ลำดับขีดอักษร:寸【cùn】

หมวดอักษร: 寸

ความหมายปัจจุบัน :

寸 [cùn] นิ้ว(หน่วยวัด) –> เช่น 52寸液晶电视 [52 cùnyèjīng diànshì] ทีวีแอลซีดี 52 นิ้ว,寸断 [cùnduàn] แตกเป็นชิ้นๆ, 肝肠寸断 [gānchángcùnduàn] ตับไตใส้พุงถูกตัดเป็นชิ้น เปรียบถึงเจ็บจนแทบจะขาดใจ

พัฒนาการตัวอักษร :cùn
中国市制长度单位,一尺的十分之一:尺寸。
短小:寸土。寸阴(日影移动一寸的时间)。寸心。寸步难行。
姓。
笔画数:3;
部首:寸;
笔顺编号:124
笔顺:横竖捺

cùn
【名】
(指事。小篆字形,从又,从一。“又”象手形,“一”指下手腕一寸之处。“寸”是汉字部首之一,从“寸”的字往往与“手”有关。本义:中医切脉,称距离手腕一寸长的部位为“寸口”,简称“寸”)
〖中医〗∶寸口的简称〖aperson’spulseonthewrist〗
寸,十分也。人手却一寸,动脉谓之寸口。——《说文》。按,十发为程,而当一分,十分为寸。
布指知寸。——《大载礼记·主言》
肤寸而合。——《公羊传·僖公三十一年》
又如:寸田(三丹田);寸关尺(中医指寸口、关上、尺中的简称)
长度单位,1/10尺为一寸,古代计量长度单位的标准不同,寸的具体数值也有差异〖cun,aChineseunitoflength〗
一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。——《后汉书·列女传》
又如:寸男尺女(一男半女)。又指用于针灸取穴中的相对长度单位,如两乳头之间是8寸
脐下3寸是关元

cùn
【形】
引申为极短〖veryshort〗
君与康先生捧诏恸哭,而皇上手无寸柄,无所为计。——梁启超《谭嗣同传》
又如:寸幅(短信);寸旬(极短的时间);寸铁(形容短小的兵器)
形容极小的〖verylittle〗。如:寸土必争;寸愿(微小的心愿);寸田(人胸中方寸之地。用以比喻心);寸进(形容进步极少);寸缕(极少的布制)

cùn
【动】
协助〖assist〗
两条棍响振天关,不见输赢皆傍寸。——《西游记》
寸步
cùnbù
〖atinystep〗极小的步子,比喻极短或极小的距离
寸步难行
寸步不离
cùnbù-bùlí
〖keepcloseto〗一步都不相离
寸步不让
cùnbù-bùràng
〖refusetoyieldoninch;nevermakeanyconcession〗一般是指谈判问题丝毫不肯让步
他本来想讨讨价钱,谁知主任死死咬住,寸步不让!——古立高《初恋》
寸步难行
cùnbù-nánxíng
〖walkwithdifficulty〗原义是步履艰难或是受到限制而难以行动。现在常用来比喻缺少某种条件而无法开展工作
虽然有了设备,有了经费,如果缺少技术人员,还是寸步难行
寸草
cùncǎo
〖smallgrass〗∶小草
吴人种菱,春辄芟除,不遗寸草。——《宋史·苏轼传》
尺草不留
〖small〗∶比喻微小(多用于儿女自比于父母)
谁言寸草心,报得三春晖。——孟郊《游子吟》
寸草之心
寸草不留
cùncǎo-bùliú
〖notleaveanything〗指天灾人祸后破坏殆尽,什么也没留下
寸草不生
cùncǎo-bùshēng
〖sterile〗贫瘠得几乎没有任何植物生长
一块寸草不生的多岩石的荒地
寸草春晖
cùncǎo-chūnhuī
〖parentslovecanhardlybereciprocatedbytheirchildren〗指亲恩之重,有如春晖,子女虽尽全力,亦不足以报效万一
寸断
cùnduàn
〖bebrokenupintoveryshortpieces〗断成一节节的许多小段,也用于比喻悲伤
肝肠寸断
寸管
cùnguǎn
〖writingbrush〗毛笔的代称
当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。——林觉民《与妻书》
寸功
cùngōng
〖smallcontribution〗极小的功劳
未立寸功
寸进
cùnjìn
〖alittleprogress〗微小的进步
略有寸进
寸进尺退(指进步少,退步多)
寸劲儿
cùnjìnr
〖skilfulmethod〗〖口〗∶巧妙的手法
折断麻经儿得靠寸劲儿,不能硬拽
〖happento;bychance〗∶凑巧的机会
这种东西早已不兴了,赶上寸劲儿,还能买到旧的
寸脉
cùnmài
〖cunpulse〗两手寸口脉动的一部分。由桡骨茎突尺侧缘的“关部”至腕关节横纹之间约一寸的脉动处,故名。参见“寸关尺”及“寸口”条
寸铁
cùntiě
〖verysmallarms〗指极小或极少的兵器
手无寸铁
寸善片长
cùnshàn-piàncháng
〖alittlegoodqualities〗不高的技艺,不大的本领
虽然,今之君子何暇及此!寸善片长,辄欲与圣贤参列,豪杰争长,何暇争百世事业乎!——宋·陈亮《复吴叔异》
寸土
cùntǔ
〖extremelysmallpieceofland〗指很少的一片土地
寸土必争
寸土尺地
cùntǔ-chǐdì
〖littleland〗形容极小的空间
我们是不能把寸土尺地轻易地送给敌人的。——郭沫若《羽书集·抗战与觉悟》
寸心
cùnxīn
〖feelings〗∶微小的心意
略表寸心
〖inmind〗∶心;心里
得失寸心知
寸阴
cùnyīn
〖averyshorttime〗日影移动一寸的时间,比喻一个非常短的时间
故圣人不贵尺之璧而重寸之阴,时难得而易失也。——《淮南子·原道》
寸阴尺璧
寸阴若岁
cùnyīn-ruòsuì
〖veryshorttime〗一寸光阴宛若度过了一年。形容思念之极
班师凯入,诚知非远,想思之甚,寸阴若岁。——《北史》
寸札
cùnzhá
〖briefletter〗短小的信函
倘不以垢累,时存寸札,则虽先犬马犹松乔焉。——王僧儒《与何炯书》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DI 木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄣˋ

拼音 พินอิน:

– cùn

前缀:

字身:

字源: 指事-金文

字意: [体]从又从一,指手腕下一寸处的动脉。长度单位,十分为寸,短,少也。

体:

寸札: 简短之信札。

寸土: 少许之土地。

寸隙: 少许之空隙。

寸阴: 很短的光阴。

寸口: 掌后的动脉,古人以其长定为一寸,故名。

寸草: 短草。

寸丝: 短丝。

寸步: 少许之步伐。

用:

因:

果:

组合字: 肘村寺守付忖吋籿封尌射专克耐辱酎尉尀对尊纣寽讨导

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shuuns

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chuonh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuen4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cung3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshun3

日音 เสียงญี่ปุ่น : sun

韩音 เสียงเกาหลี : con

越南音 เสียงเวียดนาม : thoons

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!