ลำดับขีดอักษร:对【duì】

หมวดอักษร: 寸

ความหมายปัจจุบัน :

对 (對) [duì] ตอบ –> 对身体不好 [duìshēntǐbùhǎo] ไม่ดีต่อสุขภาพ, 对外贸易 [duìwàimàoyì] การค้าระหว่างประเทศ(foreign trade), 绝对 [juéduì] อย่างเด็ดขาด, 对不起 [duìbùqǐ] ขอโทษ,对身体不好 [ duìshēntǐ bùhǎo] ไม่ดีต่อสุขภาพ, , 对话 [duìhuà] สนทนา, 对岸 [duì’àn] ฝั่งตรงข้าม, 对比 [duìbǐ] เปรียบเทียบ, 对待 [duìdài] ปฎิบัติต่อ(treat),对方[duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม(other side), 对称 [duìchèn] สมมาตร(symmetrical), 对立 [duìlì] เป็นศัตรูกัน, 对于 [duìyú] เกี่ยวกับ

พัฒนาการตัวอักษร :(對)
duì
答,答话,回答:对答如流。无言以对。
朝着:对酒当歌。
处于相反方向的:对面。
跟,和:对他商量一下。
互相,彼此相向地:对立。对流。对接。对称(ch坣 )。对峙。
说明事物的关系:对于。对这事有意见。
看待,应付:对待。
照着样检查:核对。校(ji刼 )对。
投合,适合,使相合:对应(y宯g )。对劲。
正确,正常,表肯定的答语:神色不对。
双,成双的:配对。对偶。对仗(律诗、骈文等按照字音的平仄和字义做成对偶的语句)。
平分,一半:对开。
搀和(多指液体):对水。
量词,双:一对鹦鹉。
对于错
笔画数:5;
部首:寸;
笔顺编号:54124
笔顺:折捺横竖捺


duì
【动】
(会意。从口,从“丵”(zhuó,即,古“丛”字,象草木丛生。),从寸。寸,法度也。汉文帝以为责对而伪,言多非诚,故去其口,以从土。本义:应答)
同本义〖answer;reply〗
对,答也。——《广韵》
听言则对。——《诗·大雅·桑柔》
叶公问孔子于子路,子路不对。——《论语·述而》
唐且对曰:“臣未尝闻也。”
王语暴以好乐,暴未有以对也。——《孟子·梁惠王下》
冠者对。——《仪礼·士冠礼》。注:“应也。”
对曰:“非礼也敢辞。”——《仪礼·曲礼》。注:“答问也。”
操唤杨修问之,修以鸡肋之意对。——《三国演义》
又如:无言以对;对当(对答;安排);对嘴(争辩;争吵);对理(讲理;对证);对番(对证后理曲);对状(受审问时答述案情);对日(回答有关太阳问题的故事)
两者相对;面对〖face;mutual;facetoface〗
贼易之,对饮酒,醉。——唐·柳宗元《童区寄传》
又如:对食(面对食物;古时宫人相约为夫妇,称为对食);对枰(下棋);对峙(相对峙立);对酒(面对着酒。饮酒);对酌(相对饮酒);对月(向月);对向(应对趋走);对床(两人对床而卧);对棋(相对下棋);对扬(面君奏对)
相当;相配〖match〗
帝作邦作对。——《诗·大雅·皇矣》。注:“配也。”
木大而茎叶格对。——《吕氏春秋·审时》。注:“等也。”
又如:对头亲(门当户对的亲事);对头(适当的婚配;配偶;冤家;仇敌);对时对景(正符合当时的情景、场合);对合(利息和本钱相等);对越(配称);对坎儿(双方情况正好符合);对治(相匹敌)
核对,比照着检查〖check;compare;identify〗
以两司奏状对勘,以防虚伪。——沈括《梦溪笔谈》
又如:对读(校对);对笔迹;对数字;对理(对质);对保(出具书面保证后,向保证人核对以证明保证属实的一种手续)
搀和〖mix;add〗。如:这酒是对了水的
对待,以特定方式待〖人或物〗〖treat;dealwith;copewith〗
夫一人奋死可以对十。——《韩非子·初见秦》
又如:他对我不错
平分成两份〖divideintohalves〗。如:对股劈;对开;对分
扬;显扬;指扬威〖spread;makeknown;displayone’spower〗
以对于天下。——《诗·大雅·皇矣》
对扬以辟之。——《礼记·祭统》
婚娶〖wed〗。如:对亲;对值(男女订为婚姻)
抵押〖mortgage〗
我们围着庄子的这几块地,年终不是有二百多银子的租子吗?就把这个对给他,合他说明白了,按月计利,不论年份,银到归赎。——《儿女英雄传》
较量,为争夺优势或胜利而激烈斗争〖haveacontest〗。如:对仗(交战)
拼,冒生命危险去做〖riskone’slife〗。如:对副(收拾;杀掉);对命(拼命;偿命)
朝着〖subtend;betrainedon;bedirectedat〗
当窗理云鬓,对镜帖花黄。——《乐府诗集·木兰诗》
对长亭晚,骤雨初歇。——宋·柳永《雨霖铃》
又如:斜边对直角;弧对圆心角
对人无愧,不辜负〖beworthyof;notlettingdown〗。如:对得起,对得住;对不过(对不起);对不住(对不起。对人有愧)


