ลำดับขีดอักษร:定【dìng】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

定 [dìng] มั่นคง –> 一定 [yídìng] แน่นนอน เช่น 我们一定不会失望的 。 พวกเราต้องไม่ผิดหวังแน่ๆ, 定单 [dìngdān] ใบสั่งสินค้า, 稳定 [wěndìng] มั่นคง(steady), 制定[zhìdìng] กำหนด, 决定 [juédìng] ตัดสินใจ(decide) เช่น 我还不能决定。 ฉันยังตัดสินใจไม่ได้

พัฒนาการตัวอักษร :dìng
不动的,不变的:定额。定价。定律。定论。定期。定型。定义。定都(d?)。定稿。定数(sh?)(a.规定数额;b.指天命;c.规定的数额)。断定。规定。鉴定。
使不变动:定案。定罪。决定。确定。
平安,平靖(多指局势):大局已定。
镇静,安稳(多指情绪):心神不定。
确凿,必然的:必定。镇定。
预先约妥:定计。定情。定货。定做。
姓。

笔画数:8;
部首:宀;
笔顺编号:44512134
笔顺:捺捺折横竖横撇捺

dìng
【形】
(会意。从宀(mián),从正。“正”亦兼表字音。本义:安定;安稳)
同本义,与“乱”或“动”相对〖stable;smoothandsteady〗
定,安也。——《说文》
靡所定处。——《诗·大雅·桑柔》
岂敢定居,一月三捷。——《诗·小雅·采薇》
昏定而晨省。——《礼记·曲礼》
以待阴阳之所定。——《礼记·月令》
天下属安定,何故反乎?——《史记·留侯世家》
痛定思痛,痛何如哉!——宋·文天祥《指南录·后序》
如其克谐,天下可定也。——《资治通鉴》
又如:定迭(定叠。安定,太平);定害(定搅,定虐。扰乱,扰害);定帖(稳定;安定);定昏(请晚安)
镇静;宁静〖quiet〗
磬罢僧初定,山空月又生。——李中《碧云集》
又如:心神不定;入定(佛教徒闭眼静坐,控制身心各种活动);镇定(遇到紧急情况不慌乱)
固定〖fixed〗
我戎未定。——《诗·小雅·采薇》
岂可一切拘以定月哉。——宋·沈括《梦溪笔谈·采草药》
山高风钜,雾气去来无定。——《徐霞客游记·游黄山记》
又如:定数(迷信者认为人生祸福都是命里注定,称为定数);定止(固定的处所);定式(固定的样式);定所(固定的住所、居处)

dìng
【动】
使安定〖stabilize〗
以定王国。——《诗·小雅·六月》
定身以行事。——《国语·晋语二》
秦岁定。——《国语·晋语三》
吾定而禄爵。——《国语·晋语九》
先王之所以定天下也。——《吕氏春秋·孝行》
又如:定国(安定国家)
平定〖putdown〗
行略定秦地。——《史记·项羽本纪》

灭秦定天下者,皆将相诸君与籍之力也。
天下已定。——汉·贾谊《过秦论》
王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——南宋·陆游《示儿》
又如:定乱(平定祸乱)
奠定〖establish〗
臣观自古帝受定鼎,皆欲传之万代。——魏征《十渐不克终疏》
高祖以圣武定鼎。——颜延之《三月三日曲水诗序》
又如:定鼎(奠定国都;建立王朝);定功(建立功业);定业(奠定国家大业);定霸(奠定霸业)
决定〖decide〗
始欲作“推”字,又欲作“敲”字,炼之未定。——宋·胡仔《苔溪渔隐丛话》
凡如是十许字,始定为“绿”。——宋·洪迈《容斋续笔》
又如:定方针;定法(决定法则);定见(作决定);定谋(决定谋略)
确定〖determine〗
要之,死日然后是非乃定。——司马迁《报任安书》
割地定制。——汉·贾谊《治安策》
又如:一言为定;约定俗成;定名;定分(确定名分);定在(固定住处);定归(确定,定准)
规定〖stipulate〗
以闰月定四时成岁。——《尚书》
又如:定科(明确规定的法令条例);定令(制定法令);定法(制定法令、法规、办法等);定例(制定条例);定拟(起草制定)
约定签定,缔结〖agreeto〗
王当歃血而定从,次者吾君,次者遂。——《史记·平原君虞卿列传》
又如:定婚(订立婚约)
止;停止〖stop〗
乱靡有定。——《诗·小雅·节南山》
反而定三革。——《荀子·儒效》
俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
判定,断定〖conclude〗
若定是非以教吾子。——唐·柳宗元《答韦中立论师道书》

