ลำดับขีดอักษร:地【dì】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

地 [dì] ดิน –> 地契 [dìqì] โฉนดที่ดิน, 地主 [dìzhǔ] เจ้าของที่ดิน , 地铁 [dìtiě] รถไฟใต้ดิน,地下 [dìxià] ใต้ดิน(underground), 地球村 [dìqiúcūn] โลกไร้พรมแดน, 地球 [dìqiú] โลก(the Earth), 地球仪 [dìqiúyí] ลูกโลกจำลอง, 地心 [dìxīn] จุดศูนย์กลางของโลก, 陆地 [lùdì] แผ่นดิน(land) , 地温 [dìwēn] อุณหภูมิของโลก, 地表 [dìbiǎo] พื้นผิวโลก, 地壳 [dìqiào] เปลือกโลก, 地轴 [dìzhóu] แกนโลก(the earth’s axis), 地磁 [dìcí] แม่เหล็กโลก, 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์(geography), 赤道 [chìdào] เส้นศูนย์สูตร(the equator), 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว,特地 [tèdì] โดยเฉพาะ(especially) เช่น 我特地做给你的 ฉันตั้งใจทำให้คุณโดยเฉพาะ

พัฒนาการตัวอักษร :
人类生长活动的所在:地球(太阳系九大行星之一)。地心说。
地球或地球的某部分:地质。地壳。
地球表面除去海洋、江河、湖泊的部分:陆地。地下。
地球表面的土壤:土地。田地。地政。地主。
地球上的一个区域:地区。此地。
建筑材料铺成的平面:地板。地毯。
所在空间或区域的部位:地点。目的地。
人在社会关系中所处的位置:易地以处。
表示思想或行动的某种活动领域:见地。境地。心地。
底子:质地。