duì
【名】
配偶〖spouse〗
择对不嫁,至年三十。——《后汉书·逸民传·梁鸿》
对手,敌对者〖opponent〗
而所与对敌,或值人杰。——《三国志·诸葛亮传》
又如:对儿(对手;对头)
对策,一种反措施,用以反对、抑制或抵消另一种措施、办法或手段〖countermeasure〗。如:对子(办法)
对子,对偶的词句;又指对联〖antitheticalcouplet〗。如:喜对;五言对;对笔(写对联的一种笔);对儿(对联)duì
【形】
意见、判断或程序上正确〖right〗。如:他拒绝这一建议很对;你说得对,先生;意见很对;数目不对;猜对了;对,就这么办
相互;两人在一起〖together〗。如:对谈;对饮;对掌(共同掌管);对理(共同审理);对食(共同进餐)


duì
【量】
用于按性别、左右、正反等配合的人和物〖couple;pair〗。如:他们是天生的一对;一对杯子;一对柜子;一对伙伴


duì
【介】
朝,向——用作虚词,表示动作的对象〖to〗。如:对他的父亲谈及此事;对你的牙是凉了点;对耕作的危害;对财产的权利
对待。用法大致同“对于”〖toward〗。如:对任何人不怀恶意
对岸
duì’àn
〖theoppositebank;oppositesideofariver〗一定水域两侧相对的岸互称对岸
对案
duì’àn
〖counterproposal〗反驳提议的某事
对白
duìbái
〖dialogue〗〖戏剧、电影中〗剧中人之间的对话
对半
duìbàn
〖half-and-half;fifty-fifty〗∶分成两个等半;各半
对半而分
〖double〗∶大小、强度或价值使成为或等于两倍;加一倍
对半儿利
对杯
duìbēi
〖(oftwoormorepeople)raisetheirglass(todrink)〗举杯相对
对杯痛饮
对本
duìběn
〖(ofprofitsorinterests)beequaltothecapital;onehundredpercentinterest〗利润或利息跟本钱相等
对比
duìbǐ
〖contrast;balance〗∶〖两种事物或一事物的两个方面〗相对比较
新旧对比
〖antithesis〗∶比例
双方人数对比是一比二
对比度
duìbǐdù
〖setup〗指荧光屏上图像各部分之间的明暗对比程度
对比联想
duìbǐliánxiǎng
〖contrastandassociationofthought〗通过一种所熟悉的事物,想到另一种在性质、特点上与它相反的事物
对比色
duìbǐsè
〖contrastingcolors〗色相性质相反,光度明暗差别大的颜色。如红与绿、黄与紫、橙与青等
对比温度
duìbǐwēndù
〖reducedtemperature〗指物质的温度对其临界温度的比值
对簿
duìbù
〖confronttheaccusedwithhisaccuser〗受审问
大将军使长史急责广之幕府对簿。——《史记·李将军列传》
对簿公堂
对不起
duìbuqǐ
〖excuseme;I’msorry〗∶表示抱歉的客套话
对不起,我关上窗子,你不反对吧?
〖ifyouplease〗∶如果你乐于或愿意——用以表示礼节、礼貌,或表示强调之意
对不起,请把盐递给我
〖pardonme〗
对人有愧
对不起,不过我不这样认为
原谅没听清或没听懂
对不起,请再说一遍
〖letsb.down;beunworthyof;beunfairto〗∶辜负
对不起人民
对不上
duìbushàng
〖disagree〗不一致;不协调;相异,不同
两项账目对不上
对不住
duìbuzhù
〖Ibegyourpardon;I’msorry〗即“对不起”
对策
duìcè
〖thewaytodealwithasituation;countermeasure;countermove〗∶对付的策略或办法
商量对策
〖answer〗∶应考的人在殿试中对答皇帝有关政治经济的策问
对茬儿
duìchár
〖agreewith〗[方言]∶吻合;相符
他们两人说的话对不上茬儿
对唱
duìchàng
〖musicaldialogueinantiphonalstyle;antiphonalsinging〗应答轮唱形式的对答式演唱
对称
duìchèn
〖symmetry;symmetrical〗指图形或物体两对的两边的各部分,在大小、形状和排列上具有一一对应的关系
我国的建筑,…绝大部分是对称的
对称性
duìchènxìng
〖symmetry〗由于在相应的方向上或在沿着这些方向的对称镜像关系上原子结构相同,而在两个或更多的方向上,在物理的和结晶学方面近似的一个晶体的性质
