ลำดับขีดอักษร:各【gè】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

各 [gè] ต่าง –> 各种 [gèzhǒng] แต่ละชนิด, 各样 [gèyàng] แต่ละแบบ, 各种各样 [gèzhǒng gèyàng] แต่ละชนิดแต่ละแบบ เช่น 各种各样的都有。 มีทุกชนิดทุกแบบ, 各式各样 [gèshìgèyàng] มีทุกชนิดทุกแบบ เช่น 各式各样的都有 มีสารพัดสารพัน

พัฒนาการตัวอักษร :
每个,彼此不同:各别。各得其所。各尽所能。各有千秋。各自为政。


〔自各儿(
方言,特别:这个人真各。g噐 )〕自己,亦作“自个儿”。
笔画数:6;
部首:口;
笔顺编号:354251
笔顺:撇折捺竖折横


【形】
特别,与众不同〖particular〗
各,异词也。从口攵,会意。攵者,有行而止之,不相听也。——《说文》
各,词也。——《广雅》
亦各,不一之辞。——《诗·载驰》疏
又如:这人很各
另见gè


【代】
每个,各自〖each;every;different〗
各守尔典。——《书·汤浩》
行人弓箭各在腰——唐·杜甫《兵车行》
乡民复鸣锣会集各乡约数千人。——《三元里人民抗英》
又如:各有所长;各个;各自;各众(梵语。各位);各行其志(各人按照自己的志向行事)


