ลำดับขีดอักษร:叠【dié】

หมวดอักษร: 又

ความหมายปัจจุบัน :

叠 (疊) [dié] ซ้อนกัน, เป็นชั้นๆ –> 折叠车 [zhédiéchē] จักรยานพับได้

พัฒนาการตัวอักษร :dié
重复,累积:重(ch巒g )叠。层见叠出。叠罗汉。叠韵。叠嶂。叠翠。
摺:摺叠。铺床叠被。
乐曲的重复演奏:阳关三叠。
笔画数:13;
部首:又;
笔顺编号:5454544525111
笔顺:折捺折捺折捺捺折竖折横横横

曡、疊
dié
【动】
(会意。金文字形,象物体叠放在“俎”上。本义:重叠)
同本义〖pile(up);overlap〗
曡,重也,积也。——《苍颉篇》
阳始出奥舒、曡。——《书·太元乐》。注:“积也。”
虽累叶百叠,而富强相继。——《文选·左思·吴都赋》
又如:叠石为山;叠暴(显露;指人激动时青筋鼓出来);叠字(单字的重叠);叠雪(重叠飞扬的雪花)
折,折叠,交叠,指用对折或交叠的方法减少长度或宽度〖fold〗。如:叠被子;叠衣服
振作〖bestir〗
只好叠着精神,稳着步儿,探着腰儿,挺着胸儿…望前而行。——《镜花缘》
轻击〖鼓〗〖knockat〗。如:叠鼓(轻轻地连续击鼓)
惧怕〖fear〗
莫不震叠。——《诗·周颂·时迈》

dié
【副】
连续;接连〖onend;insuccession〗。如:叠次(迭次。一次又一次);叠连(重复;连接);叠接(连续收到)

dié
【量】
堆在一起或逐个堆放的大量东西〖pile〗。如:一叠纸;一叠钞票
一簇结合着的但并非捆在一起的相似的条状物〖sheaf〗。如:她的手中拿着一叠信
叠层
diécéng
〖stromatolite〗岩床状火成岩侵入体,伸入到沉积层中去,并与其构成一种复合层
叠床架屋
diéchuáng-jiàwū
〖nedlessduplicationaspilingonebeduponanotherorbuildingonehouseontopofanother;senselesspilingupofphrases〗床上叠床,屋上架屋。比喻重复累赘
叠叠
diédié
〖overlapuponoverlap〗层层重叠的样子
叠加
diéjiā
〖superpose〗使一物与另一物占有相同位置并与之共存
使一个电波叠加在另一电波上
叠句
diéjù
〖chorus〗∶在一定间隔(如一段歌曲未尾的副歌)之后重复的歌曲或赞美诗的一部分
〖refrainreiterativesentence〗∶诗或歌的叠句;尤指在每节诗歌后重复的诗句叠句的音乐配曲
叠梁
diéliáng
〖stoplog〗指原木、厚木板、钢梁或混凝土梁等,安置在墙与墙或墩与墩之间的凹槽内或导轨内,以便防止水流通过坝、管道或其他渠道等的开口
叠岭
diélǐng
〖overlapingmountainridges〗重叠的山岭
叠罗汉
diéluóhàn
〖makeahuman〗杂技表演项目之一,即人上架人,重叠成各种形式
叠片
diépiàn
〖stack〗用来研究电离粒子径迹的一种同时暴露于射线下的乳胶叠片
叠印
diéyìn
〖surprint〗〖摄〗
把一个影像重叠印在一个预先印好的影像上
把标题、字幕或其他图像印到一个画面上去
叠韵
diéyùn
〖vowelrhyme;assonance〗韵母相同的两个字构成词,叫叠韵
叠置
diézhì
〖superpose〗放在…上面
连续两天拍的照相底片可以叠置

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dip

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieepj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!