dìng
【副】
一定〖certainly〗
定要感的六出冰花滚似绵。——元·关汉卿《窦娥冤》
又如:定不得(没准头;说不定)
到底;究竟〖afterall;atall〗
卿云“艾艾”,定是几“艾”。——《世说新语·言语》
又如:定归(确定,定准)
定案
dìng’àn
〖decideonaverdict;reachaconclusion;judgement;finaldecision〗最后确定案件、方案等
证据确凿可以定案
定编
dìngbiān
〖fixestablishment〗确定单位或部门工作人员的数额
定标
dìngbiāo
〖calibrate〗以标准件来确定其误差(如测量仪表),尤指以此确定适当的修正系数
定场白
dìngchǎngbái
〖(ofaroleinChineseoperas)thesoliloquytointroduceoneselfwhenmakingone’sfirstappearance〗戏曲中角色第一次出场念完“引子”和“定场诗”以后说的自我介绍的话
定场诗
dìngchǎngshī
〖poetryreadbyrolewhenmakingone’sfirstappearanceinChineseoperas〗传统戏曲中剧中人第一次出场时所念的诗,通常是七言四句
定单
dìngdān
〖orderforgoods;orderform〗书面供货单
按供应部定单生产的发动机
定当
dìngdàng
〖settled〗[方言]∶妥帖
处理定当
定点
dìngdiǎn
〖fixaposition〗固定位置;确定地点
卫星定点在东经125度赤道上空
定调
dìngdiào
〖setthekeynote;setthetone〗给…定调子,确定基调
定鼎
dìngdǐng
〖establistacapital〗定国都。传说夏禹收九州之金,铸来九鼎,为传国重器,王都所在即鼎之所在,故称定都为定鼎
成王定鼎于郏鄏。——《左传·宣公三年》
本朝定鼎改元二年矣。——清·邵长蘅《青门剩稿》
定都
dìngdū
〖chooseasiteforthecapital〗∶确定某地为首都
〖establishacapital〗∶把首都设在〖某地〗
定夺
dìngduó
〖decide;makeafinaldecision〗决定事情的可否或取舍
定额
dìng’é
〖quota;allotment〗∶被允许参加某种活动或机构的少数集团成员的固定数额或百分比
〖norm;standard〗∶确定的数量标准
定岗
dìnggǎng
〖fixresponsibility〗规定工作岗位的责任
定稿
dìnggǎo
〖finalizeamanuscript,text,etc.〗修改并确定文稿
定稿
dìnggǎo
〖finalversionortext〗修改后确定下来的文稿
定购
dìnggòu
〖order(goods);placeanorderfor〗订购,预定购买货物
定冠词
dìngguàncí
〖definitearticleinEnglishgrammar〗放在名词之前的虚词,用来特别说明名词所指的是某一类人或事物(非汉语语法)
定规
dìngguī
〖establishedruleorpractice〗∶现成的或久已通行的规矩;成规
〖insiston〗[方言]∶肯定;一定
叫他不要去,他定规要去
定规
dìngguī
〖decide〗[方言]∶决定;确定
买发电机的事已经定规好啦
定户
dìnghù
见“订户”
定婚
dìnghūn
见“订婚”
定货
dìnghuò
见“订货”
定级
dìngjí
〖score〗∶确定或评定…的等级
狗是按他们的优点来定级的
〖definethelevelorscale〗∶确定职工的工资级别或技术级别
到如今,他也没有定级,仍然拿临时工的工资
定计
dìngjì
〖makeaplan;deviseastratagem;workontascheme〗制定计策或办法
定计打敌
定价
dìngjià
〖bid〗∶规定价格
定价一万元
〖charge〗∶规定的价格
货品定价很高
定见
dìngjiàn
〖setview;definiteopinion〗确定的见解或主张
心无定见
定界
dìngjiè
〖definition〗轮廓或界限的清晰区分
一个清晰定界的问题
定金
dìngjīn
〖penny〗∶按特定的税制或习惯支付的强征款项
〖god’spenny;earnest;deposit〗∶作为定钱支付的小额金钱,尤其是在敲定一笔买卖或雇佣人时
定睛
dìngjīng
〖fixone’seyesupon〗眼睛盯住一处,形容视线集中
定居
dìngjū
〖settledown;settle〗使在一个地方固定居住下来
使难民在农场定居落户
定居于北京的德国人
定局
dìngjú
〖unchangableconclusion;finalconclusion;inevitableoutcome〗确定的不可改变的局面或形势
定局
dìngjú
〖settle;finally〗做出最后决定;使免于不确定、不清楚或争论
事情还没定局,明天可以再议
定距
dìngjù
〖pace〗纺织时按规定的间隔放进或抽出
定礼
dìnglǐ
〖bride-price;betrothalgift〗旧俗定婚时男家送给女家的彩礼
定理
dìnglǐ
〖theorem〗通过理论证明能用来作为原则或规律的命题或公式
定例
dìnglì
〖routine;usualpractice;setpattern〗常规;一定的、例行的规矩、规定