结构助词,用在词或词组之后表示修饰后面的谓语:慢慢地走。

笔画数:6;
部首:土;
笔顺编号:121525
笔顺:横竖横折竖折

de

用在状语和中心词之间〖usedafteranadj.,noun,adverborverb,etc.toformanadverbialadjunct〗。如:他认真地学习;天气渐渐地冷了;有计划地安排生活。又表示动态,相当于“着”。常附在立、卧、坐等不及物动词的后头
后妻向床上卧地不起。——《舜子变文》
还用于状语后或补语前
相看月未坠,白地断肝肠。——唐·杜甫《越女词》
另见dì【名】
(形声。从土,也声。本义:大地)
同本义,与“天”相对〖theearth〗
立字士力于一者为地。——《春秋·元命苞》
土乙力为地。——《尔雅·释地》
地生养万物。——《管子·形势解》
如:落地;天地;地角(地的末端。多比喻极僻远的地方);地宫(帝王墓地放置棺材的地下建筑);地府(阴间);地脉(风水);地遁(隐入地下;入土而逃)
地面;陆地〖ground;land〗
双兔傍地走,安能辨我是雄雌。——《乐府诗集·木兰诗》
床前明月光,疑是地上霜。——唐·李白《静夜思》
又如:地文(地面山岳河海丘陵平原之形);地藏(地下深处);地市(地下的市镇);地平(地面平坦)
土地;田地〖land;fields〗
殚其地之出。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
又如:湿地;好地;下地干活儿;地头(地上,与天上相对;方面);地灵(土地山川的灵秀之气)
领土,属地;地区〖territory〗。
而安陵君以五十里之地存者。——《战国策·魏策》
又如:各地;内地;本地;割地(割让领土);
地方;场所〖place;locality〗
此地空余黄鹤楼。——唐·崔颢《黄鹤楼》
英雄无用武之地。——《资治通鉴》
又如:各地文化站;产地(物品出产的地方);坟地;原地;地著(久居其地不迁移的人);地棍(地方上的流氓无赖)
地位〖position〗。如:地业(地位与事业);地望(地位和声望);地寒(指人的出身微贱,地位低下)
心意活动的领域〖aperson’smind〗。如:心地;见地;识地
路程;面积〖distance;area〗
那轿夫抬进去,走了一射之地。——《红楼梦》
又如:十里地
居住地〖dwellingplace〗。如:地址;地邻(邻居;邻里)
花纹图案或文字的衬托面;底子〖background〗。如:地子(衬底;花纹的衬托面)
地区,中国省、自治区以下,县以上设置的行政区域〖district〗。如:省地县三级
地主的简称〖landlord〗。如:地富(地主与富农)
言语和行动可以回旋的地方〖roonforaction〗
恢恢乎其于游刃必有余地矣。——《庄子·养生主》
另见de
地板
dìbǎn
〖floorboard〗∶建筑物地面的表层,由木板或其它地面材料做成
〖farmland;croplan〗[方言]∶田地
地板蜡
dìbǎnlà
〖floorpolish(wax)〗用来擦地的蜡
地磅
dìbàng
〖weighbridge〗安置在地下,台面与路面齐平的磅枰。多设在仓库和车站。用来称量较大较重的东西
地保
dìbǎo
〖towncrier〗清朝和民国初年在地方上为官府办差的人
地堡
dìbǎo
〖bunker;blockhouse;fort〗供步枪、机枪射击用的有掩盖的低矮工事。用土、木、砖、石、钢铁或钢筋混凝土等材料构筑。用于掩护桥梁、渡口或封锁街巷、道路和开阔地,也可与其他工事相结合构成火力支撑点
地崩山摧
dìbēng-shāncuī
〖hillstoppleandtheearthshake〗土地崩裂,山岭倒塌。多形容巨大变故
地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。——唐·李白《蜀道难》
地表
dìbiǎo
〖surface(oftheearth)〗地球表面
地表火
dìbiǎohuǒ
〖groundfire〗∶腐植质层燃烧的一种森林火灾,通常不露出表面
〖surfacefire〗∶仅燃烧林地表面的枯枝落叶或林下灌木、草层的一种森林火灾
地鳖虫
dìbiēchóng
〖groundbeetle〗步行虫科的甲虫,身体扁,棕黑色,雄的有翅,雌的无翅常在住宅墙根的土内活动。中医用作通经的药物,也用来治跌打损伤。通称“土鳖”
地波
dìbō
〖groundwave〗∶直接来自发射机而未经电离层反射沿地球表面传播的那部分电波
〖earthwave〗∶地球物质的弹性摆动
地步
dìbù
〖condition;plightsituation〗∶处境;
事物发展所达到的程度〖extent〗
我竟与闰土隔绝到这地步了。——鲁迅《故乡》
〖roomforaction〗∶指言语,行动留下的可以回旋的地方;余地
留地步
地财
dìcái
〖valuablesburiedbylandlordsorrichpeasants;hiddenproperty〗[方言]∶埋在地下的钱财物品,系私人埋藏
地层
dìcéng
〖stratum;layer〗
由天然作用形成的成套沉积岩,有时还可包括变质岩层,甚至火成岩体
发掘古物中,发现考古物质(如手制石器、骨骼和居住遗迹)的地层
〖formation〗∶代表一个地质填图单位的火成岩、沉积岩或变质岩
地产
dìchǎn
〖land〗∶私有或公有的土地
〖tenantry〗∶租出的财产,租给租佃者的财产
把他自己拔出的一片小地产建成一座整洁砖房的小庄,以每年一个畿尼(旧英金币)的租金租出
〖landedproperty(estate)〗∶不动产
房屋四周全是地产
地秤
dìchèng
〖weighbridge〗见地磅
地磁
dìcí
〖geomagnetism;terrestrialmagnetism〗地球所具有的磁性现象。罗盘指南和磁力探矿都是地磁的利用
