ลำดับขีดอักษร:尘【chén】

หมวดอักษร: 小

ความหมายปัจจุบัน :

尘 [chén] ฝุ่น ละอองฝุ่น,风尘 (fēng chén)เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการเดินทาง, สภาพที่ตกระกำลำบาก, สภาพที่ตกอับ, สภาพที่ตกยาก (fēngchén)เดินทางลำบาก 除尘 (chúchén)กำจัดฝุ่น (chúchén)ปัดฝุ่น 防尘 (fáng chén)กันฝุ่นละออง (fángchén)กันฝุ่น 蒙尘 (méng chén)เลอะฝุ่น เปรอะฝุ่น 纤尘 (xiān chén)ละอองฝุ่น (xiānchén)ฝุ่นละออง (xiānchén)ละอองฝุ่น 红尘 (hóng chén)โลกมนุษย์ สังคมโลกีย์ (hóngchén)ธุลีแดง (ฝุ่นแดงที่คละคลุ้งจากการวิ่งผ่านของรถม้าและอาชาใช้เปรียบเปรยกับโลกมนุษย์หรือสังคมโลกีย์) (hóngchén)โลกมนุษย์ (สังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องโลกีย์) 矿尘 (kuàng chén)ขี้แร่ ละอองแร่ 看破红尘 (kàn pò hóng chén)รู้ซึ้งทางโลก และไม่ต้องการอะไรทางโลกอีกแล้ว 灰尘 (huī chén)ละอองฝุ่น ละอองธุลี (huīchén)ฝุ่น (huīchén)ฝุ่นละออง” “

พัฒนาการตัวอักษร :(塵)
chén
飞扬的灰土:尘土。尘埃。尘垢。尘芥(尘土和小草,喻轻微的事物)。粉尘。烟尘。甚嚣尘上。望尘莫及。
佛家、道家指人间:红尘。尘世。
笔画数:6;
部首:小;
笔顺编号:234121
笔顺:竖撇捺横竖横


chén
【名】
(会意。《说文》从三“鹿”,从“土”,表示鹿群行扬起尘土的意思。楷书简去重迭的部分,只保留一个“鹿”。现行简化字“尘”,也是一个从“小”从“土”的会意字。本义:尘土)
同本义〖dust〗
湫隘嚣尘。——《左传·昭公三年》。注:“土也。”
尘埃也。——《庄子·逍遥游》
而游于尘垢之外。——《庄子·齐物论》
朱尘筵些。——《楚辞·招魂》
满面尘灰烟火色。——唐·白居易《卖炭翁》
渭城朝雨浥轻尘。——唐·王维《送元二使安西》
又如:浮尘;降尘;灰尘(尘土);一尘不染;尘封(盖满灰尘);尘涓(尘埃与一滴水。比喻细微);尘芥(尘土与草芥。比喻无价值的东西);尘沙(因风飞扬的灰沙)
喻庸俗肮脏或指庸俗肮脏的事物〖dirtything〗
春不得避风尘。——晁错《论贵粟疏》
惊尘蔽天。——马中锡《中山狼传》
又如:尘陋(凡俗浅陋)
尘世,人世间,俗间。又称:尘间;尘浊;尘市;尘域;尘堀;尘区;尘海〖theworld〗。如:红尘(旧称繁华的社会,也泛指人世间);尘凡(凡尘;尘世)
踪迹;业迹〖trace〗。如:步后尘;前尘(遗尘。从前的或从前经历的事)
重量单位。十埃为“尘”〖chen〗chén
【动】
蒙上灰尘,弄脏〖stain;dirt〗
无将大车,祗自尘兮。——《诗·小雅·无将大车》
又如:尘颜(尘容);尘黩(玷污);尘面(尘污的脸面);尘目
谦词,有污尊目
尘埃
chén’āi
〖dust;dirt〗飞扬的尘土
尘埃传播病菌
;比喻污浊的东西
爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。——唐·杜甫《兵车行》
蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢。——《史记·屈原贾生列传》
蒙世俗之尘埃。
尘饭涂羹
chénfàntúgēng
〖junk;takedustforriceandmudforsoup〗以尘土为饭,以涂泥为羹。指不可食用的污秽之物。比喻废弃无用的物品
尘肺
chénfèi
〖pneumoconiosis〗一种肺的疾病,由习惯性吸入刺激性的矿物或金属的粒子所引起。亦称“工业病”,生产中产生的尘粉进入肺中,逐渐积累,使肺结疤,弹性减弱
尘封
chénfēng
〖dust-laden;coveredwithdust〗指物品放置过久,覆满灰尘
推开门,果然就在尘卦的什物堆中发见了他
尘垢
chéngòu
〖dirtanddust〗尘埃和污垢,比喻细微不足道的事物,也指尘世
游乎尘垢之外
尘寰
chénhuán
〖theworld;thismortallife〗人世间
自此尘寰音信断
尘芥
chénjiè
〖dustandweed——trifles〗尘土和小草,喻指轻微不值得重视的东西,或指垃圾堆
尘仆
chénpú
〖officialsasservantstotheking〗像仆人侍奉主人一样为国家服务的官员
尘世
chénshì
〖thisworld;thismortallife〗佛教、道教等指人世间,现实世界
尘事
chénshì
〖worldlyaffairs〗旧指世俗的事;尘俗之事
尘事纷繁
尘俗
chénsú
〖worldly〗∶流俗
一扫文坛尘俗
〖theworld;vulgarworld〗∶尘世
形居尘俗而栖心天外
尘土
chéntǔ
〖dust;soil〗细小的土灰
尘网
chénwǎng
〖the“trap”ofmaterialconcerns“rat”race〗人世。把人世看作束缚人的罗网
误落尘网中,一去三十年。——晋·陶渊明《归园田居》
尘嚣
chénxiāo
〖hubbub;uproar〗指人世间的烦扰、喧嚣
借门游方士,焉测尘嚣外。——陶潜《桃花源诗》
尘杂
chénzá
〖triflesintheworld〗人世间的繁琐事
户庭无尘杂,虚室有余闲。——晋·陶渊明《归园田居》
尘滓
chénzǐ
〖dirt;dust〗∶细小的尘灰渣滓
她又不杂一些儿尘滓,宛然一块温润的碧玉。——朱自清《绿》
〖triflesintheworld〗∶比喻世间烦琐的事务
其余桎梏尘滓之中,颠仆名利之下者,岂可备言乎?——《颜氏家训·勉学》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IPG 点(戈)心土

注音 จู้อิน:

– ㄔㄣˊ

拼音 พินอิน:

– chén

前缀: 鹿=[体]动物,狩猎之对象。

字身: 土=[体]灰土。

字源: 会意-小篆文

字意: [体]鹿群奔走所扬起的灰土。

体:

灰尘: 细微的土灰。

前尘: 已成过去的事迹。

尘沙: 土灰与沙。

尘垢: 土灰与污垢。

尘事: 土灰之事,指人间烦琐事。

尘务: 土灰之务,指人间烦琐事务。

尘世: 土灰之世界,人间。

用:

尘封: 被土灰所封盖。

因:

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : chin

越南音 เสียงเวียดนาม : traanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!