ลำดับขีดอักษร:吃【chī】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

吃 [chī] กิน –> เช่น 1.我不想吃东西 。 ฉันไม่อยากกินอะไร 2.每天吃几次? กินวันละกี่ครั้ง 3.要吃几天? ต้องกินกี่วัน , 吃醋 [chīcù] หึง, 吃亏 [chīkuī] เสียเปรียบ, 吃力 [chīlì] กินแรง, 吃惊 [chījīng] ตะลึงตกใจ, 吃斋 [chīzhāi] กินเจ, 吃苦 [chīkǔ] ทนทุกข์ทรมาน, 吃饭 [chīfàn] กินข้าว, 吃豆腐 [chīdòufu] แต๊ะอั๋ง, 好吃 [hǎochī] อร่อย, 能吃辣吗 [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม

พัฒนาการตัวอักษร :chī
把东西送进口中咽下,或依靠某种事物生活:吃饭。吃药。吃斋。
消灭(多用于军事、棋奕):吃掉敌人一个连。
吸:吃烟。
感受:吃惊。吃紧。吃一堑,长(zh僴g )一智。
挨:吃官司。
承受,支持:吃不消。
船身入水的深度:吃水深浅。
被:吃那厮砍了一刀。
说话结巴:口吃。
eathave one’s mealstake
笔画数:6;
部首:口;
笔顺编号:251315
笔顺:竖折横撇横折

chī
【动】
(形声。从口,乞声。本义:口吃,结巴)同本义〖stutter;stammer〗
吃,言蹇难也。——《说文》
昌为人吃。——《汉书·周昌传》
又如:吃子(口吃的人);吃吃(形容口吃或有话说不出口)


chī
【动】
(形声。从口,契声。本义:吃东西。按:“吃”在古代一般不当“吃东西”讲。“吃东西”的意义古代写作“喫”。汉字简化后“喫”写作“吃”)
吃东西。与“喝”形成对照〖eat;take〗
友闻白羊肉美,一生未曾得喫,故冒求前耳。——《世说新语·任诞》
临岐意颇切,对酒不能吃。——杜甫《送李校书二十六韵》
又如:吃面包;吃喝;吃用(泛指吃、穿等生活资料和用费);吃相(吃喝时的姿态、样子)
饮;喝〖drink〗。如:吃血(饮血酒);吃茶(喝茶)
吸;吸收〖absorb〗。如:这种纸不吃墨
忍受;遭受〖suffer;incur;bear〗。如:吃辛吃苦(忍受辛苦);吃比(受到处罚);吃受(忍受)
表示被动,用法同“被”〖-edby〗。如:吃惊受怕(受惊骇);吃孽(遭殃);吃板子(挨板子);吃拳(被拳打);吃笑(被耻笑)
指在某一出售食物的地方吃〖haveone’smealsoreatatarestaurant,etc.〗。如:吃食堂
指依赖某种事物来生活〖liveon;liveoff〗。如:吃荤饭(靠包揽词讼和敲勒索为生);吃野食(偷情);吃门户饭(旧指靠妓院生活);吃生意饭(靠经商为生);吃自在饭(吃现成饭)
用;费〖expense〗。如:吃力(费力,用力;累;疲倦)
歼灭或摧毁一大部分〖annihilate〗。如:又吃掉敌军一个师
犹跌〖fall〗。如:吃交(跌交);吃乔(吃交;跌交);吃蹶(跌倒;摔倒)
欺压〖bully〗。如:吃人(比喻旧社会剥削阶级残酷的剥削和压迫穷人)
浸入水中〖soak〗。如:吃载(船只的载重量。吃:吃水,船身入水的深度);吃水十二尺深的船