地大物博
dìdà-wùbó
〖(acountry)vastinterritoryandrichinnaturalresources〗指国家领土辽阔,资源丰富
地大物博,蘖牙其间。——唐·韩愈《平淮西碑》
又因江南地大物博,差使很多,大非别省可比。——清·李宝嘉《官场现形记》
地带
dìdài
〖zone;belt;district;region;terrain〗往往具有独特的天然边界的区域,在其生物物种与形态上有其独特的表现
松林地带
森林地带
地道
dìdào
〖tunnel;subway;underpass〗地下的道路或坑道
地道
dìdao
〖pure;typical〗∶没有异物;纯正的,未搀杂的
写的是地道的幽默文章
〖thorough;straight-ahead〗∶完全限于某一特定音乐风格之内的;未经润色的
地道的摇摆舞曲
〖everyinch;onehundredpercent〗∶真正是有名产地出产的
地道药材
〖workbeupcertainstandard〗∶(工作、活儿等)实在;够标准
地道战
dìdàozhàn
〖subwaybattle;tunnelwarfare〗依托地道坚持斗争、打击敌人的作战方法。是中国人民抗日游击战争中革命军民的一种创造。典型的地道,家家相连,有生活、防毒、防水和战斗设施,能藏能打、能机动、能生活,便于长期坚持对敌斗争,出其不意地打击敌人
地点
dìdiǎn
〖place〗∶所在的地方
路上陡峭的地点
〖site;locale〗∶适于建筑的地面
施工地点
地动
dìdòng
〖quake,earthquake〗∶地震
乃令史官记地动所从方起。——《后汉书·张衡传》
〖earth’srotationandrevolution〗∶地球的运动
地动山摇
dìdòng-shānyáo
〖theearthtrembledandthemountainsswayed〗地被震动,山地摇摆。形容声势浩大
这场斗,真个是地动山摇,好杀也。——《西游记》
地动仪
dìdòngyí
〖seismographasinventedbytheChinesescientistZhangHenginA.D.132〗候风地动仪的简称
地洞
dìdòng
〖dugout;burrom〗在山坡上挖掘的或在覆盖着草皮的地下挖掘的避难所或简单的住处
地段
dìduàn
〖sector(orsection)ofanarea〗指地面上的一段
黄金地段
危险地段
地方
dìfāng
〖place〗∶地面的某一个特定地区;一个特定的所在地点
一条地毯的破旧的地方
〖point〗∶一个特定的地点
沿途在一些地方停留
〖locality〗∶各行政区
地方组织
〖part,respect〗∶部分
剧中最动人的地方
〖towncrier〗
【古】
地保
令他们报个“暴病身亡”,合族中及地方递一张保呈。——《红楼梦》
地方
dìfāng
〖local〗
当地
地方公共汽车线路
地方武装
各行政区的
地方政治
地方风俗
地方民族主义
dìfāngmínzúzhǔyì
〖localnationalicm〗少数民族中的狭隘民族民主思想。只顾本民族的眼前利益,不顾长远利益和国家整体利益,破坏民族团结
地方色彩
dìfāngsècǎi
〖localcolour〗某个地方所特有的情调风格
地方武装
dìfāngwǔzhuāng
〖localarmedforces;regionalarmedforces〗地方上的军队,尤指相对中央的军队而言
地方戏
dìfāngxì
〖localdrama(opera)〗流行在某一地区,用当地方言演唱,具有乡土色彩的剧种,如汉剧、湘剧、川剧、越剧等
地方志
dìfāngzhì
〖localchronicles;annalsoflocalhistory〗地方上的大事年鉴
地方主义
dìfāngzhǔyì
〖localism;provincialism〗在处理问题时,将本地方的利益放在首位,不顾甚至破坏全局利益的思想和行为
地方自治
dìfāngzìzhì
〖localself-government〗地方事务由某个划分的地方政区自己管理(区别于中央政府对这一地区的管理)
地府
dìfǔ
〖thenetherworld〗人死后灵魂的归宿之地(迷信)
地覆天翻
dìfù-tiānfān
〖earth-shakingchanges〗见“天翻地覆”
地沟
dìgōu
〖sewertunnel〗∶地下排水沟
〖coveredsewage;undergrounddrain〗∶地下的水沟
地瓜
dìguā
〖yambean;〗∶又称“豆薯”,一种热带缠绕植物,具芜菁状的块根,作为生菜生食或煮食的可食豆荚,种子产生鱼藤酮和油
〖sweetpotato〗∶甘薯,红薯
地光
dìguāng
〖flashesoflightprecedinganearthquake;smallpopulationforalargearea;vastandspaxselypopulatedarea〗地震前的闪光
地广人稀
dìguǎng-rénxī
〖withmuchlandandfewpeople;smallpopulationforalargearea;vastandsparselypopulatedarea〗地方大,人口少。形容荒凉
楚越之地,地广人希(稀)。——《史记·货殖列传》
地滚球
dìgǔnqiú
〖grounder〗∶落地或地面滚动的球(例如棒球,板球,或足球),尤指被击中后立即落地滚动的球
〖groundball〗∶被打出的棒球在对方外场手没能接住前已经落地
〖roller〗∶被击后沿着地面滚动的球;容易接的滚球
地核
dìhé
〖theearth’score〗地球的中心部分,半径约3360公里,其物理性质与周围的地幔和地壳有明显不同
地黄
dìhuáng
〖glutinousrehmannia〗一种多年生草本植物,叶长圆形并有皱纹,开淡紫色花。黄色根,中医入药、补血、强心