对称轴
duìchènzhóu
〖axis〗指将图形分为对称的两部分的中轴线
对衬
duìchèn
〖serveasafoileachother〗互相映衬
对词
duìcí
〖rehearseactors’lines〗演员在一起练习台词
对刺
duìcì
〖pairbayonetpractise〗两人以上进行的刺杀对抗。分两人对刺、多人对刺和各种地形上的对刺等
对答
duìdá
〖answer;reply〗口头或书面回答别人的问话
对答如流
对答如流
duìdá-rúliú
〖beabletoanswerthequestionsfluentlywithonthesitation;readyanswer;glibreply〗回答问话像流水一样迅速。形容反应快,口才好
操每以军国之事问植,植对答如流。——《三国演义》
对待
duìdài
〖treat;handle;approach〗∶以特定方式或某种态度看待〖人或物〗
不偏不倚地对待一切有争论的问题
〖opposite〗∶双方面相比较而存在,处于相对的情况
高山与平地对待
对得起
duìdeqǐ
〖beworthyof;treatsb.fairly;canfacesb.〗无愧于人;不辜负。也说“对得住”
对等
duìděng
〖equity;reciprocity;parity〗同等;相等;等级、条件、地位等相同
对等原则
对敌
duìdí
〖fightanenemy〗∶对付敌人
我们团结对敌
〖confront〗∶面对敌人
对敌作战
对调
duìdiào
〖exchange;swop〗互相调换
对调工作
对顶角
duìdǐngjiǎo
〖verticalangle〗相交的两条直线或两个平面相对两侧的两个夹角之一
对对子
duìduìzǐ
〖supplytheantithesistoagivenphrase〗由一个人先提出(说出)上联,另一个人用同样的语言形式答出下联,或反之
对方
duìfāng
〖theotherside;opposingparty〗处于与行为主体相对地位的一方
对付
duìfu
〖dealwith〗∶处理事务;办理
林冲今番直吃我们对付了。——《水浒传》
这种事情不难对付
〖copewith〗∶击败或挡开
全国政府必须对付省的分裂主义
〖geton〗∶将就;凑合
这双旧鞋还能对付着穿一年
〖takecareof〗∶应付
他采取无所谓的态度对付这次期末考试
〖get〗[方言]∶设法弄到手
烦您给对付二条好烟
〖getalong〗[方言]∶感情相投;对心思
他俩一向不对付
说对付了,她也许能听你的
对歌
duìgē
〖singinantiphonalstyle〗双方应答轮唱形式,多流行民间,特别是少数民族地区
对工,对工儿
duìgōng,duìgōngr
〖proper〗[方言]∶合适;恰当
他演这出戏对工
对攻
duìgōng
〖attackoneanother〗双方对打
对过
duìguò
〖acrosstheway;opposite〗处于街道、空地、河流等的一边的相对位置
那对过众军汉见了,心内痒起来,都待要吃。——《水浒传》
对号
duìhào
〖checkthenumber〗∶查对相符合的号数
对号入座
〖checkmark〗∶表明某物已经过检查、登记、审核或批准的记号
〖coincide〗∶比喻两相符合
言行不对号
对号入座
duìhào-rùzuò
〖takeone’sseataccordingtothenumberontheticket〗∶本指影剧院中观众按票上的号数入座
〖admitoneselftobetheonecriticized〗∶现在常用来比喻有些人沉不住气,对于未点名的批评自己跳出来认账
〖putsb.initsrightplace〗∶也比喻把人或物放到应该放的位置上去
你一写他,势必要写对立面,让大人物从反面人物身上看到了自己的影子。一旦对号入座,岂不要惹出一场是非来。——蒋子龙《开拓者》
对话
duìhuà
〖dialogue;dialog〗
两个或两个以上的人之间的谈话
以对话消磨时间
双方或多方之间接触或会谈
两国就贸易问题进行对话
对换
duìhuàn
〖exchange〗相互交换;对调;兑换
我跟你对换一下,你用我这支笔
对火
duìhuǒ
〖askforalight〗吸烟时借别人燃着的烟点燃自己的烟
他们利用对火的一瞬间交换了一下眼色
对家
duìjiā
〖partner〗∶四人玩牌时坐在对面的一家
该对家出牌了
〖thefamilyproposedmarriageto〗∶提亲的对方家庭
