ลำดับขีดอักษร:发【fǎ】

หมวดอักษร: 又

ความหมายปัจจุบัน :

发 (發) [fā]* ส่ง ,มอบ –> 发动 [fādòng] เริ่มต้น, 发表 [fābiǎo] ประกาศต่อสาธารณชน,发挥 [fāhuī] แสดงความสามารถออกมา, 发生 [fāshēng] เกิดเรื่องบางอย่างขึ้น เช่น 发生了什么事 [fāshēngleshénmeshì] เกิดอะไรขึ้น, 发球 [fāqiú] เสิร์ฟลูก(serve a ball), 发展 [fāzhǎn] พัฒนา, 发现 [fāxiàn] ค้นพบ, 开发 [kāifā] การพัฒนา / 发 (髮) [fà]* เส้นผม –> 发型师 [fā xíng shī] ช่างออกแบบทรงผม, 发卡 [fàqiǎ] กิ๊บติดผม

พัฒนาการตัวอักษร :(發)

交付,送出:分发。发放。发行(批发)。
放,射:发射。百发百中。焕发。
表达,阐述:发表。发凡(陈述某一学科或一本书的要旨)。阐发。
散开,分散:发散。
开展,张大,扩大:发展。发扬。
打开,揭露:发现。发掘。
产生,出现:发生。发愤。奋发。
食物因发酵或水浸而澎涨:发面。
显现,显出:发病。发抖。发憷。
开始动作:发动。
引起,开启:启发。发人深省。
公布,宣布:发布。发号施令。
量词,用于枪弹、炮弹。
收领

(髮)