chī
【介】
被;让;由于〖by;because;for;dueto,owingto〗
自从嫁得你哥哥,吃他忒善了,被人欺负,才得到这里。——《金瓶梅》
吃白饭,吃白食
chībáifàn,chībáishí
〖eatwithoutpaying〗白吃别人的饭;光吃饭不工作;吃东西不付钱,也指不务正业专靠讹诈为生
自己现在在家吃白饭,又不好跟妈妈要钱
吃白眼
chībáiyǎn
〖betreatedwithdisdain〗[方言]∶遭白眼,被人小看
讨厌的人易吃白眼
吃闭门羹
chībìméngēng
〖bedeniedentrance;beleftoutinthecold〗羹:流汁食品。吃闭门羹,比喻串门时,主人不在家,被拒绝进门或受其他冷遇
吃不得
chībudé
〖notgoodtoeat〗∶不堪食用
那果子酸得吃不得
〖uneatable〗∶不可食
河豚有毒吃不得
〖cannotstand;cannotbear〗∶受不住
那妮子吃不得打
吃不服
chībufú
〖notusedtoeatingsth.〗饮食不适于自己的肠胃
鱼虾虽好,有人偏巧吃不服
吃不开
chībukāi
〖beunpopular;won’twork〗不被周围的人接受或欢迎
这种工作作风到哪儿都吃不开
吃不来
chībulái
〖notbefondofcertainfood;findthatthefooddoesn’tsuitone’staste〗不爱吃,吃不服
吃不了
chībuliǎo
〖cannotfinishsomuchfood〗∶吃不完
我吃不了这一大碗饭
〖beinsupportable〗∶支持不住
吃不了兜着走
chībuliǎodōuzhezǒu
〖beunabletobear;landoneselfinserioustrouble〗无法消受
不可拿进园去,若叫人知道了,我就吃不了兜着走。——《红楼梦》
吃不上
chībushàng
〖havenothingtoeat〗∶没有东西吃,无以为活
他穷得吃不上
〖missameal〗∶误餐
吃不消
chībuxiāo
〖beunabletobear〗经不住;难以承受;忍耐不了
挑那么重的担子走远路,很多人吃不消
任务很艰巨,吃不消也得挺住
吃不住
chībuzhù
〖beunabletobearorsupport〗吃不消,不足以支撑
别装了,汽车大梁吃不住了
吃不准
chībuzhǔn
〖benotsure〗感到没有把握
吃吃喝喝
chīchī-hēhē
〖beerandskittles;wineanddine〗大吃大喝,指有目的的相互请吃饭,请喝酒
别整天吃吃喝喝,干些实事吧
吃醋
chīcù
〖bejealousofarivalinlove〗妒忌
你吃醋了
吃大锅饭
chīdàguōfàn
〖getorsupplypayatafixedrate;eatfromthesamebigpot〗比喻企业不论盈亏,个人不分勤懒,全由国家包干的办法
吃大户
chīdàhù
〖massseizureandeatingoffoodinthehomesoflandlords〗∶旧时饥民聚夺富家食物或去富家吃饭的行动
〖apportion〗∶指某些地方或部门超额向企业摊派,索取财物
吃刀
chīdāo
〖penetrationofacuttingtool〗切削金属时刀具切入工件;刀砍进他物
吃得开
chīdekāi
〖beafavouriteof;bemuchsoughtafter〗∶深受领导或群众赏识,做起事来有人支持,很顺利
别看他年纪不大,在单位上可吃得开了
〖bepopular〗∶受欢迎,行得通
产品在市场上吃得开
吃得来
chīdelái
〖beabletoeat〗能吃;吃得惯
吃得上
chīdeshàng
〖canaffordtoeat〗∶能付得起钱吃某食物
〖beintimeforameal〗∶即时吃饭
吃得下
chīdexià
〖beabletoeat〗能吃下去
吃得消
chīdexiāo
〖beabletostand〗能经受得住
再干一个夜班,我也完全吃得消
吃得住
chīdezhù
〖beabletobearorsupport〗经受得住,能支持
再重的卡车,这座桥也能吃得住
吃豆腐
chīdòufu
[方言]
〖takelibertieswith〗∶戏弄女性
〖joke;makefunofsb.〗∶戏谑人,以占便宜和给人难堪为目的
〖condole〗∶到死人家里吊丧
吃耳光
chīěrguāng
〖setaboxontheear〗[方言]∶吃嘴巴子,被人用巴掌打面颊
吃饭
chīfàn
〖eat;haveameal〗∶进食
我们今晚在哪儿吃饭
〖makealiving〗∶维持生活
靠打猎吃饭
吃肥丢瘦
chīféi-diūshòu
〖gainextraadvantage〗比喻专做占便宜的事
你背着我,吃肥丢瘦。——向春《煤城激浪》
吃干饭
chīgānfàn
〖unable〗比喻无本事
你难道是吃干饭的?
吃官司
chīguānsi
〖besued;involveinalegalaction〗受控获罪服刑或受其他裁处
送到临安府去吃官司。——《宋人话本》
吃馆子
chīguǎnzi
〖eatatarestaurant〗到饭店用餐
吃光
chīguāng
〖mopupwithone’smeal〗∶全部吃完
大家饿得不行了,一大桶饭全都吃光了
〖squander;useup〗∶泛指耗尽钱财
吃黑枣儿
chīhēizǎor
〖beexecutedbyshooting〗[方言]∶比喻被用枪打死
吃喝玩乐
chīhē-wánlè
〖idleawayone’slifeinpleasure-seeking〗∶放纵的生活
〖beerandskittles〗∶饮酒和娱乐
人生并非全是吃喝玩乐
吃回扣
chīhuíkòu
〖receiverebate〗采购人接受买主的佣金
吃教
chījiào
〖profit-makingreligion〗讥称天主、基督二教。因其中某些人靠教会谋取私利而得名
吃紧
chījǐn
〖becritical〗∶严重,重要,紧要
这是吃紧的地方,要特别注意
〖behardpressd〗∶紧张
