ลำดับขีดอักษร:就【jiù】

หมวดอักษร: 尢

ความหมายปัจจุบัน :

就 [jiù] ก็/จะ –> 1.我今天晚上就还你钱。 เย็นนี้ฉันจะคืนเงินให้เธอ , 就是 [jiùshì] ก็คือ/ใช่/จะ/ เช่น 可能就是这个原因。 อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ , 就诊 [jiùzhěn] พบแพทย์เพื่อตรวจ, 来就诊 [láijiùzhěn] มารับการตรวจ , 就要 [jiùyào] ใกล้/จะ เช่น我就要结婚了。 ฉันจะแต่งงานแล้ว 2.天就要下雨了 ฝนจะตกแล้ว , 成就 [chéngjiù] ประสบความสำเร็จ

พัฒนาการตัวอักษร :jiù
凑近,靠近:避难就易。就着灯看书。
到,从事,开始进入:就位。就业。就寝。就任。就绪。就医。高就。
依照现有情况或趁着当前的便利,顺便:就近。就便。就事论事。
便即去避
笔画数:12;
部首:尢;
笔顺编号:412512341354
笔顺:捺横竖折横竖撇捺横撇折捺

jiù
【动】
(会意。京尤会意。“京”意为高,“尤”意为特别。本义:到高处去住)
同本义〖movetohighland〗
就,就高也。从京从尤。尤,异于凡也。——《说文》。桂馥注:“此言人就高以居也。”孔广居注:“京,高丘也。古时洪水横流,故高丘之异于凡者人就之。”
靠近;走近;趋向〖comecloseto;movetowards〗
就,即也。——《广韵》
主人就东阶,客就西阶。——《礼记·曲礼》
不就利,不违害。——《庄子·齐物论》
不知就先,不知就后。——《庄子·大宗师》
禹趋就下风,立而问焉。——《庄子·天地》
夫子休就舍。——《庄子·说剑》
金就砺则利。——《荀子·劝学》
去故乡而就远兮。——《楚辞·九章·哀郢》
还来就菊花。——唐·孟浩然《过故人庄》
就吾求寒衣。——《资治通鉴·唐纪》
持就火炀之。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
就童子试。——清·周容《芋老人传》
又如:就书(前往从学);就利(趋利,求利);就第(归回宅第;回家);就和(接近)
归于〖belongto;comeoverandpledgeallegiance〗
处工就官府,处商就井市。——《国语》
又如:就化(归顺,向化);就班(按次序归位);就款(归顺臣服)
担任;开始从事〖assumetheofficeof〗。如:去就(担任或不担任职务);就列(就位。任职);就事(就职);就田(从事耕种)
下;搭着吃〖gowith〗。如:炒鸡蛋就饭;就菜;花生仁就酒
完成;成功〖accomplish〗
三窟已就,君姑高枕为乐矣。——《战国策·齐策》
组已就而效之,其组异善。——《韩非子·外储说右上》
以就懿德。——《后汉书·列女传》
瞬息可就。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
指物作诗立就。——宋·王安石《伤仲永》
某业所就。——清·黄宗羲《原君》
又如:就亲(成就婚事,成亲);就名(成就功名)
终,尽〖end〗。如:就命(去死;毕命)
迁就;将就〖accommodateoneselfto;suit;fit;yield〗
刑罚不审则有辟就。——《管子》
又如:半推半就;牵就;就着(就便;顺便);就滑(随便;方便)
受;被〖-edby〗。如:就戮(受戮,被杀);就缚(受绑,受擒);就封(受封);就决(受死刑)
登上;开始,启〖ascend;start〗
于是荆轲就车而去。——《史记·刺客列传》
又如:就道(上路);就涂(上路,动身)

jiù
【副】
立刻,马上〖rightnow;rightaway〗。如:春天就要来了
和…一样早〖asearlyas〗。如:今天早晨雨就停了
一…就…〖assoonas〗。如:他下课后就到图书馆去了
只,仅仅〖only〗。如:就你一个来吗?
事实正是如此〖righton〗。如:工具就在房里,你自己找吧!
用在动词前面,表示在某种条件或情况下自然怎么样〖without…therecanbeno〗。如:不斗争就不能前进