ㄈㄚˋ
人的前额、双耳和头颈部以上生长的毛:头发。鬓发。怒发冲冠。
收领
笔画数:5;
部首:又;
笔顺编号:53544
笔顺:折撇折捺捺【动】
(形声。本义:放箭)
同本义〖shootanarrow〗
發,射发也。——《说文》
壹发五豝。——《诗·召南·驺虞》
发彼有的。——《诗·小雅·宾之初筵》
循声而发。——《礼记·射义》
矢四发。——《汉书·匈奴传》
其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发,发即应弦而倒。——《史记·李将军列传》
暮见火而俱发。——《史记·孙子吴起列传》
见其发矢十中八九。——宋·欧阳修《归田录》
度不中而轻发。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:百发百中;发矢(射箭);发箭(射箭);发功(指射技)
出发;上路〖setout;startoff〗
发,去也。——《广雅》
履我发兮。——《诗·齐风·东方之日》
朝发枉诸。——《楚辞·离骚·涉江》
顷之未发。——《战国策·燕策》
卿与子敬、程公便前发。——《资治通鉴》
兰舟催发。——宋·柳永《雨霖铃》
又如:发足(起程,出发)发程(起程,上路;动身启程);发逐(出发追逐);发迈(出发远行)
打开;开启〖open〗
成有子九岁,窥父不在,窃发盆。——《聊斋志异·促织》
又如:发日(公文的启封日期);发书(拆开诏书或书信)
征发;征调〖callup;requisition〗
西门豹即发民凿十二渠。——《西门豹治邺》
又如:发召(征调);发调(征调);发徭(征派徭役)
发生;发出〖happen;occur;takeplace〗
使人发书于赵王。——《史记·廉颇蔺相如列传》
而大声发于水上。——宋·苏轼《石钟山记》
怀怒未发。——《战国策·魏策》
变遂发。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:发念(萌生念头);发意(产生某种意念);发兴(发生)
发布;宣告〖publish;declare〗
今王发政施仁,使天下仕者皆立于王之朝。——《孟子·梁惠王上》
遂发命,遽兴姜戎。——《左传·僖公三十三年》
又如:发政(发布政令)
抒发;发泄〖giveventto;letoff〗
发狂吟。——《三国演义》
发其志士之悲哉。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:发郁(发泄郁结在心头的烦闷);发忿(发泄愤恨的情绪);发挥(抒发)
派遣〖dispatch;send〗
吾欲发兵,使公及桓楚将。——《史记·项羽本纪》
二世元年四月,发闾左适戍渔阳九百人。——《史记·陈涉世家》
孤当续发人众,多载资粮,为卿后援。——《资治通鉴》
又如:发师(派遣军队、出兵);发导(派遣向导)
挖掘〖dig〗
于败石丛草处,探石发穴。——《聊斋志异·促织》
又如:发冢(掘墓);发硎(发掘整理);发揭(发掘,揭开)
花开放〖flower;bloom〗
野芳发而幽香。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
又如:发秀(开花);发彩(指开花)
送出;交付。与“收”相对;发出〖sendout;deliver〗
发五十金。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:发电报
因得到大量财富而兴旺〖getrich;makeafortune〗。如:暴发(突然发财得势)
发酵,膨胀〖(offoodstuffs)riseorexpandwhenfermentedorsoaked〗。如:面发了;发一发干菜
卖出〖sell〗。如:发兑(批发;卖出);发脱(卖出;打发;除去)
繁育;生长〖sprout;grow〗。如:发孚(发芽);发鲜(发芽);发荣滋长(草木繁茂的萌发生长)
施行;开始〖carryout;start〗。如:发头(开始;起头);发讲(开始讲解);发始(开始);发严(开始严阵待命)
阐发〖elucidate〗。如:发微(阐发微妙之处);发义(阐发义理);发题(阐发题意);发蕴(阐发奥秘之情)
显现;显露〖appear;show;becomevisible〗
征于色,发于声,而后喻。——《孟子·告子下》
凄凄切切,呼号奋发。——宋·欧阳修《秋声赋》
又如:发色(呈现色彩);发迷(显现迷惘的神情);发梦(显现梦境)
表现〖show;display〗。如:发华(表现出文彩);发威(显示威风);发藻(显示文采)
散发;发给〖distribute;issue〗。如:发越(散发,播散);发辉(散发光辉)
举事;发难〖riseinrevolt〗。如:发谪(举发;谴责);发衅(挑起争端);发举(兴起,举事)
倡始;提出〖propose;sponsor〗。如:发端
启发;开导〖enlighten〗。如:发悟(启发使领悟);发机(启发机杼。多指诗文的构思和布局)
提拔;举荐〖promote;recommend〗。如:发困(举荐处于困境的人);发荐(发迹,被荐举)
传扬;张扬〖spread〗。如:发闻(传播;显扬;传扬名声);发德(使道德显扬)
揭露;暴露〖expose;laybare〗
