ลำดับขีดอักษร:姑【gū】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

姑 [gū] ป้า –> 姑娘 [gūniang] หญิงสาว, 尼姑 [nígū] แม่ชี, 姑姑 [gūgu] ป้า

พัฒนาการตัวอักษร :
称父亲的姐妹:姑姑。姑父。姑表(一家的父亲和另一家的母亲是兄妹或姐弟的亲戚关系,如“姑姑兄弟”)。
丈夫的姊妹:小姑子。姑嫂。
旧时妻称夫的母亲:翁姑。舅姑。
少女,亦作妇女的通称:姑娘(a.未婚少女,“娘”读轻声;b.姑母)。道姑。尼姑。
暂且,苟且:姑且。姑息。
auntfather’s sistertentatively
笔画数:8;
部首:女;
笔顺编号:53112251
笔顺:折撇横横竖竖折横


【名】
(形声。从女,古声。本义:丈夫的母亲)
同本义〖themotherofone’shusband〗
姑,夫母也。——《说文》
姑在则曰君姑,姑殁则曰先姑。又,妇谓夫之庶母为少姑。——《尔雅》
如母而非母也,姑也。——《白虎通》
既而将诉于舅姑;舅姑(公婆)爱其子,不能御。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:翁姑;姑嫜(古时妻子对丈夫父母的称呼,即公婆)
父亲的姐妹〖aunt;thesisterofone’sfather〗
父之姊妹为姑。——《尔雅》
问我诸姑。——《诗·邶风·泉水》
姪其从姑。——《左传·僖公十五年》
又如:姑舅(姑母和舅父);姑姊(父之姐);姑姑;姑婿
丈夫的姐妹〖thesisterofone’shusband〗
新妇初来时,小姑始扶床。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:姑嫂;小姑(丈夫的妹妹)
出家修行或从事迷信职业的妇女〖nun〗。如:尼姑(出家修行的女佛教徒);道姑(女道士);三姑六婆
少女〖maiden〗。如:村姑;姑娘家
娘家称已经出嫁的女子〖married〗。如:姑太太(已嫁的长辈女子)


【副】
姑且,暂且〖forthetimebeing〗
今姑贷汝,后不善自改,且复妄言,我当焚汝庐。——明·高启《书博鸡者事》
又如:姑置勿论


【动】
姑息,无原则的宽容〖appease〗。如:姑容(姑息宽容);姑恕(姑息宽容);姑纵(姑息放纵);姑徇(姑息徇私)
通“诂”(gǔ)。诂训。以通行的文字解释古代语言文字或方言字义〖explainarchaicordialectalwordsincurrentlanguage〗
姑形以形,以形务名。——《管子·心术》
吸饮〖takein;suck〗
狐狸食之,蝇蚋姑嘬之。——《孟子·滕文公上》
姑表
gūbiǎo
〖relationbetweenthechildrenofabrotherandasister;cousinship〗一家的父亲和一家的母亲是兄妹或姐弟的亲戚关系。如姑母和舅父的子女互称的表兄弟或表姐妹
姑表兄弟
你弄错了,他俩是姑表亲,不是姨表亲
姑爹
gūdiē
〖uncle-in-law〗[方言]∶姑父
姑夫
gūfu
〖uncle-in-law〗∶称姑妈的丈夫
〖husbandofhusband’ssister〗∶丈夫姊妹之夫
姑父
gūfu
〖husbandoffather’ssister;uncle〗称父亲姊妹的丈夫。也称“姑夫”
姑姑
gūgu
〖aunt〗〖口〗∶姑妈,父亲的姊妹
姑妈
gūmā
〖aunt;father’smarriedsister〗〖口〗∶姑母(指父亲的已婚姐妹)
姑奶奶
gūnǎinai
〖sisterofone’spaternalgrandfather;grandaunt〗
父亲或母亲的姑母
指责女人摆架子
瞧她指手画脚的样子,象个姑奶奶
〖marrieddaughter〗∶娘家称已经出嫁的女儿
大妈,我可以接姑奶奶啦!
〖girl〗∶称未婚的女子。表示责怪或亲热
我的姑奶奶,别给我惹事啦!
〖I〗——女人蔑视别人的自大之称
你敢惹我?姑奶奶饶不了你
姑娘
gūniang
〖girl〗∶未嫁的年轻妇女
一面听得人回话:“林姑娘到了。”…贾母又说:“请姑娘们来。今日远客才来,可以不必上学去了。”——《红楼梦》
〖daughter〗∶女儿
生了个姑娘
〖prostitute〗∶旧时俗称妓女为姑娘
做姑娘的,一天从了良,每每比三书六聘的还要遂心。——清·吴趼人《劫余灰》
〖amarriedsisteroffather〗[方言]∶姑母
原来姑娘死了姑夫,与儿子开着饭店,当见姪儿,来家同坐。——《清平山堂话本》
〖husband’syoungersister;sister-in-law〗∶丈夫的妹妹,小姑
诸亲九眷闹丛丛,姑娘小叔闹哄哄。——《清平山堂话本》
姑婆
gūpó
[方言]
〖husband’saunt〗∶丈夫的姑妈
〖father’saunt〗∶父亲的姑妈
姑且
gūqiě
〖tentatively〗∶用在动词前面,表示动作暂且如此,带有暂作某种让步的意思,或说明在不得已情况下,只好这样,相当于“暂且”、“先”
以前的事姑且搁起,这一大把铜元又是什么意思?——《一件小事》
〖fortimebeing〗∶用于暂时的目的和满足暂时的需要
这个意见姑且保留
姑嫂
gūsǎo
〖daughterandherbrother’wife;sister-in-law〗妇人和她丈夫的姐妹的合称
姑妄听之
gūwàngtīngzhī
〖seenoharminhearingwhatsb.hastosay;takesth.forwhatitisworth〗姑,姑且;妄,胡乱。暂且随便听听,不一听就相信
你且姑妄言之,我且姑妄听之
姑妄言之
gūwàngyánzhī
〖justletme(sb.)talk;talkfortalking’ssake〗姑且随便说说,不一定有什么道理(含客气的意思)
姑妄言之供一笑,几时谒选到长安。——清·赵翼《自戏》
姑息
gūxī
〖appease〗∶苟且求安,无原则地宽恕别人
姑息养奸
〖tolerate;indulge〗∶迁就,纵容,不加限制,出于照顾或好心肠而迁就或容忍
不姑息儿子
君子爱人也以德,细人之爱人也以姑息。——《礼记·檀弓上》
姑息养奸
gūxī-yǎngjiān
〖totolerateevilistoabetit;coddlingwrongonlyhelpsthedevil.〗纵容奸宄而酿成大恶;过分宽容就会助长坏人坏事
姑爷
gūye
〖formofaddressforson-in-lawbyfamilyofhiswife〗岳父母或岳父母家的人称女婿
姑丈
gūzhàng
〖paternalaunt’shusband〗也称“姑父、姑夫”
姑子
gūzi
〖nun〗〖口〗∶尼姑

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VJR 纽(女)交(十)口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨ

拼音 พินอิน:

– gū

前缀: 女=[体]女性。

字身: 古=[用]过时的。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]过时之女,丈夫的母亲;未出嫁的小姐。|[用]暂时未嫁,暂时的。

体:

姑娘: 未出嫁的小姐。

姑丈: 姑母之夫。

用:

姑息: 暂时宽容。

姑且: 暂时且。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ko

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ku

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gu1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gou1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : koo1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : cooz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!