ลำดับขีดอักษร:宦【huàn】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

宦 [huàn] ขุนนาง, ขันที –> 宦官 [huànguān] ขันที

พัฒนาการตัวอักษร :huàn
官,做官:官宦。仕宦。宦海。宦游。
阉人,太监:宦官。
姓。
笔画数:9;
部首:宀;
笔顺编号:445125125
笔顺:捺捺折横竖折横竖折

huàn
【动】
(会意。从宀mián,表示与家庭房屋有关。从臣。“臣”本奴隶。合起来的意思是家室奴仆。本义:做奴隶主或帝王的奴仆)
同本义〖serveasaslave〗
与范蠡人宦于吴。——《国语·越语》。注:“为臣隶也。”
又如:宦女(服务于宫中的女奴)
学习官吏的事务〖studygovernmentservice〗
宦,仕也。…犹今试用学习之官也。——《说文》
宦三年矣。——《左传·宣公三年》。注:“学也。”
宦学事师。——《礼记·曲礼》
宦于大夫。——《礼记·杂记》
又如:宦学(学习做官与六艺;做官与做学问)
做官〖beanofficial〗
及成公即位,乃宦卿之适而为之田。——《左传·宣公二年》
与君离别意,同是宦游人。——王勃《送杜少府之任蜀州》
又如:宦成(登上显贵地位);宦况(为官的情况);宦味(做官的况味、感触);宦途(做官的经历)
阉割〖castrate〗。如:宦牛(阉割的牛)

huàn
【名】
官吏〖official〗
本图宦达,不矜名节。——李密《陈情表》
承籍有宦官。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:宦牒(记载官吏姓名爵禄的文书);宦囊羞涩(为官者手头贫乏);宦女(官家女婢);宦族(官宦之家)
太监,在内宫侍候女眷或被任为宫廷内侍的割去睾丸的男人〖eunuch〗
夫高,故宦人也。——《史记·李斯列传》
宦官尚食比郎中。——《汉书·惠帝纪》。注:“阍寺也。”
宦者,养也。养阉人使其看宫人,此是小臣。——《文选·宦者传论》注
又如:宦竖(对宦官的鄙称);宦人(太监);宦寺(宦官。宦官有宦人、寺人等名,简称宦寺);宦侍(宦官);宦者(太监。也叫宦人、阉人)
宦官
huànguān
〖eunuch〗太监,在内宫侍候女眷或被任为宫廷内侍的割去睾丸的男人
宦官黄锦在侧。——《明史》
宦海
huànhǎi
〖officialcircles;officialdom〗官场;喻为官如同海水似的起伏跌荡
宦海风波,实难久恋。——《儒林外史》
宦门
huànmén
〖anofficialfamily〗官宦之家
宦囊
huànnáng
〖coffer〗因做官而得到的财物
宦骑
huànqí
〖eunuchonhorsebackguardingtheemperor〗骑马侍卫皇帝的宦官
宦骑与黄门驸马争。——《汉书·李广苏建传》
宦骑亡。
宦情
huànqíng
〖thedesiretobeanofficial〗做官的志趣、意愿
少无宦情
宦人
huànrén
〖eunch〗太监
宦人密侍君。——唐·李朝威《柳毅传》
宦途
huàntú
〖officialcareer〗仕途;做官的经历、路径
晏闾阎凡伍,少无特操,阶缘人乏,班齿宦途。——《南齐书·王晏传》
宦游
huànyóu
〖beingovernmentserviceawayfromhome〗为求官而出游
长卿久宦游,不遂而困。——《汉书·司马相如传》
同是宦游人。——唐·王勃《杜少府之任蜀州》
宦者令
huànzhělìng
〖chieftainofeunuch〗主管宦官内侍的头目
赵宦者令缪贤。——《史记·廉颇蔺如相列传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JSLL 交(十)侧(尸)緃(中)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– huàn

前缀: 宀=[体]宫也。

字身: 臣=[体]臣子。

字源: 会意-金文

字意: [体]宫中之臣,官吏,或太监。

体:

仕宦: 官吏。

宦官: 太监。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwraans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghruanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : uae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : waan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan7

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwan

韩音 เสียงเกาหลี : hoan

越南音 เสียงเวียดนาม : hoanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!