本家叔父给他提亲,对家劳力强,人品好
对讲电话
duìjiǎngdiànhuà
〖intercommunicationtelephone〗也叫直通电话,一种不用交换机接转的可直接通话的通讯工具
对讲机
duìjiǎngjī
〖interphone〗无线电话收发机的一种,体积小,携带方便,在一定距离范围内,双方可相互通话
对焦
duìjiāo
〖focusing〗指使用照相机时调整好焦点距离
对角
duìjiǎo
〖diagonal;oppositeangle〗三角形中,两边所夹的角对第三个边来说,叫做这个边的对角
对角线
duìjiǎoxiàn
〖diagonalline〗连接多边形任意两个不相邻顶点的直线,或者连接多面体任意两个不在同一面上的顶点的直线
对接
duìjiē
〖buttjoint〗∶将各部分端部的对接部接合固定起来,木工常指木纹相垂直或对边不重叠的并用箍(如铁条)加固的接合方法,亦称“端接”
〖dock〗∶在宇宙空间中操纵(如两艘宇宙飞船)使其机械地连接,靠拢合为一体
〖abutment〗∶对抵接合
两个支撑在立柱上对接
对襟
duìjīn
〖akindofChinese-stylejacketwithbuttonsdownthefront〗中装上衣的一种式样,两襟相对,纽扣在胸前正中
对劲儿
duìjìnr
〖betoone’sliking;suitone〗∶称心合意
〖getalong〗∶相处融洽
他们俩一向很对劲儿
〖normal;right〗[方言]∶对的;正确
对酒当歌
duìjiǔ-dānggē
〖makemerrywhileonecan〗曹操《短歌行》:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”原意是人生短暂,应当及时有所作为。后指沉缅于酒色之中及时行乐
尽都是把手为话,对酒当歌,郑州浪汉委实多。——元·杨显之《酷寒亭》
对局
duìjú
〖playagameofchess,etc.〗下棋。亦指球类等比赛。体育比赛用语
对开
duìkāi
〖(oftrains,buses,etc.)runfromoppositedirections〗∶〖车船等〗由两个地点相向行驶
〖folio〗∶印刷上指相当于整张纸的一半
〖divideintohalves;gofifty-fifty〗∶对半分配,即双方各占一半
对抗
duìkàng
〖antagonism;faceoff;confrontation〗∶双方对立相持不下
两军对抗
〖resist;oppose;riva;counter〗∶抵抗
对抗赛
duìkàngsài
〖pair;dualmeet〗由竞争者或选手分成对子的比赛或联赛
对空射击
duìkōngshèjī
〖antiaircraftfiring〗用高射火器或步机枪对空中目标的射击。一般是集火齐射和连续射。主要包括对飞机射击和对伞兵射击
对口
duìkǒu
〖(oftwoperformers)speakorsingalternately〗∶相声、山歌等文艺形式的一种表演形式。两个人交替着说和唱
对口相声
〖begearedtotheneedsofthejob〗∶互相联系的两方在工作内容和性质上相一致
专业对口
〖aboilonthenape〗∶中医指生在脑后,部位与口相对的疮,俗称对口疮
〖suitone’staste〗∶适口合味
他吃这个菜不对口
对口疮
duìkǒuchuāng
〖aboilonthenape〗在颈的后部,跟口相对的疮
对口词
duìkǒucí
〖rhymeddialogue;theatricaldialogue〗一种曲艺形式,由两人表演,一说一对。具有朗诵诗的一些特点:语速较快,衔接紧密,情绪激昂,配以大幅度的动作表演
对口径
duìkǒujìng
〖givethesameaccountbyarrangement;arrangetogivethesamestory〗口径:器物圆口的直径。比喻是否合乎要求的规格、情况等
对口相声
duìkǒuxiàngsheng
〖crosstalk;comicdialogue〗曲艺名词、又叫双春。相声形式之一,指由逗哏、棒哏两个演员对讲的相声。曲艺的一种,两人交替说些有趣的话,引人发笑。现在常用来比喻两人一唱一和,一鼻孔出气,有贬义
你听听!他们两个人的发言,简直就是对口相声
对课
duìkè
〖supplytheantithesistoagivenphrase〗旧时学习词句和准备做诗的一组练习。如:老师说“雨”,学生对“风”;老师说“桃红”,学生对“柳绿”
对垒