又如:发奸(揭发坏人坏事);发潜(揭发潜伏的坏人坏事);发举(揭发,检举)
点燃;燃烧起来〖ignite;fire〗褺
同时发火。——《资治通鉴》
又如:发爨(烧火做饭);发薪(点燃柴草)
疾病发作〖attack;breakout〗。如:发脾寒(患疟疾病);发痧(患中暑或霍乱等急性病)
制作;拟定〖make;elaborate〗。如:发天葩(比喻制作新奇的文章)
歌唱;表演;演奏〖sing;play〗。如:发调(发出曲调);发猛(高亢清扬的乐声);发梁(歌声绕梁不绝)
感到〖feel;haveafeeling〗。如:发虚(饿得发慌);发软;发晕
行动〖act〗。如:发止(行止;进退);发乔(做出滑稽可笑的动作)
发源;发端〖rise;originate〗。如:发轸(比喻事物的起始、开端);发岁(一年起始)
发性,使性子〖getangry;loseone’stemper〗。如:发业(发怒;作孽);发村(撒野;发脾气);发野(撒野;蛮不讲理)
流露感情〖reveal;betray〗。如:发中(发自内心)
通“拨(bō)”。除去;错乱〖castaway;clean;mixup〗
居干之道,菑栗不迤,则弓不发。——《周礼·考工记·弓人》
毋逝我梁,毋发我笱。——《诗·邶风·谷风》
通“法”。效法,遵守〖followtheexampleof;imitate;goby〗
法者不可不恒也,存亡治乱所从出,圣君所以为天下大仪也,君臣上下贵贱皆发焉。——《管子·任法》【量】
在小武器打靶比赛中每个射手规定的发射次数〖string〗。如:一次20发
计算子弹、炮弹的单位。如:一发炮弹
另见fà;fèi
发案
fā’àn
〖acasearises〗发现某人作案事实;发生案子
公安人员奔赴发案现场
发白
fābái
〖becomepale;losecolour〗缺色的,如灰的颜色的,死白的,苍白的
吓得嘴唇发白
发榜
fābǎng
〖publishalistofsuccessfulcandidates〗公布考试成绩的名次或被录取人的名单
发报
fābào
〖transmitmessagesbyradio,telegraphy,etc.〗发送电报
发变
fābiàn
〖grow〗[方言]∶青少年因发育而发生形体方面的改变
发表
fābiǎo
〖publish〗∶在报、刊上登载出来
发表文章
〖issue;declare;express〗∶在公开场合说出
发表意见
〖relievingsuperficiessyndromebymeansofdiaphoresis〗∶中医名词。即发汗解表。解散表邪的一种方法
发兵
fābīng
〖dispatchtroops〗出兵作战
发病
fābìng
〖attack〗生病,疾病的侵袭
突然发病
发布
fābù
〖issue;release;deliver;distribute〗宣布,发表
向全国发布新闻
发财
fācái
〖getrich;makeafortune〗获得大量钱财物
发财致富的门路
发车
fāchē
〖depart;depatchavehicle〗车辆〖从车站或某地点〗开出
发痴
fāchī
[方言]
〖stareblankly;beinadaze;bestunned〗∶发呆
〖gomad〗∶发疯
发愁
fāchóu
〖worry;beanxious〗
为烦恼或焦虑的事例所折磨
我心里不再发愁了
因为没有主意或办法而愁闷
什么使你发愁
发出
fāchū
〖sendout〗∶使产生声音
发出喊叫声
〖issue〗∶送出;下达
发出传票
发出指示
〖giveout〗∶向四周扩散
发出一种刺鼻的芬香
发怵
fāchù
〖cowardly;timid〗[方言]∶胆怯,畏缩
第一次上台讲话总有点发怵
发达
fādá
〖advance;flourishing〗∶〖事物〗充分发展、兴盛
错把工业的发达当作精神的丰富
〖gainfameandfortune〗∶旧指人发迹
〖develop〗∶使充分发展
发达经济
发达
fādá
〖developed;flourishing〗〖事物〗已充分发展,各方面先进
发达国家
发达国家
fādáguójiā
〖developedcountry〗比较富有或收入普遍高的国家
发呆
fādāi
〖stareblankly〗呈现出呆相;发楞
她一句话不说,坐在那里发呆
发电
fādiàn
〖generateelectricpower〗∶发出电力,向工业企业、居民和农村大规模提供电,一般均设有固定电厂
〖sendatelegram〗∶拍发电报
发电厂
fādiànchǎng
〖generatingstation;powerstation〗产生电力的工厂
发电机
fādiànjī
〖electricgenerator〗把汽轮机、水轮机、内燃机所产生的机械能变成电能的机器
发动
fādòng
〖start;launch〗
使开始
发动战争
使机器运转
发动机器
〖arouse;mobilize〗∶使行动起来;动员
发动群众
发动机
fādòngjī
〖engine;motor〗
适用于特殊类型的机器,通常它把一种形式的能改变为另一种更有用的能,有时它既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器
汽油发动机
