ลำดับขีดอักษร:堆【duī】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

堆 [duī] กอง(pile) –> 堆积 [duījī] กองสุม, 堆肥 [duīféi] ปุ๋ยหมัก

พัฒนาการตัวอักษร :duī
累积在一起的东西:堆栈。堆房。土堆。
累积在一起,聚积在一起:堆积。堆放。堆垒。堆摞。堆砌。
量词,用于成堆的物或成群的人:一堆人。
笔画数:11;
部首:土;
笔顺编号:12132411121
笔顺:横竖横撇竖捺横横横竖横

duī
【名】
(象形。从土,隹(zhuī)声。本义:土堆)
土墩,沙墩或水中聚集的礁石〖heappile;hillock;mound〗
逾陇堆兮渡漠。——《楚辞·疾世》
激堆埼。——司马相如《上林赋》
呼水中沙堆为墠。——《尔雅·释水》注
又如:堆阜(小丘);堆埼(曲折的岸边)——多用于地名。如:滟滪堆(在四川长江中);双堆集(在安徽)
常为排列的整齐有序的叠堆〖stack〗。如:草堆;柴火堆;堆云(形容密集众多);堆堆(久久不动的样子;形容累积得很多的样子)

duī
【动】
堆积〖pileup;heapup〗
堆,聚土。——《说文》
又如:堆堵(堆积堵塞);堆绢(堆纱花。用彩绢制成花鸟人物形状,缀附于屏障上);堆山塞海(形容财物极为丰富);堆红(漆器上所堆成的朱色花纹);堆案(累积案头。指积压很多文书)

duī
【量】
用来计量成堆的东西〖heap〗
卷起千堆雪。——宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》
又如:一堆垃圾;一堆谷子
堆冰
duībīng
〖packice〗由大小浮冰推挤在一起形成混杂体的海上冰块
堆叠
duīdié
〖pileup〗一层一层地码起来
案上堆叠着一摞新教材
堆垛
duīduò
〖rick〗堆积成垛(如干草)
堆房
duīfáng
〖storeroom;wareroom〗堆放杂物或货物的贮藏室
堆放
duīfàng
〖pileup〗∶把货物放到或扔到堆上
采来的条石堆放在屋檐下
〖stack〗∶成堆地放置大量的东西,尤其是整整齐齐地存放
把稻草堆放在打谷场上
堆肥
duīféi
〖stockmanure;compost〗一种通常是把粪便、杂草、茎叶泥土等堆起来发酵后制成,其大部分是由腐败的有机物组成的混合物,用作肥料和改良土质
堆谷场
duīgǔchǎng
〖stackyard〗堆放禾杆或谷物的场地或田地
堆焊
duīhàn
〖repairwelding〗把金属熔化堆在工具或机器零件上的焊接法。用来修复机件的磨损、崩裂部分(常用电焊或气焊法)
堆积
duījī
〖heapup〗∶把事物堆集成堆
粮食堆积如山
〖store〗∶集中成堆放置
林荫路中心常用来堆积冬天从路面上扫出来的雪
堆集
duījí
〖heap〗成堆地聚在一起;堆积
案头堆集着画轴
堆集如山
duījí-rúshān
〖lieinaheap;pileuplikeamountain〗东西堆积得像山一样。形容极多
每遇冬月,诸乡纳粟秆草,牛车阗塞道路,车尾相衔,数千万辆不绝,场内堆集如山。——宋·孟元老《东京梦华录·外诸司》
亦作“堆积如山”
堆金积玉
duījīn-jīyù
〖amassafortune〗形容财产多,非常富有
堆聚
duījù
〖heapup〗堆积;聚集
堆聚成山
堆垒
duīlěi
〖pileup〗堆叠
堆内
duīnèi
〖in-pile〗表示在反应堆内进行实验或安放设备的术语
堆砌
duīqì
〖pad;(fig)loadone’swritingwithfancyphrases〗垒积砖石并用泥灰黏合,比喻写文章使用大量华丽而无用的词语,以扩大或加长篇幅(如书籍、杂志的文章、讲话)
堆土
duītǔ
〖bank〗沿〖正在成长的庄稼如芹菜的〗埂堆土以保护植物或使之不见阳光而变白
堆笑
duīxiào
〖showingallsmiles〗显露笑容
满脸堆笑
堆栈
duīzhàn
〖storehouse;warehouse;godown〗临时寄存货物的地方

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GOG 土人土

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– duī

前缀: 土=[体]土地

字身: 隹=[体]短尾鸟,常聚集。

字源: 象形,会意,形声-甲骨文

字意: [用]土之聚,向上累积。

体:

米堆: 积累而高起的米。

土堆: 积累而高起的土。

草堆: 积累而高起的草。

用:

堆聚: 积迭聚集。

堆积: 堆栈积累。

因:

堆满: 积累而满溢。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tuul

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tuai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : te

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : de

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : duei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : deoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dui1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tui1

日音 เสียงญี่ปุ่น : tai

韩音 เสียงเกาหลี : toi

越南音 เสียงเวียดนาม : ddooiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!