jiù
【介】
在〖in;at;on〗。如:就理(内情)
从〖from〗
就其不忘一芋。——清·周容《芋老人传》
又如:就中
组成介词结构,引进所要说明的对象或范围,常跟后面的“说”、“看”、“而论”等相呼应〖accordingto〗。如:就字面上看

jiù
【语气】
偏偏〖simply〗。如:你不让我干,我就要干!
表示决意或意图〖would〗。如:今天天气这么好,我就要去

jiù
【连】
表示假设或让步关系,相当于“假如”、“即使”〖if〗。如:就让(即使;就算)
就伴
jiùbàn
〖keepsb.company〗作伴;搭伴
就伴同行
就便,就便儿
jiùbiàn,jiùbiànr
〖atsb.’sconvenience〗顺便
下班路上就便发了信
就餐
jiùcān
〖mess〗给…供膳;吃饭
全体人员安排在大楼就餐
就道
jiùdào
〖startoff;leave〗上路;动身;出发
时间紧迫,马上就道吧
就地
jiùdì
〖onthespot〗就在原处;在当地
将敌人就地消灭
就范
jiùfàn
〖submit〗听从支配和控制
就根儿
jiùgēnr
〖originally;atfirst〗[方言]∶本来;原先
他就根儿就是个好人!
就合
jiùhe
[方言]
〖yieldto;accommodateoneselfto〗∶无原则性,凑合别人;迁就
〖coil;curl〗∶蜷曲;不伸展
就歼
jiùjiān
〖beannihilated〗受歼灭
残匪全部就歼
就教
jiùjiào
〖askforadvice〗向对方求教;向人请教
肯请就教
能有机会向各位就教,我很高兴
就近
jiùjìn
〖(doorgetsth.)nearby〗在附近(不上远处)
就近上学
就就
jiùjiù
〖intact;whole〗完好;好好
算计得就就的
就里
jiùlǐ
〖insidestory〗内部情况
那屠岸贾将我的孩儿十分见喜,他岂知就里的事?——纪君祥《赵氏孤儿》
对就里毫不知晓
就木
jiùmù
〖enterthecoffin;abouttodie〗入殓;垂危
我二十五年矣,又如是而嫁则就木焉。——《左传·僖公二十三年》
就聘
jiùpìn
〖acceptaninvitation〗受聘请担任
他已就聘院长
就擒
jiùqín
〖becaptured〗受擒拿;被捉
即刻就擒
就寝
jiùqǐn
〖rollin〗上床睡觉
数日不就寝。——清·方苞《左忠毅公逸事》
就请
jiùqǐng
〖welcome〗随意地或乐意地得到允许的,受到亲切邀请的
如果有任何人能够轻而易举地做得更好,那就请他做吧
就让
jiùràng
〖evenif〗〖口〗∶即使
就任
jiùrèn
〖accede〗赴任;就职或担任职务
他就任州长职务
就食
jiùshí
〖mess〗∶到有粮食吃的地方去
分寨就食
〖makealiving〗∶谋生
就食海外
就使
jiùshǐ
〖evenif〗即使
就使获胜,亦不可骄傲
就势
jiùshì
〖makinguseofmomentum〗趁势;顺势,即顺着动作上便利的形势
对手扑过来,我就势把他摔倒在地
就事
jiùshì
〖obtainemployment〗旧时指前往任职。亦见“就职”
就事论事
jiùshì-lùnshì
〖considersth.asitstands〗依据实情,论其是非
既可遮拦饰观,又不费钱,此就事论事之一法也。——《浮生六记》
就是
jiùshì
〖only〗——作副词。用在名词、动词或词组前面,表示某种确定的范围,排斥其他,相当于“仅”、“只有”
大家都来了,就是小林还没有来
别的他都忘了,就是想起这件事
就是
jiùshì
〖either…or…〗——作连词。非此即彼
这几天,不是刮风,就是下雨
〖evenif〗——连接偏正复句的偏句,表示假设的让步关系,偏句用“就是”提出假设,正句根据假设推出结论,常用“也”呼应
就是下雨,我们也要开工
〖even〗∶连
就是在日常生活中也要有一定的科学知识
就是
jiùshì
〖just〗——作语气词。就是在吃饭中也有不小的学问。用在句中或句末,对句子起减缓、冲淡的作用,或表示坚决、肯定的语气,常常跟“了”连用
我一定完成任务,你放心就是了
〖precisely〗——单独用。表示同意
就是口有些麻,我也是这么想的
就手,就手儿
