的大幅布
床单子
单作
dānzuò
〖monoculture〗耕地一茬只种植一种作物


Shàn
【名】
地名。单县〖Shancounty〗,在山东省西南部
姓(春秋有单豹)
另见chán;dān

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RRWJ 口口方(田)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄕㄢˋ

– ㄔㄢˊ

– ㄉㄢ

拼音 พินอิน:

– shàn

– chán

– dān

前缀:

字身:

字源: 象形,会意,形声-甲骨文

字意: [用]象爵之大者,大也,独一也,特别也。|[体]后引用为记录凭据,薄片形物。

体:

账单: 账的凭据。

清单: 项目清楚的凭据。

税单: 课税的凭据。

床单: 床罩。

凭单: 凭据。

存单: 存物的凭据。

被单: 棉被的罩子;薄的棉被。

名单: 人名的记录。

传单: 宣传的凭据。

保单: 保险的凭据。

提单: 提货的凭据。

订单: 决定购物的凭据。

单复: 对比词,奇数和偶数。

单数: 奇数。

单元: 独立的体系。

单丁: 独子。

单位: 定量的标准,机构、部门。

单据: 凭据。

用:

简单: 简少。

孤单: 孤独。

单门: 一扇门。

单月: 奇数的月份。

单杠: 一根杠。

单身: 独身未婚。

单轨: 一个轨道。

单片: 一片。

单一: 独一。

单项: 一项。

单列: 奇数列。

单传: 独传。

单个: 独个。

单排: 奇数排。

单薄: 薄。

单纯: 诚厚纯洁。

单调: 独一的调,变化少而乏味。

因:

果:

落单: 自群体遗落成独一。

组合字: 暺樿潬燀墠箪瘅襌弹僤惮掸啴匰蕇婵阐貚亸禅奲幝蝉殚磾觯亸譂

越南音 เสียงเวียดนาม : ddanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!