ลำดับขีดอักษร:啊【a】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

啊 [a] ครับ, น่ะ อ่า “

พัฒนาการตัวอักษร :
ā
叹词,表示赞叹或惊异:啊,这花真美呀!啊哈。啊呀。

á
ㄚˊ
叹词,表示疑问或反问:啊,你说什么?

ǎ
ㄚˇ
叹词,表示疑惑:啊,这是怎么回事?

à
ㄚˋ
叹词,表示应诺(音较短):啊,好吧!
叹词,表示醒悟(音较长):啊,我这才明白过来!
表示赞叹(音较长):啊,亲爱的祖国!

ɑ

助词,在句末,表示惊叹的语气(常因前面字音不同而发生变音,可用不同的字来表示):你好啊(哇)!真新鲜啊(哪)!
笔画数:10;
部首:口;
笔顺编号:2515212512
笔顺:竖折横折竖横竖折横竖

ā
【叹】
(形声。从口,阿声。本义:叹词)表示惊叹或赞颂〖ah〗。如:啊!多么美丽的夜色;啊!祖国,我为您歌唱
另见á;ǎ;à;a
啊哈
āhā
〖oh;ah;well〗表示语气的叹词
表示惊喜
啊哈,我看见他了
表示恍然大悟
啊哈,我明白了
表示满意
啊哈,总算干得还不赖
啊呀
āyā
叹词
〖oh〗∶表示惊讶
啊呀,他跑得真快呀
〖why〗∶表示不满,为难
啊呀,怎么弄了满地的水
啊呀,这事不好办哪
啊哟
āyō
〖ayo〗叹词,表示情绪激动或惊讶
啊哟,吓死我了
啊唷
āyō
同“啊哟”

á
【叹】
表示追问或要求再说一遍〖ah〗。如:啊?你说谁?你想过这些事没有?啊!
另见ā;ǎ;à;a

ǎ
【叹】
表示惊疑或疑惑〖ah〗。如:啊?这是怎么回事;他说我还小,啊?我不小了吧;啊?可以这样说吗?
另见ā;á;à;a

à
【叹】
表示应诺等的叹词〖ah〗
表示应诺。如:啊,我就去;啊,好吧
表示醒悟。如:啊,对啦!对啦;啊,原来是他,怪不得看着挺面熟
表示惊异或赞叹。如:啊!黄河,你是我们民族的摇篮
用来表示悲痛、遗憾或忧伤〖woe〗
另见ā;á;ǎ;a


a
【助】
表示语气〖what〗
用在感叹句末,加强感叹语气。如:他跑得真快啊
用在陈述句或祈使句,表示肯定、辨明、请求、劝止、警告、催促、命令等。如:这话说得对啊!请坐啊,女士们
用在问句末尾〖really?〗
在有疑问指代词的问句或选择问句里,用来和缓语气。如:是谁啊?
在陈述句形式的问句里,提问的目的是要求得到证实。如:你不去啊?
用在打招呼的话里〖hay〗。如:老张啊,你这儿来!
用在重复的动词后面,表示过程长〖onandon〗。如:…找啊找啊,终于找到了金矿
另见ā;á;ǎ;à;
“阿”另见ā;ǎ;à;ē

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qa

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : gha

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : va

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : a1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : a

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : o6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : a0

日音 เสียงญี่ปุ่น : a

越南音 เสียงเวียดนาม : aj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!