jiùshǒu,jiùshǒur
〖whileyouareatit〗顺手;顺便
别忘了就手儿把门带上
就算
jiùsuàn
〖evenif〗〖连词〗∶用在偏句开头,提出一种假设,表示姑且承认某种事实,正句常用“也”字表示转折,说出结论,相当于“即使”
到那里去就算有困难,我也不退却
就位
jiùwèi
〖takeone’splace〗走到自己的位置上(指人);移到指定的位置(指物)
就席
jiùxí
〖takeone’sseat;beseatedatthetable〗入席
就席共饮
就刑
jiùxíng
〖beexecuted〗接受刑罚,多指被处决
就许
jiùxǔ
〖perhaps〗副词,表示不很肯定;也许
没准儿他今儿就许来了
就绪
jiùxù
〖beinorder〗一切安排妥当
事就绪,射政东归。——归有光《跋唐道虔答友人问疾书》
诸事就绪
就学
jiùxué
〖studyatschool〗从师学习。今指进学校学习
就要
jiùyào
〖beto〗∶将要,即将开始
如果我离她太久,她就要担心
〖benear〗∶时间接近
很快就要日落
就业
jiùyè
〖obtainemployment〗得到工作机会,参加工作
就医
jiùyī
〖gotoadoctor〗病人到医生那里看病
就义
jiùyì
〖beexecutedforchampioningajustcause〗为正义事业而被敌人残杀
就义之日。——清·梁启超《谭嗣同传》
就枕
jiùzhěn
〖gotobed〗靠近而卧;睡觉
就诊
jiùzhěn
〖seeadoctor〗到医生那里接受治疗;就医
就正
jiùzhèng
〖solicitcomments(onone’swriting)〗请求指导纠正
就正于恩师
就职
jiùzhí
〖assumeoffice〗正式到任;任职,从事工作(多指较高的职位)
就中
jiùzhōng
〖(mediate)betweentwoparties〗∶从中;居中
就中调停
〖among;in〗∶其中
这件事是他们三个干的,就中老李干的最多
就坐,就座
jiùzuò,jiùzuò
〖beseated〗各自到坐位上
按顺序就座
就座
jiùzuò
〖sitdown〗∶放低身体到坐着的位置
〖takeone’sseat〗∶坐到某人的位子上去

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YFIKU 卜火点(戈)叉(大)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡˋ

拼音 พินอิน:

– jiù

前缀: 京=[体]高大。

字身: 尤=[用]非常特殊的。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]特别高处,趋之从之,立刻,意志决定。

体:

用:

就是: 意志肯定是。

就木: 从木,入棺也。

就枕: 从枕硕,入睡也。

就势: 立刻从势。

就地: 立刻从地,当地。

就学: 立刻从学。

就范: 立刻趋从规范。

就教: 立刻从教。

就寝: 立刻从寝。

就任: 立刻从任。

就饭: 立刻从饭。

就业: 立刻从业。

就义: 立刻从义,死亡。

就绪: 趋从头绪。

就逮: 立刻从逮。

就此: 从此。

因:

果:

组合字: 僦憱噈殧蹴

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zugs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ziuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : qiu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziu6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : to7

日音 เสียงญี่ปุ่น : siu

韩音 เสียงเกาหลี : cui

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!