前后方都吃紧
吃劲
chījìn
〖beastrain〗∶费力气
〖beabletobearorsupport〗∶经得住
扁担不吃劲,断了
吃劲
chījìn
〖makedifference〗[方言]∶关系重大,要紧
这种会听不听不吃劲
吃惊
chījīng
〖amaze;astonish;surprise〗受惊;使人感到惊讶
老妇人吃惊地望着箭也似地飞走的乌鸦。——鲁迅《药》
吃空额
chīkòng’é
〖moresalariesbymakingafalsereportonthenumberofemployees〗谎报人数,冒领薪饷
吃苦
chīkǔ
〖sufferforit〗∶遭受痛苦;苦难
他要吃苦了
〖bearhardships〗∶经受艰苦
吃苦耐劳
chīkǔ-nàiláo
〖takeit;behardworkingandabletoendurehardships〗能承受辛劳或艰苦
对于能够像拓荒者那样吃苦耐劳的人来说,这里是新边疆
吃亏
chīkuī
〖mischief;gettheworseofit〗∶受到损失;受到伤害
处处吃亏
〖cometogrief;inanunfavourablesituation〗∶导致不愉快的结局或情况
有的人吃亏,就在于不老实
吃亏
chīkuī
〖unfortunately〗可惜
这个机会很好,吃亏他不在这里
吃劳保
chīláobǎo
〖dependonlabourinsuranceforsupport〗指靠劳动保险过活
有的工人家属也骂男人不会“吃劳保”、“泡病号”、“抢房子”
吃老本
chīlǎoběn
〖getmealbycapital;liveoffone’spastachievements〗比喻靠老资格吃饭,没有新的贡献
吃里爬外
chīlǐ-páwài
〖workfortheinterestofanopposinggroupattheexpenseofone’sown〗受着这一方面的好处,暗地里却为另一方尽力。“爬”也作“抓”
吃力
chīlì
〖painful;beastrain〗劳累;艰难,费劲
在这种吃力的接待气氛中感到很不舒服
吃粮
chīliáng
〖beasoldier〗旧时指从军
吃粮当兵
吃偏食
chīpiānshí
〖bespeciallytreated〗同等条件下吃得比别人好;特意给某人吃得好些;泛指特别优待、特殊待遇
学习越好,越给他吃偏食
吃枪子,吃枪子儿
chīqiāngzǐ,chīqiāngzǐr
〖beexecutedbyshooting〗指被子弹打死(骂人的话)
吃请
chīqǐng
〖acceptaninvitationtodinner〗接受别人邀请去吃饭
吃请受贿
吃人不吐骨头
chīrénbùtǔgǔtou
〖ruthlessandgreedy〗比喻又残暴,又贪婪
这是个吃人不吐骨头的家伙
吃软不吃硬
chīruǎnbùchīyìng
〖beopentopersuasion,butnottocoercion〗比喻好说可以解决问题,强迫就不能接受
这两个人吃软不吃硬,你要给她们找麻烦,保证她们要跟你闹
吃水
chīshuǐ
〖absorbwater〗∶吸收水分
水泥吃水较多
〖drinkwater〗∶饮水
〖draw〗∶船体浸入水中
大的船吃水深
吃水
chīshuǐ
〖draft;draught〗∶船身入水的深度;从船舶龙骨板上缘或龙骨条上缘至满载吃水线的垂直距离
〖drinkingwater〗∶供食用的水
过去这里吃水很困难
吃四方饭
chīsìfāngfàn
〖smart〗和尚道士到处化缘为生,也指一般人走到任何地方都能生活
二儿子是个吃四方饭的人
吃素
chīsù
〖beavegetarian〗不吃鱼肉等荤腥食物
吃透
chītòu
〖haveathoroughgrasp〗捉摸透;了解透彻
现在,他们在教学中注意吃透教材
吃闲饭
chīxiánfàn
〖leadanidlelife〗指没有收入,靠别人养活;也指光拿工资不干事
他们家没一个吃闲饭的
吃现成饭
chīxiànchéngfàn
〖enjoythefruitofsb.else’slabor〗比喻自己不出力,只享受现成的利益
吃香
chīxiāng
〖beverypopular〗〖口〗∶指受重视;到处受人欢迎
这种花布在群众中很吃香
吃小灶
chīxiǎozào
〖givespecialcare〗比喻特殊照顾
我们不靠国家贷款吃小灶
吃鸭蛋
chīyādàn
〖scorezero〗比喻考试或竞赛中得零分。也说吃鸡蛋、吃零蛋
吃哑巴亏
chīyǎbākuī
〖becheatedorsufferalossbutunabletotalkaboutitforonereasonoranother〗吃亏上当了又不能言明,也叫“吃闷亏”
吃一堑,长一智
chīyīqiàn,zhǎngyīzhì
〖afallintothepit,againinyourwit〗吃一次亏,长一分智慧。指受了挫败之后,记取教训,以后就变得聪明起来
吃硬不吃软
chīyìngbùchīruǎn
〖yieldingtoforcebutrejectingsoftapproach〗好说不行,硬来倒能解决问题
吃冤枉
chīyuānwàng
〖gainextraadvantage〗[方言]∶白吃饭,不给钱,或指拿钱不做事
吃斋
chīzhāi
〖practiseabstinencefrommeat〗吃素
吃重
chīzhòng
〖entailstrenouseffort〗∶吃力
〖holdweight〗∶承担重量
这么薄的木板不吃重
〖takeonheavyresponsibilities〗∶担负重任
吃准
chīzhǔn
〖besure〗[方言]∶确定,断定
他吃准小刘不会来
吃租
chīzū
〖receiverent〗以收取地租、房租等维持生活
吃租放债
吃嘴
chīzuǐ
〖eatsundryfoodsinsmallamounts〗[方言]∶吃零食。亦称“吃零嘴”
吃罪
chīzuì
〖beartheburden;haveonown’sshoulders〗担待
上头查起来,谁吃罪得起?

