ลำดับขีดอักษร:哀【āi】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

哀 [āi] เศร้าโศก,เสียใจ –> 节哀 [jié’āi] ระงับความเศร้าโศก, 哀伤 [āishāng] เศร้าโศก, 哀悼 [āidào] ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า, 哀辞 [āicí] คำไว้อาลัย

พัฒนาการตัวอักษร :


āi
悲痛:悲哀。哀求。哀叹。哀鸣。哀思。哀鸿遍野(“哀鸿”,哀鸣的大雁;喻到处都是呻吟呼号,流离失所的灾民)。哀艳(诗文凄测动人而华丽)。
悼念:哀悼。默哀。
旧时称死去母亲:哀子(a.母丧而父存;b.古称居父母丧的人)。
悲乐
笔画数:9;
部首:口;
笔顺编号:412513534
笔顺:捺横竖折横撇折撇捺

āi
【形】
(形声。从口,衣声。本义:悲痛;悲伤)
同本义〖grieved;sorrowful〗
哀,闵也。——《说文》
哀,痛也。——《广雅》
以凶礼哀邦国之忧。——《周礼·大宗伯》。注:“救患分灾。”
舍正路而不由哀哉。——《孟子》。注:“伤也。”
呜呼哀哉。——《柳敏碑》
有妇人哭于墓间而哀。——《礼记·檀弓》
僵卧孤村不自哀。——宋·陆游《十一月四日风雨大作》
子言未发而哀乐具乎其前(悲哀、欢乐的神情都先流露了出来)。——清·黄宗羲《柳敬亭传》。
又如:哀咜(悲哀叹息);哀诏(皇上驾崩后,新君通告全国的文书);哀哉(表示悲伤或痛惜的感叹词);哀毁骨立(形容对父母的故去非常悲哀,以致瘦得皮包骨了)
形容声音凄清尖锐〖desolate〗
杜鹃啼血猿哀鸣。——唐·白居易《琵琶行(并序)》。
又如:哀弦(悲凉的弦乐声);哀笳(悲凉的胡笳声);哀鸿(哀鸣的大雁。比喻流离失所的灾民)

āi
【动】
同情,怜悯〖pity;sympathizewith〗
君将哀而生之乎。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
天子作诗三章以哀民。——《穆天子传》。
又如:哀恕(同情宽恕)
慰问;哀悼〖expresssympathyandsolicitudefor;mournorgrieveforthedeceased〗
秦不哀吾之丧而伐吾同姓。——《左传·僖公三十三年》。
又如:哀文(哀辞)
哀求〖supplicate;beg〗
爱公者皆为公惧,劝罄橐以哀之。——《聊斋志异·妖术》。
又如:哀请(哀告,哀求;苦苦请求);哀祈(哀求)
通“爱”。爱护〖carefor;cherish〗
国虽弱,令必敬以哀。——《管子·侈靡》
各哀其所生。——《淮南子·说山》
见与之友,几于不亲;见哀之交,几于不结。——《管子·形势》
人主胡可以不务哀。——《吕氏春秋·报更》
哀叹〖bemoan;bewail〗
秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人也。——杜牧《阿房宫赋》
【名】