duìlěi
〖standfacingeachother,readyforbattle;bepittedagainsteachother〗指两军相持,也用于下棋、赛球等
两国乒乓球队的双方名将对垒,打得十分精采
对立
duìlì
〖counter〗∶两种事物或一种事物中的两个方面之间的相互抵消、抑制、中和或其他的相反作用
对立面
〖conflict〗∶两种力量之间竞争、倾轧或敌对行动的事实
城乡之间年代久远的对立
〖antagonism〗∶冲突的势力或倾向的对抗
宗教和科学之间的所谓的对立
对立面
duìlìmiàn
〖negative〗与另一事物相对立或反对的事物
对联
duìlián
〖antitheticalcouplet〗指对偶语句,可写在纸上、布上或刻在竹子上、木头上、柱子上等。也叫“对子”
对联、题名并篆文。——明·魏学洢《核舟记》
对流
duìliú
〖convection〗流体内部由于各部分温度不同而造成的相对流动
对流层
duìliúcéng
〖troposphere〗在平流层以下,从地面向上伸展到大约11—16公里的大气层,在这层大气中,温度一般随高度升高,而迅速下降有云的形成以及有对流活动
对路
duìlù
〖satisfytheneed〗∶合乎需要
这种货到农村正对路
〖betoone’sliking〗∶称心合意;合适
他学木工,觉得挺对路
对门
duìmén
〖(oftwohouses)faceeachother〗∶与大门相对
对门对户
〖thebuildingorroomopposite〗∶与大门相对的房子
农具厂对门是小学
对面
duìmiàn
〖opposite;facetoface;rightinfront〗
对门
他就住在对面
当面
南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
〖directlyfront〗∶正前方
杨志却待要回言,只见对面松林里影着一个人。——《水浒传》
对内
duìnèi
〖domestic;athome;internal〗属于或发生于特定民族或主权国家的权力、管辖、组织界限范围之内的
对内政策
对牛弹琴
duìniú-tánqín
〖castpearlsbeforeswine;preachtodeafears;talktoapost;whistlejigstoamilestone〗南朝梁·僧祐《弘明集》说,古代音乐家公明仪善于弹琴,有一次看见牛吃草,便为牛弹了一曲,但牛却不顾琴声幽雅,仍低着头吃草。后用“对牛弹琴”讥笑听话的人什么也不懂。也讽刺说话的人不看对象,瞎说一气
劝告他简直是对牛弹琴
对偶
duì’ǒu
〖dual〗∶在命题演算中,整个公式里交换合取与变换而得到的结果
〖antithesis〗
两个相反成分中的第二个
与论题对立的对偶
一种修辞方式:两个字数相等、结构相似的语句表现相关或相反的意思或用两个对称语句加强语言效果(如“下笔千言,离题万里”)
〖spouse〗∶指配偶
对齐
duìqí
〖putinorder〗∶使两个以上事物配合或接触得整齐
〖align〗∶将〖两个或更多的机器部件,尤指应互相平行或成行的部件〗排到正确的位置或方向
把轮子对齐
对亲
duìqīn
[方言]
〖establishmaritalrelationship〗∶男女双方建立婚姻关系
〖blinddateforintendedmarriage〗∶打算建立婚姻关系的男女双方或各自的家长会面
对视
duìshì
〖lookfacetoface〗相对而视,亦称对眼
对手
duìshǒu
〖opponent;adversary;antagonist〗∶竞赛或斗争的对方
〖match;equal;otherpartyinnegotiation〗∶劲敌。特指本领、能力、水平不相上下的竞赛的对方
对数
duìshù
〖logarithm〗为使某数等于一给定数而必须取的乘幂的幂指数。数学名词
对头
duìtóu
〖correct〗∶没有错误;正确;合适
方法对头,效率就高
〖normal〗〖多用于否定〗∶与社会标准一致的;正常的
你的脸色不对头
〖getonwell;hititoffwell〗〖多用于否定〗∶合得来
过去他俩不大对头,现在却合得来
对头
duìtóu
〖enemy〗∶敌对的方面;企图使某人或某事受到损害、被推翻或遭到失败的人
死对头
〖opponent〗∶对手;在争论、辩论或其他口头论战中反对某一原则或论点的人
他们是对头
对外关系
duìwàiguānxi