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RON 口人钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄔ

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– chī

– jí

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 乞=[用]求也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]口有所求者,进食也;消耗也;获得也;又说话困难也。

体:

小吃: 指非正式的进食,点心或单种食品之类。

用:

省吃: 节省着吃。

白吃: 没有付任何报偿而进食。

耐吃: 进食久而不腻。

贪吃: 同嗜吃,嗜爱进食。

偷吃: 不经告知而进食。

难吃: 困难进食;又不美味之意。

好吃: 容易进食;又美味之意。

吃相: 同吃态,进食的模样。

吃水: 船身进水的距离。

吃香: 进食有香气美味的食物,比喻受到善待、欢迎。

吃重: 获得重量,很重之意。

吃软: 服从温和的方式。

吃瘪: 不得善待、欢迎。

吃硬: 服从威吓、暴力的方式。

吃醋: 嫉妒之意。

吃紧: 形容事情紧迫。

吃苦: 获得辛苦,耐苦之意。

吃惊: 获得惊吓,受惊吓之意。

吃亏: 获得亏损,亏损之意。

吃遍: 全都吃过。

因:

吃净: 同吃光,食用尽净。

吃力: 消耗体力,费力。

吃饭: 进食米饭。

吃饱: 进食已饱。

吃素: 同吃斋,进素食。

吃掉: 完成进食。

果:

吞吃: 大口吞进而食用。

口吃: 说话困难。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kvd

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiot

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : keq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngiet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngeg4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khit4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kitu

韩音 เสียงเกาหลี : hlr

越南音 เสียงเวียดนาม : caatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!