ลำดับขีดอักษร:及【jí】

หมวดอักษร: 又

ความหมายปัจจุบัน :

及 [jí] บรรลุถึง, ทัน –> 来得及 [láidejí] มาทัน, 来不及 [láibují] มาไม่ทัน, 及格 [jígé] ผ่าน สอบผ่าน, 及其 [jíqí] และ

พัฒนาการตัวอักษร :
从后头跟上:来得及。赶不及。
达到:及格。及第(古代科举考试中选,特指考取进士)。普及。过犹不及。
趁着,乘:及时。及早。及锋而试。
连词,和,跟:阳光、空气及水是生物生存的基本条件。以及。
andand / or
笔画数:3;
部首:又;
笔顺编号:354
笔顺:撇折捺

jí
【动】
(会意。甲骨文字形,从人,从手。表示后面的人赶上來用手抓住前面的人。本义:追赶上,抓住)
同本义〖overtake;catchupwith〗
及,逮也。——《说文》
使人追宋义子,及之齐,杀之。——《史记`项羽本纪》
无庸,将自及。——《左传隐公元年》
又如:赶不及(来不及);企及(希望赶上);來得及(能够赶上);及面(见面);及时应令(与季节令令相适应)
至,达到〖attain;reach〗
及,至也。——《广雅》
及期。——《仪礼聘礼》
不及黄泉,无相見也。——《左传隐公元年》
及郡下,诣太守,说如此。——陶潜《桃花源记》
及诸河,则在舟中矣。——《左传僖公三十三年》
汤熨之所及也。——《韩非子喻老》
针石之所及也。
将有及。(还來得及。)
骇而图之,岂将有及乎?——汉·贾谊《论积贮疏》
祸且及汝。——明·魏禧《大铁椎传》
又如:及瓜(到了出嫁的年龄);及瓜而代(指为官任职期满,由人接代);及事(女子到结婚年龄);及肩(高仅与肩齐,比喻相差甚远)
待,等到〖wait〗
及日中则如盘盂。——《列子汤问》
及日中如探汤。
及鲁肃过寻阳。——《资治通鉴汉纪》
及敌枪再击。——清·徐珂《清稗类钞战事类》
及既上。(等到已经登上。及:等到。既:已经。)——清姚鼐《登泰山記》
如:及夫(等到)
遭受〖sufferfrom〗
铁铦短者及乎敌。(及乎敌,被敌所伤,极言战争之激烈。)——《韩非子五蠹》
又如:及难(遭到灾难);及祸(遭灾难);及溺呼船(喻祸到临头,求救无及);及身(亲身受到)
比得上,能与…相比〖comparewith〗
徐公何能及君也?——《战囯策齐策》
郯子之徒,其贤不及孔子。——韩愈《师说》
又如:我不及他
连累;关联〖implicate〗
老吾老以及人之老。——《孟子梁惠王上》
事如此,此必及我。——《汉书李广苏建传》
又如:罚不及众;城门失火,殃及池鱼
通“给”。供应〖provide〗
然则大囯内款,小囯用尽,何以及之。——《管子囯蓄》

jí
【介】
趁〖while;beintimefor〗
彼众我寡,及其未既济也,请击之。——《左传僖公二十二年》
又如:及今(趁現今之时);及蚤(趁早。蚤:通“早”)

jí
【连】
和,与〖and〗
洄曲及诸道桥梁。——《资治通鉴唐纪》
洄曲及四境。
扣其乡及姓字。——明·魏禧《大铁椎传》
音乐及诗歌。——蔡元培《图画》
又如:孔子及门徒


【副】
〖how〗——表示反问,相当于“岂”
先君之败德,及可数乎?——《左传》
〖also〗——表示頻率,相当于“又”
儿宽家贫,当为弟子都养;及时时间行佣赁,以给衣食。——《史记》
〖very〗——表示程度,相当于“极”
原是本府六案孔目出身,及好刀笔。——《水浒全传》


【名】

及第
jídì
〖passanimperialexamination〗指科举考试考中,特指考中进士,明清两代只用于殿试前三名
状元及第
及格
jígé
〖pass;passanexamination;uptostandard;getapassinggrade;uptothemark〗考试或学科成绩达到规定标准
参加学位考试,及格了
及笄
jíjī
〖beoldenoughtomarry;girl’scomingofage〗指女子到了可以许配或出嫁的年龄(笄:束发用的簪子。古时女子十五岁时许配的,当年就束发戴上簪子;未许配的,二十岁时束发戴上簪子)
女子许嫁,笄而醴之,称字。——《仪礼·士昏礼》
年已及笄
及龄
jílíng
〖reacharequiredage;oftherightage〗达到规定的年龄
及龄儿童
及门
jímén
〖formerlyacknowledgesb.asone’smaster;pupildircetlytaughtbyamaster〗正式登门拜师受业的学生
及门弟子
及时,及时地
jíshí,jíshíde
〖intime;attherightmoment;bepropitiouslytimed;ingoodtime;forehanded〗∶立刻;马上
工作中有问题必须及时解决
及时相遣日。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
〖forthwith;withoutdelay;promptly〗∶迅速地;毫不耽搁地
你应及时地动身回家
及时行乐
jíshí-xínglè
〖carpediem;enjoythepresentday,andtrusttheleastpossibletothefuture;haveagoodtimewhilewehavethechance;makemerrywhilewecan〗只顾目前快乐而并不考虑将来的享受
及时雨
jíshíyǔ
〖timelyrain〗∶指庄稼正需要雨水时下的雨
几场及时雨奠定了今年农业丰收的基础
〖peoplewhoprovidetimelyhelp〗∶比喻适时的帮助
及物
jíwù
〖transitive〗
〖指动词类型〗∶表示由动作者或主语带给宾语动作的
〖指语法结构〗∶包含有及物动词的形式的
及早
jízǎo
〖assoonaspossible;atanearlydate;beforeitistoolate〗赶早;趁早
生了病要及早治
及至
jízhì
〖until;upto〗表示等到某种情况出现;直至
及至始皇。——汉·贾谊《过秦论》
及至后世。——宋·苏轼《教战守》
及至绵惙已极。——清·袁枚《祭妹文》
及至中午轮船才开进长江三峡

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NHE 钩(弓)斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– jí

前缀: 又=[用]手。

字身: 人=[体]有灵性的高等动物。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]象人触手之形,逮也;达到也。

体:

用:

及时: 达到时间。

及格: 达到规格。

及第: 达到程度。

及物: 达到万物。

因:

果:

组合字: 昅钑汲圾笈衱伋忣扱吸芨岌彶雭砐觙趿馺靸级岋

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : grvb

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gip

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kip

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gap

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gib8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kip8

日音 เสียงญี่ปุ่น : kihu

韩音 เสียงเกาหลี : glb

越南音 เสียงเวียดนาม : caapj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!