ลำดับขีดอักษร:季【jì】

หมวดอักษร: 子

ความหมายปัจจุบัน :

季 [jì] ฤดู –> 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน, 旺季 [wàngjì] ฤดูกาลที่คึกคัก, 季节性 [jìjiéxìng] ตามฤดูกาล

พัฒนาการตัวอักษร :
兄弟排行次序最小的:季弟(小弟)。季父(小叔叔)。
末了:季世。季春(春季末一月)。明季(明代末年)。季军(体育运动竞赛的第三名)。
一年的四分之一:一年分春夏秋冬四季。季度。季风。
一段时间:季节。季候。季相(xi刵g )(某个地区在某个季节的自然景象)。雨季。
姓。
笔画数:8;
部首:子;
笔顺编号:31234521
笔顺:撇横竖撇捺折竖横

jì
【形】
(会意。从子,从稚省。“稚”亦兼表读音。本义:即排行最后的)
同本义(与“老”相对)〖youngestamongbrothers〗
季,少称。——《说文》
曰伯某甫仲叔季,唯其所当。——《仪礼·士冠礼》。注:“伯、仲、叔、季,长幼之称。”
季者,有中之辞也。—《谷梁传·昭公二十五年》
季者,幼也。——《白虎通》
有齐季女。——《诗·召南·采蘋》
生四子,太祖其季也。——《明史·太祖本纪》
又如:季女(最小的女儿);季父(父亲的幼弟);季指(小指头);季弟(最小的弟弟)
一年四季中,每季的最后一个月〖thelastmonthofaseason〗
季春之月。——《礼记·月令》
季冬讲武,习射御。——柳宗元《时令论上》
又如:季月(每季的最后一月,即农历三、六、九、十二月);季考(宋代太学中每一季度末举行的考试);季商(农历九月)
下等〖inferior〗
季绢。——《管子·乘马》。注:“三等其下者曰季。”
又如:季祖母(祖父之妾);季绢(下等的丝绢)
物之幼嫩者〖young〗
凡服耜斩季材。——《周礼·山虞》
又如:季材(幼嫩的木材)
以第四级取代为特点的〖quaternary〗。如在有机基团中与四个碳原子相联结的。如:季碳原子

jì
【名】
三个月为一季,一年分春夏秋冬四季〖season〗。如:季刊;季度
末,一个朝代的末期〖thelast〗
虽当三季之王。——《国语·晋语》。注:“末也。”
汉世昔云季,中原争逐鹿。——杨炯《广溪峡》
视清季有加。——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
又如:季年(晚年);季王(王朝末代的君主);季业(末代的基业);季世(末世,末叶)
一段时间〖time〗。如:瓜季;旺季;淡季
泛指弟弟〖youngbrother〗
群季俊秀,皆为惠连。——唐·李白《春夜宴桃李园序》

季文子相三君。(季文子辅佐三位国君。见《左传》襄公五年。季文子,鲁国大夫季孙行父,曾辅佐宣、成、襄三公,以忠俭著称,“文”是他的谥号。相,辅助。)——宋·司马光《训俭示康》
又如:季氏(即春秋鲁国季孙氏。庄公弟季友的后裔。自友以下,其子孙“季孙行父”、“季孙宿”等,世为大夫,执掌鲁政,颇专擅,权势极盛)
季报
jìbào
〖quarterlyreport〗一种报表,以季度为单位总结呈报
季春
jìchūn
〖thelastmonthofspring〗农历三月,即春季最后一月
季冬
jìdōng
〖thelastmonthofwinter〗农历十二月,即冬季最末一个月
季度
jìdù
〖quarter〗∶每三个月为一个季度
一季度
〖quarterly〗∶以一季为时间单位的
按季度出版
季风
jìfēng
〖monsoon〗风向随季节而改变的风,主要是海洋和陆地间的温差造成的。冬季由大陆吹向海洋,夏季由海洋吹向大陆
季父
jìfù
〖uncle;theyoungestuncle〗古时,称弟兄的排行为伯、仲、叔、季。年龄最小的叔父称季父
项伯者项羽季父也。——《史记·项羽本纪》
季候
jìhòu
〖season〗时节;季节
酷暑季候
季会
jìhuì
〖QuarterlyMeeting〗常由数次月会组成的一种公谊会组织单位
季节
jìjié
〖season〗一年中有特点的时期
秋收季节
季军
jìjūn
〖bronzemedalist〗第三名,专用于体育等竞赛中
季刊
jìkān
〖quarterlypublication〗一个季度出版一期的刊物
季肋
jìlèi
〖hypochondrium〗位于胸部两侧的第十一、第十二肋的软骨。亦称“软肋”、“橛肋”
季路
Jìlù
〖Jilu〗姓仲,名由,字子路,一字季路。他也是孔子的弟子,季氏家臣
季诺
jìnuò
〖realizablepromise〗完全能兑现的诺言(楚国游侠季布重义守信。季布的诺言简称季诺)
楚人谚曰:“得黄金百斤,不如得季布一诺。”——《史记·季布栾布列传》
季世
jìshì
〖lastphase〗末代;一个历史时代的末段
此季世也。——《左传·昭公三年》
殷周季世
季夏
jìxià
〖thelastmonthofsummer〗夏季的最末一个月,即农历六月
季相
jìxiàng
〖aspection〗特定季节的自然景观
春天,森林呈现郁郁葱葱的季相
季子
jìzǐ
〖theyoungestbrother〗年龄最小的一个儿子;少子
季子
jìzi
〖fortwoorthreemonths〗[方言]∶约两三月的一段时间
他家里有病人,花了不少钱,这季子难买牛了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDND 斜(竹)木钩(弓)木

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˋ

拼音 พินอิน:

– jì

前缀: 子=[体]子女。

字身: 禾=[体]谷类植物。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]禾子,少也,稚幼者也,末也,第三。

体:

雨季: 下雨的时节。

季军: 第三名。

季风: 每年按时起的风。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwids

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kjyih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ci

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kui3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kui3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : gyei

越南音 เสียงเวียดนาม : quys

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!