哀兵必胜
āibīng-bìshèng
〖anarmyburningwithrighteousindignationisboundtowin〗两军对垒,受压迫、处境绝望而悲愤反抗的一方必能获胜
哀愁
āichóu
〖sorrowful;sad〗哀伤愁苦
哀辞
āicí
〖dirge;elegy;lament〗用来哀悼、纪念死者的文章
哀悼
āidào
〖mournsb.’sdeath;bemoan;condole〗悲痛地悼念
哀悼死者
哀悼受害者
哀悼
āidào
〖mourning;condolence〗为一个人的逝世而举行的纪念仪式
哀而不伤
āi’érbùshāng
〖besentimentalbutnotmawkish;patheticsentimentsnotcarriedtotheextreme;deeplyfeltbutnotsentimental〗精神上烦恼或忧虑但不至于伤害身心
哀告
āigào
〖begpiteously;supplicate〗苦苦央求,告免
哀号
āiháo
〖wailwithgrief〗因哀痛而放声哭号
哀鸿遍野
āihóng-biànyě
〖starvingpeoplefilltheland;disastervictimeverywhere〗《诗经·小雅·鸿雁》:“鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷。”后用哀鸿遍野比喻流离失所、呻吟呼号的灾民到处都是
哀家
āijiā
〖queenwholivedinwidow〗旧小说、戏曲中太后或皇后在丈夫死后的自称
哀矜
āijīn
〖havepityon〗哀怜;怜悯
如得其情,则哀矜而勿喜。——《论语·子张》
哀怜,哀悯
āilián,āimǐn
〖havepityon;feelpityforsb.〗对他人的不幸给予同情怜悯
他们眼睛里流露出哀怜。——《二六七号牢房》
哀戚
āiqī
〖sorrow〗悲痛伤感
哀启
āiqǐ
〖eulogyon(lifeof)thedeceasedusuallyattachedtotheoobituarynotice;memorialarticle〗放在讣告后的信函,用于追述死者生平事迹
哀求
āiqiú
〖entreat;implore;beghumblyandpitifully〗苦苦恳求
哀劝
āiquàn
〖doone’sutmosttopersuade〗苦心劝告
哀荣
āiróng
〖ceremoniousfuneral〗死后办得很隆重的丧事
褒奖之命,虽已表于哀荣,遗奠之恩,宜再申于轸悼。——白居易《祭卢虔文》
哀伤
āishāng
〖distressed;heart-rending;sad;grieved〗悲痛忧伤
不胜哀伤
哀思
āisī
〖sadmemories;mourningforthedeceased〗悲哀思念的感情
寄托哀思
哀叹
āitàn
〖bemoan;bewail;lament〗∶呜咽地悲叹;出声地悲泣;哀泣
〖plaint;sigh〗∶悲哀地叹息
他痛苦时便细声地哀叹
哀艳
āiyàn
〖besadandbeautiful;besadlytouching;beplaintiveandelegant〗文辞凄切而艳丽
自屈宋以降,为文者本于哀艳,务于恢诞,亡于此兴,失古义矣。——柳冕《与徐给事论文书》
哀怨
āiyuàn
〖plaintive〗悲伤埋怨
哀乐
āiyuè
〖funeralmusic〗用于丧葬或追悼的悲哀乐曲
哀子
āizǐ
〖sonbereavedofone’smother〗旧时称死了母亲的男子为哀子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRHV 卜口斜(竹)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄞ

拼音 พินอิน:

– āi

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 衣=[用]衣裳,引申依也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]依于口,痛呼也,悲悯也,怜爱也。

体:

哀乐: 相对词,悲伤与欢乐。

用:

衔哀: 含着悲伤。

悲哀: 同哀伤,伤心。

志哀: 记下悲伤。

哀哀: 悲悯状。

哀恳: 悲伤恳挚。

哀泣: 悲伤哭泣。

哀荣: 悲伤中的荣耀,指悼念亡者的仪式极隆重。

哀戚: 悲伤忧愁。

哀求: 悲伤恳求。

哀痛: 同哀哉,悲痛。

哀怨: 悲伤怨恨。

哀念: 悲伤怀念。

哀怜: 同哀矜,悲怜。

哀切: 同哀恸,极为悲痛。

哀悼: 同哀吊,悲伤追悼。

哀号: 同哀叫、哀鸣,悲痛地号叫。

哀叹: 悲伤感叹。

哀鸿: 悲鸣的鸿雁;又灾难余生的百姓。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qvvl

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : e

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : oi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : oi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ai

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ai

韩音 เสียงเกาหลี : qai

越南音 เสียงเวียดนาม : aiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!