航空发动机
把(如热能,化学能、核能、辐射能和升高的水的势能等形式的)能量转变为机械力和运动的机器
发抖
fādǒu
〖shiver;shake;tremble〗因恐惧、生气、寒冷等原因而身体颤抖
冷得发抖
发端
fāduān
〖initiative;makeastart〗∶开端;创始(如一个过程或一连串的事件)
〖dawn;beginning〗∶初现,开头
人类意识的发端
发端词
fāduāncí
〖functioncharactersusedinthebeginningofclassicalChinesedocuments〗∶也叫发语词。多用在句首,揭举事物。文言中有“夫”、“维”、“盖”等词
〖preface〗∶序言
发凡
fāfán
〖introductiontoabook(subject)〗揭示全书或某一学科的要旨
其发凡以言例,皆经国之常制,周公之垂法,史书之旧章。——杜预《左氏春秋传序》
发放
fāfàng
〖provide;grant〗发给
发放被单、褥单等
发奋
fāfèn
〖workenergetically;exertoneself〗
振作起来;奋发
发奋攻关
决定努力;发愤
发奋图强
fāfèn-túqiáng
〖makeadeterminedefforttodowell〗振作起来,谋求强盛
发奋图强,打败敌国
发愤
fāfèn
〖exertoneself;makeadeterminedeffort〗∶决心努力
〖givefreeventtoone’sgrievance〗∶发泄愤怒
卒以吾郡之发愤一击。——明·张溥《五人墓碑记》
发疯
fāfēng
〖gomad;gocrazy;sufferformmentaldisorder〗∶因患精神病而失去常态
他已经发疯三天了
〖takeleaveofone’ssenses〗∶比喻做事反常
你发疯了吗?
发福
fāfú
〖growstout〗套语,身体发胖(多指中老年人)
发付
fāfù
〖despatch;send〗打发
发高烧
fāgāoshāo
〖fever;sufferfromafever〗原指因生病而体温增高,现在常用来比喻感情过于激动时控制不住自己而乱说乱做
你今天晚上竟会为我们给赵庆恩倒一个小病房这么小的事,发这么大的高烧,说出那样难听的话
发稿
fāgǎo
〖sendmanuscriptstopress〗∶批准稿件付印
〖distributenewsdispatches〗∶发新闻专稿
发给
fāgěi
〖deal;distribute;deliver〗∶分给
发给每个人三个夹馅面包
〖let;sendout〗∶指在要求、投标或出价之后判给或分给
发给某人的伐木权
发光
fāguāng
〖giveoutlight〗∶〖从光源〗发出亮光
前灯发光
〖shine;luminescence〗∶放射光芒
闪闪发光
发汗
fāhàn
〖induceperspiration;diaphoresis〗∶用药物等使身体出汗
〖sweat〗∶发酵过程;特指烟叶变陈期间产生并使之芳香柔韧的自然发酵
发狠
fāhěn
〖makeadeterminedeffort〗∶横下心;咬牙
他一发狠,把合同也给撕了
〖beangry〗∶发怒;生气
那么发狠,至于吗
发红
fāhóng
〖pinken;turnred〗∶变为粉红
〖rubefaction〗
引起发红的动作或过程
由于发红药引起的发红
发花
fāhuā
〖one’seyesightsgrowdimandseethingsinablur〗眼睛看东西模糊不清
发话
fāhuà
〖giveoraldirections〗∶发出口头指示
该怎么做,你快发话
〖speakoutangrily〗∶气冲冲地说话
发坏
fāhuài
〖playadirtytrick〗[方言]∶捉弄人;做不体面的事
发还
fāhuán
〖sendback;return;giveback〗把收来的东西还回去
发还原单位
发慌
fāhuāng
〖feelnervous;getflurried〗心里不沉着;心神不安
心里发慌
发挥
fāhuī
〖bringintoplay〗∶表现出内在的能力
发挥知识分子的聪明才智
〖develop;elaborate〗∶把意思或道理充分表达出来
这一论点有待进一步发挥
借题发挥
〖setoff〗∶衬托;显现
稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
发昏
fāhūn
〖feelgiddy;feeldizzy〗∶迷糊;神智不清
大风吹得头发昏
〖loseone’shead〗∶使思想或精神不稳定
这场灾难使她发昏
发火
fāhuǒ
〖catchfire;ignitefire〗∶开始燃烧
发火点
〖detonate;gooff〗∶子弹、炮弹的底火经撞击后火药爆发
扣动扳机,但没发火
〖getangry〗∶发脾气,激怒
一个人坐在那里发火
发货
fāhuò
〖delivergoods〗∶厂商发送货品
他们准备今天发货
〖sendoutgoods〗∶运出货物
主管公司即时发货
发急
fājí
〖becomeimpatient〗着急,变得无耐心
等得发急
发迹
fājì
〖(ofapoorman)gainfameandfortune;risetopowerandposition〗指人脱离困顿状况而得志、兴起