但取芦藤地黄辈观。——宋·沈括《梦溪笔谈》
地积
dìjī
〖measureofland;area〗土地的面积,通常用顷、亩、分等单位来计算
地基
dìjī
〖foundation;ground〗作为建筑物基础的地层
建筑地基
地极
dìjí
〖terrestrialpole〗地轴两端点之一
地籍
dìjí
〖cadastral〗古代登记土地的册籍,是征收田赋的依据
地价
dìjià
〖priceofland〗买卖土地的价格
地角
dìjiǎo
〖remoteplace〗∶辽远偏僻的地方;地的尽头
天涯地角
〖cape〗∶指岬角
〖chin〗∶指下巴颏儿
地角
dìjiǎo
〖pitch〗伸进水中的一片陆地的末端
地角天涯
dìjiǎo-tiānyá
〖inthefourcornersoftheearfh〗比喻相隔很远
地角天涯外,人号鬼哭边。——唐·僧贯休《塞上曲》
地脚
dìjiǎo
〖tail;lowermarginofapage〗一页书上印刷部分下面的空白或待印的一页表格同上的对应部分
地脚
dìjiǎo
〖foundation〗[方言]∶地基
地窖
dìjiào
〖cellar;storagepit;subterraneancell;basement〗贮藏用的地坑或地下室
地界
dìjiè
〖abuttals;theboundaryofapieceofland〗∶两块土地之间的分界线
〖buttsandbounds〗∶房地产的界址
〖dependency〗∶地方
这里是北京地界
地久天长
dìjiǔ-tiāncháng
〖aslongastheheavenandearthendure〗见“天长地久”
天长地久有尽时,此恨绵绵无绝期。——唐·白居易《长恨歌》
地块
dìkuài
〖acre〗∶田地,尤指可耕地或牧场
长地块
〖massif〗∶以断层或褶皱为边界,并以整体方式发生位移而无内部变化;一种具山岳地形的巨大断块
地老虎
dìlǎohǔ
〖cutworm〗见“切根虫”
地老天荒
dìlǎo-tiānhuāng
〖beoftheremotepastindaysofold〗见“天荒地老”
相抛,纵地老天荒,此恨难消。——唐·谢谠《四喜记·赴试秋闱》
地雷
dìléi
〖mine〗布于地上或埋于地下的一种爆炸装置
地垒
dìlěi
〖horst〗两条断裂带之间的岩层如果高于两侧的岩层,这高出的部分叫地垒
地塄
dìléng
〖ridge;slopeonborderoffield〗[方言]∶田地边上的坡儿
地理
dìlǐ
〖geography〗见“地理学”
地理学
dìlǐxué
〖geography〗研究地球及其生命的科学;尤指对陆地、海洋、大气的描述,对动植物、包括人类的分布状态以及人类根据种种自然力的相互关系所从事的劳动的描述
地力
dìlì
〖soilfertility;productivityoftheland〗土壤肥力,土壤供应作物营养的能力
地栗
dìlì
〖waterchestnut〗[方言]∶荸荠
地利
dìlì
〖favourablegeographicalposition;topographicaladvantages〗∶地理的优势
天时不如地利。——《孟子·公孙丑下》
〖landproductivity〗∶土地有利于种植作物的条件
地利人和
dìlì-rénhé
〖geographicalconditionsandgoodrelationswiththepeople;terrainisfavourableandpeoplearefriendly〗指地理条件优越,人心又齐,有群众基础
天时不如地利,地利不如人和。——《孟子·公孙丑下》
地邻
dìlín
〖adjoiningfarmlandneighbour〗耕地相邻的人家互称地邻
地垄
dìlǒng
〖alleg〗耕地的土埂
地垄纵横
地漏
dìlòu
〖floordrain〗
往下水道排水的地面排水管
将与土壤接触的地面之下的水排走用的管道或沟槽
地炉
dìlú
〖pit-store〗室内地上挖成的小坑,四周垫垒砖石,中间生火取暖
屋后有一堆柴炭,拿几块来,生在地炉里。——《水浒传》
地脉
dìmài
〖geographicalposition〗迷信的人讲风水时描述地形好坏时的用词
地幔
dìmàn
〖mantle〗地球内约2900多公里深处,岩石层以下、地心以上与地心断开的部分
地貌
dìmào
〖landforms,physicalcontours;thegeneralconfigurationoftheearth’ssurface〗地表面高低起伏的状态。按其自然形态可分为山地、丘陵、平原、盆地等
地面
dìmiàn
〖ground;theearth’ssurface〗∶地球的表面
离地面8000米的高度
〖district;region〗∶地区(多指行政区域)
先头部队已经进入江苏地面
〖local;inthelocatity〗∶当地
他在地面儿上很有名望
〖groundstructure〗∶建筑物内房屋的底部结构
水泥地面
地面灌溉
dìmiànguàngài
〖surfaceirrigation〗利用地面上的管道或沟渠供给土壤水分
地面气压
dìmiànqìyā
〖surfacepressure〗地面一定位置上的大气压。这是一种不很严格的说法,它大致包括本站气压和海平面气压两种说法
地面水
dìmiànshuǐ
〖surfacewater〗没有进入地面的天然水
地名
dìmíng
〖placename〗地方(如城市或城镇)的名称
地亩
dìmǔ
〖fieldsorfarmland〗田地的亩数、面积,借指田地(总称)
量一下地亩
地盘
dìpán
〖domain;sphereofinfluence;territoryunderone’scontrol〗受某人或集团控制的地区或势力范围