而奉行者即为定例。——《聊斋志异·促织》
定量
dìngliàng
〖quantity〗∶规定的数量
食谱里要求的面粉定量
〖quantification〗∶科学方法论中定性测定物质所含成分的数量资料之转换为定量资料
寒暑表是用于温度定量的
〖ration〗∶每天允许给人或牲畜的食物供应量
定律
dìnglǜ
〖law〗客观规律的概括,它体现事物之间在一定环境中的必然的关系
定论
dìnglùn
〖finalconclusion;thelastword〗确定的论断或成熟的见解;做出确定的论断
定名
dìngmíng
〖name〗∶给予名字
这个公司定名为三城公司
〖denominate〗∶确定名分;命名
事实毕竟是事实,这样定名的实证都具有科学的威望
定命
dìngmìng
〖fate;destiny〗∶注定的命运或寿数
定命不可逃
〖inexorabletrend〗∶比喻必然的趋势
这是历史的定命
定盘星
dìngpánxīng
〖markofweightonsteelyard〗∶杆秤上的第一个星,把秤砣挂在这里正好能与秤盘上重量平衡
〖definiteopinion〗∶比喻确定的打算、主意
做事没有定盘星
定评
dìngpíng
〖acceptedopinion〗确定的评价
已有定评的好作品
定期
dìngqī
〖fixadate〗给予某一事物以确定或好像确定的期限
定期
dìngqī
〖time〗∶已知、规定或预测时期
定期保单
定期保险
定钱
dìngqian
〖earnest〗∶购买或租赁时预付的保证金
为订大字典,我已在书店交了定钱
〖moneypaidtotheparentsoftheprospectivebrideatabetrothal〗∶订婚时男方给女方的聘金
定亲
dìngqīn
〖betroth;engagement〗男女订立婚约
定情
dìngqíng
〖love-promise〗男女互赠信物,表示确定爱情关系
定情诗
定情之夕
定然
dìngrán
副词。一定;必定〖definitely;surely;certainly〗
虽然间或没有现钱,暂时记在粉板上,但不出一月,定然还清。——鲁迅《孔乙己》
定神
dìngshén
〖concentrateone’sattention〗∶集中精力或注意力;凝神
听见有人叫我,定神一看原来是小李
〖collectoneself;pulloneselftogether〗∶使心神安定
定时
dìngshí
〖time〗∶按规定时间点火的或定时爆炸的
定时炸药
〖definite-time〗∶具有一个有目的的时滞动作,不论操作力强度的大小,迟延时间是大体相同的,尤其用于继电器
〖determinatedtime〗∶确定时间
〖accodingtothefixedtime〗∶按时,按照确定的时间
定时炸弹
dìngshízhàdàn
〖delayedactionbomb;timebomb〗由计时器控制、能在预定时间自动引爆的炸弹
定时钟
dìngshízhōng
〖timingclock〗能在预定时间自动发出所需讯号的钟
定式
dìngshì
〖regularfomulaeinplayingweiqi〗围棋对奕中的固定程式
定势
dìngshì
〖regularpsychologicaltendency〗固定的心理活动的趋势
心理定势
定数
dìngshù
〖quota〗确定数量
包工实行三定,就是定数、定质和定时
定数
dìngshù
〖God’swill;destiny;fate〗∶一定的气数;定命
在迷信的人看来,什么事都有一个定数
〖rated〗∶确定的数量
这台机车的牵引定数,由原来拉一千多吨提高到二千三百吨
定说
dìngshuō
〖besure〗∶自信,很有把握地说
他定说他能办好这件事
〖definitereason〗∶确定无疑的说法
关于这种昆虫是否有害尚无定说
定位
dìngwèi
〖orient〗∶确定方位
决定爬上小屋的屋顶定位
〖locate〗∶确定或指出的地方;确定场所或界限(如通过勘察)
给这个地产的界限定位
〖intersect〗∶用三角测量方法确定位置
试图给这二十几个山顶定位
定息
dìngxī
〖fixedinterest〗∶中国私营工商业实行全行业公私合营后,国家在一定时期内按固定利率付给资本家的利息
〖fixedinterestaccordingtoaprescribedrate〗∶固定的利息
定弦
dìngxián
〖tunethestringedinstrument〗按照所需音高确定乐器弦的松紧程度。比喻打定主意
定向
dìngxiàng
〖direct〗∶使转向指定的方向
〖orient〗∶指向一化合物(尤其是环核)中的给定位置
硝基定向效应
定向
dìngxiàng
〖orientation〗
拓扑空间中指向或方向的一种选择
有关目前的时间、位置和人的辨认的意识
〖bearing〗∶相对方向(如以指南针或界标为准)
定向培养
dìngxiàngpéiyǎng
〖directivebreeding〗学校专门为某些特定地区或单位培养人才。定向培养的学生毕业后分配到这些特定的地区或单位工作
定销
dìngxiāo
〖asystemoffixedquotasformarketing〗针对市场销售的固定限额体系
定心
dìngxīn
〖attentive;beatease〗内心安定;安心
他近来情绪不好,工作时也不定心
定心骨,定心骨儿
dìngxīngǔ,dìngxīngǔr
