ลำดับขีดอักษร:尔【ěr】

หมวดอักษร: 小

ความหมายปัจจุบัน :

尔 (爾) [ěr] –> 高尔夫球 [gāo’ěrfūqiú] กอล์ฟ(golf)

พัฒนาการตัวอักษร :(爾)
ěr
你,你的:尔父。尔辈。尔汝(你我相称,关系密切)。尔曹(你们这些人)。尔虞我诈。
如此:偶尔。不过尔尔。
那,其(指时间):尔时。尔后。
而已,罢了(亦作“耳”):“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔”。
词尾,相当于“地”、“然”:卓尔。率尔(轻易地)。

笔画数:5;
部首:小;
笔顺编号:35234
笔顺:撇折竖撇捺


ěr
【形】
(形声。本义:窗格花纹)
同本义〖figure;decorativepattern〗
后引作薾。华盛的样子〖luxuriant〗
彼尔维何?维常之华。——《诗·小雅》。毛传:“尔,华盛貌。”
又如:丽尔(华丽的样子)
近。通“迩”〖near〗
戚戚兄弟,莫远具尔。——《诗·大雅》
尔上敦黍于筵上右之。——《仪礼·少牢馈食礼》
公降立于阼阶之东南,南乡尔卿。——《仪礼·燕礼》
名相近者相远也,实相近者相尔也。——《周礼·地官·肆长》
士不信悫而有多知能,譬之其豺狼也,不可以身尔也。——《荀子·哀公》
又如:尔者(近来);尔语(凑向跟前说话)
浅近〖shallow〗


ěr
【代】
第二人称代词〖you〗

尔为尔,我为我。——《孟子》
尔安敢轻吾射。——宋·欧阳修《归田录》
又如:尔当(你);尔躲(你身上);尔汝(尊对卑称;贵对贱称;朋友间的亲密互称);尔济(汝辈,你们)
您;你们——通常放在关系词“所”之前。如:尔曹(你们大家)
那〖that〗
尔夜风恬月朗。——《世说新语》
又如:尔俸尔禄(那些俸禄。尔:其,那);尔语(那样言语);尔时(那时,彼时)
这个;此〖this〗
问君何能尔。——晋·陶渊明《饮酒》
如:尔夕(今夕,这个晚上);尔日(当天,这天);尔为(这样,如此)
如此;这样。
尔毋从从尔。——《礼记·檀弓》
又如:果尔;乃尔;尔馨(六朝时语词。即如此);尔为(如此);尔许(若此,如许。尔,此也。许,助辞);不尔;云尔


ěr
【助】
形容词、副词的词尾,相当于“然”
鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。——《论语》
相当于“了”
非死则徒尔。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
应诺声。相当于“是”〖yes〗。如:尔尔(应答之词。等于唯唯,是是)
通“耳”,表示限止用在句末,可译为“而己”“罢了”
唯手熟尔。——宋·欧阳修《归田录》
尔曹
ěrcáo
〖Youpeople;youandyonrkind〗代词,汝辈,你们
尔曹身与名俱灭。不废江河万古流。——唐·杜甫《戏为六绝句》
尔尔
ěr’ěr
〖yes;yes〗
表示应答的词,相当于“是是”
媒人下床去,诺诺复尔尔。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
如此
不过尔尔
尔后
ěrhòu
〖henceforth;henceforward〗从此以后;今后
尔来
ěrlái
〖sincethattime〗自那时以来
尔来二十有一年矣。——诸葛亮《出师表》
尔汝
ěrrǔ
〖beonveryinte-mateterms〗彼此以尔和汝相称,表示亲昵,不分彼此
其市井小人昔与敬亭尔汝者,从道旁私语:“此故吾侪同说书者也,今富贵若此。”——清·黄宗羲《柳敬亭传》
尔雅
ěryǎ
〖elegant〗文雅;近于雅正
温文尔雅
尔雅
ěryǎ
〖Erya(NearCorretness)〗中国古代最早解释词义的专著,汉代学者缀辑而成。《汉志·尔雅》30篇,传至今只有19篇。后世经学家多用以考证解释儒家经典的义意,遂成为《十三经》之一,注释《尔雅》的有晋人郭璞(注)、宋人邢昺(疏)、清人邵晋涵(尔雅正义)、郝懿行(尔雅义疏)
尔虞我诈
ěryú-wǒzhà
〖eachtryingtocheatoroutwittheotber〗互相诈骗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MFBK 横(一)火月叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄦˇ

拼音 พินอิน:

– ěr

前缀:

字身:

字源: 象形-金文

字意: [用]象明丽之形,近也,你;又语助词,如此,必然也。

体:

用:

果尔: 果然。

尔尔: 如此,应诺之语。

尔时: 此时。

尔等: 你等。

相尔: 相近。

因:

果:

组合字: 鑈檷沵沵薾奶弥迩

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : njelx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : njex

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ni

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : er3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ji

韩音 เสียงเกาหลี : qi

越南音 เสียงเวียดนาม : nhix

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!