地皮
dìpí
〖landforbuildingsite〗∶供建筑用的土地
〖surfaceofground〗∶地的表面
阴雨天地皮潮湿
地痞
dìpǐ
〖badeggs;localruffian;localriffraff〗地方上的流氓、无赖
地平线
dìpíngxiàn
〖horizon〗
从地面上一点所看到的形成地球表面部分的限界的圆周
向水平方向望去,天地相交的地方
距天顶90°的大圆圈,构成地平坐标系统的赤道
地铺
dìpù
〖shakedown〗特指在地板上临时凑成的床铺
地契
dìqì
〖titledeedforland;owningcontract〗买卖土地的双方所立的契约
地气
dìqì
〖climatesindifferentdistricts(regions)〗不同地区的气候
此地气之不同也。——宋·沈括《梦溪笔谈》
地堑
dìqiàn
〖graben〗至少两个断层之间的地壳下降部分,一般长度宽度大得多
地壳
dìqiào
〖theearth’scrust〗主要由结晶岩石构成的地球外层,其厚度随地点的不同而不同,但大概任何一处均不超过几十公里,且和它下面的密度较大但不那么硬的物质不同
地勤
dìqín
〖groundservice;groundduty〗在地面上执行的各种工作,如维修飞机等
地球
dìqiú
〖theEarth;theglobe〗人类所居住的这个行星,太阳系九大行星之一,它与太阳的平均距离为14960万公里,在行星中排第三位,它的赤道半径为6378.2公里,其大小在行星中列第五位
〖world〗∶指全世界
少年雄于地球,则国雄于地球。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
地球仪
dìqiúyí
〖terrestrialglobe〗∶模拟地球形状和地表特征的演示仪
〖tellurian〗∶用地球绕地轴旋转说明昼夜的产生和地轴向太阳的倾斜以及四季形成的一种仪器
地区
dìqū
〖area;district;region〗∶较大的地方
多山地区
华北地区
〖prefecture〗∶行政划分单位
地区差价
〖mandatedterritory〗∶指未获得独立的殖民地、托管地等
地权
dìquán
〖landownership〗土地所有权
地热
dìrè
〖subterraneanheat;theheatoftheearth’sinterior;terrestrialheat〗地球内部的岩浆放出的热能
地上茎
dìshàngjīng
〖aerialstemofaplant〗植物的露出地面的那一部分茎
地声
dìshēng
〖earthquakesound〗∶伴随地震的可听低频声,多半是由地面的振动传到空气时引起的
〖brontide〗∶一种低沉的、像闷雷似的短的声音,常在活动地震区听到,一般认为是由地震引起的
地区差价
dìqūchājià
〖differencesinregionalprieelevels〗不同地区间商品价格的差距
地势
dìshì
〖topography;relief;terrian〗地面高低起伏的形势
此地势高下之不同也。——宋·沈括《梦溪笔谈》
地势图
dìshìtú
〖hypsometricmap〗地形测量中,用等高线法,有时也用晕渲法、分层设色法或晕滃法着重表示地势起伏形态和水系特征的地图
地税
dìshuì
〖landtax〗土地税
地速
dìsù
〖groundspeed〗飞机相对于地面的速度
地台
dìtái
〖platform〗高于或低于海平面而至少有一边高出于附近邻域的平的或接近于平的地区,通常小于台地
地摊,地摊儿
dìtān,dìtānr
〖articlesdisplayedonsidewalkfloor;waysidestall〗在地上陈列货物出卖或者进行非实物性交易的摊子
地毯
dìtǎn
〖carpet;rug〗常由羊毛织成的一种重厚的机织或毡合织物,铺于地面
地铁
dìtiě
〖undergroundrailway;metro;subway;tube〗地下铁道的简称
地头,地头儿
dìtóu,dìtóur
〖edgeofafield〗∶田地的边缘
小伙子们围坐在地头上
〖thisplaceorarea〗[方言]∶当地;本地
他初来乍到,地头儿生
〖destination〗[方言]∶终点;目的地
这列车怎么还不到地头儿?
〖lowermargin(ofapage)〗∶书页下端的空白处
地头蛇
dìtóushé
〖localbully(villain)〗指在当地有势力的欺压人民的恶霸,现在也用来比喻本地有一定能量的人物
地图
dìtú
〖map〗按一定比例运用符号、颜色、文字注记等描绘显示地球表面的自然地理、行政区域、社会经济状况的图
而秦武阳奉地图匣。——《战国策·燕策》
地图册
dìtúcè
〖atlas〗合订的地图集
一看地图册就清楚了,这城靠近海滨
地位
dìwèi
〖position;place;status;standing;posture;rank〗∶一个人在社会中的职务,职位以及由此显示出的重要程度
地位平等
父亲的地位
;也指国家、团体在社会关系中所处的位置
国际地位
〖place〗∶人或物所占的地方
把你自己放在我的地位上
地温
dìwēn
〖earthtemperature;geotherm;groundtemperature〗指地表和地中的温度
地物
dìwù
〖surfacefeatures;man-madesurfacefeaturesofaregion〗地表面的固定性物体(包括自然形成和人工建造的)。例如,居民点、道路、江河、树林、建筑物等。不同的地物对军队战斗行动有着不同的影响
地峡
dìxiá
〖isthmus〗夹在两个海洋间、连接两个大陆的狭窄陆地,如连接南、北美洲的巴拿马地峡
地下
dìxia
〖underground〗∶地面以下;地层内部