他的发迹史不值一提
发家
fājiā
〖buildupafamilyfortune〗使家庭变得富裕
他靠投机发家
发奖
fājiǎng
〖awardprizes〗为获奖者颁发奖品
发酵
fājiào
〖ferment〗复杂的有机物在微生物作用下分解
发窘
fājiǒng
〖embarrassed〗感到为难的;显出窘态
告诉他关于他本身的、使他发窘的真象
发觉
fājué
〖discover;find;detect〗开始知道
错误一经发觉,就应改正
发觉权威之间存在分歧
发掘
fājué
〖excavate〗∶把埋藏的东西挖掘出来
发掘宝藏
〖dredge;explore;unearth〗∶犹如用挖掘、深入搜寻来显露或采集
发掘事实
发刊词
fākāncí
〖foreword(或introduction)toaperiodical〗刊物在创刊号上说明本刊宗旨等的文章
发狂
fākuáng
〖gomad;gocrazy〗发疯
他暴怒起来简直就像一个发狂了的孩子
发困
fākùn
〖feelsleepy;feeldrowsy〗想睡觉
我听得直发困
发牢骚
fāláosao
〖mutter〗∶抱怨;鸣不平
一群发牢骚的人
〖grumble〗∶老是埋三怨四,不满地嘟囔
食品涨价,全城人都在发牢骚
发冷
fālěng
〖rigor;feelabitchilly〗身上感觉冷(如发烧时感觉寒冷)
发愣
fālèng
〖daze〗∶发呆,发昏
〖trance〗∶恍惚,出神
发利市
fālìshì
〖firstdeal〗[方言]∶开业后做的第一笔生意,预示日后买卖顺当
发亮
fāliàng
〖shine〗发出光亮
眼睛发亮
发亮的皮鞋
发聋振聩
fālóng-zhènkuì
〖deafeningnoise〗聩、聋:耳聋。发出巨响,让耳聋的人也能听到。喻指用言论文章使头脑糊涂,麻木不仁的人清醒过来
今者,吾欲与之微词,则恐不足发聋而振聩。——严复《救亡论》
发落
fāluò
〖dealwith(anoffender);dismisswithtermofpunishment〗处置;惩治
听候发落
从轻发落
发麻
fāmá
〖tingle〗产生轻微麻木的感觉
发毛
fāmáo
〖bescared;getgooseflesh〗∶汗毛竖起来,喻指惊惧
那副凶恶的样子让人发毛
〖loseone’stemper〗[方言]∶动怒
别惹他,这人要发毛
发霉
fāméi
〖gomouldy;becomemildwed〗有机物因霉菌生长而变质、变色
发蒙
fāmēng
〖getconfused;getintoamuddle〗〖口〗∶糊涂,不清楚
发蒙
fāméng
〖teachachildtoreadandwrite;teachachildhisABC〗启发蒙昧,后也指教儿童、少年开始识字读书
发面
fāmiàn
〖leaventhedough〗面粉加水、面肥或发酵粉揉成团、放置发酵的过程
发面
fāmiàn
〖leaveneddough〗经过发酵的面
发面饼
发面点心
fāmiàndiǎnxin
〖strudel〗用薄如纸的生发面皮,包上任何一种馅,卷起来烘烤而成的点心
发明
fāmíng
〖invent〗∶创造出新事物或新方法
他发明一种岩石钻孔机并得到了专利权
〖expound〗∶创造性地阐发;发挥
颇有发明
发明
fāmíng
〖invention〗创造出的以前不存在的事物或方法
新发明
需要是发明之母
发明家
fāmíngjiā
〖inventor〗创造新装置、新设计或新方法者
发木
fāmù
〖feelnumb〗感到麻木;迟钝不灵活
手发木
发难
fānàn
〖launchanattack;riseinrevolt〗发动反抗或叛乱;起义;起事
天下初发难,假立诸侯后以伐秦。——《汉书·项籍传》
发怒
fānù
〖flareup;infuriate;getangry〗动怒,生气
她因为最微不足道的事而发怒
发牌
fāpái
〖deal〗获得分发纸牌者的权利或职责
该我发牌了
发胖
fāpàng
〖getfat〗身体变胖
年老发胖
发配
fāpèi
〖banish;beexiledforpenalservitude〗古刑律之一。指罪犯被判充军或流放而由差役押解出发
大盗未杀人,及他犯同谋多人者,止主谋一二人立决;余经秋审,皆减等发配。——清·方苞《狱中杂记》
发脾气
fāpíqi
〖lostone’stemper〗∶沉不住气,生气
这种事也没有使她发脾气
〖getangry〗∶因事情不如意而吵闹或骂人
动不动就发脾气骂人
发票
fāpiào
〖invoice;bill;receipt〗商店卖出货品时开给顾客的单据
发起
fāqǐ
〖propose;sponsor〗∶倡议〖做某件事情〗
这项工程由二十个单位发起
《英汉辞海》由十七位专家发起编写
〖launch;start〗∶发动
发起进攻
发气
fāqì
[方言]
〖beangry〗∶发急生气
这怎么能不让人发气
〖giveventtoone’sanger〗∶发泄怒气;出怨气
我无缘无故能发气吗
发情
fāqíng
〖oestrus;beinheat〗雌性高等动物卵子成熟期的情欲亢奋;也指雄性要求交配的冲动
发球
