ลำดับขีดอักษร:呆【dāi】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

呆 [dāi] พัก, ทึ่ม, เซ่อ –> 呆帐 [dāizhàng] หนี้สูญ, 痴呆 [chīdāi] ทึ่ม, 发呆 [fādāi] งงงัน

พัฒนาการตัวอักษร :dāi
傻,愚蠢:呆子。呆气。呆里撒(s?)奸(表面痴呆,暗藏奸诈)。
不灵活,发愣:呆板。呆滞。呆若木鸡(形容因惊恐而发愣)。
同“待2”。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2511234
笔顺:竖折横横竖撇捺


dāi
【形】
痴;傻〖dull;slow-witted〗
呆霸王调情遭苦打。——《红楼梦》
又如:呆霸王(《红楼梦》中薛蟠的浑号);呆里撒奸(装痴卖呆以售其奸);呆串了友(呆得不可收拾);呆想(痴想);呆人(呆子,傻瓜);呆汉(痴呆的人);呆大(傻瓜;笨蛋);呆老汉(傻老公);呆物(詈词。傻家伙);呆性(傻气;痴迷劲儿)
不灵活,呆板〖wooden〗。如:样子呆,心里灵;呆重(沉重,不灵便)
滞销〖stagnant〗。如:呆货(滞销的货物);呆窒(犹停滞)
发愣〖beinadaze;blankly〗。如:呆邓邓(呆顿顿,呆登登;发愣失神貌);呆挣(发愣)

dāi
【动】
暂时住在〖某处〗〖stay〗
但这一来,我就不能在镇头市呆下去了。——《潘虎》
又如:她喜欢呆在娘家
呆板
dāibǎn
〖blank;wooden;inflexible;rigid〗死板;不灵活;不活泼
笔调呆板
呆笨
dāibèn
〖slow-witted;dull〗迟钝愚笨
如同野兽那样呆笨而又无情
呆气
dāiqì
〖silly;stupid〗没灵气;傻气;呆板迟钝的样子
呆若木鸡
dāiruòmùjī
〖dumbasawoodenchicken;dumbstruck〗脸上表情呆板得象木头鸡一样。形容因恐惧或惊讶而发呆的神态
这个消息使他呆若木鸡
呆傻
dāishǎ
〖moronism〗头脑迟钝糊涂
他一点儿也不呆傻,内心明白得很
呆头呆脑
dāitóu-dāinǎo
〖stupid;bedull-looking〗形容愚笨、反应不灵的样子
这等呆头呆脑的人不多
呆账
dāizhàng
〖baddebt〗会计上指无法收回的应收账款、长期借款、其它应收款等
呆怔
dāizhèng
〖inert〗[方言]∶呆住,指神经一下子失去控制而表现出呆板的样子
他听到这个噩耗,呆怔了好一阵子
呆滞
dāizhì
〖dull〗∶行动、动作或反应迟钝的
他那呆滞的头脑
〖vague〗∶无表情的
跳着舞,眼光呆滞,无精打采
〖sluggish;idle〗∶经济上不活跃或商品、股票等滞销的
呆滞的市面
呆子
dāizi
〖blockhead;fathead;simpleton;idiot〗∶迟钝的人
〖calf〗∶未成熟的或呆头呆脑的男孩或年轻人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RD 口木

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄞˊ

– ㄉㄞ

拼音 พินอิน:

– (又音)ái

– dāi

前缀: 口=[体]人。

字身: 木=[体]树木,麻木。

字源: 象形,指事-小篆文

字意: [用]象大头婴儿,指其反应如木般静止,呆愚也,无望也。

体:

呆账: 无望收回之帐。

用:

痴呆: 人呆愚。

呆子: 呆愚的人;又骂人的话。

呆板: 人呆愚刻板。

呆立: 人呆愚站立。

因:

果:

痴呆: 人呆愚。

呆子: 呆愚的人;又骂人的话。

呆板: 人呆愚刻板。

呆立: 人呆愚站立。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ngai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : te

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngoi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dai1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : mai

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!