ลำดับขีดอักษร:否【fǒu】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

否 [fǒu] หรือไม่, ปฎิเสธิ –> 是否 [shìfǒu] ใช่หรือไม่(เป็นภาษาเขียนของ 是不是), 否定 [fǒudìng] ปฎิเสธิ, 可否 [kěfǒu] ได้หรือไม่(เป็นภาษาเขียนของ 可不可以)

พัฒนาการตัวอักษร :fǒu
表示不同意,不认可:否定。
不,用在表示疑问的词句里:可否?。
不如此,不是这样,不然:否则。学则正,否则邪。不好,坏,恶:否极泰来(“否”和“泰”,前者是坏卦,后者是好卦。指事情坏到了极点,就会向好的方向转化)。未知善否。

笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:1324251
笔顺:横撇竖捺竖折横

fǒu
【副】
(会意。从口,从不。“不”亦兼表字音。本义:不然,不是这样)
〖古〗∶不,不然,不如此〖nay;no〗
否,不也。——《说文》
否臧凶。——《易·师》
否德黍帝位。——《书·尧典》。注:“皆训不。”
唐雎对曰:“否,非若是也。”——《战国策·魏策》
王曰:“否,吾何快于是,将以求吾所大欲也”。——《孟子·梁惠王上》
又如:这是妥当的办法吗?否
非,不是〖not〗
大人否亨。——《易·否卦》
否则熟虑而从之。——《礼记·表记》。注:“谓非己志也。”
夫建国设都,乃作后王君公,否用泰也。——《墨子》
——用于“能否”、“可否”、“是否”中。如:明日能否出发,需视天气而定
用在疑问句末,构成是非问句
是不必问其果解脱否也。——清·全祖望《梅花岭记》
廉颇老矣,尚能饭否?——宋·辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》
又如:汝知之否
另见pǐ
否定
fǒudìng
〖negate;negative〗∶暗示两个相互排斥的事物的一方为另一方所取消或废除
否定之否定
那个理论已被事实所否定
〖repudiate;deny;refute〗∶拒绝承认
大家在理论上否定但实际上承认的一条规律
否决
fǒujué
〖veto;votedown〗对事物作否认的议决
议会否决了我们的计划
否决权
fǒujuéquán
〖veto;vetopower〗政府的一个部门具有最终或临时禁止执行另一个部门试图实行的计划的权力;尤指行政首脑得到授权永久或暂时阻止立法机关通过法案的权力
否认
fǒurèn
〖deny;repudiate;negate〗拒绝承认
否认牛的存在是行不通的
否则
fǒuzé
〖otherwise;orelse〗如果不是这样,就…
顺我,即先刺心;否则四肢解尽;心犹不死。——清·方苞《狱中杂记》
若欲死而父,即前斗;否则阖门善俟。——明·高启《书博鸡者事》


【动】
闭塞;阻隔不通〖block〗
否,隔也。——《广雅》
否难知也。——《诗·小雅·何人斯》
否者,蔽固不通之称。——《匡谬正俗》
否者,闭而乱也。——《汉书·刘向传》
又如:否滞(停滞;阻塞);否塞(闭塞不通);否结(阻滞,郁结。比喻运数不好);否隔(亦作“否鬲”。隔绝不通);否道(壅蔽之道);否闭(闭塞不通)
贬斥〖denounce;censure〗
每与之言,言皆玄远,未尝臧否人物。——《世说新语》
变坏;灭绝〖becomeextinct〗
若到天地昏曚而万物否矣。——《西游记》
不择善否。——《庄子·渔父》


【形】
困厄;不顺〖poverty-stricken〗
执事顺成为臧,逆为否。——《左传·宣公十二年》
又如:否屈(困顿受挫);否败(穷困;时运不好);否往泰来(坏运到了尽头,好运就来了);否而末泰(时局动荡不安);否运(恶运,坏运)
恶〖evil〗
未知臧否。——《诗·大雅·抑》
陟罚臧否,不宜异同。——诸葛亮《出师表》
又如:否心(邪恶之心);否德(卑劣的品德);否臧(善恶)
通“鄙”。鄙陋〖superficial;shallow〗
不善少而否老。——《庄子·大宗师》
予所否者,天厌之!天厌之!——《论语·雍也》
又如:否妇(鄙陋的妇女)
【名】
通“痞”。病名,胸中满闷结块的病〖lumpintheabdomen〗
心下否痛。——《素问·五常政大论》
又如:否肿(痞块肿胀)
另见fǒu
否极泰来
pǐjí-tàilái
〖outofthedepthofmisfortunecomesthebliss〗坏的到了尽头、极点,就会转而变好(否,泰:六十四卦中的卦名,否是坏的卦,泰是好的卦)
常言道:乐极生悲,否极泰来。——《水浒传》
否泰
pǐtài
〖riseandfall;goodandbad〗指世道盛衰,人世通塞或运气好坏
否泰如天地。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MFR 横(一)火口

注音 จู้อิน:

– ㄈㄡˇ

– ㄆㄧˇ

拼音 พินอิน:

– fǒu

– pǐ

前缀: 口=[体]说话的嘴。

字身: 不=[用]否定词,非也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]口不说,不可之意,引申恶也,秽也。

体:

臧否: 相对词,好坏;又引申评论人之好坏。

用:

否极: 不好之极。

否秽: 污秽。

否定: 反对之意。

因:

果:

组合字: 桮痞俖嚭

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : brvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : biix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : feu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : feu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : houn2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phi2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!