fāqiú
〖serveaball〗开球
发热
fārè
〖giveoutheat〗∶温度增高,发出热量
太阳发光发热
〖haveafever〗∶体温升高到正常水平之上,不论是疾病的反应(如对感染的反应)还是因治疗而人为地导致
〖behotheaded〗∶比喻不冷静,不清醒
头脑发热
〖burn〗∶产生热的感觉
她感到两颊发热
发人深省
fārén-shēnxǐng
〖setpeoplethinking〗唐·杜甫《游龙门奉先寺》:“欲觉闻晨钟,令人发深省。”后以“发人深省”谓启发人深刻醒悟
发散
fāsàn
〖diffuse;diverge〗∶〖光线等〗由一点向四周散开
发散透镜
〖diverge〗∶中医指用发汗的药物把体内的热散出去
发散
fāsàn
〖divergence〗散开(如由一个共同中心向外延伸的几条直线),数学上的发散状态
发丧
fāsāng
〖declaresb.hasdied;sentoutobituary〗∶把去世的消息通知死者亲友
〖dealwiththefuneralaffairs;manageafuneral〗∶办理丧事
发烧
fāshāo
〖haveatemperature;haveafever〗∶体温超过37.5°C
一连三天都在发烧
〖heatsink〗∶由疾病引起的过高体温(如由于炎症)
发射
fāshè
〖emit〗∶发出
发射光谱
〖launch;project;shoot〗∶〖从斜轨、发射器或其他装置〗放出或弹射出〖自动推进的物体〗
发射一枚鱼雷
〖fire〗∶〖用枪或仿佛用枪〗射出
发射炮弹
发身
fāshēn
〖puberty;reachpuberty〗男女到了青春期,生殖器官发育成熟,身体其他各部分也发生变化,逐渐长成成年人的样子。青春期的年龄,男孩一般是13到16岁,女孩11到14岁
发神经
fāshénjīng
〖becrazy〗疯疯癫癫的样子
那人经常无缘无故发神经
你发神经啦,盯着人家不放
发生
fāshēng
〖happen;takeplace〗∶原来不存在的事情出现了
发生事故
村里发生了一件奇怪的事
〖occur〗∶出现
成功的婚姻不会自动发生,而是由人创造出来的
〖arise;emerge〗∶产生、兴起
好雨知时节,当春乃发生。——唐·杜甫《春夜喜雨》
发声
fāshēng
〖sound;soundproduction〗∶产生噪音或声响(如用嗓子或用器具);产生一种能听见的效果
首先教喇叭传令兵怎样使喇叭发声
〖utter〗∶从嗓子里发出声音
那只鹦鹉从来不发声
发市
fāshì
〖thefirstsale;openforcustomers〗商店一天中第一次交易
发誓
fāshì
〖swear;vow;pledge〗庄严地说出表示决心的话
指天发誓
发誓拥护宪法
发售
fāshòu
〖sell;putonsale〗出售
发送
fāsòng
〖transmitbyradio〗∶把无线电信号发射出去
〖dispatch〗∶把文件、信件送出去
发送
fāsòng
〖dealwithfuneralarrangements〗办理丧葬事务
发酸
fāsuān
〖turnsour〗∶呈现酸味
这稀饭都发酸了,还能喝吗?
〖irritate〗∶心情悲痛,就要哭出来的样子
看她这么一哭,我心里也直发酸
〖acheslightly〗∶肌肉酸痛
双腿发酸,我真想坐下休息
发条
fātiáo
〖remontoir;spiralpowerspring〗盘紧后借弹性作用在松开时产生动力的长条钢片
发文
fāwén
〖dispatchdocuments〗指本单位发出的公文
发文簿
发问
fāwèn
〖askaquestion〗口头向人提出问题
发物
fāwù
〖stimulatingfood,suchasmutton,fish,shrimps,etc.〗指富于营养或有刺激性、容易使疮疖或某些疾病发生变化的食物。如鱼虾、羊肉等
发现
fāxiàn
〖discover;find〗
第一次看到或知道
发现了一个大海湾
发现某种不认识的动物的足迹
找到〖一个物件〗
发现球在桌子底下
由于对一个目标的研究或经验而找到
科学研究几乎每天都在发现重要的新原理
发祥
fāxiáng
〖originate;rise〗兴起;发生
发祥流庆,对越天地者,舄奕乎千载。——《后汉书·班固传》
发祥地
fāxiángdì
〖placeoforigin;birthplace〗原指帝王祖先兴起的地方,后指民族、文化等的发源地
发饷
fāxiǎng
〖issuepaytosoldiers〗发薪
发笑
fāxiào
〖laugh;laughout〗笑出声来
令人发笑
发泄
fāxiè
〖giveventto;letoff〗尽量发出
发泄不满
发薪
fāxīn
〖payoutwages;issuepay〗发给工资
发信
fāxìn
〖postaletter〗邮寄信件
发行
fāxíng
〖issue;publish;distribute〗发出新货币、新书刊等
发行航空邮票
发行了一种新唱片
发硎
fāxíng
〖sharp〗指刀新从磨刀石上磨出来,十分锋利
干将发硎,有作其芒。——清·梁启超《饮冰室合集》
今臣之刀十九年矣,而刀刃若新发于硎。——《庄子·养生主》
发芽
fāyá