〖ontheground〗∶地面上
从地下拣起
地下
dìxià
〖underground〗处于、生长在或位于地面下的
地下洞
地下根茎
〖secret(activity)〗秘密活动
地下的革命活动
地下河
dìxiàhé
〖subterraneanstream〗流经洞穴或一组连通洞穴的地下水道
地下建筑物
dìxiàjiànzhùwù
〖undergroundconstruction〗构筑在地面以下的建筑物。如地下室、地下铁道、地道等
地下茎
dìxiàjīng
〖undergroundstem〗植物生于地面下的任何一种茎;主要种类有:根状茎、块茎、球茎、鳞茎和根状的下垂茎
地线
dìxiàn
〖groundwire;earthwire〗用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地
地心
dìxīn
〖theearth’score〗地核,地球的中心部分,半径约3360公里,其物理性质与周围的地幔和地壳有明显不同
地心说
dìxīnshuō
〖geocentrictheory〗古天文学的一种学说,认为地球是宇宙的中心,静止不动,太阳、月亮等星球都是绕地球运行的。此学说最早为亚里士多德所提出。公元二世纪,托勒密发展了地心说,后被教会为维护其统治而利用。十六世纪被哥白尼的日心说所推翻
地形
dìxíng
〖landforms;physicalcontours;generalconfigurationoftheearth’ssurface;topographic〗
包括地势与天然地物和人工地物的位置在内的地表形态
地形是地物和地貌的统称
地穴
dìxué
〖pithouse〗挖地成坑并加覆盖的原始住所
地学
dìxué
〖geoscience〗地球科学的简称
此地学不刊之说也。——〖英〗赫胥黎著·严复译《天演论》
地衣
dìyī
〖lichen〗地衣门的许多复杂叶状体植物的任何一种,这是一种藻和一种菌在各种固体表面(如岩石、树皮表面上)的共生体,由一个分枝的叶状体组成
地狱
dìyù
〖hell;hadesnetherworld〗∶某些宗教的说法,指人死后灵魂在地下受折磨的地方,跟“天堂”相对
〖inferno〗
比喻受苦受难的地方
黑暗、喧闹、混乱和坏人无法无天的地方
地域
dìyù
〖district;region〗面积相当大的一块地方
地震
dìzhèn
〖earthquake;seism;quake〗地球局部的震动或颤动,伴有造山运动或其他地壳运动
地震波
dìzhènbō
〖earthquakewave〗地震时产生的震动波
地震带
dìzhèndài
〖seismicbelt;earthquakebelt〗地震震中分布较集中的地带
地震区
dìzhènqū
〖seismicarea(region)〗地震时地震波涉及的区域、范围
地震仪
dìzhènyí
〖seismograph〗记录地震的仪器
地震预报
dìzhènyùbào
〖earthquakeforecasting;earthquakeprediction〗用地震仪或观察自然景物现象的变化得出可能发生地震的情况报告
地震站
dìzhènzhàn
〖seismic(seismological)station〗设有专门仪器负责观测、记录、预报地震的机构。也叫“地震台”
地震震级
dìzhènzhènjí
〖earrhquakemagnitude〗表示地震震源释放能量的大小等级
地政
dìzhèng
〖landaffairs〗土地管理事务
地支
dìzhī
〖thetwelveEarthlyBranches,usedincombinationwiththeHeavenlyStemstodesignateyears,months,daysandhours〗子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的总称,传统用作表示次序的符号。也叫“十二支”。与“天干”相配表示年、月、日的次序,也用来记时
地址
dìzhǐ
〖address〗
找到某人或某机关或与其通信的指定地点(如住处或营业所)
在计算机中,标识寄存器、存储单元和存储设备的编号或名称
地志
dìzhì
〖annalsoflocalhistory;localchronicles〗记载国或区域的地形、气候、居民、政治、物产、交通等的变迁的书
地质
dìzhì
〖geology〗地质学的简称
地质时代
dìzhìshídài
〖geologicalage〗只能用地质学方法来测定的冰期和冰期以前的时代
地质学
dìzhìxué
〖geology〗研究地球形成和发展、地壳的组成物质、各种地质作用及它们在国民经济中的应用等问题的科学
地中海
DìzhōngHǎi
〖theMediterraneansea;MareNostrum〗世界最大的陆间海。处于欧、亚、非之间
地轴
dìzhóu
〖theearth’saxis〗地球的自转轴,与赤道平面垂直,贯通地球中心及南北的直线
地主
dìzhǔ
〖landlord;landowner〗∶拥有或占有土地,自己不劳动并靠地租为主要生活来源的人;地主阶级的成员
〖host〗∶指住在本地的人
尽地主之谊
〖lord〗∶土地的所有者或主人
地亩有限而且还是荒地的地主
地主阶级
dìzhǔjiējí
〖landocracy;thelandlordclass〗∶通过占有土地剥削他人劳动并取得优越地位或权力的阶级
〖squirearchy〗∶土地拥有者阶级,尤指有政治势力者
地主之谊
dìzhǔzhīyì
〖dothedutiesofthehost〗地主,当地的主人。“谊”通“义”。本地主人应尽的义务,指招待外地来客
晚生得蒙青目,一日地主之谊也不曾尽得,如何便要去。——《儒林外史》
地租
dìzū
〖groundrent〗佃户向土地出租者缴纳的税

