ลำดับขีดอักษร:妨【fáng】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

妨 [fáng] เกะกะ,无妨 (wú fáng)เป็นไร ไม่เห็นเป็น 妨碍 (fáng ài)ขัดขวาง กีดขวาง (fáng’ài)เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 妨害 (fáng hài)เป็นภัยต่อ เป็นอันตรายต่อ ทำลาย (fánghài)รบกวน (fánghài)ไม่เป็นผลดีต่อ 妨 (fáng)ส่งผลไม่ดีต่อ (fáng)เกะกะ (fáng)เป็นอันตราย เป็นภัย (fáng)เป็นอุปสรรคต่อ 何妨 (hé fáng)ใช้น้ำเสียงแสดงการย้อนถามมีความหมายแสดงว่าไม่เป็นไร, ทำไมไม่…” “

พัฒนาการตัวอักษร :fáng
阻碍,伤害:妨碍。妨害。无妨。不妨。何妨。
迷信的人指某人或某物对人不利:妨主。妨家。
笔画数:7;
部首:女;
笔顺编号:5314153
笔顺:折撇横捺横折撇

fáng
【动】
(形声。从女,方声。本义:损害;有害于)
同本义〖damage;injure;harm〗
妨,害也。——《说文》
将妨于国家。——《国语·越语》
敬而无妨些。——《楚辞·招魂》
令人行妨。——《老子》。注:“伤也。”
不以自妨也。——《荀子·解蔽》
贼父之子,妨兄之弟,与此同召。——《论衡·偶会》
又如:妨要(妨害要务);妨紊(伤害扰乱)
阻碍〖hamper〗
无发令而干时,以妨神农之事。——《吕氏春秋·季夏》
又如:妨贤(阻碍贤者登进)
妨碍〖hinder〗
不以小功妨大务。——《韩非子·难二》
又如:不妨;何妨;妨蔽(妨碍)
中止〖stop〗
丁亥,敕翰林直学士陈大任妨本职专修《辽史》。——《金史》
迷信者以为因命相、时辰、方位等凶像而人造成的灾厄,即所谓犯尅〖restrict〗
自从你昨日下了书呈,将俺员外急心疼一夜妨杀了。——元·马致远《荐福碑》
妨碍
fáng’ài
〖hinder;impede〗使事情不能顺利进行,使过程或进展变得缓慢或困难
暴风雨妨碍了船舶航行
妨害
fánghài
〖hurt〗∶有害于;阻碍
对贪污受贿的指控将妨害他在秋季选举中当选的机会
〖disturb〗∶干扰
喊叫会妨害人沉思

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VYHS 纽(女)卜斜(竹)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄤˊ

– (又音)ㄈㄤ

拼音 พินอิน:

– fáng

– (又音)fāng

前缀: 女=[体]女性。

字身: 方=[体]两舟相并之形。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]两女相并,阻碍,有害也。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phyang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : faon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : phuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!