〖germinate;sprout〗种子的胚胎发育长大,突破种皮而出
发言
fāyán
〖speak;makeaspeech〗发表意见(多指在会上)
他发言积极
发言
fāyán
〖statement〗发表的意见
煽动性的口头发言
发炎
fāyán
〖inflammation〗有机体对微生物、化学药品、物理性刺激等致病因素产生的复杂反应。全身症状是体温升高,血液成分改变,局部发红、肿胀、发热、疼痛等
发扬
fāyáng
〖develop;carryon;enhance〗发展和提倡〖优良作风、传统等〗
发扬正气
发扬光大
fāyáng-guāngdà
〖carryforward;bringtogreatheightofdevelopment;furtherdevelopandpromote〗使美好的事物不断得到发展、提高
使民族精神不断发扬光大
发痒
fāyǎng
〖itch;tickle〗引起痒的感觉
发音
fāyīn
〖pronunciation〗发出的语音;清晰的读音
英语发音的变化
发音
fāyīn
〖pronounce〗用发音器官发出语音或乐音
德语发音很好
发语词
fāyǔcí
〖aformword;functioncharactersusedinthebeginningofclassicalChinesedocuments〗文言虚词的一种,用于句首。如“夫”、“盖”
发育
fāyù
〖develop〗生物体的机体和构造向成熟变化
作为十二岁的女孩她发育得很快
发源
fāyuán
〖rise;originate〗指江河等开始流出;起源
黄河发源于青海省
发愿
fāyuàn
〖vow〗佛家语。发下宏大的渡世心愿。后指表明心愿或愿望;起誓
发晕
fāyūn
〖feeldizzy〗感到头昏,一般指晕车、晕船等
发展
fāzhǎn
〖develop;expand;grow〗
事物由小到大、由简单到复杂、由低级到高级的变化
发展生产
发育,进展
从蓓蕾发展为花朵
〖recruit〗∶组织规模等扩大
发展组织
发展中国家
fāzhǎnzhōngguójiā
〖developingcountry〗指经济上较落后的第三世界国家
发颤,发战
fāzhàn,fāzhàn
〖shiver〗发抖
气得发颤
发胀
fāzhàng
〖upswelling〗膨胀
种子在土中发胀
发怔
fāzhèng
〖stareblankly;beinadaze〗发呆
发作
fāzuò
〖breakout;showeffect〗∶突然发生;开始起作用
心脏病发作
〖haveafitofanger〗∶发脾气
歇斯底里大发作【名】
头发,人头上的毛〖hair〗?
巽为寡发。——《易·说卦》
其华在发。——《素问·大节藏象论》
穷发之下。——《庄子·逍遥游》
束发而就大学。——《大戴礼记·保傅》
结发成夫妻。——《苏武古诗》。注:“结发始成人也。谓男年二十,女年十五,时取笄冠为义也。”
人不寐,将军白发征夫泪。——宋·范仲淹《渔家傲》
又如:理发;脱发;怒发冲冠(形容怒极)
草木〖grassandtree〗
穷发之北有冥海者,天池也。——《庄子》
山以草木为发。——《地理书》
通“旆(pèi)”。古代旐末形如燕尾的垂旒;旗帜的通称〖flag〗
武王载发,有虔秉钺;如火烈烈,则莫我敢遏。——《荀子·议兵》
另见fā;fèi
发辫,发辫儿
fàbiàn,fàbiànr
〖pigtail;shortbraid〗长发编绕而成的辫子
发鬓
fàbìn
〖haironthetemples〗鬓角
发菜
fàcài
〖akindofalgae〗一种供食用的藻类植物,黑绿色至黑色,因形态颜色像乱头发,故称。青海、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆等地盛产。也叫“头发菜”、“羊栖菜”
发短心长
fàduǎn-xīncháng
〖circumspectandfarseeing;beoldinage,butvigorousinmind〗头发稀少,心计很多,形容人年老而谋虑深远
发际
fàjì
〖hairline〗接近头发边缘的部位
发髻
fàjì
〖chignon〗∶头发的一种光滑的结、卷或安排,用真发或假发做成。置于头的后部,尤置于颈背部
〖puff〗∶通常卷在衬垫物上方并用别针别住的松软发卷
发廊
fàláng
〖hairdresser’sbarbershop〗理发、美发的屋子
发妻
fàqī
〖firstwife;wifemarriedwhenoneisyoung〗旧指原配妻子
发乳
fàrǔ
〖hairoil〗使头发亮泽柔软、易于梳理成型的乳膏状化妆品
发式
fàshì
〖hairstyle〗头发梳理成的样式
发屋
fàwū
〖smallbarbershop;smallhairdresser’s〗小理发馆
发型
fàxíng
〖hairstyle;hairdo〗发式
发指
fàzhǐ
〖bristle或(boil)withanger〗头发竖起来,形容非常愤怒
士皆瞋目,发尽上指。——《史记·刺客列传》
令人发指
发指眦裂
fàzhǐ-zìliè
〖extremelyangry;makeone’shairstandandeyeswideopeninanger〗头发竖起,眼角睁裂,形容愤怒到极点