〖foreignrelations;externalrelations〗主权国家之间的关系;对外政策的明显结果;泛指国际的相互作用和反作用的领域
对位
duìwèi
〖counterpoint〗把两个或几个有关但是独立的旋律合成一个单一的和声结构而每个旋律又保持它自己的线条或横向的旋律特点
对味儿
duìwèir
〖toone’staste;tasty〗∶合口味
〖seemallright〗∶比喻与自己的思想感情相合(多用于否定)
对胃口
duìwèikǒu
〖(ofadish)betoone’staste;agreewithstomach〗∶(饭菜等)适合食欲;合口味
他做的菜很对我的胃口
〖betoone’sliking〗∶比喻对某种事物或活动感兴趣
他俩谈得很对胃口
对虾
duìxiā
〖peneid,penaeid;prawn〗对虾科的虾。节肢动物,长十五至二十厘米。甲壳薄而透明,肉味鲜美,是我国的特产,过去市场上常成对出售,故称对虾
对象
duìxiàng
〖target;object〗∶目标
〖boyorgirlfriend〗∶恋爱的对方
找对象
〖character〗∶描写或写实的特定人或物
小说中描写的主要对象
对消
duìxiāo
〖balanceofoppositeforce;canceleachotherout〗〖物〗∶平衡或相互抵消
对心,对心儿
duìxīn,duìxīnr
〖becongenial〗心意相合;合意;可心
她不贪富,不恋贵,只想找个对心的人
对眼
duìyǎn
〖cross-eye〗∶内斜视的通称。即黑眼球斜向内侧的病
〖betoone’sliking〗∶合乎自己的眼光;中意
对弈
duìyì
〖playchess〗下棋
对应
duìyìng
〖correspondence;homologous〗∶一事物与另一事物的一致
对应原理
〖corresponding〗∶针对某一情况的;与某一情况相应的
对应措施
对应行动
对于
duìyú
〖inregardto;asto;for〗介词。表示人、事物、行为之间的对待关系
对仗
duìzhàng
〖antithesis;matchbothsoundandsenseintwopoeticlines〗∶〖律诗、骈文等〗按照字音的平仄和字义的虚实做成对偶的语句
〖wagewar〗[方言]∶交战
对照
duìzhào
〖contrast;compare〗∶相互对比参照
蓝眼同黑头发形成鲜明对照
〖contrast〗∶对比
对着干
duìzhegàn
〖runcounterto;fighttit-for-tat;meetsb.head-on〗∶采取与对方相对的行动,来反对或搞垮对方
〖competewith〗∶跟对方做同样的工作,比赛着干
对折
duìzhé
〖fiftypercentdiscount〗∶按一半打折扣;五折
打对折
〖foldthesheetofpaperintwo〗∶相对折叠起来
对阵
duìzhèn
〖pairup〗
指两军摆开作战阵势,现也比喻摆开比赛阵势
这次世界杯赛中国队与俄罗斯队对阵
使成为一对中的一个
使他与一个和他相当的对手对阵
对证
duìzhèng
〖verify;check〗核对证实
反复对证
对证事实
对症
duìzhèng
〖symptomatic〗针对具体的病症
对症疗法
对症下药
duìzhèng-xiàyào
〖suitthemedicinetotheillness;(fig)suittheremedytothecase;prescribetherightremedyforanillness〗原指医生针对病情处方用药,现在常用来比喻针对具体情况决定采取措施或处理办法
你要老实把原因告诉我,我才能对症下药
对质
duìzhì
〖facewith〗使…直接见面对证
用他的背叛罪证来和他对质
对峙
duìzhì
〖standfacingeachother;confronteachother〗∶相对耸立
山峡越来越狭,前面两山对峙,看去连一扇大门那么宽也没有,而门外完全是白雾。——刘白羽《长江三峡》
对准
duìzhǔn
〖aimat〗∶瞄准
把一架摄影机对准那个景物
〖aligment〗∶准线
轴对准
对子
duìzi
〖apairofantitheticalphrases,etc.〗∶对偶的语句
〖antitheticalcouplet〗∶对联
对对子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TGDI 并(廿)土木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– duì

