ลำดับขีดอักษร:存【cún】

หมวดอักษร: 子

ความหมายปัจจุบัน :

存 [cún] เก็บรักษา –> 存钱 [cúnqián] ฝากเงิน, 存单 [cúndān] ใบรับฝากเงิน, 存在 [cúnzài] มีอยู่/ดำรงอยู่, 存折 [cúnzhé] สมุดเงินฝาก, 存款 [cúnkuǎn] ฝากเงิน, 存储 [cúnchǔ] เก็บบันทึกข้อมูล, 存心 [cúnxīn] จงใจ/ตั้งใจ เช่น

พัฒนาการตัวอักษร :cún
东西在那里,人活着:存在。存亡。生存。
保留,留下:保存。留存。存照。存疑。去伪存真。
寄放:寄存。
停聚:存水。
怀有,怀着:存心。不存任何奢望。
亡去取
笔画数:6;
部首:子;
笔顺编号:132521
笔顺:横撇竖折竖横

cún
【动】
(形声。本义:生存;存在)
同本义〖live;exist〗
存,存在也。——《尔雅》。注:“存即在。”
有天子存。——《公羊传·隐公三年》
虽存乎人者。——《孟子·告子上》
以其存心也。——《孟子·离娄下》
召寇则无以存矣。——《吕氏春秋·应同》
虽我之死,有子存焉。——《列子·汤问》
而吾以捕蛇独存。——柳宗元《捕蛇者说》
又如:存济(存活;活命);存殁(活着的和死去的)
恤问,劳问〖comfort;console;soothe〗
存,恤问也。——《说文》
无一介之使以存之。——《战国策·秦策》。注:“劳问也。”
又如:存候(存问,问候);存问(安慰,问候);存抚(存问安抚);存养(安抚养育)
访问;问候〖visit;expressregardsandconcernfor〗
存问长老。——《汉书·文帝纪》。注:“省视也。”
臣乃市井鼓刀者,而公子亲数存之。——《史记·魏公子列传》
又如:存见(探望慰问);存访(探望问候);存谕(存问、慰谕)
抚育;保护〖foster;nurture;protect〗。如:存神(存养精神);存孤(恤养孤儿)
思念;怀念〖miss〗
五曰存爱。——《礼记·大传》
其存君兴国而欲反复之,一篇之中致志焉。——《史记·屈原贾生列传》
又如:存眷(思念,关注);存想(考虑,思索,想像);存注(意念,注意力);存追(追念,追慕)
关心;关怀〖concern〗。如:存神(留神);存顾(关心照顾);存覆(关怀爱护);存润(关怀接济)
储存;保存;保全〖store;preserve〗
或仅存姓名而无事迹。——孙文《黄花冈七十二烈士事略·序》
又如:存志(保全志向);封存(封闭起来保存);存安(使之保全)
存案
cún’àn
〖registerwiththeproperauthorities〗在有关机构登记备案
存查
cúnchá
〖fileforreference〗保存起来以备查考
这份文件归档存查
存车处
cúnchēchù
〖parkinglot(forbicycles)〗存寄自行车的地方
存车线
cúnchēxiàn
〖storagetrack〗等待使用或其他调配的车辆存放时所用的铁路调车场线路
存储
cúnchǔ
〖store;memory〗
储存
把〖信息〗记录在电子设备(计算机)内,需要时可将资料从中取出
存档
cúndàng
〖file〗把文件、资料等归档存查
存底儿
cúndǐr
〖keepafilecopy〗保存文件等的原始拷贝
存而不论
cún’ér-bùlùn
〖leavethequestionopen〗暂时保留起来不进行讨论
这个问题可以暂时存而不论,先讨论其他问题
存放
cúnfàng
〖deposit〗寄存;储存;交付照管
女仆小心地将一个大水瓶存放在柜子里
把他的提包存放在俱乐部里
存抚
cúnfǔ
〖comfortandconpensate〗抚恤慰问
愿尽力摧挫其暴虐,存抚其孤弱。——《汉书·张敞传》
存根
cúngēn
〖counterfoil〗开出票据或证明后留存备查的底子
存户
cúnhù
〖depositor〗在银行、信用合作社等存款的个人或团体
存活
cúnhuó
〖survive〗∶生存;保全生命
存活率
他受伤这么重,能存活下来已经很不容易了
〖takeshelter〗∶存身
存货
cúnhuò
〖existingstock〗储存货物;也指储存的货物
存款
cúnkuǎn
〖deposit〗把钱存在银行、信用合作社里;也指存入银行、信用合作社里的钱
存款单
cúnkuǎndān
〖certificateofdeposit〗银行确认存款的收据
存栏
cúnlán
〖amountoflivestockonhand〗指牲畜在饲养中
全公社生猪存栏头数达两万余头
存粮
cúnliáng
〖storeupgrain〗∶储存粮食
存粮备战
〖grainstoredup〗∶指储存的粮食
家有存粮
存取
cúnqǔ
〖access〗从存储器读出数据或把数据写入存储器的过程
存入
cúnrù
〖uplay〗将某物贮存在…
存食
cúnshí
〖sufferfromindigestion〗食物停留在胃里不消化
存亡
cúnwáng
〖liveordie;surviveorperish〗生存和死亡,存在和灭亡
关系生死存亡的战争
存亡未卜
cúnwáng-wèibǔ
〖notknowlifeordeath〗生存或灭亡尚难料定
存问
cúnwèn
〖expressregardsandconcernfor〗慰问
存问长辈
存息
cúnxī
〖interestofthemoneysavedinabank〗存款的利息
存心
cúnxīn
〖deliberately;onpurpose〗∶蓄意,有意,故意
我不是存心这么做的
〖cherishcertainintentions〗∶怀着某种念头、打算;居心
他说这番话,不知存什么心?
〖attentively〗∶用心;专心
存恤
cúnxù
〖caress;fondle;cherish;treasure〗∶爱抚;爱惜
刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤。——《三国志·诸葛亮传》
〖relieve;succout〗∶慰问救济
存疑
cúnyí
〖leaveaquestionopen〗暂时保留疑问不做定论
存在
cúnzài
〖exist〗事物持续地占据着时间和空间;实际上有,还没有消失
盐以溶液的形式存在于海洋里
存在
cúnzài
〖existence;subsistent〗不依赖人的意志为转移的客观世界,即物质
虚构的世界的存在
存照
cúnzhào
〖keep(abusinessletter,document;ttc.)forfuturereference;fileconservecontractfortobeinterrogate〗把契约保存起来备查
现有一执凭公文,在此存照。——《水浒传》
存折
cúnzhé
〖bankbook〗银行、信用合作社等发给存户作为凭证的小本子
存贮
cúnzhù
〖keepinstore〗保存贮藏,特指将数据存入计算机以备以后取出。也作“存储”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KLND 叉(大)緃(中)钩(弓)木

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄣˊ

拼音 พินอิน:

– cún

前缀: 子=[体]子女。

字身: 才=[用]生机。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]子女生机不断,时空连续,在也。

体:

存款: 保留款于某处。

存亡: 对比词,在与不在。

用:

生存: 生活在。

寄存: 寄托在。

保存: 保留在。

存问: 在于问。

存真: 保留真。

存心: 在于心。

存恤: 在于救恤,指慰问救恤。

因:

果:

组合字: 銌栫洊袸侟拵荐珔

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zluun

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zuon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cung5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsun5

日音 เสียงญี่ปุ่น : son

韩音 เสียงเกาหลี : jon

越南音 เสียงเวียดนาม : toonf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!