ลำดับขีดอักษร:堵【dǔ】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

堵 [dǔ] –> 堵车 [dǔchē] รถติด, 堵塞 [dǔsè] อุดตัน

พัฒนาการตัวอักษร :
阻塞(s?),挡:堵塞。堵挡。堵截。堵击。堵嘴。
心中不畅快:堵心。
墙:围者如堵。
量词,用于墙。
古代钟或磐十六枚编成一组,挂在一个架子上称“一堵”。
姓。
笔画数:11;
部首:土;
笔顺编号:12112132511
笔顺:横竖横横竖横撇竖折横横


【名】
(形声。从土,者声。本义:墙壁)
同本义〖wall〗
堵,垣也。五版为一堵。——《说文》
环堵之室。——《淮南子·原道》
止如堵墙。——《尉缭子·战威》
又如:堵墙(墙垣,土墙。用来比喻密集的人群);堵垣(墙)
古代墙壁的面积单位,古代用板筑法筑土墙,五板为一堵,板的长度就是堵的长度,五层板的高度就是堵的高度〖measurementofawallinancienttimes〗
百堵皆作。——《诗·小雅·鸿雁》
又如:堵雉(墙垣的长度和高度)


【动】
堵塞〖stopup;blockup〗。如:堵当(抵挡;阻挡);堵御(阻挡抵御);堵嘴(理屈而语塞;给人利益使其不说反对话);堵搡(方言。用话堵人,使人无言可对);把窟窿堵上;把老鼠洞堵死


【量】
多用于墙,也用于其他物体。如:一堵烟尘;一堵墙
堵缝
dǔfèng
〖caulkingjoint〗一种接缝,用在联系梁与砌入墙内的托梁垫板中,具有鸠尾榫与凸凹榫的特点
堵击
dǔjī
〖interceptandattack〗阻击
堵截
dǔjié
〖frontallyintercept〗迎面阻截、拦截
堵截进犯之敌
堵口
dǔkǒu
〖closeupabreach〗∶堵住决口
〖betooembarrassedtomention〗∶碍口
这话她觉得堵口,不愿说
〖chokesb.off〗∶堵嘴
你别拿大话来堵口
堵塞
dǔsè
〖blockup;stopup〗阻塞(如路)使不能通过
他们用路障堵塞路
油脂堵塞了洗涤槽的放水口
堵心
dǔxīn
〖depressed〗心里憋闷
这东西真不顺眼,瞧着怪堵心的
堵噎
dǔyē
〖chokesb.off〗使人气闷
你不能为我解烦恼,反来以这种奚落堵噎我。——《红楼梦》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GJKA 土交(十)叉(大)日

– XGJKA 难土交(十)叉(大)日

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨˇ

拼音 พินอิน:

– dǔ

前缀: 土=[体]土地。

字身: 者=[体]所属之系统。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]土者,阻而不动,垣也。

体:

阿堵物: 指钱。

用:

安堵: 安全稳固。

堵塞: 阻塞不通。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tjaax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cjax

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : du

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : du3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : du2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : too2

日音 เสียงญี่ปุ่น : to

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!