前缀:

字身:

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]从手持笏以问答;草木丛生之方寸,相配之另一方,比照,正确。

体:

对白: 相配的说词。

对策: 相配的策略。

对头: 相配之另一头。

对象: 相配之另一位。

对角: 相配之另一角。

对句: 相配之句。

对手: 相配之人手。

对联: 相配之联语。

对方: 相配之另一方。

对边: 相配之另一边。

用:

相对: 相配比照。

校对: 校阅比照。

核对: 相配检核。

反对: 反于另一方。

答对: 回答正确。

应对: 应付另一方。

面对: 面向另一方。

配对: 配属相配。

作对: 反向而作。

对开: 相配而开。

对照: 比照。

对流: 相配而流。

对称: 相配平均。

对簿: 相配核查。

对等: 相等。

对质: 相配质问。

对待: 相配之待。

对答: 相配而答。

对酌: 相配饮酒。

对面: 相配之另一面。

对阵: 相配之另一阵势。

对付: 付与相配之另一方。

对仗: 作战于相配之另一方。

对比: 相配之比。

对折: 相配而折。

对换: 相配交换。

对抗: 相配之抗争。

对峙: 相配峙立。

对调: 相配调。

对话: 相配说话。

对于: 之于。

对立: 相配而立。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoois

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!