ลำดับขีดอักษร:宪【xiàn】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

宪 [xiàn] กฎหมาย,违宪 (wéi xiàn)ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 立宪 (lì xiàn)ระบอบรัฐธรรมนูญที่มีกษัตริย์เป็นประมุข 宪警 (xiàn jǐng)ทหารและตำรวจ 宪章 (xiàn zhāng)1.ระบบพระราชกฤษฎีกา,ระเบียบข้อบังคับ, 2.เลียนแบบ, 3. กฎบัตร 宪法 (xiàn fǎ)รัฐธรรมนูญ 宪政 (xiàn zhèng)การเมืองระบอบรัฐธรรมนูญ 宪兵 (xiàn bīng)ทหารสารวัตร 君主立宪 (jūn zhǔ lì xiàn )การปกครองระบบกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ 典宪 (diǎnxiàn)กฎระเบียบ 修宪 (xiūxiàn)แก้ไขรัฐธรรมนูญ” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!