【副】
皆〖all〗
各非敢违卜,用宏兹贲。——《书·盘庚下》
诸在上者,皆为其下阳;诸在下者,各为其上阴。——《春秋繁露》
另见gě
各半
gèbàn
〖halfandhalf;inequalproportions〗各得一半;各占一半
愤怒与畏惧各半
各奔前程
gèbèn-qiánchéng
〖eachpursuinghisonwardjourney;eachgoinghisownway〗各自发展其远大的事业
欢聚至更深而散,明日各奔前程。——《孽海花》
梁山路尽苦难行,家属权时旅店停,方信将军不下马,也须各自奔前程。——无名氏《争报恩·楔子》
各别
gèbié
〖distinct;different〗∶各不相同;有所区别
各别的团体
在座的人情况各别
对于不同情况,应该各别处理,不能一刀切
〖peculiar〗∶独特;有特色
她的嗓音很各别
这种式样很各别
〖peculiar;odd〗∶行为举止古怪
这老头真各别
各持己见;各执所见
gèchí-jǐjiàn;gèzhí-suǒjiàn
〖eachhashisownopinion;eachstickstohisownview〗各自坚持自己的观点和意见
然此辈执术疏谋生急,信口欺诈,甚至徒毁其师,子讥其父,各执己见,彼此相非。——清·黄钧宰《金壶七墨·堪舆》
各处
gèchù
〖everywhere〗到处
各处巡查
各得其所
gèdé-qísuǒ
〖eachhasaroletoplay;allbeproperlyplacedandprovidedfor〗原表示各如其所愿,后表示各个都得适当的安排
交易而退,各得其所。——《易·系辞》
陛下行之,是以四海之内元元之民各得其所,天下幸甚。——《汉书·东方朔传》
车开了,经过短暂的紊乱后,人们又各得其所的在自己位置上坐定下来
各个
gègè
〖every;each〗每个,所有的单个
各个发展阶段
各个
gègè
〖onebyone;separately〗逐个;一次一个地
各个击破
各个击破
gègè-jīpò
〖destroytheenemyonebyone〗原为军事术语,是指集中力量逐个击破敌人。现在常用来比喻有重点地逐个解决问题的办事方法
这里的问题太多了,一下子解决不了,只能排个次序,各个击破
各行各业
gèháng-gèyè
〖differenttradesandcalling;alltradesandprofessions〗泛指所有的人所从事的各种行业
各级
gèjí
〖atdifferentlevels〗所有的或不同的级别
各级领导
各级政府
各界
gèjiè
〖allspheres;peopleofallwalksoflife〗各种不同职业社会成员的总括
各界人士共商国是
各尽所能
gèjìn-suǒnéng
〖everyonedoinghisbest〗各自按照自己的能力大小参与社会生产劳动
各尽所能,按劳分配
gèjìn-suǒnéng,ànláo-fēnpèi
〖Fromeachaccordingtohisability,andtoeachaccordingtohiswork〗社会主义社会个人生活资料的分配原则,它要求劳动者尽其所能地为社会劳动,社会则按照各个劳动者提供的劳动数量和质量分配生活资料
各尽所能,按需分配
gèjìn-suǒnéng,ànxū-fēnpèi
〖Fromeachaccordingtohisability,andtoeachaccordingtohisneeds〗共产主义社会个人生活资料的分配原则,劳动者尽其所能地为社会劳动,社会根据各人的需要来进行分配
各人
gèrén
〖everyone;everybody〗每一个人
各人吃各人那一份
各色
gèsè
〖ofeverydescription;allkindsof〗各种各样
各色服装
各式各样
gèshì-gèyàng
〖ofeverydescription;allkindsof〗
多种多样;具有不同花色品种
门都让各式各样的矿山设备阻塞了,无法关上
具有各种不同特征
这个故事涉及各式各样的内容
各抒己见
gèshū-jǐjiàn
〖Leteachspeakmind〗各自表达自己的见解和看法
据我主意,何不各抒己见,出个式子,岂不新鲜些?——《镜花缘》七十四回
他们为了改一个词,一个句子各抒己见,常常争得面红耳赤,直到意见统一为止
各位
gèwèi
〖everybody〗∶大家
各位请注意
〖every〗∶一定人群中的每一位
各位代表
各行其是
gèxíng-qíshì
〖Eachgoeshisownway;Eachdoeswhathethinksisright.〗每个人都觉得自己的做法是对的,根本不考虑别人的意见
我之求死,你之求生,是各行其是。——清·吴趼人《痛史》二十一回
作为团的干部,必须认真贯彻党团组织的决议和指示,而不能自作主张,各行其是
各有千秋
gèyǒu-qiānqiū
〖Eachhassomestrongpointstorecommendhim.〗各有各的存在价值。比喻各有优点,各有所长
这幅画是由十位画家联合创作的,虽各有千秋,却又组织得浑然一体,相映成趣
这两部小说在人物刻画上各有千秋
各有所长
gèyǒu-suǒcháng
〖Eachpersonhashisspeciality.〗每个人都有他的长处
各有所好
gèyǒu-suǒhào
〖Eachhashislikesanddislikes.〗各人都有他自己的喜好
各执一词
gèzhí-yīcí
〖eachstickstohisownversion〗甲这样说,乙那样说,各以为自己说得对
两下各执一词,难以定招——《醒世恒言》
各种
gèzhǒng
〖allsortsof〗多种
各种领域
各种形状
各种各样
gèzhǒng-gèyàng
〖agreatvarietyof〗∶具有多种多样的特征
各种各样的设备
〖different〗∶具有各不相同的种类
各种各样的人
各自
gèzì
〖each;respective〗∶各人自己
他们各自的家
各自解决食宿问题
各自弃甲投戈。——《三元里人民抗英》
〖eachrespect〗∶各方中的每一方
各自多做自我批评
各自为政
gèzì-wéizhèng
〖Thereislackofcoordination.;Eachactsonhisownwill.〗各自行使各自的政令。比喻步调不一致,各行其是
他们俩是我们科室的领导,可是两人面和心不和,布置工作时各自为政,总凑不到一起去,弄得下面的同志无所适从

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HER 斜(竹)水口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄜˋ

拼音 พินอิน:

– gè

前缀: 口=[体]人口。

字身: 夊=[用]从后而至状。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]行而止之不相听,异辞,象与他不同、不相谋状。

体:

用:

各样: 不同之样。

各自: 不同之由来。

各种: 不同之种。

因:

果:

组合字: 胳铬格洛烙垎客袼佫恪挌咯略阁骼赂貉辂珞硌酪觡鮥路骆络峈詻

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : klaag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kaoq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : koh4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kaku

韩音 เสียงเกาหลี : gag

越南音 เสียงเวียดนาม : cacs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!