〖mainstay〗主心骨
定心丸
dìngxīnwán
〖assurance;sthcapableofmakingoneatease〗一种能使人心神安定的中成药。比喻能安定思想情绪的话语或做法
定形
dìngxíng
〖shape〗∶改变或操纵某物使它具有一定形状
把铁加热并定形
〖form〗∶依照特殊模型塑造、浇铸、形成一定形状
这块水泥板已干涸定形了
定型
dìngxíng
〖definitize〗∶事物的基本要素逐步形成并相对固定下来
〖determineproductnormandshape〗∶确定产品的样型
定型投产
定性
dìngxìng
〖determinethenature〗∶确定错误或罪行的性质
〖determinethechemicalcomposition〗∶测定物质包含的成分和性质
定旋律
dìngxuánlǜ
〖plainsong〗作为定位处理的歌曲旋律
定谳
dìngyàn
〖decideonaverdict〗定案;定罪(谳:议罪)
定义
dìngyì
〖definition〗对概念的内涵或语词的意义所做的简要而准确的描述
定音
dìngyīn
〖accordatura〗弦乐器的调音安排
gd′a′e″是小提琴的通常定音
定影
dìngyǐng
〖photographicfixing〗把已曝光的负片中未曝光或未还原的卤化银去除的过程。常用的定影药剂是硫硫酸钠(海波)
定语
dìngyǔ
〖attribute〗名词前边的修饰(或限制)成分。名词、动词、代词、形容词、数量词等都可以做定语
定员
dìngyuán
〖fixednumber〗规定的人数,指人员编制的名额,或车船等规定容纳乘客的数目
定约
dìngyuē
〖concludeatreaty〗∶订约,订立条约或契约
〖agreeon;appoint;arrange〗∶约定,商定
定阅
dìngyuè
〖subscribetoanewspaper〗订阅。预先付款订购报刊、杂志等
定则
dìngzé
〖rule〗说明事物之间的必然联系,且已经被公认为正确的规定或法则
左手定则
定植
dìngzhí
〖transplanttodefinitiveplace〗将所育的苗移植到固定的地方
棉花定植
定址
dìngzhǐ
〖permanentaddress〗确定的住址
他成年东跑西颠,没有个定址
定制
dìngzhì
〖havesthcustom-made〗确定的做法和制度
定准
dìngzhǔn
〖fixedcriterion〗∶确定的标准
〖certainly〗∶一定肯定
他今天定准会来的
〖definiteopinion〗∶肯定的观点、态度
他做事没有定准
定从
dìngzòng
〖concludeatreatytocollaboratewithQinState〗订立合纵的盟约
遂定从于殿上。——《史记·平原君虞卿列传》
定子
dìngzǐ
〖stator〗机器的固定部件,转子在它里面或围绕它旋转
定租
dìngzū
〖fixedlandrent〗旧时一种收地租的方法。数额固定的地租
定罪
dìngzuì
〖convict〗根据法庭或其他权威的裁决,决定断定或宣告其犯法或有罪
他被审并定罪,罚款500元
定做,定制
dìngzuò,dìngzhì
〖customize〗按照个人的规格制做、安装或改制

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JMYO 交(十)横(一)卜人

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– dìng

前缀: 宀=[体]空间。

字身: 正=[用]守一以止。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]室中守一,安也,静也,决也,止也,不变也。

体:

定则: 一定的法则。

定案: 不变之案。

定力: 不变之力。

定数: 不变之数。

定理: 不变之理。

定单: 不变之单据。

定义: 不变之义。

定论: 不变之论。

用:

稳定: 稳而安。

平定: 平而安。

定夺: 决夺,决定事情之去取或可否。

定情: 决定情感。

因:

果:

组合字: 锭淀埞掟琔碇靛绽婝

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : teeys

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dengh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : din

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : din4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : deng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dian7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tiaⁿ7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : ddinhj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!