fèi
【动】
通“废”。崩坏;停止〖collopse;stop〗
天无以清,将恐裂;地无以宁,将恐发。——《老子》
君夜发不可以朝。——《晏子春秋》
景公饮酒,酲,三日而后发。
又如:发药(停止用药)
另见fā;fà

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NONHE 钩(弓)人钩(弓)斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄈㄚ

拼音 พินอิน:

– fā

前缀: 弓=[用]武器。

字身: 北殳=[体]二止相背于征伐。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]持武器征伐,开始也,兴起也;又宣扬也。

体:

用:

开发: 开始兴作。

发源: 起源。

发泄: 起泄。

发火: 开始有火。

发炎: 起炎。

发炮: 开炮。

发起: 开起。

发丧: 起丧。

发白: 开始有白。

发觉: 起觉。

发动: 起动。

发行: 起行。

发昏: 开始头昏。

发生: 始生。

发威: 开始威严。

发狠: 开始狠戾。

发布: 宣布。

发痒: 开始起痒。

发愿: 开始生愿。

发酵: 开始酦酵。

发售: 开始销售。

发兵: 开始出兵。

发作: 开始作用。

发愤: 开始愤起。

发怔: 开始怔忪。

发扬: 宣扬光大。

发挥: 开始挥洒。

发誓: 起誓。

发表: 宣扬表布。

发抖: 开始抖动。

发迹: 开始有迹象,指人有所成。

发骚: 开始骚动。

发展: 开始展开。

发难: 起难。

发薪: 开始给薪。

发达: 与起腾达。

发育: 开始成长。

发言: 开始说话。

因:

果:

激发: 刺激而开始。

告发: 举告而宣扬。

出发: 出动开始。

组合字: 鏺橃泼废癈袯拨蕟酦鱍蹳

越南音 เสียงเวียดนาม : phats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!