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GPD 土心木

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧˋ

– ˙ㄉㄜ

拼音 พินอิน:

– dì

– de

前缀: 土=[体]土地。

字身: 也=[用]语之余,同。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]土也,同是土,怀养万物之处。

体:

土地: 土形成之地。

各地: 各个地方。

天地: 对比词,天与地。

地皮: 土地之皮,指地表可用之处。

地脊: 土地之脊,指山。

地热: 土地之热,指地下的能量。

地势: 土地之形势。

地利: 土地之利益。

地窖: 土地之窖洞。

地牢: 土地之牢,指位于地下。

地轴: 土地之轴,指地球的自转轴。

地痞: 土地之痞,指本地的无赖。

地力: 土地之生产力。

地震: 土地之震动。

地雷: 土地之雷,指地下藏的爆炸物。

地球: 土地之球,人类所居之星球。

地理: 土地之脉理。

地角: 土地之角,指伸入海的半岛。

地契: 土地之契约。

地层: 土地之层次。

地主: 土地之主权人。

地方: 土地之方位。

地志: 土地之志录。

地道: 土地之道路,指在地下者。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcels

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : diih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : di

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ti

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : di7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ti7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ti

韩音 เสียงเกาหลี : ji

越南音 เสียงเวียดนาม : ddiaj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!